Referat
Økonomi- og Planudvalget mandag den 18. december 2017 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Som et resultat af den struktur, der ligger i Ishøjblomsten, har Ishøj Byråd den 7. marts 2017 truffet beslutning om, at kommunens politiske styredokumenter revideres og samles i 6 hovedpolitikker. Erhvervs- og Beskæftigelsespolitikken vil udgøre en af de 6 politikker.

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsespolitikken udtrykker Ishøj Kommunes ambitioner for udvikling af det lokale erhvervsliv samt muligheder for jobskabelse. Den politiske vision er, at Ishøj Kommune skal skabe nye arbejdspladser, flere i beskæftigelse og sikre et godt erhvervsklima.

Dette skal ske gennem et skærpet fokus på, hvor og hvordan Ishøj Kommune kan udnytte de særlige styrker og den erhvervsprofil, som kendetegner os. Politikken integrerer erhvervs- og beskæftigelsesindsatsen med henblik på at skabe flere lokale arbejdspladser og styrke Ishøjs position regionalt som en del af både Loop City og Greater Copenhagen. Turisme er et særligt indsatsområde, hvor udviklingen af vores kvaliteter som turistdestination og udviklingen af infrastruktur skal bidrage til at tiltrække flere turister og dermed skabe flere jobs.

Politikken vil blive sendt i offentlig høring i første halvår 2018. Herefter vil Erhvervs- og Beskæftigelsespolitikken blive behandlet i alle stående udvalg sammen med de 5 øvrige hovedpolitikker. Kommunens 6 nye hovedpolitikker vil blive behandlet til juni i Ishøj Byråd.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget drøfter udkast til Erhvervs- og Beskæftigelsespolitikken og sender den til kommentering i Ishøjs Erhvervsforening.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

I forbindelse med rådhusrenoveringens første etaper er der konstateret større uforudsete udgifter end forventet. Derfor søges der om en supplerende anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. Samtidig søges der om frigivelse af anlægsbevillingen på 6,0 mio. kr. for 2018.

Sagsfremstilling

Rådhusets indvendige renovering forløber efter tidsplanen. Det forventes med årets udgang, at der er gennemført ca. 40 % af det samlede projekt. Siden byggearbejderne er gået i gang, har vi måttet konstatere, at der kommer flere uforudsete udgifter.


Merudgifterne skyldes primært:

  • Mange skjulte forhold i byggeriet, som først bliver synlige efter nedtagning af lofter og vægge, herunder især ulovlige el-installationer.
  • Nødvendige justeringer af indretninger og tilføjelser af installationer som følge af ændringer i antal og placering af medarbejdere siden den oprindelige projektering.

Ud fra gennemgang af de uforudsete merudgifter i projektets gennemførte etaper, som med al sandsynlighed også vil forekomme i de resterende etaper, forventes det, at hovedentreprisens uforudsete udgifter vil stige med 0,5 mio. kr., som akkumuleres under projektets forløb. Det er nødvendigt, at der sker lovliggørelse af installationerne. Samtidig sikrer justeringerne en fleksibel udnyttelse af lokalerne fremadrettet.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller,

at der gives supplerende anlægsbevilling på 0,5 mio kr. til den indvendige renovering af rådhuset.

at der frigives rådighedsbeløb på 6 mio. kr. jf. investeringsoversigten til gennemførelse af arbejder i 2018.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

 

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Den samlede forventede merudgift udgør 0,5 mio. kr. Der ligger i det afsatte rådighedsbeløb til rådhusrenoveringen i 2018 en ikke disponeret rest på 0,5 mio. kr. Det forslås, at merudgifterne finansieres via dette beløb. Der søges således en supplerende anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. over det afsatte rådighedsbeløb for 2018. Samtidig søges om frigivelse af det afsatte rådighedbeløb for 2018, på 6,0 mio kr. til gennemførelsen af projektets resterende etaper.

Lovgrundlag

Vi er forpligtet til at lovliggøre elektriske installationer, jf. stærkstrømsbekendtgørelsen.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Resume

Ishøj og Høje Taastrup kommuner er gået sammen om at udarbejde en fælles indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for hhv. Ishøj og Solhøj Kildeplads Indsatsområde. Udkast til indsatsplan skal i 12 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Staten udpeger indsatsområder, der er områder, hvor der er konstateret et særligt behov for beskyttelse af vandressourcerne til sikring af drikkevandsinteresserne på baggrund af arealanvendelse, forureningstrusler og den naturlige beskyttelse mod forurening. Da Ishøj Indsatsplan endnu ikke er udarbejdet og Indsatsplanen for Solhøj Kildeplads er forældet, er Ishøj og Høje Taastrup kommuner gået sammen om at udarbejde en fælles indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Ishøj og Solhøj Kildepalds Indsatsområde.

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse sikrer et overblik over, hvilke initiativer der skal iværksættes for at opnå beskyttelse af den nuværende og fremtidige drikkevands- og grundvandsressource. Indsatserne i indsatsplanen er afvejet i forhold til grundvandsressourcens forsyningsmæssige betydning. Det bliver bl.a. vandforsyningerne, Region Hovedstaden, virksomheder, kommunen og den enkelte borger, der bliver ansvarlige for gennemførslen af indsatserne. Rent drikkevand er en væsentlig forudsætning for alles sundhed og trivsel. Med denne indsatsplan for grundvandsbeskyttelse sættes rammen for arbejdet med at sikre dette.

Indsatsplanen er blevet screenet for potentielle miljøpåvirkninger i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Det er ud fra screeningen afgjort, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af indsatsplanen.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at udkast til Ishøj - Solhøj Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse samt miljøscreeningsskema udsendes i 12 ugers offentlig høring.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges. 

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Der vil ikke være nogen omkostninger for kommunen, udover et mindre ressourceforbrug i forbindelse med en opfølgning og evaluering af, om de nødvendige indsatser gennemføres af Region Hovedsatden, HOFOR og Ishøj Forsyning, som det fremgår af indsatsplanen.

Lovgrundlag

Vandforsyningsloven §13 og §13a.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Sagsfremstilling

Nøgletal for beskæftigelsesområdet består dels af oversigt over udvalgte ydelser fordelt på målgrupper pr. måned samt notat, som viser udviklingen over en længere årrække. De to bilag supplerer hinanden, og er med til at skabe et mere nuanceret billede af udviklingen på beskæftigelsesområdet.

Bilag 1: Notat giver et overblik over udvikling i ledighedsprocenten for Ishøj Kommune, Vallensbæk, Region Hovedstaden og hele landet fra januar 2007- oktober 2017.

Bilag 2: Nøgletal fra Jobcenter Vallensbæk pr. 18. december 2017. (eftersendes den 18. december 2017)

Indstilling

Forslag til beslutning:
Økonomi- og Planudvalget
tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Jobcenterchefen inviteres til ØPU-møde i januar.

 

Bilag