Referat
Økonomi- og Planudvalget mandag den 22. februar 2021 kl. 17:00

Virtuelt møde via Teams - Mødelokalet Vandværket

Resume

Ishøj Boligselskab har ansøgt Ishøj Kommune om økonomisk tilskud til etablering af 57 spritdispensere. Dispenserne ønskes opsat inde i opgangene i boligafdelingerne til forebyggelse af Coronasmitte. På baggrund af ansøgningen foreslås det at oprette en pulje, som boligselskaberne i Ishøj Kommune kan søge penge fra til smitteforebyggende tiltag. Det kan eventuelt overvejes, om der skal være et krav om egenfinansiering for boligselskaberne på minimum 25 % af udgiften, og om ikke uforbrugte midler i puljen skal udløbe ved udgangen af 2021.

Sagsfremstilling

Beboerne i Ishøj Boligselskab er utrygge ved det nuværende høje smittetryk med Corona i Ishøj Kommune og opsætning af spritdispensere i opgangene kan medvirke til forebyggelse af Coronasmitte. Da indkøb af dispenserne økonomisk er en udgift, som ifølge Ishøj Boligselskab ikke vil kunne afholdes indenfor boligselskabets økonomiske rammer, ansøges der om et engangsbeløb, hvorefter Ishøj Boligselskab selv står for opsætning og fremtidig drift af dispenserne (herunder opfyldning af sprit). Tilbud er fremsendt på indkøb af 57 dispensere på i alt 52.126,50 kr. ex. moms (beregning er vedlagt som bilag).

Da situationen kan være den samme i andre boligorganisationer i Ishøj Kommune, samtidig med et akut behov for at få nedbragt smittetallene i Ishøj Kommune, foreslås det at oprette en pulje, som boligorganisationerne kan søge penge fra, til smitteforebyggende tiltag. Da det er vigtigt at få iværksat tiltagene hurtigst muligt, udbetales midlerne fra puljen efter først-til-mølle-princippet.

Lovgrundlag

I forhold til kommunalfuldmagtens regler er det som udgangspunkt ikke tilladt at yde støtte til virksomheder, enkeltpersoner eller særlige grupper af borgere, medmindre der er lovhjemmel til det. Der ses ikke at være direkte hjemmel i bekendtgørelserne udstedt i medfør af epidemiloven eller i sundhedsloven til at yde støtte til boligselskaberne i forhold til forebyggelse af Coronasmitte. Ud fra almennyttekriteriet kan kommunen dog gennemføre foranstaltninger, som kommer alle kommunens borgere, eller en sagligt afgrænset kreds af borgere, til gode. Henset til den nuværende situation med særligt høje smittetal i Ishøj Kommune, hvor kommunen i forvejen med hjælp fra sundhedsmyndighederne gør en ekstraordinær indsats for at forebygge og bekæmpe udbredelsen af Corona, kan puljen anses for et vigtigt sundhedsfremmende tiltag, som vil komme mange af borgerne i Ishøj Kommune til gode.

Økonomi

De 500.000 kr., som foreslås afsat til puljen, finansieres af kassebeholdningen, der efterfølgende afrapporteres til KL/staten som en Corona udgift.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at der tillægsbevilges 500.000 kr. til oprettelse af en pulje, hvorfra boligorganisationerne kan søge midler til tiltag, der kan forebygge Coronasmitte. Administrationen behandler indkomne ansøgninger til puljen, og fordeler pengene til relevante tiltag efter først-til-mølle-princippet. Dog kan der højst udbetales 50.000 kr. fra puljen pr. boligorganisation. Eventuelt ikke uforbrugte midler i puljen tilbageføres til kassen ved udgangen af 2021.

Beslutning

Tiltrådt, idet der skal udarbejdes nye tildelingskriterier.

Bilag

Resume

Kompensationsordningerne "corona hjælpepakkerne" skal understøtte virksomheder under COVID-19 krisen. Hermed fremlægges nyeste information om brugen af kompensationsordningerne i Ishøj, region hovedstadens kommuner og hele landet.

Sagsfremstilling

Folketinget har vedtaget flere kompensationsordninger, som skal understøtte virksomheder i Danmark under COVID-19 krisen.

Hermed fremlægges nyeste information om brugen af kompensationsordningerne i Ishøjs virksomheder, region hovedstadens kommuner og hele landet. Data er pr. 1. februar 2021 fra Erhvervsstyrelsen.

Vedhæftet er:

 • Oplæg som viser brugen af kompensationsordningerne blandt virksomheder i Ishøj, hovedstadens kommuner og hele landet. Fokus er særligt på ordningen "lønkompensation"
 • Oversigt over hvilke virksomheder, som har modtaget lønkompensation i Ishøj
 • Oversigt over hvilke virksomheder, som har igangværende eller afviste ansøgninger om lønkompensation i Ishøj

Der gøres opmærksom på, at data kun viser de virksomheder som har CVR nr. i den pågældende kommune. I realiteten kan virksomheden være geografisk placeret i en anden kommune. Data viser også hvor mange ansatte i den pågældende virksomhed, som har modtaget lønkompensation, heraf kan nogle af de ansatte fx. være bosiddende borgere i Ishøj.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget tager, information om kompensationsordningerne til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Den 19. januar 2021 fremsendte Social- og Indenrigsministeriet, nu Indenrigs- og Boligministeriet, en tilkendegivelse om dispensation fra det forpligtende samarbejde mellem Ishøj og Vallensbæk kommuner. Administrationen har i samarbejde med Vallensbæk Kommune udarbejdet et udkast til fælles høringssvar til ministeriet.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i juni 2020 at tilkendegive overfor Social- og Indenrigsministeriet, nu Indenrigs- og Boligministeriet, at kommunen ønsker at blive fritaget for kravet om forpligtende kommunalt samarbejde. Det samme gjorde Vallensbæk Kommune. De to kommuner fremsendte derefter en udtalelse til ministeriet.

I udtalelsen tilkendegav kommunerne, at de var enige om, at de ønsker lovgivningen ændret, så der ikke længere er krav om, at Ishøj og Vallensbæk kommuner skal indgå i et forpligtende samarbejde. Indenrigs- og Boligministeriet har nu fremsendt en tilkendegivelse om dispensation fra det forpligtende samarbejde.

Det fremgår, at ministeriet har indhentet udtalelser fra de berørte ministerier om, i hvilket omfang det er fagligt forsvarligt at ophæve kravet om forpligtende samarbejde. Ministeriet har vurderet, at der kan dispenseres for kravet om samarbejde på:


 • alle opgaver på beskæftigelsesområdet
 • alle opgaver vedrørende genoptræning og socialpædagogisk støtte
 • alle opgaver på det sociale område
 • alle opgaver vedr. specialundervisning af børn og voksne
 • alle opgaver på natur- og miljøområdet med undtagelse af en række specifikke opgaver, herunder
  • visse sager om spildevand
  • visse sager om jordforurening
  • visse sager om naturbeskyttelse

Indenrigs- og Boligministeriet er indstillet på at give dispensationen på en række vilkår. Vilkårene vedrører bl.a. ikrafttrædelse og overførelse af medarbejdere. Vedrørende ikrafttrædelse lægges der fra ministeriets side op til, at der fastsættes et ikrafttrædelsestidspunkt for dispensationen, hvorefter kommunerne selv fastsætter, hvornår den skal tages i brug, og hvornår opgaver og ansvar derefter skal overgå.

Der er udarbejdet et udkast til fælles høringssvar til ministeriet på begge kommuners vegne.
I svaret lægges der op til følgende:

 • Kommunerne takker for muligheden for, at Vallensbæk Kommune kan hjemtage opgaver ved dispensation for lovgivningen.
 • Kommunerne er enige om, at vi ønsker en dispensation på alle de mulige områder.
 • Kommunerne er indforståede med de tilkendegivne vilkår og vil kunne opfylde dem.
 • Kommunerne er enige om, at Ishøj Kommune i samme forbindelse hjemtager opgaverne på beskæftigelsesområdet, der i dag løses af Vallensbæk Kommune.
 • Dispensationen træder i kraft straks, så kommunerne kan igangsætte processen med afklaring af medarbejdere hurtigst muligt.

Vi forventer, at afklaringen af hvilke medarbejdere der følger med opgaverne, vil være færdig inden sommerferien, hvilket tilgodeser medarbejdernes ønske om hurtig afklaring. Dernæst forventer vi, at den endelige overførsel af medarbejdere og opgaver kan ske frem mod årsskiftet, hvorefter ansvaret for opgaver overgår pr. 1 januar 2022. Regnskabsteknisk er det en fordel at ophæve samarbejdet i forbindelse med et årsskifte, og samtidig vil det at vente til årsskiftet sikre den fornødne tid til at forberede gode overleveringer af borgerforløb, medarbejdere og opgaver generelt.

Lovgrundlag

Lov om forpligtende kommunale samarbejder.

Økonomi

Med ophør af det forpligtende samarbejde følger en række etableringsomkostninger. Den langt væsentlige etableringsudgift bliver etableringen af nyt jobcenter, som er beskrevet i punkt 25 på Økonomi- og Planudvalgets dagsorden. Herudover kan ophøret af det forpligtende samarbejde have nogle driftsøkonomiske konsekvenser, som er vanskelige at opgøre præcist. Økonomi-notat fremsendes inden byrådsmødet.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at udkast til fælles høringssvar til Indenrigs- og Boligministeriet godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Særindstilling: Pia Skourup (V) fastholder særindstilling fra byrådets møde den 2. juni 2020, pkt. 137.

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Principbeslutning om ny organisering efter ophør af det forpligtende samarbejde med Vallensbæk Kommune tiltrædes.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Det tiltrædes, at der på et temamøde den 2. marts 2021 arbejdes videre med forslag om placering af Jobcenter.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Det tiltrædes. at der arbejdes videre med salg af kommunale ejendomme på et temamøde den 2. marts 2021.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Sagen vedr. salg af andele af Industriskellet 10 udsættes til næste Økonomi- og Planudvalgsmøde den 22. marts 2021.

Resume

Administrationen har efter sædvanlig praksis foretaget en opfølgning på driftsbudgettet for 2021. Resultatet af den administrative budgetopfølgning pr. januar 2021 viser et udgiftspres på det voksenspecialiserede område og på rengøringsområdet.

Sagsfremstilling

Udover de to ordinære budgetopfølgninger, som jf. økonomiregulativet finder sted i foråret og efteråret er det en fast praksis, at der også foretages en administrativ budgetopfølgning i januar. Formålet er at vurdere om forudsætningerne fra budgetvedtagelsen fortsat holder, eller om der er sket ændringer, som har væsentlige økonomiske konsekvenser - såvel i indeværende, som i næste budgetår. I udgangspunktet forelægges den administrative budgetopfølgning ikke politisk, medmindre der er forventning om større afvigelser i forhold til budgettet.

Den administrative budgetopfølgning for 2021 er foretaget, og resultatet viser et udgiftspres på det voksenspecialiserede område. Siden sommer 2020 har der været en netto tilgang på 6 sager, som ikke er indarbejdet i budgettet for 2021. Et estimeret skøn for tilgangen er udgifter på ca. 11 – 14 mio. kr. og refusionsindtægter på ca. 4,5 mio. kr. Det skal bemærkes, at udgifter til det voksenspecialiserede område er indenfor servicerammen, mens refusionsindtægter er udenfor servicerammen. Det er endnu tidligt på året, og derfor er det et lidt usikkert grundlag at vurdere omfanget af de forventede afvigelser på. Administrationen vil frem mod den første ordinære budgetopfølgning i april analysere området, og nærmere vurdere et tillægsbevillingsbehov samt muligheden for finansiering mhp. overholdelse af servicerammen.

I forlængelse af det under budgetprocessen aftalte løft på rengøringsområdet er der merudgifter til rengøring svarende til 5,1 mio. kr. for første halvår 2021. Herudover kan der komme yderligere merudgifter for andet halvår 2021 på ca. 3,3 mio. kr. – alt afhængigt af hvilket rengøringsniveau, der fastsættes for andet halvår. Administrationen vil til april fremlægge en særskilt sag med status på rengøringsområdet til politisk stillingtagen. Merudgifterne til rengøringsområdet er indenfor servicerammen.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov. Cirkulære om kommunernes budget og regnskabssystem revision mv.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser vurderes nærmere og medtages til 1. budgetopfølgning.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at den administrative budgetopfølgning 2021 tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Anlægsprojekter løber ofte over flere år, og det er derfor nødvendigt at overføre uforbrugte anlægsbevillinger til det efterfølgende regnskabsår. Der søges om tillægsbevilling til overførsler af uforbrugte anlægsmidler fra 2020 til 2021 på i alt 59,8 mio. kr. netto.

Sagsfremstilling

Det korrigerede anlægsbudget i 2020 - inkl. overførte uforbrugte midler fra 2019 - udgjorde 182,6 mio. kr. i udgifter og 104,4 mio. kr. i indtægter. Der er afholdt udgifter til anlægsprojekter på i alt 75,2 mio. kr. i 2020. En række anlægsprojekter er ikke færdiggjorte, men fortsætter i 2021, og de uforbrugte midler fra 2020 skal derfor overføres til 2021. Dette sker i praksis i form af en tillægsbevilling. De enkelte anlægsprojekter, der ønskes overført til 2021 er oplistet i vedlagte bilag. Samlet set søges der om overførsel af udgifter på 109,2 mio. kr. og indtægter på 49,4 mio. kr. - i alt 59,8 mio. kr. netto.

Lovgrundlag

Cirkulære om budget- og regnskabssystem, revision mv. for kommuner.

Økonomi

Der gives tillægsbevilling til udgifter på 109,2 mio. kr. og indtægter på 49,4 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at der gives tillægsbevilling til overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2020 til 2021 for netto 59,8 mio. kr., svarende til udgifter for 109,2 mio. kr. og indtægter for 49,4 mio. kr.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

Der fremlægges rammer for budgetlægningen 2022-2025 ligesom procesplan og politisk tidsplan fremlægges.

Sagsfremstilling

Arbejdet med budget 2022 og overslagsårene 2023-2025 skal påbegyndes, og der fremlægges forslag til tids- og procesplan samt de overordnede rammer for budgetarbejdet. Til orientering fremlægges tillige "Drejebog for budgetarbejdet".

Serviceudgifterne for budgetoverslagsåret 2022 forventes på nuværende tidspunkt at ligge ca. 3,0 mio. kr. over den serviceramme, der udmeldes af KL ultimo juni. Hertil kommer eventuel videreførelse af ændring i rengøringsniveauet, som blev vedtaget i forbindelse med budget 2021, men som ikke er endeligt fastlagt.

For budget overslagsåret 2022, der indgik i budget 2021, udvises der en negativ balance på 20,6 mio.kr. I 2023 og 2024 er der ligeledes negativ balance på hhv. 32,3 mio. kr. og 4,6 mio. kr. Samlet set udgør den negative balance i perioden 2022-2024 57,5 mio. kr. som derved reducerer kassebeholdningen. Hertil kommer, at der kan forventes fortsat brug af anlægsmidler til ombygning i forbindelse med overtagelse af jobcentret.

Der er således, på dette tidlige tidspunkt af budgetlægningen, tegn på, at Ishøj Kommunes serviceramme kan blive udfordret, ligesom der tegner sig et træk på kassebeholdningen ved fortsættelse af det nuværende anlægsniveau. Trækket på kassebeholdningen kan dog modsvares af evt. salg af kommunale ejendomme eller grunde.

Administrationen foreslår på denne baggrund, at der drøftes eventuelle indledende tiltag, herunder f.eks. ønsker til budgetanalyser, tilvejebringelse af økonomisk råderum, evt. sparerammer eller lignende. Dette kan ske med henblik på at være på forkant med tiltag, der imødegår de beskrevne ubalancer i 2022 og overslagsårene. De beskrevne ubalancer, herunder kommunens indtægtsside og serviceramme, vil først være kendt primo juli måned, efter at økonomiaftalen mellem Regeringen og KL er færdigforhandlet medio juni.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, cirkulære om budget og regnskabssystem, revision mv. for kommunerne.

Økonomi

Sagen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller,

at budgetlægningen for 2022 og overslagsårene sker efter rammerne beskrevet i bilag 1

at processen udarbejdes jfr. "Drejebog for budgetlægningen 2022-2025"bilag 2

at tids- og procesplanen godkendes jfr. bilag 3

at der drøftes eventuelle tiltag til imødegåelse af den øjeblikkelige ubalance i budget 2022 og overslagsårene.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

Ifølge lånebekendtgørelsen skal beslutning om optagelse af lån være truffet af byrådet inden den 31. marts efter det regnskabsår, hvori de låneberettigede udgifter er afholdt. Eventuelle lån skal være optaget senest den 30. april året efter det regnskabsår, hvori de låneberettigede udgifter er afholdt. Der fremlægges forslag til eventuel låneoptagelse vedrørende lånerammen for 2020.

Sagsfremstilling

Kommunernes adgang til at optage lån - også kaldet lånerammen - fremgår af Lånebekendtgørelsen. Det er begrænset hvilke udgifter, der giver adgang til automatisk låneadgang. Det gælder udgifter til energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger eller anlæg og udgifter til lån til betaling af ejendomsskatter samt indefrysning af ejendomsskatter.

Hvert år opgøres lånerammen med udgangspunkt i de faktiske afholdte udgifter til de relevante områder i året før.

For 2020 er der mulighed for låneoptagelse på 7.619.030 kr. Beløbet er specificeret i vedlagte bilag.

Administrationen foreslår, at der låneoptages 7,6 mio. kr., og at disse ekstraordinært anvendes til afdrag på vores feriepengeforpligtelse, jf. byrådets beslutning den 6. oktober 2020 punkt 224, vedrørende brug af overskudslikviditet.

Der er i budget 2022-2025 årligt afsat 3,5 mio. kr. til afregning til feriefonden. Ved at optage lånet kan overskudslikviditeten anvendes til ekstraordinær indbetaling med henblik på at nedbringe gælden hurtigere, og dermed spare forrentningen (pt. ca. 2,5 pct.). Gælden til feriefonden er på 93 mio. kr.

Der gøres opmærksom på, at der ikke er forudsat låneoptagelse i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021. Der er derfor ikke budgetlagt med udgifter til renter og afdrag til nyt lån i 2021 og fremover.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1.580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelser af garantier.

Økonomi

Eventuel låneoptagelse vil som udgangspunkt styrke likviditeten, men vil øge kommunens udgifter til afdrag fremadrettet. Hertil kommer øgede renteudgifter, som dog er meget begrænsede med det nuværende renteniveau. Såfremt der låneoptages, og man ikke vælger afdrag til feriefonden, vil likviditeten styrkes yderligere. Det vil øge udgifterne til afdrag og renter yderligere. Det kan oplyses, at det pr. lånt mio. kr. koster 37.844 kr. i afdrag og 4.660 kr. i rente om året. Renten udgør 0,46 pct. pt. Der er tale om fastforrentet lån i Kommunekredit med en løbetid på 25 år.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at der søges låneoptagelse for 2020, og at midlerne anvendes til afdrag på vores feriepengeforpligtelsen.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Sagsfremstilling

Nøgletal for beskæftigelsesområdet består af en oversigt over udvalgte ydelser fordelt på målgrupper pr. måned samt et notat, som viser udviklingen over en længere årrække.

Bilag 1 og 2 supplerer hinanden og giver et mere nuanceret billede af udviklingen på beskæftigelsesområdet i Ishøj Kommune.

Ishøj Kommune har indgået en aftale med Jobcenter Vallensbæk, der udarbejder et særligt statusnotat (bilag 3) som viser den aktuelle udvikling på beskæftigelsesområdet under de særlige omstændigheder ved Coronakrisen.

Til orientering udgiver Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering løbende rapporter om beskæftigelsessituationen under COVID-19 på følgende link. De nyeste rapporter fra STAR er vedlagt som bilag 4-6: https://www.jobindsats.dk/jobindsats/publikationer.aspx

Bilag 1 er pr. 20. januar, da data ikke er tilgængelig for februar.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager nøgletal for beskæftigelsesområdet til efterretning og videresender til Byrådet.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

Status på overgang fra Ishøj Fællesantenne til Stofa samt på Kabelplus’ drift frem til 1. juni 2021 til efterretning.

Sagsfremstilling

Efter beslutning om salg af Ishøj Fællesantennes kabler til Stofa, er der nu fokus på at sikre en god overgang fra Ishøj Fællesantenne til Stofa for de nuværende medlemmer af Ishøj Fællesantenne. Alle brugeres medlemskaber af Ishøj Fællesantenne ophører automatisk pr. 1. juni 2021.

Administrationen holder faste statusmøde med Stofa en gang om måneden, hvor overgangen fra Ishøj Fællesantenne til Stofa planlægges, så den er til mindst mulig gene for brugerne. Administrationen er blandt andet i dialog med både Stofa og Kabelplus om, hvordan og hvornår Stofa kan få adgang til Ishøj Fællesantennes hovedstation og skabe, så Stofa kan gøre klar til den tekniske overgang.

I kommunens kommunikation til borgerne er der fokus på at sikre, at alle borgere får skiftet leverandør inden den 1. juni 2021, så borgerne undgår sort skærm. For de husstande, der er individuelt tilsluttet Ishøj Fællesantenne, gælder det, at den enkelte husstand skal beslutte, hvem der pr. 1. juni 2021 skal levere tv og internet til adressen. For de boligforeninger eller lignende, der i dag er tilsluttet fællesantennen som en såkaldt hovednetstilslutning, er det foreningen, der i fællesskab skal beslutte, hvem der pr. 1. juni 2021 skal levere tv og internet til foreningens husstande. Oversigt over hovednetstilsluttede og individuelt tilsluttede er vedlagt. Ishøj Fællesantennes side på kommunens hjemmeside opdateres, så borgere og foreninger kan finde informationer om overgangen der. Administrationen forsøger at finde en løsning for ishøjby.domænet, så det kan videreføres.

Stofa forventer at udsende et brev ud i slutningen af februar eller starten af marts med de første informationer om Stofas produkter og muligheder for tilmelding. Derefter vil de i løbet af foråret udsende flere informationer om produkter og tilmeldingsprocedure. Alle Ishøj Fællesantennes nuværende medlemmer har mulighed for at bestille tv og internet hos Stofa med levering fra 1. juni 2021.

Ishøj Fællesantennes Brugerråd bistår allerede med spørgsmål og opmærksomhedspunkter for overgangen, og har desuden lovet at være behjælpelige med konkret bistand til borgere og foreninger, der måtte få brug for det ved den konkrete overgang.

Drift af Ishøj Fællesantenne

Administrationen fortsætter de faste statusmøder med Kabelplus frem til 1. juni 2021. Her er fokus på at sikre stabil drift.

Kabelplus har fra midt i december til slutningen af januar haft mere pres på drift og kundeservice end normalt, hvilket fremgår af de sædvanlige lister med KPI og driftslog fra Kabelplus (vedlagt). Brugerrådet har gjort opmærksom på, at der har været flere driftsnedbrud end normalt. Kabelplus oplyser, at det blandt andet skyldes, at der i perioden har været flere brugere på nettet end normalt. Kabelplus oplyser, at de fra 1. februar har været tilbage til normal drift. Det har været vanskeligere at få de sædvanlige oplysninger, og Kabelplus har ikke sendt medlemsoplysninger fra årsskiftet, som der er rykket for i flere omgange. Derfor følger administrationen driften tæt og i dialog med Brugerrådet. Ligeledes foretager kommunens eksterne tekniske rådgiver de normale tilsyn, så evt. problemer påpeges.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

I forbindelse med rådhusrenoveringen og ombygningerne på etage 2 er renoveringsprocessen af byrådssalen tidligere blevet godkendt. Nu går den sidste del af renoveringen i byrådssalen i gang, der omhandler renovering af klimaskærmen.

Sagsfremstilling

På Teknik- og Bygningsudvalgets møde i april 2019 var renoveringsarbejderne vedrørende byrådssalen på dagsordenen. Ventilation er udført i sommeren 2020, nu henstår arbejderne vedrørende klimaskærm. De omhandler udskiftning af glas og renovering af rammer og solafskærmning. Dette arbejde bliver udført i februar og marts i indeværende år. Opgaven har været udbudt som indbudt licitation med 4 firmaer, og der er indgået aftale med Casadana, et lokalt firma, omkring udførelsen. Hermed er de aftalte projekter med renovering af byrådssalen afsluttet.

Økonomi

Til udførelse af arbejderne på byrådssalen har der været afsat 6 mio. kr. Pt. henstår der ca. 2,6 mio. til renoveringen af klimaskærmen, og der er indgået aftale med Casadana på 1,63 mio. kr. Herudover kommer der ca. 15% til uforudsete udgifter. Så der kommer til at henstå ca. 0,8 mio. kr., der enten kan bruges til at renovere yderligere klimaskærme på etage 2, eller som kan lægges i kommunekassen.

Der er ikke afsat budget til udskiftning af vinduer og solafskærmning på mødecenteret på etage 2. Det skønnes, at udgifter hertil vil udgøre ca. 4 mio. kr.

En del af mindreudgifterne i denne sag kan finansiere udgifter til opførelse af toiletter i kommunens nyttehaver.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at:

 • orienteringen om afslutning af projekt med renovering af klimaskærmen i byrådssalen tages til efterretning
 • der gives en negativ tillægsbevilling på 800.000 kr., og de overskydende midler lægges i kommunekassen.


Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.


Resume

Der skal træffes beslutning om igangsættelse af en ny lokalplan, der giver mulighed for opførelse af etageboliger til ejerlejligheder i omdannelsesområdet på Industrivangen 20 – 26. Lokalplanen anmodes opstartet på baggrund af tidligere dialog om projektet på Teknik- og Bygningsudvalgets møde den 16. december 2020.

Sagsfremstilling

NQ properties har fremsendt et projekt til ejerlejligheder, som inkluderer fire ejendomme på Industrivangen – henholdsvis nr. 20, 22, 24 og 26. Industrivangen 30 er ikke med, da ejeren på nuværende tidspunkt ikke ønsker at sælge sin ejendom. (Se vedlagt kortbilag for lokalplanens afgrænsning).

Realisering af projektet forudsætter, at der udarbejdes en ny lokalplan, der muliggør opførelse af byggeriet. Derudover skal den eksisterende lokalplan 1.81 for daginstitution på Industrivangen 26 aflyses ved endelige vedtagelse af den kommende lokalplan. Anvendelsen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som udlægger området til boliger.

I forbindelse med udviklingen af området, er der udarbejdet en helhedsplan, som fastlægger nogle overordnede udviklingsprincipper for at sikre helheden i området, frem for at der sker en punktvis planlægning i enkelte lokalplaner. Helhedsplanen anbefaler en minimumsstørrelse for en ny lokalplan på 8.600 m2 - dette overholdes.

Grundene har tilsammen 9.788 byggeretsmeter, hvilket svarer til en bebyggelsesprocent på 112. Helhedsplanen anbefaler en bebyggelsesprocent på 100.

I tråd med lignende sager i området, skal bebyggelsesprocenten for projektet således bringes ned på 100. Der kan evt. tilkøbes en supplerende byggeret ved medfinansiering af et centralt grønt fællesareal. Dette øger ikke bebyggelsesprocenten i helhedsplanens område, idet der ikke opføres bebyggelse på det grønne areal, men det indgår ved beregning af bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet. Bygherrer er i dialog med kommunen om at købe et mindre område af den grønne plads for at øge byggeretten og dermed overholde helhedsplanens bebyggelsesprocent på 100.

Boligerne

Projektet lægger op til, at der opføres ca. 100 ejerlejligheder i varierende størrelser. Boligerne opføres som en åben parkbebyggelse med åbne karreer med svalegange, elevatortårn, grønne tage, fælles tagterrasser og solceller på tagene. Bebyggelsens ydre fremtræden, vej, sti og parkering samt ubebyggede arealer vil blive endeligt fastlagt i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen.

Lovgrundlag

Planloven § 13.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget vedtager, at udarbejdelsen af en ny lokalplan til etageboliger på Industrivangen 20 - 26 kan igangsættes i overensstemmelse med helhedsplanen.

Beslutning

Ændring i indstilling: Økonomi- og Planudvalget indstiller, ændres til: Økonomi- og Planudvalget vedtager.......

Bilag

Resume

Regeringen og aftalepartierne bag finansloven har afsat 275 mio. kr. i 2020, 400 mio. kr. i 2021, 550 mio. kr. i 2022 og 807 mio. kr. fra 2023 og frem til et generelt løft af folkeskolen. Midlerne udmøntes gennem en tildelingspulje, som har til formål at sikre, at der bliver ansat flere lærere. Børne- og Undervisningsministeriet har meddelt, at Ishøj Kommune i 2021 modtager godt 1,6 mio. kr. til formålet. Det svarer til ca. tre lærerstillinger.

Sagsfremstilling

Af vedlagte vejledning fremgår det, at midlerne skal anvendes til løn- og pensionsudgifter til lærere, som varetager en funktion i direkte tilknytning til elever i folkeskolen. Ved folkeskolen forstås alle undervisningstilbud etableret under folkeskoleloven, herunder fx også specialskoler.

Tilskuddet er fordelt til kommunerne efter den enkelte kommunes andel af eleverne i 0. til 9. klasse i skoleåret 2019/2020. Ministeriet har tidligere oplyst, at Kirkebækskolens elever tæller med i tildelingen i Vallensbæk Kommune. Derfor får Kirkebækskolen ikke del i midlerne fra Ishøj Kommune.

Det fremgår ligeledes af vejledningen, at det er op til kommunen at beslutte, hvorledes tilskuddet til ansættelse af flere lærere fordeles. På den baggrund anbefaler administrationen, at midlerne fordeles til folkeskolerne efter det budgetterede elevtallet i 0. - 9. klasse i 2021, samt at skolens ledelse i samarbejde med skolebestyrelsen beslutter principper for, hvordan midlerne anvendes, så de lokalt bidrager mest hensigtsmæssigt til et generelt løft af skolen.

Lovgrundlag

Puljebekendtgørelsen.

Økonomi

Ishøj Kommune modtager 1.608 mio. kr. til ansættelse af lærere i 2021. Der stilles krav om revisorpåtegnet regnskab for kommunernes anvendelse af midlerne, hvor det dokumenteres, at kommunerne har anvendt tilskuddet i overensstemmelse med formålet.

Eventuelt uforbrugte dele af det udbetalte tilskud skal tilbagebetales til Børne- og Undervisningsministeriet.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at

 • der gives en tillægsbevilling til merindtægter på 1.608.000 kr. i 2021 på budgetområde B40 vedrørende folkeskoler.
 • der gives en tillægsbevilling til merudgifter på 1.608.000 kr. i 2021 på budgetområde B40 vedrørende folkeskoler.
 • midlerne fordeles til folkeskolerne efter det budgetterede elevtal i 0. - 9. klasse i 2021.
 • skolens ledelse i samarbejde med skolebestyrelsen beslutter principper for, hvordan midlerne anvendes.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling følges.


Beslutning

Sagen sendes tilbage til Børne- og Undervisningsudvalget.


Bilag

Resume

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet meddelte den 3. december 2020, at Ishøj og Vallensbæk kommuner tildeles i alt kr. 3.740.935 til projektet ”Psykologisk behandling i PPR”. Der er krav om 20 pct. kommunal medfinansiering. Den kommunale medfinansiering beløber sig til kr. 971.645 samlet for både Ishøj og Vallensbæk kommuner.

Økonomi- og Planudvalget skal beslutte, om projektet skal igangsættes, og at den kommunale medfinansiering finansieres fra budgetområde B40.30.05 (Fælles udgifter og –indtægter) vedrørende udgifter til PPR. Dette område dækker udgifter til lønninger af psykologbistand til børn og unge i både Ishøj og Vallensbæk Kommuner. Medfinansiering vil være en omlægning af den aktuelle psykologbetjening for den målgruppe, som indgår i projektet.

Sagsfremstilling

Med satspuljeaftalen på sundhedsområdet for 2019-2022 blev der afsat kr. 101,4 mio. til en ansøgningspulje til at støtte implementering af lettere behandlingstilbud i kommunernes PPR-funktioner. Det er Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, som administrerer ansøgningspuljen. Center for Børn og Forebyggelse i Ishøj Kommune har i samarbejde med Vallensbæk Kommune ansøgt om støtte fra puljen til at gennemføre projekt ”Psykologisk behandling i PPR”, som omfatter implementering af fire lettere behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har imødekommet ansøgningen med et reduceret tilskudsbeløb på 3.740.935 kr.

Center for Børn og Forebyggelse varetager PPR-funktioner for Vallensbæk Kommunes skoler og dagtilbud. Begge kommuners budget for PPR-området administreres derfor af Center for Børn og Forebyggelse. Omfangsmæssigt udgør betjeningen af Vallensbæk Kommunes skoler og dagtilbud ca. 45 pct. af det samlede budget på PPR-området.

Børne- og Undervisningsudvalget har på møde den 19. oktober godkendt, at der ansøges om puljemidler med krav om medfinansiering. Den kommunale medfinansiering af projekt ”Psykologisk behandling i PPR”, som beløber sig til i alt 971.645 kr., finansieres fra budgetområde B40.30.05 (Fælles udgifter og – indtægter) vedrørende udgifter til PPR. Udgiften er indregnet i de kommende års budgetter.

Nærmere beskrivelse af indholdet i projektet fremgår af punkt 148 på Børne- og Undervisningsudvalgets møde den 15. december 2020, som er vedhæftet.

Projektperioden er af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fastsat fra 1. november 2020 til 31. december 2022. Der vil formentlig blive søgt om forlængelse af perioden, da bevillingen først er givet i december 2020, og fordi den aktuelle Covid-19-situation vanskeliggør opstart af projektet.

Økonomi

De tildelte puljemidler udbetales af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet med følgende udbetalingsprofil:

2020: 713.000 kr.; 2021: 1.462.000 kr.; 2022: 1.565.035 kr.

Den kommunale medfinansiering finansieres fra B40.30.05 (Fælles udgifter og – indtægter) til projektbudgettet med følgende overførselsprofil:

2021: 474.359 kr.; 2022: 497.286 kr.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at der meddeles tillægsbevilling til merindtægter på kr.  713.000 i 2020, kr.  1.462.000 i 2021 og kr. 1.565.035 i 2022.

 • at der meddeles tillægsbevilling til merudgifter på kr.  713.000 i 2020, kr.  1.462.000 i 2021 og kr. 1.565.035 i 2022.
 • at den kommunale medfinansiering finansieres fra B40.30.05 (Fælles udgifter og – indtægter) til projektbudgettet med følgende overførselsprofil: kr. 474.359 i 2021 og kr. 497.286 i 2022.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Sagsfremstilling

Der vedhæftes oversigt over klagesager til ankenævn på ydelsesområdet for februar måned.

Indstilling


Økonomi- og Planudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Sagsfremstilling

Med henblik på at lette proceduren med godkendelse/underskrift af protokol/referat i First Agenda, vil vi ved virtuelle møder oprette et ekstra punkt - Godkendelse af protokol/referat.

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget beslutter, at referatet godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.