Referat
Økonomi- og Planudvalget tirsdag den 7. april 2020 kl. 17:30

Rådhuset, Byrådssalen + virtuelt møde via Microsoft Teams

Resume

Coronavirussen er som udgangspunkt en sundhedskrise, men forventes at udvikle sig til en økonomisk krise. Til understøttelse af erhvervslivet fremlægges en hjælpepakke med i alt 10 initiativer til godkendelse.

Sagsfremstilling

Staten har fremlagt en række hjælpepakker til erhvervslivet i Danmark. Som supplement hertil kan Ishøj Kommune iværksætte en række lokale initiativer. Initiativerne 2, 3, 6, 8 og 9 er målrettet det lokale erhvervsliv. Det samme er vedligeholdelsesopgaverne under initiativ 5. De øvrige er generelle erhvervsfremmende initiativer.

1)  Forudbetaling af varer, tjenesteydelser og byggeri. Det foreslås, at borgmesteren bemyndiges til efter en konkret vurdering at forudbetale ydelser til en værdi af 1 mio. kr. ekskl. moms eller derunder i perioden frem til 1. juli 2020, jf. bilag A. Forudbetaling vil alene ske på baggrund af en konkret anmodning fra en virksomhed og ikke som fast procedure.

2)  Erhvervsdrivende, som lejer sig ind i kommunens bygninger, tilbydes henstand i 3 måneder for betaling af husleje, hvis den erhvervsdrivendes omsætning er væsentligt negativt påvirket af Coronakrisen, jf. bilag B. Ishøj Teater modtager samme tilbud.

3)  Erhvervsdrivende, som betaler dækningsbidrag til Ishøj Kommune, tilbydes henstand resten af året, hvis den erhvervsdrivendes omsætning er væsentligt negativt påvirket af Coronakrisen. Den samlede henstand vil maximalt kunne gøre ca. 7 mio. kr. hvis alle ca. 230 virksomheder, der betaler dækningsbidrag, anmoder herom. Rammerne for at udsætte betaling af dækningsbidrag til 2021 er beskrevet af KL i bilag C.

4)  Anlægsinvesteringer fastholdes. Ishøj Kommune har i 2020 et ekstraordinært stort anlægsprogram på i alt 123,4 mio. kr. (brutto) inkl. overførsler fra 2019, som bl.a. skyldes støjvolden og Brohuset, jf. bilag D. Dermed er anlægsprogrammet næsten 37 mio. kr. højere end gennemsnittet af de realiserede anlægsinvesteringer de seneste 5 år. Af hensyn til omsætningen og beskæftigelsen i byggebranchen er det vigtigt, at sådanne projekter gennemføres trods de aktuelle begrænsninger i at gennemføre byggemøder, tilsyn mv.

5)  Anlægs- og vedligeholdelsesopgaver fremrykkes fra 2021 til 2020. På investeringsoversigten fremrykkes planlagte anlægsinvesteringer for i alt 6,26 mio. kr. fra 2021 til 2020. Ligeledes fremrykkes planlagte vedligeholdelsesopgaver for 2 mio. kr. på kommunale bygninger fra 2021 til 2020. I alt fremrykkes planlagte opgaver for 8,26 mio. kr. jf. bilag E.

6)  Kommunens centre er blevet bedt om at melde nye forslag til renoveringsarbejder ind, som kan gennemføres i 2020. Et centralt udvælgelseskriterium har været, at arbejderne kan udføres af lokale virksomheder. I alt foreslås renoveringsarbejder for ca. 13,875. mio. kr., jf. bilag F. Disse forslag er nye og således ikke indarbejdet i eksisterende investerings- eller vedligeholdelsesplaner.

7)  Fremme af el-biler. Der afsættes en ramme på 1 mio. kr. fra Økonomi- og Planudvalgets pulje til udskiftning af kommunens personbiler fra benzin/diesel til el. Nogle biler kan muligvis med fordel udskiftes gennem en leasing-aftale, da renteniveauet pt. er historisk lavt, uden at bruge af rammen på 1. mio. kr. Herudover forslås etablering af el-ladestandere ved kommunale arbejdspladser. Ladestanderne finansieres med 100.000 kr. af klimapuljen og yderligere max 200.000 kr. via Økonomi- og Planudvalgets pulje (i alt max 300.000 kr.), jf. bilag G. Yderligere undersøges det om private også kan benytte ladestanderne.

8)  Byggesagsgebyret ophæves resten af året for både erhverv og private. Det vil betyde tabte indtægter for ca. 350.000 kr. i 2020, jf. bilag H.

9)  Borgerservice udvider i Ishøj Bycenter. Bycentret har flere tomme lokaler, og med Corona-krisen forventes centret at gå en endnu sværere tid i møde. Som følge af et påbud fra Arbejdstilsynet har kommunen fået udarbejdet en ekstern rapport, der påpeger arbejdsmiljøproblemer i baglokalet, som bl.a. skyldes, at medarbejderne sidder for tæt med utilstrækkeligt dagslys og ventilation. Nabolokalet foreslås inddraget til kontorarbejdspladser. Etableringsomkostninger 200.000. kr. Årlig leje 300.000 kr. Den nye lejeaftale forventes indgået med normalt opsigelsesvarsel, dvs. typisk 6 mdr. 

10) Fremrykning af betaling af modtagne fakturaer fra erhvervslivet, jf. punkt 76 på byrådets dagsorden.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalgte indstiller,

1)  at borgmesteren bemyndiges til at forudbetale ydelser på 1. mio. kr. og derunder frem til 1. juli 2020.

2)  at erhvervsdrivende, der lejer sig ind i kommunale bygninger tilbydes mulighed for at udskyde huslejebetalingen i 3. mdr. De økonomiske konsekvenser heraf medtages i efterårets budgetopfølgning.  

3)  at erhvervsdrivende i Ishøj tilbydes mulighed for at udskyde betaling af dækningsbidrag til 2021. De økonomiske konsekvenser heraf medtages i efterårets budgetopfølgning. 

4)  at det besluttede anlægsprogram for 2020 fastholdes.

5)  at der fremrykkes anlægs- og vedligeholdelsesopgaver fra investeringsoversigten og vedligeholdelsesplanen fra 2021 til 2020 for i alt 8,26 mio. kr. Budgettet for anlægs- og vedligeholdelsesopgaver for 2021 reduceres tilsvarende.

6)  at byggesagsgebyret ophæves resten af året. Mindreindtægten på 350.000 kr. medtages i efterårets budgetopfølgning.

7)  at der igangsættes nye/ekstra renoveringsarbejder for 13,875. mio. kr. i 2020. Udgiften finansieres af kassebeholdningen og medtages i efterårets budgetopfølgning.

8)  at der afsættes en pulje på 1 mio. kr. til indkøb af el-biler finansieret af Økonomi- og Planudvalgets pulje. Herudover etableres der el-ladestandere for op til 300.000 kr. finansieret med 100.000 kr. over klimapuljen og resten via Økonomi- og Planudvalgets puljen, der herefter udgør 2.800.000 kr.  

9)  at Borgerservice udvider i Ishøj Bycenter. Etableringsomkostninger på 200.000 kr. finansieres af Økonomi- og Planudvalgets pulje, som herefter udgør 2.600.000 kr. Den årlige husleje på 300.000 kr. indarbejdes i budget 2021 og overslagsårene som en teknisk korrektion.  

Beslutning om fremrykning af betaling af fakturaer fra erhvervslivet træffes under behandling af pkt. 76.

Beslutning

Tiltrådt, idet de erhvervsdrivende under initiativ 2 tilbydes en afdragsordning.

 

Særindstilling:

Lennart Nielsen (V) og Sami Deniz (SF) kan ikke tilsluttte sig initiativ 9.

Økonomi

I det omfang de erhvervsdrivende tager imod tilbuddet om henstand vil det påvirke kommunens likviditet her og nu, men pengene skal som udgangspunkt betales til kommunen på et senere tidspunkt. Kommunen løber dog den risiko, at en eller flere af virksomhederne går konkurs, inden betalingen er gennemført, og kommunen derfor kan få svært ved at opkræve pengene. Tilsvarende gælder ved evt. forudbetaling, at virksomheden kan gå konkurs, inden ydelsen er leveret, og kommunen dermed pådrager sig et tab.

Fremrykning af anlægs- og vedligeholdelsesopgaver for i alt 8,26 mio. kr. reducerer kommunens likviditet i 2020 men modsvares af mindreudgifter og dermed øget likviditet i 2021. 

Renoveringsarbejderne for 13,875 mio. kr. er nye ikke budgetlagte udgifter, som reducerer kommunens likviditet permanent. Tilsvarende gælder for mindreindtægterne fra byggesagsgebyret og udgifterne til udvidelse af Borgerservice.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabssystem, revision mv. Ishøj Kommunes regulativ for økonomistyring. Herudover findes der en række henvisninger til love, bekendtgørelser og vejledninger i bilagene til de forskellige initiativer i hjælpepakken.  

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt, idet de erhvervsdrivende under initiativ 2 tilbydes en afdragsordning.

 

Særindstilling:

Lennart Nielsen (V) og Sami Deniz (SF) kan ikke tilsluttte sig initiativ 9.

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt, at borgmesteren bemyndiges til at forhandle aftaler på plads vedr. ejendomssalg - Pilemølle Erhverv.