Referat
Økonomi- og Planudvalget tirsdag den 12. august 2014 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Ishøj Kommune har siden den 1. februar 2005 haft 100% anvisning til ledige boliger i de almene boligorganisationer i kommunen. Aftalerne løber indtil videre frem til udgangen af 2017.     

Sagsfremstilling

Boligrapporten fremlægges og er udsendt til alle byrådsmedlemmer den 24. juni 2014.

Det skal specielt pointeres, at

  • det stort set er lykkedes at udleje alle ledige lejligheder inden udgangen af 2013.

  • stort set alle de nye lejere opfylder kriterierne for at styrke beboersammensætningen.

  • kommunen samtidig har løst sine boligsociale forpligtelser.

  • alle anvisningsaftaler er forlænget og løber frem til udgangen af 2017.

Det kan konkluderes, at anvisningsordningen fortsat virker efter hensigten, og at Boliganvisningen ligeledes i 2013 har udført den pålagte opgave fuldt ud tilfredsstillende.     

Indstilling

Forslag til beslutning: 

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at boligrapporten for 2013 godkendes.     

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Den nuværende forsikrings- og risikostyringspolitik er fra 1997. Da der er sket store ændringer i kommunens forsikringsprogram, hvor en stor del af forsikringsprogrammet i dag beror på selvforsikring og indbefatter en øget grad af risikostyring, er der behov for vedtagelse en ny politik.
                   

Sagsfremstilling

Den fremlagte politik har til formål at fastlægge principperne for kommunens forsikringsdækning, risikostyring og sikringsarbejde samt fastlægge ansvar og kompetence for de forskellige aktører. Med politikken ønsker kommunen at øge professionaliseringen af området, og fremstå som en attraktiv samarbejdspartner for bl.a. forsikringsselskaberne. Politikken understøttes af en sikringsplan, der detaljeret beskriver retningslinjer for sikringsarbejdet, herunder hvilken lovgivning og branchegodkendte standarder og normer der skal overholdes.
 
Forsikrings- og Risikostyringspolitik vedhæftes. 

Økonomi

Byrådet bevilligede i juni 2012 årligt kr. 1.5 mio. til risikostyring og skadesforebyggende tiltag. Anvendelsen af midlerne sker i overensstemmelse med Forsikrings- og risikostyringspolitikken samt den underliggende sikringsplan.
                   

Indstilling

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at den fremlagte Forsikrings- og Risikostyringspolitik godkendes.                 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Inden genopførelse efter større bygningsskader, skal genopførelsen godkendes af byrådet, hvor der samtidig kan træffes beslutning om evt. forbedringer/ændringer af bygningens indretning og udformning.

Bilag