Referat
Økonomi- og Planudvalget mandag den 22. juni 2020 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

Ingen klager behandlet i juni måned.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Det tiltrædes, at den indstillede person ansættes som leder af driftstedet Ishøj Idræts & Fritidscenter, Ishøj Svømmehal og Bredekærgård pr. 15. august 2020

 

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Det tiltrædes, at borgmesteren bemyndiges til at godkende ansættelsen af ny leder til Piletræet, og at Økonomi- og Planudvalget orienteres på deres møde i august.

 

Resume

KL har primo juni 2020 udsendt nye og nedjusterede pris- og lønskøn (PL) for budgetperioden 2019 – 2024. Der orienteres om, at kommunens budget i 2020 skal reduceres i overensstemmelse med de nye PL-skøn.

Sagsfremstilling

I den netop indgåede aftale om kommunernes økonomi i 2021 mellem KL og Regeringen er det aftalt, at kommunernes budgetter i 2020 midtvejsreguleres som følge af en lavere pris- og lønudvikling, end der er forudsat i budgettet for 2020. Det er primært prisniveauet på varekøb og brændsel der nedjusteres, og dette skal ses i lyset af Corona-krisen.

Den samlede reduktion for kommunerne under et udgør 1 mia. kr. Ishøjs beregnede andel vil svare til 4 mio. kr. Beløbet midtvejsreguleres til efteråret, og kommunernes serviceramme i 2020 reduceres tilsvarende.

Administrationen vil hen over sommeren beregne den konkrete budgetreduktion i 2020, som skal specificeres på de berørte udgiftsområder. Ansøgning om tillægsbevilling til budgetreduktionen vil derfor blive medtaget ved efterårets budgetopfølgning.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at orienteringen om det reducerede PL-skøn tages til efterretning, herunder at ansøgning om tillægsbevilling vil blive medtaget ved efterårets budgetopfølgning.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Kommunerne under ét midtvejsreguleres med -1,0 mia. kr., hvoraf Ishøj kommunes andel udgør ca. 0,4 pct., svarende til ca. -4,0 mio. kr.

Ændringerne vedrørende budget 2021 – 2024 håndteres i den almindelige pris- og lønregulering i forbindelse med budgetprocessen for 2021.

Lovgrundlag

Økonomiaftalen for 2021 mellem KL og regeringen.

Resume

Administrationen har foretaget den 1. budgetopfølgning for 2020 på driftsområderne, jf. Økonomiregulativ for Ishøj Kommune. Det samlede resultatet viser forventede merudgifter på 12,1 mio. kr.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Økonomiregulativ for Ishøj Kommune, at der skal foretages to budgetopfølgninger om året til politisk forelæggelse. Denne budgetopfølgning er foretaget med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts. 2020.

Som orienteret tidligere på året, ved den administrative budgetopfølgning, forventes der i 2020 et økonomisk pres på førtidspension, det specialiserede socialområde og renovationsområdet. Omvendt er der også områder, hvor der tegner sig et mindreforbrug. Samlet set forventes der ved denne budgetopfølgning merudgifter på i alt 12,1 mio. kr. i 2020.

Grundet coronakrisen er det forventede regnskab forbundet med stor usikkerhed, da der på nuværende tidspunkt ikke er det fulde overblik over afledte økonomiske konsekvenser. Administrationen følger udviklingen tæt, de økonomiske konsekvenser opgøres løbende og indberettes til KL.

På baggrund af den aktuelle situation foreslår administrationen, at der ved denne budgetopfølgning gives tillægsbevilling til omplacering mellem de områder, hvor mer- og mindreudgifterne er konkret konstaterbare. Dette ikke mindst af styringsmæssige hensyn. De økonomiske konsekvenser af coronakrisen bliver fulgt nøje, og det konkrete tillægsbevillingsbehov vil blive vurderet til næste budgetopfølgning.

Budgetopfølgningen viser samlet set forventede merudgifter på 12,1 mio. kr. De forventede merudgifter fordeler sig med 1,1 mio. kr. indenfor serviceudgiftsrammen og 10,7 mio. kr. udenfor serviceudgiftsrammen samt 0,2 mio. kr. på en finansiel post.

Under Økonomi- og Planudvalgets områder forventes der merudgifter på 1,6 mio. kr. Det indstilles, at der gives tillægsbevilling hertil.

Der er udarbejdet budgetopfølgningsnotat (Bilag A), som mere detaljeret beskriver den samlede budgetopfølgning, herunder resultatet for Økonomi- og Planudvalgets områder.

Bilag B (Budgetopfølgningsskema) viser en specifikation af den samlede budgetopfølgning.

Bilag C udgør Jobcentrets (Vallensbæk Kommune) budgetopfølgning på de områder, der varetages der.

Bilag D udgør beslutningsreferater fra stående udvalg.

Budgetopfølgningen fremlægges i samme form til alle fagudvalg for at sikre gennemsigtighed og en fælles information om den økonomiske situation. 

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at budgetopfølgningen godkendes, og at der gives tillægsbevilling i henhold til budgetopfølgningsnotatet (Bilag A) og budgetopfølgningsskemaet (Bilag B).

 

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Som angivet i budgetopfølgningsnotatet (Bilag A) og budgetopfølgningsskemaet (Bilag B).

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov. Cirkulære om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. Økonomiregulativ for Ishøj Kommune.

Bilag

Resume

I forlængelse af borgmesterens mail til Byrådet af 25. maj 2020 om budget 2021, drøfter fagudvalgene muligheder for at tilvejebringe et økonomisk råderum, herunder hvor administrationen kan kigge hen ved en eventuel sparerunde.

Sagsfremstilling

I tids- og handleplanen for arbejdet med budget 2021 var det forudsat, at der skulle afholdes byrådsseminar den 6. og 7. maj. Seminaret blev aflyst pga. den aktuelle situation med Corona og er rykket til den 17. og 18. juni.

Pt. er der nogle store usikkerheder i relation til budget 2021:

  • De præcise økonomiske konsekvenser af udligningsreformen kendes ikke pt. KL's tilskudsmodel forventes først opdateret, når lovforslaget om reformen er færdigbehandlet i Folketinget.
  • Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen blev indgået den 29. maj. Administrationen vil frem mod byrådsseminaret regne på de økonomiske konsekvenser af aftalen for Ishøj Kommune.
  • Der er stor usikkerhed om de økonomiske konsekvenser af Corona-krisen, både på kort og lang sigt. Ikke mindst ledigheden er steget med deraf følgende øgede udgifter til overførselsindkomster.

Til byrådsseminaret den 17. -18. juni forventes der større klarhed over usikkerhederne. På seminaret gives en orientering om den aktuelle økonomiske situation, herunder den kendte ”bundlinje” i budget 2021. Alt afhængig af ”bundlinjen”, vil der også blive præsenteret forslag til en eventuel spareramme.

For at være på forkant med et eventuelt behov for besparelser opfordres fagudvalgene til at drøfte, hvilke muligheder der er for at tilvejebringe et økonomisk råderum, herunder hvor administrationen kan kigge hen ved en eventuel sparerunde.

Det er selvfølgelig også muligt at drøfte nye ønsker til budgettet, som kan finansieres ved omplacering inden for udvalgets budgetramme.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Klima- og Miljøudvalget , Teknik- og Bygningsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget drøftede, på fagudvalgsmøderne muligheder for at tilvejebringe et økonomisk råderum, herunder hvor administrationen kan kigge hen ved en eventuel besparelse.

BUU drøftede muligheder for reduktioner i budget 2021 inden for områderne dagtilbud, skoler og forebyggelse. Udvalget ønsker idéer til reduktioner, der ikke i væsentlig grad påvirker den daglige kerneopgave med børn, elever og forebyggende foranstaltninger

Social-og Sundhedsudvalget ønsker at få tilsendt oversigt over udvalgets områder, og hvad der ligger inden/udenfor servicerammen. Notatet sendes til udvalgets medlemmer inden budgetseminar. Social- og Sundhedsudvalget ønsker en oversigt over, hvordan Ishøj ligger på ældre- og socialområdet i forhold til sammenlignelige vestegnskommuner.

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at der igangsættes en proces i samtlige udvalg, om hvordan der kan arbejdes med de kloge kvadratmeter til frigivelse af midler.

 

 

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget drøfter muligheder for at tilvejebringe et økonomisk råderum, herunder hvor administrationen kan kigge hen ved en eventuel sparerunde.

Beslutning

Økonomi- og Planudvalget ønsker at finde besparelser på puljer og beskæftigelsesområdet.

Økonomi

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, Cirkulære om Budget og Regnskabssystem og revision mv. for kommuner.

Sagsfremstilling

Nøgletal for beskæftigelsesområdet består af en oversigt over udvalgte ydelser fordelt på målgrupper pr. måned samt et notat, som viser udviklingen over en længere årrække.

Bilag 1 og 2 supplerer hinanden og giver et mere nuanceret billede af udviklingen på beskæftigelsesområdet i Ishøj Kommune.

 

Ishøj Kommune har indgået en aftale med Jobcenter Vallensbæk, som udarbejder et særligt statusnotat (bilag 3) som viser den aktuelle udvikling på beskæftigelsesområdet under de særlige omstændigheder ved Coronakrisen.

Til orientering udgiver Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering løbende rapporter om beskæftigelsessituationen under COVID-19 på følgende link: https://www.jobindsats.dk/jobindsats/publikationer.aspx

Den 22. juni modtages nyeste nøgletal og statusnotat fra Vallensbæk Jobcenter, som eftersendes, når de er modtaget.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager nøgletal for beskæftigelsesområdet til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Den årlige sikringsplan fremlægges til orientering. Denne indeholder en statusrapport for 2019 og en handlingsplan for 2020 for sikrings- og forsikringsområdet. Ligeledes præsenteres et forslag til forsikrings– og risikostyringsplanen. Dokumenterne er blevet vurderet ift. konsekvenser af coronavirus. Situationen har ingen indflydelse på de allerede eksisterende fokusområder.

Sagsfremstilling

Statusrapporten for 2019 beskriver, hvilke sikringstiltag der er foretaget på risikostyringsområdet for at forebygge og minimere skader. Handlingsplanen indeholder tiltag for 2020, der retter sig imod den forventede udvikling på området (Bilag 2).  

Statusrapporten fremhæver områder, hvor der er blevet foretaget sikringstiltag. Der er i 2019 blevet arbejdet med brandsikring, og der er i denne sammenhæng blevet installeret ABA (automatiske brandalarmeringsanlæg) på de bygninger, hvor det ud fra en driftsmæssig og økonomisk vurdering skønnes formålstjenligt.

Ligeledes er der blevet arbejdet med affaldshåndtering, brandfarligt oplag, tætning af huller i bygningsceller mv.

Omkring indbrudssikring, er der blevet arbejdet med sikring af vinduer med sikringsglas og installering af AIA (automatiske tyverialarmanlæg), hvor det vurderes at være relevant.

Rapporten beskriver ligeledes arbejdet med tv-overvågning, lækagesikring samt arbejdsskadeområdet, hvor der i 2017 blev lavet en særaftale med vores arbejdsskadeadministrator Sedgwick om en tidlig indsats overfor behandlingskrævende indsatser. Denne aftale har haft en positiv indvirkning på kommunens omkostninger til arbejdsskader. Generelt ses en positiv udvikling ift. fald i antal skader og/eller omkostninger på området.

Handlingsplanen for 2020 beskriver mål og indsatser indenfor ovennævnte områder samt tryghedsskabelse, forsikringsadministration og forsikringer. Vi fortsætter tiltagene med fokus på brandsikring, tyverisikring og lækagesikring, og samtidig samarbejder vi med det tværfaglige netværk "Unge Udenfor" og politi omkring de tryghedsskabende indsatser, hvor de konkrete initiativer tilpasses efter de aktuelle ønsker og behov.

Det skal påpeges, at vores nuværende forsikringsaftaler udløber ved udgangen af 2020, og der arbejdes derfor med fremstilling af udbudsmateriale i tæt samarbejde med vores forsikringsmægler Willis. Dette er en omfattende opgave, og der skal beskrives status og allerede igangværende sikringstiltag. Kommunen skal samtidig forholde sig til det fremtidige forsikringsniveau.

I forbindelse med dette udbud skal forsikrings- og risikostyringsplanen vedtages (Bilag 3). Denne omfatter samtlige af kommunens ansatte både i forhold til ansvar og arbejdsskader, bygninger, anlæg, biler, driftsudstyr og inventar/løsøre. Planen, som blev vedtaget i 2015, er blevet suppleret med to tilføjelser. Første tilføjelse er en beskrivelse af gruppen Unge Udenfor, som er blevet nedsat. Gruppen arbejder med forebyggelse af utryghedsskabende og uhensigtsmæssig adfærd på de kommunale udendørsarealer samt udvikling og afprøvning forskellige tiltag, der kan virke begrænsende på unges problematiske adfærd på de kommunale udendørsarealer. Anden tilføjelse omhandler arbejdsskadeområdet, og det beskrives eksempelvis, at de decentrale enheder har pligt til at anmelde enhver arbejdsskade eller krænkende hændelse i systemet Insubiz.

Der pågår i øjeblikket en afklaring af forsikringer for frivillige, og der fremlægges en separat sag herom efter sommerferien.  

Indstilling

Økonomi og Planudvalget indstiller, at orienteringen om status for 2019 og handlingsplan for risikostyringsområdet for 2020 tages til efterretning samt vedtager forslaget til forsikrings- og risikostyringsplan.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Forslag til Kommuneplan 2020 har været i høring i 8 uger, og der skal træffes beslutning om endelig vedtagelse af Kommuneplan 2020.

Sagsfremstilling

Kommuneplanen er den overordnede plan for den fysiske planlægning i kommunen. I kommuneplanen kan borgere og investorer orientere sig om, hvordan Ishøj Byråd vil realisere de visioner, som byrådet besluttede med Planstrategi 2016 samt byrådets 6 hovedpolitikker. Kommuneplanen sammenfatter således den fysiske udvikling af kommunen i de næste 12 år og tydeliggør, hvilke udviklingsområder, der er i spil.

Af kommuneplanens rammer fremgår de konkrete byggemuligheder, som danner rammen for de efterfølgende lokalplaner. Af kommuneplanens retningslinjer fremgår det, hvordan der vil blive prioriteret indenfor en række fagområder både i lokalplanerne og i sagsbehandlingen samt en redegørelse herfor.

Kommuneplanen opdateres som udgangspunkt hvert 4. år, og i den mellemliggende periode udarbejdes der kommuneplantillæg for enkelte rammeområder ved behov.

Den 11. marts 2020 blev der afholdt et borgermøde, hvor ændringerne af planen blev gennemgået, og der var lejlighed til at få stillet afklarende spørgsmål.

I høringsperioden er der indkommet en række høringssvar og bemærkninger til kommuneplanen. Der er ikke modtaget høringssvar til miljørapporten.

Alle høringssvar fremgår i vedlagte høringsnotat (Bilag).

Ishøj Kommuneplan er digital og kan tilgås med følgende link:
http://ishoj.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=15 

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Klima- og Miljøudvalget og Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at Kommuneplan 2020 vedtages endeligt og bekendtgøres offentligt.

 

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at de stående udvalgs indstillinger følges.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Planlovens kapitel 4.

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Det tiltrædes, at borgmesteren bemyndiges til at indgå i forhandlinger om en aftale med NGL.

Resume

Grundejerforeningen Jægerbuen ønsker at overdrage et par mindre arealer i rabatten ved Ishøj Strandvej og Vejlebrovej til kommunen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med besparelser på budget 2020 besluttede byrådet bl.a. at overdrage vedligeholdelsen af grundejerforeningen Jægerbuens arealer til egen vedligeholdelse. Der har været en dialog omkring denne overdragelse, og kommunen har den 6. maj 2020 deltaget i et møde med Grundejerforeningen, hvor det blev drøftet, at kommunen overtager et par mindre arealer beliggende i rabatten mod hhv. Vejlebrovej og mod Ishøj Strandvej. Grundejerforeningen foreslog, at kommunen overtager arealerne vederlagsfrit mod, at kommunen overtager vedligeholdelsesforpligtelsen. Hvis kommunen accepterer denne vederlagsfrie overdragelse, vil overdragelsen dog være betinget af en endelig godkendelse på en nært forestående generalforsamling i Grundejerforeningen Jægerbuen.

 

Det er hos kommunens Center for Park, Vej og Miljø vurderet, at det for at sikre en stabil og faglig fremtidig korrekt pasning/pleje af den derværende beplantning vil være en fordel for kommunen, at ejerskabet til disse mindre grundarealer overgår til kommunen. Det anbefales derfor, at kommunen overtager de aktuelle grundarealer (se bilag med markering af de aktuelle områder).

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at de omtalte arealer ved Jægerbuen overdrages til kommunen.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Overdragelsen sker vederlagsfrit, men i forbindelse med den matrikulære tilretning, kan der forventes en udgift på skønnet kr. 30.000, som påhviler kommunen. Det forventes, at der kan findes penge til dette i Center for Park, Vej og Miljøs driftsmidler. Udgifter til løbende drift og vedligeholdelse af arealerne afholdes også indenfor det allerede afsatte driftsbudget her.

Bilag

Resume

De fem ejerkommuner skal inden den 1. juli 2020 afklare det fremtidige ejerskab af Indsamling på Tværs I/S. Til hjælp for denne proces, er der udarbejdet fem overordnede fremtidsscenarier samt et notat, hvor økonomien ved et udbud er vurderet.

Det indstilles, at Ishøj Kommune forbliver i Indsamling på Tværs I/S. Herefter er det muligt for ejerkommunerne at udtræde med 12 måneders varsel, eller tidligere hvis der er enighed blandt alle ejere herom.

Det indstilles ligeledes, at der til efteråret træffes beslutning om, hvorvidt Indsamling på Tværs I/S skal forblive i den nuværende ejerstruktur, eller om selskabet skal virksomhedsoverdrages som datterselskab til Vestforbrænding A/S. I begge scenarier kan der efterfølgende ske en markedsprøvning af selve affaldsindsamlingen.

Sagsfremstilling

Albertslund, Ballerup, Furesø, Ishøj og Vallensbæk kommuner stiftede i efteråret 2019 det fælleskommunale interessentskab Indsamling På Tværs, efter styrelseslovens § 60 samt erhvervede de nødvendige aktiver til udførelse af opgaven via et, af den fungerende renovatør, udskilt datterselskab (A/S), kaldet Ressourceindsamling.

Ressourceindsamling A/S havde opstart den 6. april 2020 med indsamling af affald på tværs af kommunegrænser.

Ifølge selskabets vedtægter skal ejerkommunernes fortsatte ejerskab og deltagelse i Interessentskabet afklares inden den 1. juli 2020. Dette bør afklares med henblik på at afklare den fremadrettede konstruktion og ejerkreds for Interessentskabet.

Det anbefales, at kommunerne efter sommerferien træffer beslutning om fremtiden for Indsamling på Tværs I/S og igangsætter et arbejde frem mod en løsning for tiden efter kontraktudløb af den nuværende aftale (maj 2021). Der er vedlagt et bilag med de forskellige fremtidsscenarier.

Administrationens vurdering viser (jf. bilag 1), at det er mest fordelagtigt at fastholde eget selskab og videreudvikle dette (scenarie 1) eller at virksomhedsoverdrage selskabet til Vestforbrænding A/S med henblik på videreførelse af affaldsafhentningen i et datterselskab under Vestforbrænding A/S (scenarie 2). I vurderingen indgår seks parametre, hvoraf det især er parametrene nærhed, fleksibilitet og styringsmodel, der adskiller disse to scenarier fra at vælge at gennemføre eget eller fælles udbud af affaldsopgaven. Derudover indgår parametrene; forsyningssikkerhed, klima og miljø, omkostninger.

Parametrene, som fremtidsmodellerne er vurderet ud fra, er i stor udstrækning sammenlignelige med de parametre, som Vestforbrænding A/S har anvendt i deres sagsfremstilling til bestyrelsen om etablering af datterselskab til affaldsindsamling.

Bilaget med en gennemgang af tømmepriser for forskellige kommuner, der har gennemført udbud af affaldsindsamlingen viser, at tømmeprisen i snit er højere end den forventede tømmepris for Indsamling på Tværs I/S. Indsamling på Tværs I/S forventes derfor at have konkurrencedygtige tømmepriser. For borgerne i de fem ejerkommuner er der en direkte sammenhæng mellem tømmepriser og renovationsgebyret. Uanset om kommunerne til efteråret vælger at forblive eget selskab eller etablere et datterselskab til Vestforbrænding A/S, kan man vælge at markedsprøve selve indsamlingsopgaven i Ressourceindsamling A/S for at vurdere, om selskabet har konkurrencedygtige tømmepriser.

Administrationen anbefaler, at der efter afklaringen af den fremtidige løsning uanset valg af scenarie, samtidig træffes beslutning om en ny styringsrelation (kundeservice, kontraktstyring mv.) mellem selskabet, Vestforbrænding, kommunerne og indsamlingsoperatøren (pt. Ressourceindsamling A/S). En ny styringsrelation skal sikre større nærhed til borgerne, øge fleksibiliteten og nedbringe transaktionsomkostningerne.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, 
at Ishøj Kommune forbliver i Indsamling på Tværs I/S,
at administrationen kvalificerer scenarie 1 og 2 (at fastholde eget selskab og videreudvikle dette, eller at virksomhedsoverdrage selskabet som datterselskab til Vestforbrænding A/S), med henblik på, at de tilbageværende kommuner træffer endelig beslutning om model i efteråret 2020.  
Særindstilling fra Venstre:
Henviser til særindstilling fra BYR november 19, og afventer analyse af betydning af flere affaldsfraktioner for Ressourceindsamling.

 

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges. 

Beslutning

Tiltrådt

Lennart Nielsen (V) fastholder Venstres særindstilling.

Økonomi

Indsamling på Tværs I/S vurderes at være konkurrencedygtige med private udbydere. De seneste udbud, der kan sammenlignes med, viser højere tømmepriser end Ressourceindsamlings forventede tømmepriser.

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen 

Bilag

Resume

Strandgårdskolen og Vibeholmskolen har fremsat et ønske om en Find Vej rute i Ishøj Kommune. Ishøj Naturcenter og Center for Park-, Vej- og Miljø har i den forbindelse indgået et samarbejde med den lokale orienteringsløbeklub om at udarbejde en orienteringsrute med QR-koder i Ishøj Søpark og området omkring Ørnekæret samt beregnet et overslag på omkostninger.

Sagsfremstilling

Find Vej er et konceptprojekt under Dansk Orienterings-Forbund, hvor man opsætter en række faste orienteringsløbsposter, som forsynes med QR koder, der giver brugerne muligheder for at skabe individuelle orienteringsudfordringer. 

I Ishøj Søpark samt i området omkring Ørnekæret opsættes et antal træstolper, som hver mærkes med en QR-kode. Via hjemmesiden
www.findvej.dk gives brugerne mulighed for at skabe individuelle ruter vha. QR-koderne. Det betyder, at børnehaver, skoleklasser, familier, hardcore løbere og handicappede alle kan sammensætte en rute, som er passende til deres niveau samt udarbejde netop de spørgsmål, ledetråde eller oplysninger til hver post, som tjener deres specifikke formål.

Handicappede kan udvælge de poster, som er lettilgængelige og udelukkende bruge dem. Lærere kan kombinere motion med en mobilquiz, som kan handle om dansk, matematik eller evt. lokale klimamål. Familier kan danne deres egne skattejagter, og Ishøj Kommune kan f.eks. udarbejde en rute med spørgsmål, som omhandler klimatilpasning i Ishøj Søpark.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at projektet gennemføres, og at midlerne bevilges fra Klimapuljen.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Orienteringsløbeklubben har allerede tegnet kort over områderne. Prisen for 30 stolper, QR-koder samt tryk af foldere og folderkasser beløber sig til ca. 30.000 kr.

Bilag

Resume

Region Hovedstaden har besluttet, at der skal findes besparelser på trafikområdet for 15 mio. kr. For Ishøj Kommune betyder det, at linje 120 ophører som regional finansieret rute.

Hvis kommunerne på linje 120 beslutter at overtage finansieringen, vil det for Ishøj Kommune medføre en merudgift på den kollektive trafik på 400.000 kr. pr. år.

Sagsfremstilling

Region Hovedstaden har i 2021 en økonomisk udfordring med at skabe balance i budgettet. Det skyldes, at udgifterne til kollektiv trafik er stigende på grund af anlægsudgifter til letbanen, generelt faldende passagerindtægter i den kollektive trafik og øget trængsel, der øger omkostninger ved busdriften. Region Hovedstaden har besluttet, at der skal findes besparelser på trafikområdet for 15 mio. kr. 

For Ishøj Kommune betyder det, at linje 120, som i dag kører mellem Høje-Taastrup St. og Karlslunde St. via Køgevej, ophører som regional finansieret rute.

Med Region Hovedstadens udmelding er det nu op til kommunerne på linjen at beslutte, om de vil overtage finansieringen. For Ishøj Kommune vil det medføre en merudgift på den kollektive trafik på 400.000 kr. pr. år.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller at man meddeler Movia og Region Hovedstaden, at Ishøj Kommune ikke ønsker at overtage finansieringen af linje 120 fra Region Hovedstaden på 400.000 kr. pr. år.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Lov om trafikselskaber, LBK nr 323 af 20/03/2015.