Referat
Økonomi- og Planudvalget torsdag den 22. marts 2018 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Resume

Der fremsættes forslag til procedure for arbejdet med budget 2019.

Sagsfremstilling

Arbejdet med budget 2019 og overslagsårene 2020-2022 er i planlægsningsfasen, og der fremsættes forslag til procedure for det kommende arbejde. Forslag til overordnede rammer for budgetlægningen fremgår af bilag 1. Ligesom sidste år er der formuleret en "drejebog", bilag 2, som nærmere beskriver de forskellige politiske og administrative aktiviteter, herunder hvorledes fagudvalgene kan drøfte budgettet. Forslag til politisk tidsplan vedlægges som bilag 3.

Proceduresagen angiver de rammer, som administrationen skal udarbejde budgetforslaget efter.

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2018 i oktober 2017 var der en kendt ubalance (forbrug af kassen) på 28,4 mio. kr. i 2019. Ved beregning ud fra KL´s nye pris- og lønskøn pr. marts 2019, kan ubalancen i 2019 p.t. opgøres til 30,3 mio. kr.

Traditionelt er der en række ubekendte forhold i relation til budgetarbejdet på dette tidpunkt af året. I år kompliceres dette yderligere af, at det i skrivende stund er uvist, hvordan forhandlingerne om en ny tilskuds- og udligningsmodel lander. Dermed er det uvist, hvilke økonomiske konsekvenser det giver for Ishøj Kommune - både på den korte bane i budget 2019 og overslagsårene. På det foreliggende grundlag er den umiddelbare vurdering, at det kan få ganske alvorlige konsekvenser for kommunens økonomi, idet de foreslåede modeller alle reducerer Ishøjs tilskuds- og udligningsbeløb betragteligt. Det kan derfor blive nødvendigt at justere i proceduren undervejs i budgetarbejdet.

Ifølge tidsplanen sker 1. behandling af budgetforslaget på Økonomi- og Planudvalgets møde den 27. august 2018, og på et ekstraordinært byrådsmøde samme dag.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller,

at budgetforslaget for 2019 og budgetoverslagsårene 2020-2022 udarbejdes efter rammerne i bilag 1,

at 1. behandling af budgetforslaget sker på ekstraordinært byrådsmøde den 27. august 2018,

at 2. behandling (budgetvedtagelsen) sker på byrådsmødet den 2. oktober 2018,

at ændringsforslag fra byrådets medlemmer skal fremsendes senest den 21. september 2018.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse Kapitel V, §§ 37-40.

Bilag

Resume

Regnskabet for 2017 fremlægges med henblik på afgivelse til den revisionsmæssige gennemgang.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv., skal årsregnskabet aflægges af Økonomi- og Planudvalget til Byrådet, så det kan afgives til revisionen inden den 1. maj i året efter regnskabsåret.

Der kan fremhæves følgende hovedtal fra regnskabet for 2017:

 • Regnskabet balancerer i henhold til hovedoversigten med 2.347,665 mio. kr.
 • Der er et driftsmæssigt mindreforbrug på i alt 23,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede Budget 2017 (oprindeligt budget plus afgivne tillægsbevillinger). De 18,2 mio. kr. er afholdt inden for servicerammen, hvoraf 13 mio. kr. søges videreført til 2018. Der fremlægges en særskilt sag med ansøgning om godkendelse af videreførelse af driftsmidler fra 2017 til 2018.
 • Ultimo 2017 udgjorde kassebeholdningen 109,3 mio. kr.
 • Kommunens langfristede gæld, ekskl. gæld vedrørende ældreboliger, er i 2017 afdraget med 28 mio. kr. samtidig med, at der i 2017 ikke er optaget nye lån. Ultimo 2017 udgør den langfristede gæld, ekskl. gæld vedrørende ældreboliger 395,4 mio. kr.
 • Der er afholdt anlægsudgifter for i alt 85,5 mio. kr. og indtægter for 17,5 mio. kr., svarende til netto 68 mio. kr.
 • Byrådet har på mødet i marts 2018 godkendt videreførsel af nettoanlægsudgifter for 15,5 mio. kr.

Efter den revisionsmæssige gennemgang, skal revisionen inden den 15. juni afgive beretning om revision af årsregnskabet. Det er planlagt, at der fremlægges sag om godkendelse af revisionens beretning og af regnskabet den 6. juni 2018.

Anlægsregnskaber

I henhold til Ishøj Kommunes økonomiregulativ skal der aflægges særskilte regnskaber for anlægsprojekter, hvor bruttoudgifter eller bruttoindtægter beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Anlægsregnskaber for de anlægsprojekter der er afsluttet i 2017 fremlægges til godkendelse, jf. bilag.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at regnskabet for 2017 afgives til revisionen, og at de fremlagte anlægsregnskaber godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov og Bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskab, revision mv.

Bilag

Resume

Der søges om tillægsbevilling til at videreføre mindre- eller merforbrug fra 2017 til 2018.

Sagsfremstilling

Efter sædvanlig praksis og gældende principper er der, jf. kommunens økonomiregulativ, adgang til at videreføre uforbrugte driftsmidler fra et år til det næste. Formålet er at opnå en hensigtsmæssig udnyttelse og disponering af midlerne på driftsbudgettet. Det er således muligt for driftssteder at spare op til konkrete anskaffelser og aktiviteter i det efterfølgende år. Tilsvarende kan et eventuelt opstået merforbrug reducere næste års driftsbudget.

Fagcentrene har fremsat anmodninger om videreførelser fra 2017 til 2018, som er gennemgået og drøftet med centerchefer og direktionen. Samlet set ønskes der videreført 12.976.000 kr. (drift), heraf 5.553.000 kr. som vedrører særlige projekter og/eller projekter med ekstern finansiering. Et driftssted, Kløverengen, tegner sig for videreførsel af mindreforbrug på 4,3 mio. kr. Kløverengen er takstfinansieret og er dermed underlagt et særligt regelsæt, hvor taksterne skal reguleres efter de faktiske udgifter. Taksterne er reduceret i 2018.

Under Finansforskydninger videreføres der midler fra demografipuljen til projekt "Sundhedstjek for udsatte borgere", jfr. byrådsbeslutning af 5. december 2017, sag 256. Herudover videreføres der 10,4 mio. kr. til grundkapitalindskuddet vedr. nyt byggeri ved Vejleåparken. Ifm. etableringen af nødpumpen i havnen er der optaget byggekredit. Restmidlerne hertil udgør 6,0 mio.kr., som videreføres til 2018.

De samlede ønskede videreførsler af mindre- og merforbrug fremgår af vedlagte oversigtsskema.

Ved vurderingen af videreførselsanmodningerne lægges der bl.a. vægt på årsagen til mindre- eller merforbrug, formål med videreførsel, kommunens likviditet, og mulighed for at overholde servicerammen i det kommende år.

Den tilsvarende videreførelse fra 2016 til 2017 udgjorde 10,9 mio. kr.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at der gives tillægsbevilling til videreførsel af driftsbevillinger for 12.976.000 kr. (netto) samt videreførsel af finansforskydningerne for 5.027.000 kr. fra 2017 til 2018, som angivet i bilaget.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabssystem, revision mv.

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Resume

Ishøj Kommune har udarbejdet en befolkningsprognose, som dækker perioden 2018 – 2025.

Befolkningsprognosen for Ishøj Kommune 2018 – 2025 viser, at befolkningstallet i Ishøj Kommune er stigende.

I løbet af 2018 forventes befolkningstallet at stige med 181 personer.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune udarbejder årligt en befolkningsprognose, hvor befolkningsudviklingen for de kommende år prognosticeres.

Prognosen bygger på de seneste års faktiske udvikling samt forventninger til fertilitet, til- og fraflytning, kommende boligbyggerier mv.

Befolkningsprognose for Ishøj Kommune 2018 - 2025 udgør grundlaget for en række planlægningsopgaver i kommunen om bl.a. kapacitet og budgetlægning på skole-, daginstitutions- og ældreområdet samt skatteindtægterne.

Udviklingen i befolkningen estimeres i Befolkningsprognose 2018 – 2025 som i tabellen herunder. 

Befolkningsudviklingen frem til år 2025

 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

0 årige

300

314

329

331

333

335

337

337

0 - 5 årige

1.769

1.827

1.939

1.997

2.021

2.036

2.062

2.073

6 - 15 årige

2.865

2.847

2.930

2.968

3.019

3.043

3.072

3.105

16 - 24 årige

2.690

2.648

2.579

2.533

2.533

2.519

2.513

2.520

25 - 64 årige

12.021

12.131

12.428

12.573

12.621

12.710

12.748

12.788

65 - 79 årige

3.068

3.084

3.122

3.109

3.093

3.065

3.048

3.019

80+ årige

575

632

664

725

773

839

909

984

I alt

22.988

23.169

23.662

23.903

24.060

24.213

24.353

24.488

I perioden fra 1. januar 2018 til 1. januar 2025 kan Ishøj Kommune ifølge den udarbejdede prognose forvente, at befolkningstallet fortsat er stigende.

I år 2025 forventes således 24.488 personer i kommunen, mod 22.988 i år 2018 – en stigning på 1.500 personer, svarende til 6,5 pct.

Samlet set er Ishøj Kommune en ung kommune, selvom der i prognoseperioden forventes en relativ høj stigning på ældreområdet.

Over halvdelen af befolkningen er i den erhvervsdygtige aldersgruppe.

I Befolkningsprognosen for Ishøj Kommune 2018-2025 er der nærmere redegjort for den forventede udvikling samt de forskellige forudsætninger, der er lagt til grund.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Befolkningsprognose for Ishøj Kommune 2018 – 2025 godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

KAB har, den 14. februar 2018, på vegne af Sydkystens Boligselskab afd. Balders Have, søgt om fristforlængelse på fremsendelse af endeligt afsætningsregnskab vedrørende skema C.

Sagsfremstilling

Ishøj Byråd har på møde den 4. april 2017 godkendt skema C (byggeregnskab) samt bilag med et afsætningsbeløb (endnu ikke afholdte udgifter på godkendelsestidspunktet) på kr. 2.878.855. Endeligt afsætningsregnskab skulle være fremsendt til Ishøj Kommune senest den 1. februar 2018.

I det tidligere godkendte skema C var der i afsætningsbeløbet afsat et beløb til udskiftning af MgO-plader. KAB søger nu om fristforlængelse for fremsendelse af afsætningsregnskabet. Det skyldes, at afgørelsen på nogle principielle retssager, der afgør hvor udgiften til udskiftning af MgO-pladerne ender, endnu ikke er afsluttet. KAB vil forsøge, at få ansvarsforholdet omkring MgO-sagen afgjort, så hurtigt som muligt, så regnskabet kan blive afsluttet; men skulle det vise sig, at det bliver nødvendigt at indbringe sagen for Voldgiftsretten, vil Ishøj Kommune blive orienteret. Afklaringen af MgO-spørgsmålet (så sagen ikke ender i Voldgiftsretten), kan ske ved, at parterne (bygherre og entreprenøren) indgår forlig i sagen, enten alene på grund af egne overvejelser, eller på baggrund af andre domme, som kan sidestilles med denne sag.

I henhold til lovgivningen kan kommunen forlænge fristen; men der gælder ingen regler for, hvor mange gange, og hvor længe fristen kan forlænges. Der er tale om en sag, som afhænger af udfaldet af nogle meget principielle voldgiftsafgørelser (se evt. www.bsf.dk), hvor det må antages, at det ikke er muligt at vurdere det tidsmæssige omfang af sådanne sager. Beløbene i afsætningsregnskabet er tidligere godkendt af kommunen. Fristforlængelsen er derfor af formel karakter, og har ikke indflydelse på den økonomi, som Ishøj Byråd allerede har godkendt. Dette er ved telefonisk henvendelse også anbefalet af Landsbyggefonden og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, da en afslutning af regnskabet på nuværende tidspunkt vil medføre mange ekstra administrative opgaver for blandt andet kommunen, Landsbyggefonden og bygherre, hvorfor fristforlængelse anbefales.

Ishøj Kommune har på nuværende tidspunkt tilbageholdt restbeløb i grundkapital kr. 397.600, som KAB og Landsbyggefonden tidligere har fået meddelelse om, at Ishøj Kommune først vil udbetale, når det endelige afsætningsregnskab er fremlagt og godkendt.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at der gives fristforlængelse for fremsendelse af afsætningsregnskabet, indtil KAB og entrerenøren har indgået forlig i sagen, eller til der er faldet afgørelse i voldgiftsretten.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Fristforlængelse har ingen økonomisk betydning for kommunen; men bevilges fristforlængelsen ikke, vil den allerede godkendte anskaffelsessum skulle nedsættes med de afsatte beløb, hvilket vil medføre en justering af grundkapitalbeløbet.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

Resume

Ishøj Kommune har siden den 1. februar 2005 haft 100 % anvisningsret til ledige boliger i de almene boligorganisationer i kommunen. Aftalerne løber indtil videre frem til udgangen af 2020/2021.

Sagsfremstilling

Den vedhæftede boligrapport omdeles på mødet.

Det skal specielt pointeres, at:

 • der intet lejetab har været i 2017,
 • det er lykkedes at udleje alle ledige boliger inden udgangen af 2017,
 • alle nye lejere opfylder udlejningskriterierne (med undtagelse af nedenstående pkt.),
 • kommunen har via støtteskrivelser løst sine boligsociale forpligtelser,
 • alle samarbejdsaftalerne er gældende frem til 2020/21.

 

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at boligrapporten for 2017 godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

Der lægges op til en konkretisering af sammensætningen af brugerrådet for Ishøj Fællesantenne samt af processen for rådets opstart.

Sagsfremstilling

Med henblik på at sammensætte brugerrådet, så dets medlemmer som udgangspunkt repræsenterer størrelsen på den medlemsgruppe, de repræsenterer, er medlemmerne af Ishøj Fællesantenne blevet inddelt i fem grupper: Fritstående bygninger, rækkehuse, almene boliger, etageejendomme (ejer og andel) og landsbylaug (alt vest for motorvejen). Der er 11 pladser i brugerrådet, som skal fordeles blandt de fem grupper. Af nedenstående skema fremgår, hvor mange medlemmer af Ishøj Fællesantenne, der er i de fem kategorier, samt hvor mange pladser i rådet, det procentvis giver til hver medlemsgruppe.

Medlemmer af Ishøj Fællesantenne

 

Procentdel

Beregnet antal pladser

Forslag til faktiske pladser i råd

Landsbylaug

768

11,66%

1,28

1

Almene boligselskaber

1770

26,88%

2,96

3

Rækkehuse

1215

18,45%

2,03

2

Fritstående bygninger

1284

19,50%

2,14

2

Etageboliger

1261

19,15%

2,11

3

Andet

288

4,37%

0,48

 

6586

100,00%

11

11

Resultaterne i skemaet giver umiddelbart anledning til at sammensætte brugerrådet, så landsbylaug har 1 repræsentant, almene boligselskaber 3 repræsentanter, rækkehuse 2 repræsentanter, fritstående bygninger 2 repræsentanter, etageboliger 2 repræsentanter. Det efterlader én plads ufordelt.  Skemaet viser, at der er 285 medlemmer i kategorien ”andet”. Dette er primært kommunale ældre- og plejeboliger. Det anbefales at placere disse medlemmer i kategorien ”etageboliger”, hvilket vil medføre, at ”etageboliger” tildeles den 11. plads i rådet. Det vil være en mulighed, at beboerråd fra f.eks. Kærbo eller Torsbo kan vælge en repræsentant i denne kategori.

Brugerrådets medlemmer vælges af de boligbestyrelser og landsbylaug (grundejerforeninger, ejerlejlighedsforeninger mm), der er medlem af Ishøj Fællesantenne. Det er ikke alle medlemmer af Ishøj Fællesantenne, der er organiseret i en boligbestyrelse (se kort i bilag 2). Det drejer sig primært om parcelhuse, som ikke p.t. tilhører en grundejerforening.

Der lægges op til, at Ishøj Fællesantenne inviterer alle interesserede repræsentanter fra boligbestyrelserne til et informationsmøde i slutningen af april. Herefter vælger boligbestyrelserne i de fem kategorier deres repræsentanter til rådet. Dette kan ske inden udgangen af maj måned, hvorefter der indkaldes til første møde i brugerrådet inden sommerferien eller umiddelbart herefter. Rådets faste opfølgningsmøder med Økonomi- og Planudvalget startes op efter sommerferien.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at brugerrådet sammensættes så landsbylaug har 1 repræsentant, almene boligselskaber 3 repræsentanter, rækkehuse 2 repræsentanter, fritstående bygninger 2 repræsentanter, etageboliger 3 repræsentanter. 

Beslutning

Tiltrådt, med 3 tilføjelser:

- at en boligforening maks. kan have 2 medlemmer af Brugerrådet.

- at Landsbylaug og fritstående bygninger lægges sammen til en gruppe og får tilsammen 3 medlemmer.

- at etageboliger og andet deles op i hhv. 2 og 1 pladser.

 

Bilag

Resume

Kommunens chefjurist har gennemgået Netplans rådgivning. Konklusionen er, at Netplans rådgivning af Ishøj Kommune har været behæftet med mange fejl. Det foreslås, at kommunen fremsender brev, der gør Netplan opmærksom på kommunens utilfredshed hermed samt stiller krav om tilbagebetaling af honorar.

Sagsfremstilling

Kommunens chefjurist har gennemgået sagsmaterialet vedr. Netplans rådgivning. De væsentligste fejl og mangler i forbindelse med rådgivningen er:

 • at Netplan vurderede Ishøj Fællesantennes stand som et moderne og fuldt vedligeholdt anlæg, hvilket der er sat spørgsmålstegn ved
 • at valget af udbudsform, jf. Hortens responsum var unødigt omstændigt (overimplementering)
 • at Netplans rådgivning vedr. underskift af koncessionsaftale med Kabelplus var mangelfuld
 • at Netplan i hele rådgivningsforløbet anbefaler at entrere med flere indholdsleverandører for at opnå udvidet konkurrence på TV-kanaler, hvilket har vist sig ikke at være muligt, da der ikke findes en teknisk og/eller kommerciel løsning hertil.

Konklusionen er, at Netplans rådgivning af Ishøj Kommune har været behæftet med så mange og væsentlige fejl, at den reelt har været værdiløs for Ishøj Kommune. Rådgivningen har medført, at Ishøj Kommune har ofret betydelige ressourcer på at gennemføre og implementere en aftaleløsning, der har vist sig at give uhensigtsmæssige resultater både for kommunen og for antenneanlæggets brugere, hvoraf et væsentligt antal har valgt at bringe deres abonnement på Ishøj Fællesantenne til ophør.

På den baggrund foreslås det, at kommunen fremsender et brev til Netplan, der gør opmærksom på utilfredsheden med den modtagne rådgivning. Ydermere fremsætter kommunen krav om tilbagebetaling af det honorar, som Ishøj Kommune har betalt Netplan, samt at Netplan erstatter kommunen det vederlag, som kommunen har betalt til Horten for at undersøge udbudsprocessen og kontraheringen med Kabelplus.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Ishøj Kommune fremsender brev til Netplan

- der gør opmærksom på kommunens utilfredshed med den ydede rådgivning, og

- der kræver honorar tilbagebetalt for Netplans rådgivning samt erstatning for honorar betalt til Horten for undersøgelse om udbudsproces vedr. Ishøj Fællesantenne.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Honorar til Netplan har i samarbejdsperioden udgjort i alt kr. 1.570.545 inkl. moms, og honorar til Horten på kr. 283.935 inkl. moms. Samlet krav udgør i alt kr. 1.854.480.

Resume

Ishøj Fællesantennes anlæg i Vibeholmsvænge er blevet opgraderet og evalueret. Evalueringen peger på, at anlægget forventes at kunne køre stabilt og levere Docsis 3.1.

Sagsfremstilling

Kabelplus har foretaget en opgradering af anlægget i Vibeholmsvænge i februar og marts måned. Der er ikke samtidig foretaget en renovering, som det var tilfældet i AAB 55, hvor der bl.a. blev udskiftet gamle stikdåser inde i lejlighederne. Der er foretaget en evaluering af anlægget af Kabelplus og af kommunens rådgiver. Herudover er grundejerforeningens bestyrelse blevet spurgt til, hvordan de oplever anlægget. 

Kabelplus har givet en mundtligt evaluering af opgraderingen, og de vurderer, at anlægget i Vibeholmsvænge er klar til at køre Docsis 3.1. Kabelplus’ skriftlige evaluering af opgraderingen eftersendes snarest (bilag 1).

Kommunens rådgiver Brix og Kamp har lavet en evaluering af opgraderingen bestående af en fysisk stikprøvekontrol og gennemgang af Kabelplus’ dokumentation og desuden en gennemgang af de tekniske grafer for støj, som viser, at anlægget nu kører bedre og med langt mindre støj, efter der er foretaget opgradering (se bilag 2). Derfor vurderer Brix og Kamp jf. bilag 3, at anlægget i Vibeholmsvænge nu teknisk opfylder nutidens krav til et antenneanlæg, og er forberedt til at kunne køre Docsis. 3.1. I praksis kan opgraderingen først endeligt godkendes af Brix og Kamp, når der er udført en test med modem, der viser, at anlægget kan køre gigabit. Modems hertil er stadig ved at blive udviklet og testet af fabrikanterne. I forslag til plan for videre opgradering i resten af anlægget fremlægges forslag til aftale for test.

Administrationen har talt med tre medlemmer af bestyrelsen i Vibeholmsvænges grundejerforening med henblik på at høre brugernes oplevelse af opgraderingen. Den overordnede melding er, at brugerne oplever, at deres internet og TV fungerede fint før opgraderingen, og at det stadigvæk fungerer fint nu. Bestyrelsen får ikke klager over fællesantennens drift. 

Overordnet set peger opgraderingen i Vibeholmsvænge på det samme som opgraderingen i AAB 55: Ishøj Fællesantennes anlæg kan med en opgradering teknisk opfylde nutidens krav til et antenneanlæg, og forventes at være forberedt til at køre docsis. 3.1 med det forbehold, at det endnu mangler at blive testet i praksis.

Den samlede plan for opgradering af Ishøj Fællesantennes anlæg forventes præsenteret for byrådet i april.  

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at evalueringen af opgraderingen af Ishøj Fællesantenne i Vibeholmsvænge tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt. 

Bilag

Resume

Turistinformationen placeres midlertidigt i rådhusets information.

Sagsfremstilling

Under genhusningen af hjemmeplejen i turistinformationens lokaler skal der findes en anden placering af turistinformationen og IværksætterIshøj. Det foreslås, at der etableres en selvbetjent turistinformation i rådhusets informationsområde på etage 2. Der er ikke fundet en placering af IværksætterIshøj endnu.

Midlertidig placering (frem til juli/august 2019)
Ishøj Turistbureau er i dag autoriseret gennem den danske autorisationsordning fra Dansk Turismefremme. Ordningen har til formål at sikre en høj standard i gæsteservicen. Gæsteservice leveres i dag fysisk i turistbureauet og digitalt på webportalen VisitVestegnen.

Den fysiske gæsteservice ændres. Brochurerne placeres i informationsområdet på etage 2. Hermed opnås en central placering, hvor der er offentlig adgang, og hvortil der kan skiltes om turistinfo.

Der er ikke turistservicepersonale til stede. Der afdækkes muligheder for at øge digital formidling og adgang til den eksisterende turistportal. Dette kan eksempelvis være med fastgjort ipad med nem søgefunktion på portalen VisitVestegnen, hvor alle turistoplysninger er tilgængelige.

Åbningstid til brochurerne vil være rådhusets åbningstid. Der vil ikke være lørdagsåbent. Salg af Copenhagen Cards, fiskekort og souvenirs ophører, da der ikke er plads til kasseapparat mv. Copenhagen Cards sælges fra 7-Eleven kiosken og fiskekort kan købes på tanken på Ishøj Strandvej.  

Arbejdet med digtial gæsteservice på såvel VisitVestegnen og andre online medier, samt gæsteservice i form af brochure og andet formidlingsmateriale, fortsætter og intensiveres til at understøtte den ændrede fysiske gæsteservice.

Fremtidige overvejelser
Efter rådhusets renovering og i forbindelse med, at der forventes udarbejdet en turiststrategi som del af erhvervs- og beskæftigelsespolitikken, vil det være naturligt at gentænke turistinformations fysiske udformning. I forbindelse med renovering af etage 2 som mødecenter, kan turistinformationen og præsentationen af den gode historie om Ishøj i fysisk form evt. tænkes ind i de nye rammer.

Turistbureauet har oplevet et faldende antal personlige ekspeditioner de seneste år. Samtidig er antal gæster på online medier vokset. Det vil være en naturlig udvikling at understøtte gæsteservicen på de digitale medier.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget godkender, at turistinformationen midlertidigt placeres på etage 2.

Beslutning

Tiltrådt.

Særindstilling: Lennart Nielsen (V) ønsker turistinformation midlertidigt placeret i Biblioteket pga. åbningstiderne.

Økonomi

Kan afholdes inden for nuværende ramme.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Resume

Der skal træffes beslutning om at igangsætte udarbejdelsen af et opdateret og samlet plangrundlag for Det Store Erhvervsområde.

Sagsfremstilling

Siden Det Store Erhvervsområde blev planlagt i 1966 er der sket en løbende udvikling. Virksomhederne har ændret sig, og hermed også kravet til, hvad området skal kunne. For at imødekomme fremtidens behov og sikre at Det Store Erhvervsområde er tidssvarende, vil det være hensigtsmæssigt, at udarbejde en ny samlet lokalplan for området.

Området er i dag omfattet af byplanvedtægt nr. 3 samt syv lokalplaner. Dette gør, at området er vanskeligt at administrere i byggesagsbehandlingen. En samlet lokalplan vil derfor både fremtidssikre området i forhold til virksomhederne og give en mere gennemskuelig sagsbehandling.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget vedtager, at igangsætte udarbejdelsen af et opdateret plangrundlag for Det Store Erhvervsområde.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Planloven

Resume

Der skal træffes beslutning om at vedtage lokalplan 1.82 Støjdæmpning langs Køge Bugt Motorvejen. Lokalplanen giver mulighed for at etablere støjvold og støjskærme i en højde på maksimalt 12 meter. Der stilles krav til beplantning, og lokalplanen giver også mulighed for, at området kan bruges rekreativt.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan, der giver mulighed for at forhøje og udvide den eksisterende støjdæmpning langs Køge Bugt Motorvejen. Det vil ske i form af en jordvold eller skærme og eventuelt en kombination af disse løsninger.

Lokalplanen stiller krav til beplantning og sikrer, at området fortsat kan bruges rekreativt med fx udsigtsterrasser og nye stier. Der kan også etableres regnvandsbasiner og opholdsområder.

Lokalplanforslaget har været i høring, og der er indkommet 27 høringssvar fra enkeltpersoner og grundejerforeninger. Der er lavet et samlet høringsnotat, da det ikke fremgår klart af alle høringssvar, om de knytter sig til lokalplanforslag, projektet, miljøkonsekvensrapport eller miljørapport, og da nogle har indsendt et samlet høringssvar til det hele.

Der er derudover udarbejdet et notat, der behandler de temaer, som de fleste af de indkomne høringssvar omhandler. Det drejer sig primært om beplantning, ønsker om at projektet opstartes ved Ørnekærs Vænge og forslag til udformning af støjdæmpningen.

Indsigelserne samt administrationens bemærkninger fremgår af bilag. 

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at endelig vedtage og offentliggøre lokalplan 1.82 Støjdæmpning langs Køge Bugt Motorvejen med de forslåede ændringer. 

Venstre og Enhedslisten fremlagde en særindstilling, som følger sagen.
Særindstillingen er vedhæftet.

Økonomi- og Planudvalgets indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt, med den tilføjelse, at der udarbejdes en opdateret støjkortlægning.

Lennart Nielsen (V) fastholder særindstilling.

Lovgrundlag

Planloven

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Resume

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udmeldt en pulje på 38,5 mio. kr. til indretning af demensegnede plejeboliger. Torsbo vil ansøge om midler til at anlægge en demensvenlig sansehave. Der var ansøgningsfrist den 15. marts 2018. Der kan max ansøges om kr. 25.000 pr. plejebolig, hvilket svarer til kr. 600.000 for Torsbo.

Sagsfremstilling

Formålet med ansøgningen er at skabe udearealer på Torsbo, der indbyder til aktiviteter og udendørs ophold for demensramte beboere. Ophold i naturen har mange gavnlige effekter for demensramte mennesker. Der ses eksempelvis færre tilfælde af udadreagerende adfærd, et mindsket forbrug af medicin, bedre søvn, forhøjet livskvalitet og færre fald blandt de demensramte. Via puljen til indretning af demensegnede boliger kan Torsbo etablere aktiviteter i haven, som er demensvenlige, og som indbyder til et aktivt og stimulerende udeliv for beboerne.

Der ansøges om midler til at etablere fire aktiviteter i haven (ansøgning med uddybning af aktiviteterne og tegning over indretningen af haven er vedhæftet):

 • Sanseskov
 • Kolonihave
 • Dyrehold
 • Aktivitetsrum

Alle aktiviteterne er valgt på baggrund af ønsker fra beboere, pårørende og personale og i samarbejde med kommunens demenskoordinatorer samt ekstern konsulent Lise Nevstrup Andersen, der er ergoterapeut og master i Natur, Sundhed og Haver. Lise Andersen arbejder i Aalborg Kommune med at implementere udeliv i ældreplejen på plejecentre.

Baggrunden for ansøgningen er et større projekt med at gøre udearealerne på Torsbo demensvenlige. I den sammenhæng har byrådet i 2018 afsat 1,5 mio. kr. til at indramme Torsbos udearealer og gøre haven demensvenlig. Midlerne vil hovedsageligt gå til at indramme Torsbo med hække, hegn og andre kreative løsninger samt stisystemer, belysning mm. Dette skal sikre, at beboerne og andre, der har deres daglige gang på Torsbo, kan færdes frit og sikkert udenfor, uden fare for at blive væk eller komme i farlige situationer. Udover midler fra byrådet råder Torsbo over kr. 250.000, som er en donation fra en pårørende. Disse midler er øremærket haven, og arbejdsgruppen har besluttet, at de skal finansiere et orangeri/drivhus, da det også er noget, beboerne ønsker sig.

Det endelige beløb, der ansøges om, kan variere fra det vedhæftede budget, da arbejdsgruppen stadig mangler at modtage enkelte tilbud fra leverandører. Vedhæftede budget er baseret på bedste estimerede bud.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkender ansøgningen til demensvenlig sansehave til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, og at sagen sendes til Økonomi- og Planudvalget, mhp. frigivelse af afsatte midler.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget tager Social- og Sundhedsudvalgets indstilling til efterretning, idet midlerne er frigivet ifm. budgetvedtagelsen.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Nøgletal for beskæftigelsesområdet består af en oversigt over udvalgte ydelser fordelt på målgrupper pr. måned samt et notat, som viser udviklingen over en længere årrække.

De to bilag supplerer hinanden, og er med til at skabe et mere nuanceret billede af udviklingen på beskæftigelsesområdet i Ishøj Kommune.

Bilag 1: Nøgletal fra Jobcenter Vallensbæk pr. 20. marts 2018 (eftersendes).

Bilag 2: Supplerende nøgletalsnotat giver et overblik over udvikling i ledighedsprocenten og jobomsætningen i Ishøj Kommune, Vallensbæk Kommune, Region Hovedstaden og hele landet fra januar 2007- januar 2018.

Bilag 3: "Nøgletal for arbejdsmarkedet, januar 2018" fra RAR Hovedstaden, udgivet i februar 2018, udgives ca. 3 gange årligt. Bilaget er vedlagt til orientering.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag