Referat
Økonomi- og Planudvalget mandag den 23. august 2021 kl. 16:30

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Forslag til kommunens budget for 2022 og overslagsårene 2023-2025 skal udarbejdes af Økonomi- og Planudvalget senest den 15. september. Budgetforslaget skal undergives 2 behandlinger i Byrådet med mindst 3 ugers mellemrum. Budgetforslaget for 2022 og overslagsårene 2023-2025 forelægges til Byrådets 1. behandling.

Sagsfremstilling

Hermed forelægges Budgetforslaget for 2022 og overslagsårene 2023-2025. Budgetforslaget er suppleret med Budgetredegørelsen, der giver overblik over budgettets centrale elementer og problemstillinger.

Med udgangspunkt i Byrådets beslutning den 24. juni 2021 er der udarbejdet et sparekatalog, der er udsendt til Byrådet den 13. august 2021. Kataloget danner grundlag for de politiske prioriteringer, der skal ske for, at der kan vedtages et budget, der overholder servicerammen, og som er i økonomisk balance.  

Der er i indstillingen forudsat, at budgetforslaget (inkl. sparekatalog) gøres tilgængeligt for MED-udvalg, Handicapråd, Seniorråd og Udsatteråd den 1. september 2021, med frist for høringssvar den 14. september 2021, kl. 10.00. De indkomne høringssvar vil herefter blive udsendt til Byrådet.

Idet det forpligtende samarbejde med Vallensbæk Kommune ophæves den 1.1.2022 indgår der i budgetforslaget også en oversigt over de økonomiske konsekvenser af ophævelsen, som de kan vurderes på nuværende tidspunkt.

Som en del af samarbejdets ophør overtager Ishøj Kommune beskæftigelsesområdet. Administrationen har i samarbejde med Vallensbæk Kommune gennemgået prognose og forudsætningerne for de budgetterede overførselsudgifter, som fx udgifterne til ledighedsydelse og førtidspensioner. Korrektionerne er indarbejdet i de tekniske korrektioner. Opmærksomheden henledes på, at der forventes et markant løft i udgifterne på området i 2022. De forøgede udgifter kan dog næsten udlignes med de puljer, der var afsat på beskæftigelsesområdet i budget 2021-24. Det samlede budget øges således kun med 1,3 mio. kr., jf. de tekniske korrektioner.

Budgetforslaget fremlægges til Byrådets 1. behandling.

Der afholdes budgetseminar den 9. september 2021.

Budgettet 2. behandles af Byrådet den 5. oktober 2021.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, cirkulære om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision mv.

Økonomi

Budgetforslaget udgør kommunens samlede budget for årene 2022-25.

Forslaget indeholder bl.a.:

De beregnede serviceudgifter på i alt 1.354 mio. kr., hvor der er en ubalance (merbudget) i forhold til regeringens serviceramme på 3,9 mio. kr.

De prognosticerede udgifter til overførsler (ledighedsydelse, førtidspension m.m.) på i alt 442,5 mio. kr.

Investeringsoversigten, hvor udgifterne udgør i alt 57,7 mio. kr. Hertil kommer anlæg for 4,9 mio. kr. besluttet af Byrådet i 2021. Samlet set ligger forslaget ca. 16,0 mio. kr. under den beregnede anlægsramme for 2022.

Budgettet indebærer samlet set en finansiel ubalance på i alt -18,5 mio. kr. i 2022 (dvs. en styrkelse af kassebeholdningen), et kassetræk på hhv. 12,3 mio. kr. og 6,3 mio. kr. i overslagsårene 2023, 2024 og endelig en styrkelse af kassebeholdningen på -0,8 mio. kr. i 2025. 

Der er i budgetforslaget indregnet tekniske ændringer (jf. bilag 1 til budgetredegørelsen).

I budgetforslaget er der ikke indarbejdet politiske ønsker og udvidelsesforslag, herunder midler til løft af rengøringsstandarden, ekstra midler til hjemmeplejen, driftsudgifter ved flere plejeboliger m.m.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller,

at 1. behandlingen sker på ekstraordinært byrådsmøde den 23. august 2021.

at der afholdes budgetseminar for Byrådet den 9. september 2021.

at budgettets høringsperiode påbegyndes den 1. september 2021 og afsluttes den 14. september kl. 10.00.

at eventuelle spørgsmål mv. der ønskes drøftet på budgetseminaret skal være borgmester og kommunaldirektør i hænde senest den 31. august 2021.

at budgetforslaget godkendes og oversendes til 2. behandling i Byrådet, som sker på Byrådets møde den 5. oktober 2021.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Kommunerne skal ifølge reglerne hvert kvartal indberette oplysninger om likviditeten opgjort efter kassekreditreglen til Social- og Indenrigsministeriet.

Likviditetsopgørelsen skal forelægges Byrådet.

Sagsfremstilling

Likviditeten efter kassekreditreglen opgøres som de gennemsnitlige daglige saldi over de seneste 12 måneder på kontiene for likvide aktiver. Heri indgår også overskudslikviditeten, som er placeret til forvaltning i Danske Bank Asset Management, og evt. træk på kassekreditten (kassekreditfaciliteten på 60 mio. kr. har ikke været anvendt i år).


Kassekreditreglen er overholdt, når saldoen er positiv, hvilket er tilfældet i Ishøj Kommune.


Den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen er opgjort til 351,8 mio. kr. pr. 30. juni 2021. Likviditeten er inkl. porteføljen (obligationer) i Danske Bank Asset Management, som udgør 104 mio. kr.


I nedenstående tabel fremgår den gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen for perioden 2018 – 2021.

År

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

2018

195,6

208,6

222,7

229,3

2019

224,8

221,1

220,2

233,3

2020

257,4

272,9

291,9

307,0

2021

324,7

351,8Som supplement til opgørelsen over den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen vises i nedenstående tabel den faktiske kassebeholdning ultimo kvartalet i perioden 2018 til 2021. I bilag 1 vises en grafisk fremstilling over udviklingen i den daglige likviditet.

År

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

2018

130,3

157,0

161,0

81,6

2019

140,6

161,3

172,7

204,4

2020

194,3

212,2

250,2

259,0

2021

280,4

315,0
Som det fremgår af tabellerne, er den gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen 351,8 mio. kr. og den faktiske kassebeholdning er 315 mio. kr. pr. 30. juni 2021.


Den høje likviditet skal blandt andet ses i sammenhæng med uforbrugte anlægsmidler i 2020, hvoraf 59,8 mio. kr. er videreført fra 2020 til 2021.


Det korrigerede budget 2021 på anlæg (inklusiv videreførsler fra 2020) er 126 mio. kr., heraf er der i løbet af 1. halvår 2021 brugt 6,2 mio. kr.


Det skal bemærkes, at en stor del af likviditeten er "bundet" i allerede afgivne bevillinger i år - blandt andet på anlæg - og er således ikke udtryk for disponible midler.

Lovgrundlag

Cirkulære om kommunernes budget og regnskabssystem, revision mv.

Byrådet har vedtaget som mål, at likviditeten ultimo året skal udgøre minimum 25 mio. kr.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at likviditetsopgørelse 2. kvartal 2021 tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Kommunalbestyrelserne i Region Hovedstaden skal senest den 10. september 2021 meddele regionen deres stillingtagen til forslaget til udviklingsbidrag i Region Hovedstadens budgetforslag 2022 - 2025.

Udviklingsbidraget i Region Hovedstadens budgetforslag 2022 - 2025 svarer til det beløb, som økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner forudsatte og udgør 115 kr. pr. indbygger.

Sagsfremstilling

Region Hovedstaden har i mail af 11. august 2021 fremsendt budgetforslag 2022 - 2025. Budgetforslaget er førstebehandlet i regionsrådet den 17. august 2021. Kommunalbestyrelserne i Region Hovedstaden skal meddele regionen deres stillingtagen til udviklingsbidraget. Udviklingsbidraget svarer i Ishøj Kommune til 2.671.000 kr. og er indregnet i det foreliggende budgetforslag.

Lovgrundlag

I henhold til Lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (Lov nr. 537 af 24. juni 2005) varetager regionerne også regionale udviklingsopgaver, som finansieres af kommunerne.

Økonomi

Udviklingsbidraget svarer i Ishøj Kommune til 2.671.000 kr. og er indregnet i det foreliggende budgetforslag.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at udviklingsbidraget tages til efterretning, og at dette meddeles Regionsrådet.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Nøgletal for beskæftigelsesområdet består af en oversigt over udvalgte ydelser fordelt på målgrupper pr. måned samt et notat, som viser udviklingen over en længere årrække.

Bilag 1 og 2 supplerer hinanden og giver et mere nuanceret billede af udviklingen på beskæftigelsesområdet i Ishøj Kommune.


Ishøj Kommune har indgået en aftale med Jobcenter Vallensbæk, der udarbejder et særligt statusnotat (bilag 3), som viser den aktuelle udvikling på beskæftigelsesområdet under de særlige omstændigheder ved Coronakrisen.


Til orientering udgiver Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering løbende rapporter om beskæftigelsessituationen under COVID-19 på følgende link. De nyeste rapporter kan findes på: https://www.jobindsats.dk/jobindsats/publikationer.aspx

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager nøgletal for beskæftigelsesområdet til efterretning og videresender til Byrådet.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Ishøj Kommune har modtaget bevilling fra Bolig- og Planstyrelsen på 485.000 kr. til valgbus, som brevstemmested, i Ishøj Kommune.

Sagsfremstilling

Indenrigs- og Boligministeren åbnede før sommerferien op for ansøgninger til en pulje til valgbusser som brevstemmesteder. Formålet med puljen er, at hæve valgdeltagelsen til kommunal- og regionrådsvalget den 16. november 2021. Målgruppen for puljen er vælgere, der bor langt fra de steder i en kommune, hvor man kan stemme eller områder med lav valgdeltagelse samt vælgergrupper med lav valgdeltagelse. Det var kun kommuner, der kunne ansøge puljen. Da Ishøj Kommune ved kommunal- og regionrådsvalget i 2017 havde landets laveste valgdeltagelse på 59,6%, og stemmeprocenten i Vejleåparken kun var på 46,9%, har Ishøj Kommune ansøgt midler fra puljen. Ishøj Kommune modtog svar fra Bolig- og Planstyrelsen medio juli og Styrelsen bevilgede 485.000 kr., hvilket var det maksimale beløb, som Bolig- og Planstyrelsen kunne bevilge en kommune via puljen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af Lov om kommunale og regionale valg.

Økonomi

Bevillingen på 485.000 kr. fra Bolig- og Planstyrelsen giver bl.a. mulighed for at få afholdt lønudgifter, udgifter til busleje samt en række andre udgifter, hvorfor Ishøj Kommune ikke forventes at få nogen økonomiske udgifter med valgbussen.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at bevilling på 485.000 kr. fra Bolig- og Planstyrelsen bevilges til valgbussen, og at beløbet finansieres af tilskud fra Bolig- og Planstyrelsen. Pengene er tilgået Ishøj Kommune.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Indenrigs- og Boligministeriets benchmarkingenhed udgav i juni 2021 en benchmarking af kommunernes administrative udgifter i 2020. Ministeriets benchmarking viser, at Ishøj Kommunes udgifter til administration i 2020 var mindre end Indenrigs- og Boligministeriet forventede.


Hvis en kommune, ifølge Indenrigs- og Boligministeriet, har en benchmarkingindikator på 100, svarer de administrative udgifter til, hvad ministeriet forventer, at kommunen har af administrative udgifter. Ishøj Kommunes benchmarkingindikator for 2020 er på 98, hvilket betyder, at Ishøj Kommunes administrative udgifter i 2020 var 2% lavere, end Indenrigs - og Boligministeriet forventede.

Sagsfremstilling

Ministeriets benchmarkingenhed har konstrueret en benchmarkingindikator på hvor store administrative udgifter, kommunerne havde i forhold til det forventede administrative forbrug, når en række rammevilkår medtages. Rammevilkårene, som medtages i benchmarkingindikatoren, er socioøkonomiske kriterier, befolkningstal og en kommunes økonomi. Indenrigs- og Boligministeriet skriver, at jo større socioøkonomiske udgiftsbehov en kommune har, desto højere er administrationsomkostningerne. Jo højere indbyggertal desto lavere er administrationsudgifterne. Se bilag 3 - Metode. https://benchmark.dk/Media/637595178511881627/Bilag%203%20-%20Metode.pdf


Ishøj Kommunes benchmarkingindikator er på 98, hvilket betyder, at Ishøj Kommunes administrative udgifter i 2020 var 2% lavere, end hvad Indenrigs- og Boligministeriet forventede, når man ser på Ishøj Kommunes rammevilkår. Se bilag 2 - Kommunefordelte udgifter. https://benchmark.dk/Media/637595178508782937/Bilag%202%20-%20Kommunespecifikke%20tabeller.pdf


Indenrigs- og Boligministeriets benchmarkingenheds beregninger adskiller sig en del fra KL's udgivelse "Kend din kommune". KL opgør de faktiske administrative udgifter uden at tage højde for kommunernes rammevilkår.


Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Det tiltrædes, at administrationen gives det foreslåede mandat i sagen.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Det tiltrædes, at status i sagen om overdragelse af Ishøj Fællesantenne til Stofa tages til efterretning.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Det tiltrædes, at der igangsættes et fornyet udbud vedr. Pilemølle Erhverv, såfremt Ishøj Kommune ikke rettidigt har modtaget de relevante dokumenter.

Resume

Landsbyggefondens midler til den nuværende boligsociale helhedsplan i Vejleåparken udløber ultimo oktober 2021. Den kommende helhedsplan løber fra november 2021 - november 2025, og gælder udelukkende for boligselskabet AAB, afd. 55 i Vejleåparken.

Sagsfremstilling

Der er nu indgået delaftaler mellem AAB og Ishøj Kommune på alle de fire indsatsområder, der skal tegne den boligsociale helhedsplan i perioden 2021 - 2025.


De fire indsatsområder er:

 • Uddannelse og livschancer
 • Beskæftigelse
 • Kriminalitetsforebyggelse
 • Sammenhængskraft og medborgerskab

De konkrete aktiviteter fremgår af vedhæftede bilag.


For at sikre en effektiv styring og koordinering på strategisk niveau etableres en ansvarlig boligsocial bestyrelse, svarende til den fungerende, så en entydig og kompetent ledelse kan sikre koordinering af den lokale indsats og prioritere på tværs af alle niveauer og organisationer – herunder boligorganisation, helhedsplan, boligafdeling og kommune. Bestyrelsen mødes fire gange årligt. I bestyrelsen vil fremadrettet sidde repræsentanter fra AABs boligafdeling 55, byggechef fra AAB, chef for sociale indsatser fra AAB samt et medlem af Ishøj Kommunes direktion. Den boligsociale leder fungerer som sekretær og indkalder til møderne. Kommissoriet for bestyrelsen forventes godkendt på bestyrelsesmøde den 31. august 2021.

Lovgrundlag

Ved lov nr. 1561 af 18. december 2018 blev almenboliglovens § 91a ændret således, at Landsbyggefonden i årene 2019–2026 inden for en årlig ramme på 380 mio. kr. kan give tilsagn til en boligsocial indsats i udsatte almene boligområder i form af huslejestøtte og boligsociale aktiviteter, lokal organisering mv.

Økonomi

Helhedsplanen er blevet prækvalificeret til at få tildelt 6,5 mio. kr. fra Landsbyggefonden. Landsbyggefonden godkender det endelige beløb på deres repræsentantskabsmøde i september. Ishøj Kommune bidrager med 800.000 kr. over fire år. Kommunens medfinansiering består derudover også af medarbejdertimer.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Ishøj Kommune har siden den 1. februar 2005 haft 100 % anvisningsret til ledige boliger i de almene boligorganisationer i kommunen. Samarbejdsaftalerne med boligorganisationerne løber indtil videre frem til udgangen af 2021/23. Hvert år siden 2005 er der udarbejdet en Boligrapport, en evaluering af 100 % anvisningsret, som forelægges Byrådet til godkendelse.

Sagsfremstilling

Som det fremgår af boligrapporten, kan det specielt pointeres, at:

 • lejetab på 715.723 kr. skyldes COVID-19 pandemien i 2020
 • det er lykkedes at udleje alle ledige boliger inden udgangen af 2020
 • alle nye lejere opfylder udlejningskriterierne (med undtagelse af støtteskrivelser, da boligsocial anvisning ikke sker efter udlejningskriterierne)
 • kommunen, via støtteskrivelser, har løst sine boligsociale forpligtelser (Ishøj borgere der ikke opfylder udlejningskriterierne, men som har et påtrængende boligsocialt behov)
 • alle samarbejdsaftaler er gældende frem til 2021/23.


I pkt. 6 (s. 4) i rapporten er der tilføjet en mere uddybende forklaring på, hvad der skal tages højde for, når man ser på de tal, der oplyses i rapporten. Det samme gør sig gældende i de grafiske oversigter Bilag 2-7 (s. 17-23), hvor der i år er indsat mere uddybende forklaring.


Boligrapporten vil blive udsendt til boligorganisationer samt offentliggjort på Ishøj Kommunes hjemmeside.

Lovgrundlag

Almenboligloven.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at boligrapporten for 2020 godkendes.

Beslutning

Tiltrådt med en indstilling om at næste års boligrapport indeholder en status på ungdomsboliger i Ishøj Kommune.

Bilag

Resume

Der orienteres om, at arbejdet med helhedsplanen for Ishøj bymidte genoptages.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Planudvalget vedtog den 24. august 2020 at igangsætte arbejdet med en helhedsplan for Ishøj bymidte. Grundet Covid 19-situationen, har arbejdet været udskudt, da inddragelsesprocessen ikke har været mulig. Da restriktionerne nu er hævet i en sådan grad, at borgerinddragelse igen er muligt, genoptages arbejdet med helhedsplanen igen. Forløbet forventes at løbe fra efteråret 2021 til sommeren 2022.

Som tidligere beskrevet vil helhedsplanen indeholde en samlet vision for bykernen, samt principper og beskrivelser for mulighederne for boligudvikling, mobilitet og det grønne. Målet er at sikre en sammenhængende bykerne med fokus på kvalitet i både det bebyggede og i byrummet. Helhedsplanen vil blandt andet behandle fokusområderne:

 • Nye boliger mellem NEXT og Brohuset (analyse og principper for boligerne - herunder; bebyggelsesprocent, parkering, grønne uderum, kobling til Brohuset)
 • Stationsforpladsen (kommende letbane, Arkenwalk, Den Grønne Forbindelse, mulig BRT)
 • Fremtidige udviklingsmuligheder ved ALDI (analyse af muligheder for boligudvikling, parkering og større grønne byrum)
 • Adgangsforhold og tryghed omkring Bycentret, herunder Byhaven (inddragelse af tryghedsproblemstillinger i og omkring bycentret, bedre adgangsmuligheder til Byhaven, analyse af muligheder v. Stenbjerggårds allé, bedre adgang fra Bycentret, nye aktiviteter i Byhaven)
 • Bilkas tag (mulighedsstudie omkring en begrønning af taget – bedre forbindelser mellem Gadekæret, Kirkehaven, Byhaven og bycentret)
 • Parkering og mobilitet i bymidten (opsummering af parkering- og trafikanalyser for bymidten inkl. de nye udviklingsmuligheder, Den grønne Forbindelse og tryghed)

Helhedsplanen er en ”mellemplan” mellem kommuneplanens visioner og de kommende lokalplaners bestemmelser for området. Helhedsplanen fastlægger principper for den fremtidige planlægning, som vil blive konkretiseret i lokalplaner for de enkelte udviklingsområder. I udarbejdelsen af helhedsplanen vil der blive lagt vægt på baggrundsanalyser såsom Exometrics boligudviklingsrapport, parkerings- og trafikanalyser, visionsoplægget for Den Grønne Forbindelse samt borger- og interessentinddragelse.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Orientering om Ishøj Kommunes henvendelse til Indenrigs- og Boligminister, Kåre Dybvad Bek, vedrørende forsøgsordning om stationsnærhed ifbm. BRT- station ved det store erhvervsområde langs BRT-linje 400S.

Sagsfremstilling

På Økonomi- og Planudvalgsmødet den 26. maj 2021 behandlede udvalget en sag (nr. 137) i forhold til, om Ishøj Kommune ønskede at deltage i den forberedende analyse af BRT på linje 400S. I regeringens infrastrukturplan 2035 fremgår det, at staten medfinansierer BRT på 400S mellem Ishøj Station og Lyngby Station. Økonomi- og Planudvalget ønskede på baggrund af det, at Ishøj Kommune indgav en interessetilkendegivelse til Indenrigs- og Boligministeren. Dette så Ishøj Kommune kunne komme i betragtning til den forsøgsordning, som Fingerplan 2019 har åbnet for, og hvor ansøgningsrunden netop var i sin afsluttende fase.


Den 29. juni 2021 blev der indsendt en interessetilkendegivelse til ministeren om, at Ishøj Kommune ønskede at indgå i forsøgsordningen om stationsnærhed ved enkelte BRT-stationer på 400S-linjen. Brev til ministeren samt ansøgning er vedlagt som bilag.


Ishøj Kommune har pt. ikke modtaget en tilbagemelding på henvendelsen.


Hvis Ishøj Kommune får mulighed for at blive en del af forsøgsordningen, og kommunen på den baggrund får mulighed for at etablere en BRT-station, der kaster en stationsnærhedszone af sig ved det store erhvervsområde, har det betydning for hvilke byudviklingsmuligheder, der kan planlægges for omkring stationen i fremtiden.


Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Det tiltrædes, at Ishøj Søndergade opgradres fra grusvej til vej med fast belægning - vejadgang til ny udstykning.

Resume

Administrationen ønsker at ansøge om midler til midlertidig ansættelse af vikarhjælp på socialområdet i forbindelse med ophør af det forpligtende samarbejde.

Sagsfremstilling

Det specialiserede socialområde, myndighed, er aktuelt voldsomt udfordret med sygemeldinger, vakante stillinger, barsel samt opsigelse med ophør den 1. august 2021.


Ved ophør af det forpligtende samarbejde skal alle sager ajourføres, herunder med handleplaner og opfølgning forinden overlevering til Vallensbæk Kommune. Med den nuværende personalesituation er der behov for tilførsel af midlertidigt personale til at sikre en faglig og forsvarlig overlevering af sager sideløbende med at opretholde den daglige drift.


Administrationen ansøger om 400.000 kr. til midlertidig vikardækning i perioden den 1. september - 31. december 2021 til opgaven. Beløbet vil dække to fuldtidsansatte.

Økonomi

Administrationen foreslår, at finansieringen tages af puljen til istandsættelse af ældreboliger på 800.000 kr., som ikke forventes opbrugt i indeværende år, da processen med udbud har forsinket igangsættelsen af ombygningen og dermed istandsættelse. Der er aktuelt forbrugt 250.000 kr. af puljen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at der bevilges midler til vikardækning på 400.000 kr. i forbindelse med ophør af det forpligtende samarbejde og opretholdelse af daglig drift på socialområdet.


Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Social- og Sundhedsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Der er indgået aftale om en højere dimensionering på social- og sundhedsuddannelserne fra den 1. juli 2021 og fremadrettet som led i trepartsaftalen. Dette vil medføre en større udgift til sundhedsuddannelsesområdet i Ishøj Kommune.

Sagsfremstilling

I maj 2021 har KL, regionerne, regeringen og FOA indgået en aftale om minimumsdimensionering for de to social- og sundhedsuddannelser. Aftaleperioden er 5 år. Af aftalen fremgår, at der skal være en dimensionering på landsniveau på 6.000 SOSU-assistentelever og 3.000 SOSU-hjælper elever. Dette svarer til, at der årligt skal ansættes 24 elever på assistentuddannelse og 12 i hjælperuddannelsen i Ishøj Kommune.


Samtidig er der i aftalen om optagelse af SOSU-assistentelever på +25 år, der opfylder adgangskravene til uddannelse og er optaget af en SOSU-skole, givet eleverne mulighed for at modtage voksenløn under grundforløbets anden del. Derved sikres elever et halvt års elevløn i stedet for SU, som har stor betydning især for voksne under uddannelse med børn. Kommunerne får refunderet hovedparten af udgifterne via AUB (refusion for skoleforløb).


Der er ikke aftalt særskilt ny økonomi i forbindelse med aftalen. Aftalen skal således indfries inden for den almindelige kommunale driftsøkonomi og den eksisterende adgang til refusion i AUB-system mv. Det bemærkes dog, at der på Finansloven for 2021 er aftalt et permanent løft på 500 mio. kr. til ældreområdet, som er målrettet uddannelsesindsatsen. Det svarer til 2 mio. kr. i Ishøj Kommune.


Den nye aftale indebærer, at kommunerne forpligter sig til at skaffe lærepladser til samtlige kvalificerede elever på uddannelsen som social - og sundhedsassistent i 2021 og 2022. Formålet er at sende et stærkt signal til alle, der er interesseret i uddannelsen om, at det er muligt at anskaffe sig en læreplads. Der har været fokus på, at der i forbindelse med Corona-krisen ville være ledige, som måske kunne være interesserede i et sporskifte over i et meningsfuldt job med stor efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft.


Det betyder en større administrativ opgave med at rekruttere kvalificerede SOSU-elever, og med at kvalificere forløbene. Det betyder et øget pres på uddannelseskonsulenten på området. Såfremt Ishøj Kommune skal honorere opgaven, betyder det, at der er behov for en yderligere normering med en fuldtidsansat uddannelseskonsulent på SOSU-området.


Økonomisk udgift for Ishøj Kommune
Der er ikke afsat midler i det vedtagne budget til denne dimensionering.

På nuværende tidspunkt er der flere ubekendte faktorer, hvorfor der er lavet et estimat med følgende forudsætninger:

 • 36 ansættelser pr. år. jf. dimensioneringsaftalen
 • Det er muligt at rekruttere tilstrækkeligt med kvalificerede
 • Eleverne er fordelt med 25 % på elevløn og 75 % voksenelevløn
 • Herudover er der 6 personer pr. år i målgruppen som voksenlærlinge


Der er indregnet frafald og en godskrivning af enkelte dele af forløbet jf. tidligere erfaring.


Administrationen har en intention om at rekruttere ledige i forbindelse med den øgede dimensionering. Jobcentret forventer, at der er 6 ledige Ishøj-borgere, der vil være i målgruppen for voksenlærlinge og kan gennemføre en sundhedsuddannelse. Dette vil ligeledes medføre en væsentlig udgiftsreduktion på kontanthjælp/dagpenge. Besparelsen på beskæftigelsesområdet er ikke medtaget i nedenstående beregning.

Økonomi

Tabel over forventede udgifter i 2021 – 2023:

Forventet udgift i 1000. kr.

2021

2022

2023

Udgift til elever

8.400

11.800

12.500

AUB

-2.100

-2.660

-2.760

Voksenlærlinge

0

530

530

Godskrivning og frafald

-300

-1.250

-1.530

Uddannelseskonsulent

500

500

500

Forventet udgift

6.500

8.920

9.240

Budget

5.372

5.372

5.372

Merudgift

1.128

3.548

3.868


Den estimerede beregning viser, at der vil være en udgift, som er højere end det afsatte budget.


Ca. 1,1 mio. i 2021, 3,5 mio. kr. i 2022 og 3,8 mio. i 2023. Udgifterne i 2024 og 2025 vil være højere end i 2023, hvis dimensioneringsaftalen overholdes. Det er dog besluttet i trepartsaftalen, at parterne mødes i foråret 2023 og drøfter erfaringer med den ekstraordinære ordning, herunder om disse giver anledning til, at dimensioneringen justeres for den resterende del af aftaleperioden.


Konsekvensen for Center for Voksne og Velfærd vil være øgede udgifter til SOSU-uddannelser for budget 2022 og i overslagsårene herunder finansiering til yderligere en uddannelseskonsulent med en lønsum på 500.000 kr.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at de øgede udgifter til uddannelse og rekruttering på SOSU-området medtages i de kommende budgetforhandlinger for 2022.

Social- og Sundhedsudvalget ønsker, at der skal være et særskilt fokus på voksenlærlinge i rekrutteringen af elever.


Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Social- og Sundhedsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Som følge af Aftale om `Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen` er der på finansloven 2021 afsat tilskud til Ishøj Kommune jf. bilag. Formålet med tilskuddet er, at ufaglært personale i ældreplejen tager en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent.

Sagsfremstilling

I 2021 er der som følge af Aftale om `Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen` afsat 632.644 kr. til Ishøj Kommune. Under forudsætning af finanslovens vedtagelse med de forventede beløb, forventes det, at der kan ydes tilskud på 1.340.925 kr. i 2022, 1.341.224 kr. i 2023 og 1.490.664 kr. i 2024.


Det er et krav, at tilskuddet anvendes til ansættelse af erstatningspersonale i forbindelse med, at ufaglært personale i ældreplejen tager en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Såfremt det ikke har været muligt at anvende tilskuddet til ansættelse af erstatningspersonale, kan tilskuddet anvendes til opkvalificering af eksisterende personale i ældreplejen eller vikarer.


Det er ligeledes et krav, at Ishøj Kommune forpligter sig til at sende minimum 3 årsværk på en social- og sundhedsuddannelse i den samlede tilskudsperiode (2021-2024).

Aktuelt er dette tiltag relevant for Hjemmeplejen, som er i gang med en dialog med relevant ufaglært personale.

Lovgrundlag

Finanslovens § 15.85.65.10.

Økonomi

For 2021 er der afsat 632.644 kr. til Ishøj Kommune.
Under forudsætning af finanslovens vedtagelse, forventes det, at følgende tilskud kan ydes:

 • 2022: 1.340.925 kr.
 • 2023: 1.341.224 kr.
 • 2024: 1.490.664 kr.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

At der bevilges en udgift for 2021 på 632.644 kr.

At der bevilges en indtægt for 2021 på 632.644 kr.


Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Social- og Sundhedsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Der blev den 1. juni 2021 indgået en politisk aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser. Formålet med aftalen er at understøtte, at skoler og kommuner i det kommende skoleår (skoleåret 2021/22) kan håndtere det faglige efterslæb, som nogle oplever, fordi nødundervisning og sundhedsmæssige retningslinjer har forandret elevernes hverdag og undervisning under Corona-krisen.

Aftalen indeholder en række frihedsgrader, som er udmøntet i bilagte bekendtgørelse, der træder i kraft den 1. august 2021. Bekendtgørelsen ophæves igen den 16. november 2021 sammen med den såkaldte nødlov og vil derfor skulle afløses af en ændring af folkeskoleloven. Børne- og Undervisningsudvalget bliver informeret om de nye regler i folkeskoleloven, når lovændringen er på plads.

Børne- og Undervisningsministeriets orienteringsbrev om eksisterende og udvidede frihedsgrader til håndtering af faglige udfordringer i folkeskolen af 25. juni 2021 er ligeledes vedlagt.

Frihedsgraderne indebærer, at byrådet, henholdsvis skolelederne, kan træffe beslutning om at fravige nogle af folkeskolelovens bestemmelser fra den 1. august 2021.

Sagsfremstilling

Aftalen om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser af 1. juni 2021 indeholder en række frihedsgrader. Frihedsgraderne indebærer, at byrådet, henholdsvis skolelederne, kan træffe beslutning om at fravige nogle af folkeskolelovens bestemmelser fra den 1. august 2021. Det drejer sig om følgende bestemmelser:


 1. Fravigelse af kravet om elevplan. Her kan skolelederen træffe beslutning om, at der ikke udarbejdes elevplaner, jf. bekendtgørelsen skal byrådet orienteres straks efter beslutningen. Der orienteres hermed om, at skolelederne på samtlige skoler i Ishøj Kommune har besluttet at gøre brug af denne bestemmelse bl.a. med henblik på mere systematisk at følge eleverne.


 1. Fravigelse af skoledagens længde og den understøttende undervisning. Beslutningen træffes af byrådet efter ansøgning fra skolelederen med udtalelse fra skolebestyrelsen. Vejlebroskolen og Gildbroskolen ansøger om fravigelse af skoledagens længde og den understøttende undervisning. Ansøgningerne er bilagt. Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes.


 1. Fravigelse af målsætningen om fuld kompetencedækning. Byrådet kan med bestemmelsen beslutte at fravige målsætningen om fuld kompetencedækning, så en mindre del af undervisningen i fagene varetages af lærere, som enten har undervisningskompetence eller tilsvarende faglig kompetence i de fag, de underviser i. Efter drøftelse med skolelederne anbefaler administrationen, at målsætningen om fuld kompetencedækning ikke fraviges, da lærernes kompetencer i fagene har betydning for elevernes læring.


 1. Fravigelse af kravet om udarbejdelse af kvalitetsrapporter. Med bestemmelsen kan byrådet beslutte at undlade at udarbejde kvalitetsrapport i skoleåret 2021/22 i perioden frem til den 16. november 2021. Beslutningskompetencen kan ikke delegeres. Det er hensigten, at det i en kommende ændring af folkeskoleloven, der skal gælde fra den 16. november 2021, fastsættes, at en evt. beslutning om ikke at udarbejde kvalitetsrapport for skoleåret 2021/22 ikke skal træffes på ny, så beslutningen gælder for hele skoleåret. Efter drøftelse med skolelederne anbefaler administrationen, at kravet om udarbejdelse af kvalitetsrapport ikke fraviges. Da beslutningen om at undlade at udarbejde kvalitetsrapport skal træffes af byrådet i et møde, er beslutningen omfattet af delegationsforbud, dvs. at beføjelsen hverken kan delegeres internt eller eksternt, jf. ministeriets orienteringsbrev.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om håndtering af faglige udfordringer hos elever i folkeskolen i forbindelse med foranstaltninger mod Covid-19 i skoleåret 2021/22.

Folkeskolelovens §§ 13b, 14b, stk. 1, 16a, 40, stk. 7, 1. pkt. og 40a.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at ansøgningerne fra Vejlebroskolen og Gildbroskolen om fravigelse af skoledagens længde og den understøttende undervisning godkendes.

Børne- og Undervisningsudvalget tager skoleledernes orientering om at fravige kravet om udarbejdelse af elevplaner til efterretning.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at Byrådet tager til efterretning, at muligheden for at fravige kravet om udarbejdelse af kvalitetsrapport i skoleåret 2021/22 i perioden frem til den 16. november 2021 og muligheden for fravigelse af målsætningen om fuld kompetencedækningen ikke anvendes.


Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Regeringen har sammen med en række af Folketingets partier indgået aftale om at tildele kommunerne midler til håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen samt til trivselsfremmende aktiviteter i skole og SFO.

I alt modtager Ishøj Kommune 455.494 kr. fordelt med 328.748 kr. til faglige udfordringer og 126.746 kr. til trivselsfremmende aktiviteter. Midlerne falder oven i de godt 649.000 kr., som Ishøj Kommune modtog tidligere på året til fagligt løft og trivsel, jf. sag nr. 66 på Økonomi- og Planudvalgets møde den 22. marts 2021. Sidstnævnte midler er fordelt efter antallet af elever i 9. klasse, da Folketingets aftaleparter har udtrykt ønske om, at kommunerne anvendte midlerne til de ældste elever.

Sagsfremstilling

Tilskuddet til håndtering af faglige udfordringer kan anvendes til indsatser i folkeskolen, SFO’er samt fritids- og klubtilbud, som sikrer et fagligt løft for de elever, som har det største behov, herunder eleverne i udskolingen, som indenfor de kommende år skal videre på en ungdomsuddannelse eller til indsatser, som kan bidrage til at genstarte de gode fællesskaber og styrke trivslen, som er en forudsætning for læring.

Tilskuddet til trivselsfremmende aktiviteter
kan eksempelvis anvendes til sommerferieaktiviteter, lejrskoler, åbne skoleaktiviteter, ekskursioner mv.

Det er op til kommunerne at beslutte, hvorledes tilskuddet konkret skal anvendes lokalt. Administrationen anbefaler, at midlerne fordeles efter antallet af elever i 0. - 9. normalklasse pr. 1. august 2021. Administrationen anbefaler desuden, at det udlægges til skolelederne, under inddragelse af skolebestyrelserne, at fastsætte hvordan midlerne skal anvendes indenfor den af ministeriet givne ramme.

Tilskuddene skal anvendes inden udgangen af 2021. Der stilles i den forbindelse ikke krav om udarbejdelse af regnskaber eller særlige redegørelser.

Orientering om ændrede krav til statsmidler til fagligt løft og trivsel
I aftalen om midler til håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen samt til trivselsfremmende aktiviteter i skole og SFO fremgår det, at kravene til de midler, som Ishøj Kommune tidligere har modtaget til fagligt løft og trivsel, er ændret på en række punkter. Oprindeligt var det forudsat, at midlerne skulle anvendes inden udgangen af juli. Det fremgår nu, at midlerne kan anvendes frem til udgangen af 2021. Det blev desuden besluttet, at tilskud, som ikke er anvendt inden udgangen af juli 2021, enten kan anvendes inden for de oprindeligt fastsatte formål, eller kan anvendes inden for formålet med de ekstra statsmidler, som beskrevet ovenfor.

Endelig bortfalder kravet om, at der skal redegøres for det realiserede forbrug med udgangen af 3. kvartal 2021.

Børne- og Undervisningsministeriets skrivelse om statsmidlerne er bilagt sagen.

Økonomi

Midlerne overføres til kommunerne i forlængelse af midtvejsreguleringen af bloktilskuddet på bloktilskudsaktstykket for 2022. Oversigt over fordelingen af tilskud pr. kommune er bilagt sagen.

Kommunerne vil kunne disponere over midlerne i umiddelbar forlængelse af Børne- og Undervisningsministeriets skrivelse om tilskuddet, som er dateret 15. juni 2021.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

At der gives en tillægsbevilling til merindtægter på 455.494 kr. i 2021 på budgetområde B40 vedrørende folkeskoler.

At der gives en tillægsbevilling til merudgifter på 455.494. kr. i 2021 på budgetområde B40 vedrørende folkeskoler.

At midlerne fordeles til Ishøj Skole, Vibeholmskolen, Strandgårdskolen, Vejlebroskolen og Gildbroskolen efter antallet af normalklasseelever i 0. - 9. klasse pr. 1. august 2021.

At det udlægges til skolelederne under inddragelse af skolebestyrelserne at fastsætte, hvordan midlerne skal anvendes inden for den af ministeriet givne ramme.


Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Kirkebækskolen har fået henvendelser fra tre kommuner, som ønsker at tilkøbe ekstra støttetimer i skole og SFO. Ekstra støttetimer er ikke en del af skolens nuværende tilbud, og der skal derfor træffes beslutning om, hvorvidt ekstra støttetimer skal være en del af skolens ydelser samt prisen på ydelsen. Kirkebækskolen er 100 % takstfinansieret af de kommuner, der køber pladser til elever på skolen, og tilbuddet om ekstra støttetimer skal således også være 100 % finansieret af de kommuner, der tilkøber ydelsen. Administrationen har opgjort omkostningerne, og således også taksten, til at være 438,00 kr. pr. dag i skoletiden og 184,50 kr. i SFO-tiden.

Sagsfremstilling

Kirkebækskolen er en specialfolkeskole for børn med multiple funktionsnedsættelser, som er administreret af Ishøj Kommune. Skolen ligger i Vallensbæk Kommune og overgår til Vallensbæk Kommune den 1. januar 2022 som en del af ophør af det forpligtende samarbejde med Vallensbæk Kommune. Kirkebækskolen optager elever fra alle kommuner og er 100 % takstfinansieret af de kommuner, der køber pladser på skolen.

I Kirkebækskolens nuværende tilbud er der to elever pr. pædagogisk personale i både skole- og SFO-tiden. Kirkebækskolen ønsker efter henvendelse fra tre kommuner at tilbyde kommunerne at tilkøbe ekstra timer således, at de pågældende elever er én elev pr. pædagogisk personale i skole- og SFO-tiden.

Administrationen har beregnet omkostningerne, og dermed taksten til ekstra støttetimer til 438,00 kr. pr. dag i skoletiden, og 184,50 kr. i SFO-tiden.

Alternativet til et takstfinansieret tilbud er, at Kirkebækskolen indgår aftaler med konkrete kommuner, der ønsker at tilkøbe ekstra støttetimer. Administrationen har kendskab til tre kommuner, der ønsker at tilkøbe ekstra støttetimer i skoleåret 2021/2022. Det er administrationens vurdering, at aftaler med konkrete kommuner bliver en for administrativ tung opgave, og det anbefales, at Kirkebækskolen tilbyder ekstra støttetimer takstfinansieret af de kommuner, der tilkøber ydelsen.

Lovgrundlag

KKR Hovedstaden Rammeaftale 2021-2022.

Økonomi

Sagen vil medføre øgede udgifter til personale og øgede indtægter fra takstfinansiering. Den samlede effekt vil være 0 kr.

De øgede udgifts- og indtægtsbevillinger håndteres i budgetopfølgningen i september samt i budgetprocessen som tekniske korrektioner.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

At tilbuddet om ekstra støttetimer takstfinansieres af de kommuner, der tilkøber ydelsen.

At Kirkebækskolen opkræver en takst på 438,00 kr. pr. dag i skoletiden, og 184,50 kr. pr. dag i SFO-tiden.

At de økonomiske konsekvenser håndteres i budgetopfølgningen i september samt i budgetprocessen som tekniske korrektioner.


Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Der er ikke modtaget nogle klagesager til ankenævn på ydelsesområdet for juli og august måned.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.