Referat
Økonomi- og Planudvalget mandag den 24. februar 2014 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Oversigt over klagesagerne fra 1. januar 2014 til fremlægges på Økonomi- og Planudvalgsmødet.

Beslutning

Der er modtaget 4 klager, som blev nævnt.

Til efterretning

Sagsfremstilling

Chef for IT Kim Lutz Niegsch ønsker at deltage i Citrix Synergy 2014 i Anaheim Californien.

Turens indhold omhandler status og fremtidsvisioner for Citrixplatformen. Turen  finder sted fra den 1. maj til den 9. maj 2014 og udbydes af Lean-On A/S.
Nærmere beskrivelse af turen er vedhæftet dagsordenen.

Økonomi

Turen koster 29.800 kr og finansieres af IT-afdelingens budget.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget beslutter, at chef for IT Kim Lutz Niegsch deltager i turen til Californien.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

På grund af den høje ledighed i Ishøj, anbefales det, at der nedsættes et beskæftigelsesudvalg, som et ad hoc udvalg under Økonomi- og Planudvalget.

Sagsfremstilling

En af de store udfordringer i Ishøj Kommune er den høje ledighed blandt store dele af befolkningen. Der er derfor brug for særlig politisk opmærksomhed på hvilke tiltag der kan iværksættes, for at nedbringe ledigheden.

Udmøntningen af beskæftigelsespolitikken varetages af Jobcentret i Vallensbæk, som følge af det forpligtende samarbejde mellem Ishøj og Vallensbæk.

Beskæftigelsesudvalget skal drøfte og forberede de sager, som Økonomi- og Planudvalget hidtil har behandlet vedrørende beskæftigelsesindsatsen.

Det kan være drøftelse af:

 • Beskæftigelsesplanen
 • Udarbejde forslag til særlige beskæftigelsestiltag,
 • Følge udviklingen i ledighedsstatistik
 • Gennemgå revisionsberetninger vedr. beskæftigelsesindsatsen
 • Vurdere sammenhængen mellem beskæftigelsestiltagene og kontanthjælp,
 • Sygedagpenge og førtidspension 

Beskæftigelsesudvalgets sammensætning bliver borgmesteren og gruppeformændene fra de politiske partier i Byrådet, i alt 6 personer.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Beskæftigelsesudvalget nedsættes som foreslået. Udvalget kan indbyde andre, f.eks. DA,LO, Cph West, det lokale erhvervsliv m.fl. til at deltage i særlige temamøder.

Beslutning

Tiltrådt

Resume

KAB har den 12. februar 2014 på vegne af Sydkystens Boligselskab sendt skema A-ansøgning vedrørende opførelse af 34 almene boliger på Fasanskellet 3, til kommunens godkendelse.

Sagsfremstilling

På vegne af Sydkystens Boligselskab har KAB været igennem en længere dialog med ejendommens nuværende ejer Kaj Holm om grundkøbet. Forhandlingerne er afsluttet med det resultat der fremgår af betinget grundkøbsaftale. Grundkøbsaftalen foreligger endnu ikke i underskrevet stand; men KAB vil fremsende underskrevet grundkøbsaftale inden sagen fremlægges på Byrådsmødet den 4. marts 2014.

Projektet indeholder 34 rækkehuse på i alt 3.300 m2 fordelt på 11 stk. 2-rums boliger på ca. 90 m2, 17 stk. 3-rums boliger på ca. 101 m2 samt 6 stk. 4-rums boliger på ca. 128 m2. 4 af disse 4-rums boliger er i 3 plan, hvilket lokalplanudkastet ikke giver mulighed for.
Bygherren har indgivet indsigelse mod denne begrænsning. Hvis den endeligt vedtagne lokalplan ikke åbner op for opførelse af boliger i 3 plan, vil bebyggelsesplanen gennemgå en mindre tilpasning.Denne tilpasning vil kunne have indflydelse på sammensætningen af boligtyper samt det samlede bebyggede areal.
Forventet byggestart september/oktober 2014 og forventes afsluttet september/oktober 2015.

Dispositionsforslaget, der vedhæftes, er udarbejdet i henhold til intentionerne i AlmenBolig+ forsøgskoncept samt retningslinjer i lokalplan 1.69 af marts 2014, gældende for Fasanskellet 3.

Boligerne opføres efter BR 2020, og med materiale- og farvevalg respekteres retningslinjerne i lokalplan nr. 1.69.

Samtidig med behandling af nærværende skema A-ansøgning anmodes endvidere om godkendelse af den ABT 93 (almindelige betingelser for totalentrepriser) med tilføjelser der ønskes benyttet i forbindelse med kontraktindgåelse med totalentreprenøren. Byggesagsbeskrivelsen er vedhæftet.

Da AlmenBolig+ konceptet stiller store krav til beboersammensætningen, egenindsats og egenbetaling, foreslås det at, Ishøj Kommune ikke gør brug af anvisningsretten ved førstegangsudlejningen. Inden godkendelse af skema B drøftes det, om Ishøj Kommune ønsker at gøre brug af den kommunale anvisningsret ved genudlejning og i hvilket omfang anvisningsretten eventuelt ønskes benyttet.

Økonomi

Den samlede anskaffelsessum er anslået til kr. 76.461.000,- inkl. moms. Kommunens grundkapital udgør 10% af anskaffelsessummen i alt kr. 7.646.100,-.  Den foreløbige husleje er beregnet til kr. 942,- pr. m2/år. I budgettet for 2014 er afsat kr. 12,7 mio. til grundkapitalindskud til almene boliger.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at skema A godkendes under forudsætning af, at underskreven grundkøbsaftale foreligger inden sagen fremlægges på Byrådsmødet den 4. marts 2014, og godkendelse af lokalplan 1.69

Beslutning

Tilføjelse i indstilling efter punktum: 100% boliganvisning indføres ved 2.-gangsudlejning af boligerne.

Tiltrådt

Venstre (1) kan ikke tiltræde, at der bygges almene boliger.

Bilag

Sagsfremstilling

Lånerammen for 2013 blev ved budgetvedtagelsen opgjort til 20,250 mio. kr.

I henhold til regnskabet for 2013 kan lånerammen nu opgøres til 20,025 mio. kr.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at borgmesteren bemyndiges til at optage lån på 20,000 mio. kr. i henhold til lånerammen for 2013

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Sagsfremstilling

Regionerne skal ultimo hvert kvartal indsende en økonomiopfølgning til staten. Oversigten skal forelægges for medlemmerne af regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen.

Oversigten skal give en overordnet præsentation af det forventede årsresultat for hvert af de tre regionale udgiftsområder.

Oversigten pr. 31. december 2013 medtager de afsluttende posteringer i regnskabsåret og vil derfor svare til det endelige regnskab for 2013.

Resultatet af opgørelsen for 2013 pr. 31. december for Region Hovedstaden er som herunder: 

 • På social- og specialundervisningsområdet er der et mindreforbrug på 14 mio. kr. Hele beløbet søges overført til 2014.

 • På det regionale udviklingsområde er der et mindreforbrug på 160 mio. kr., der søges overført til 2014.

 • På sundhedsområdet, drift viser regnskabsprognosen samlede mindreudgifter på 204 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er budgetteret med indtægter på i alt 152 mio. kr. fra kommunerne vedrørende aktivitetsbaseret omkostninger på sundhedsområdet. Der forventes i alt indtægter på 180 mio. kr. fra kommunerne. Der således tale om en merindtægt på 28 mio. kr. fra kommunerne i Region Hovedstaden.

Ishøj Kommunes udgifter til aktivitetsbestemt (med)finansiering på sundhedsområdet var på 83,6 mio. kr. i 2013. Dette svarer til ca. 1 pct. højere end KL’s skøn ved budget 2013, som ligger til grund for Ishøj Kommunes budget 2013 på området.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Region Hovedstadens økonomiopfølgning tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning

Bilag

Resume

Som en del af forarbejderne til næste vandplan skal der nedsættes et vandråd bestående af interesseorganisationer med natur, miljø, rekreative eller erhvervsinteresser som hovedformål. Til at betjene vandrådet skal der blandt oplandskommunere til Køge Bugt vælges en sekretariatskommune senest d. 1. marts. 2014. Vandrådet skal nedsættes senest d. 15. marts 2014.

På grund af de korte tidsfrister er det nødvendigt med en bemyndigelse fra byrådet til Administrationen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelsen af vandplanen er der vedtaget en ny lov (lov om vandplanlægning). Loven foreskriver, at der på initiativ fra en eller flere interesseorganisationer, der har natur, miljø, rekreative eller erhvervs interesser som hovedformål, skal oprettes et vandråd inden for hvert hovedvandopland. Interesseorganisationen Landbrug og Fødevarer har i brev af 28. januar 2014 anmodet Ishøj og Vallensbæk Kommuner om oprettelse af vandråd for Køge Bugt (se bilag).
 
Vandrådet kan rådgive kommunalbestyrelserne i hovedvandoplandet ved udarbejdelse af forslag til hele eller dele af indsatsprogrammet i vandplanen. Ishøj og Vallensbæk Kommuner ligger indenfor Køge Bugt hovedopland, der dækker 21 kommuner.
 
Tidsplanen for oprettelse af vandråd er stram, da kommunalbestyrelserne inden for oplandet senest den 1. marts 2014 skal meddele Miljøministeriet hvilken kommune, der bliver sekretariatskommune for vandrådet. Kommunerne skal indbyrdes aftale, hvem der er sekretariatskommune. Senest den 15. marts 2014 skal kommunalbestyrelserne godkende vandrådets sammensætning.
 
På den baggrund blev der den 6. februar 2014, på initiativ fra Stevns Kommune holdt et opstartsmøde for etablering af vandråd inden for Køge Bugt oplandet. På mødet blev det drøftet, at Køge Kommune kan være sekretariatskommune for vandrådet. Sekretariatskommunen vil få nogle udgifter til administration og koordinering mellem vandrådets medlemmer, og vil skulle kompenseres økonomisk af de andre kommuner inden for oplandet. Til at bistå sekretariatsrollen vil det formentlig være nødvendigt at tilkøbe konsulentbistand. Som økonomisk kompensation får alle oplandskommunerne tildelt midler af Staten.

Økonomi

Sekretariatskommunen vil skulle økonomisk kompenseres af de øvrige oplandskommuner. Samtlige kommuner modtager dog DUT midler fra Staten.

De samlede udgifter for hele oplandet og udgifterne for Ishøj Kommune er ikke kendt endnu.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget vedtog, at meddele Miljøministeriet, at Ishøj Kommune først kan træffe beslutning om valg af sekretariatskommune på byrådsmødet den 4. marts 2014.

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at administrationen bemyndiges til at tiltræde aftale om sekretariatskommune samt til at godkende vandrådets sammensætning senest den 15. marts 2014.

Forslag til beslutning.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets vedtagelse og indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Lov om vandplanlægning (Lov nr. 1606 af 26/12/2013)

Bekendtgørelse om vandråd(BEK nr. 121 af 07/02/2014

Bilag

Resume

Forslag til Kommuneplan 2014 er udarbejdet. Forslaget skal vedtages  og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet 'Forslag til Kommuneplan 2014'.'Forslaget skal behandles i samtlige udvalg inden det behandles af byrådet den 4. marts 2014 og sendes i høring i 8 uger.

Forslag til Kommuneplan 2014 tager udgangspunkt i 'Plan- og Klimastrategi 2012' og 'Debatavis' fra 2013. 

Kommuneplanen fastlægger en hovedstruktur, som angiver de overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i kommunen. Desuden fastlægger den konkrete retningslinjer for arealanvendelsen, og rammer for lokalplanernes indhold for de enkelte dele af kommunen. Kommuneplanen redegør også for den forudsatte rækkefølge for planens gennemførelse samt for forholdet til den overordnede planlægning og for nabokommunernes planlægning.  

Der er enkelte emner i 'Forslag til Kommuneplan 2014', der kræver særlig fokus:

1. Der er udlagt ny ramme for 'Erhvervsområdet Winthersminde' Rammen giver mulighed for at lokalplanlægge et nyt erhvervsområde til transport- og distributionserhverv.

2. Der er udlagt ny ramme for boligområdet 'Ørnekærs Vænge II'. Rammen giver mulighed for at lokalplanlægge et område til boliger.

3. Der er udlagt en ny ramme for campingpladsen ved havnen, der giver mulighed for en lovliggørelse af området og en forpagterbolig.

4. Der er udlagt en ny ramme for Kirkebjerggård, der giver mulighed for at bygge rækkehuse.

5. 'Det Lille Erhvervsområde' er udpeget til byomdannelsesområde. Der skal udarbejdes en helhedsplan inden at området udvikles yderligere. Muligheden for et bydelscenter i området er taget ud.

6. Der er udpeget nye skovrejsningsområder.

7. Sundhed og tryghed er indarbejdet som et tværgående tema i planen.

8. Klimatilpasningsplanen er indarbejdet i planen.

9. Overordnet planlægning har betydet en justering af de grønne kiler og af transportkorridoren.

Kommuneplanen er digital og betyder, at det er en hjemmeside. Til den politiske behandling af 'Forslag til Kommuneplan 2014' er der printet en pdf af hovedstruktur- og redegørelsesdelen, som fremsendes til samtlige byrådsmedlemmer. Til en gennemgang af retningslinjer og rammer, henvises der til den digitale plan. Der er udsendt login og et password. Med mailen medfølger en kort introduktion til planens opbygning.

Efter planloven har kommunen pligt til at opretholde og vedligeholde sin kommuneplan. For en periode på 12 år skal kommuneplanen fastlægge de overordnede mål og retningslinjer for kommunens udvikling, såvel i byerne som i det åbne land. I forbindelse med Plan- og Klimastrategi 2012 besluttede byrådet, at Kommuneplan 2014 skulle være en delvis revision ud fra de målsætninger og handlinger, som strategien beskriver for hvert af temaerne. Derudover er det besluttet med 'Debatavis' fra 2013, at der i planen skulle indarbejdes de muligheder for byudvikling, som kommunen fik med vedtagelsen af 'Fingerplan 2013', samt emnerne tryghed og sundhed, kulturarv og klimatilpasning. Det har været nødvendigt at revidere dele af kommuneplanen som følge af statslige krav som fremgår af ”Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013”. Ligesom der fra politisk hold og i administrationen har været ønsker til mindre ændringer og præciseringer i kommuneplanen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget, Klima- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at 'Forslag til Kommuneplan 2014' vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at de stående udvalgs indstillinger følges.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Planloven.

Bilag

Resume

Der er udarbejdet en miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2014. Miljøvurderingen skal vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger sammen med Kommuneplanen.

Sagsfremstilling

Forslag til Kommuneplan 2014 er blevet miljøvurderet, og der er udarbejdet en rapport, der belyser miljøpåvirkningerne af de nye muligheder for byudvikling og andre ændringer, der er indarbejdet i Forslag til Kommuneplan 2014. Miljøvurderingen foretages således udelukkende på ændringer siden Kommuneplan 2009.

I henhold til rapporten, vil der være både positive og negative indvirkninger på miljøet. De negative indvirkninger vurderes i de fleste tilfælde at kunne forhindres eller afbødes ved omhyggelig planlægning. Dette vil ske gennem lokalplanlægning og i forbindelse med en evt. VVM- proces (Vurdering af Virkninger på Miljøet) i det omfang eventuelle projekter skal VVM vurderes.

På baggrund af miljøvurderingen er det særligt udviklingen af erhvervsområdet Winthersminde og udlæg til boligområdet ved Ørnekærs Vænge, der skal overvåges i forhold til biologisk mangfoldighed, sundhed, jord og grundvand, luftforurening og klima.

I Kommuneplan 2014 er der indskrevet en række retningslinjer, der skal sikre grundvandet bedst muligt, og desuden er der indarbejdet retningslinjer om en række andre emner, som er bindende for den videre planlægning af områderne.

Ved den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2014, bliver der lavet en sammenfattende redegørelse. Den sammenfattende redegørelse samler op på eventuelle kommentarer til miljøvurderingen, der er kommet ind i høringsperioden og hvilke eventuelle ændringer, det har givet anledning til i Kommuneplan 2014.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at Miljøvurdering af Ishøj Kommuneplan 2014 vedtages og sendes i høring i 8 uger sammen med forslaget til Kommuneplan 2014.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Forslaget til Kommuneplan 2014 er omfattet af kravet om miljøvurdering i Lov om miljøvurdering af planer og programmer, jf. lovens § 3, stk.1, nr. 1.

Der er forud for selve miljøvurderingen lavet en afgrænsning af miljøvurderingen (scoping) i forhold til hvilke miljøpåvirkninger og ændringer, der er væsentlige og som skal indgå i rapporten.

Afgrænsningsrapporten har været i høring hos relevante myndigheder, som har haft mulighed for at pege på eventuelle andre hensyn, der skulle indgå i miljøvurderingen. Der er ikke indkommet høringssvar fra andre myndigheder.

Bilag

Resume

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 1.69 Boligbebyggelse ved Ishøj Strandvej /Fasanskellet i ”det lille erhvervsområde”.

Sagsfremstilling

Lokalplanen giver mulighed for at anvende området til terrasseret boligbebyggelse i 2 til 3 etager med boliger i 1 til 2 plan.
 
Bebyggelsen består af rækkehuse med tilhørende haveareal, fælles grønt opholdsareal og legeområde samt mulighed for tagterrasser.
 
Der er i planen givet mulighed for at indarbejde solfangere og solceller på bebyggelsens tagflade samt stillet krav om grøn beplantning på tagfladen.  
Forslag til Lokalplan 1.69 har været i høring fra den 5.december 2013 til 30. januar 2014. Der er kommet to indsigelser til lokalplanforslaget, der kommenterer på flere forhold i lokalplanen. Indsigelserne samt administrationens bemærkninger og forslag til ændringer til lokalplanen fremgår af bilag A.
 
Afgørelse om ikke at foretage en egentlig miljøvurdering blev offentliggjort den 5. december 2013. Afgørelsen er ikke blevet påklaget.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at forslag til Lokalplan 1.69 – Terrasseret boligbebyggelse ved Ishøj Strandvej/Fasanskellet vedtages med de ændringer, der er beskrevet i bilag A, som indebærer, at der kan dispenseres fra kravet om kollektiv varmeforsyning ved opførelse af lavenergibebyggelse. Redegørelse s. 8 tilrettes i overensstemmelse med ovenstående.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Der søges frigivelse af kr. 1.2 mio. til finansiering af første fase i 2. etape af ombygning på Ishøj Skole.

Sagsfremstilling

Ifølge Helhedsplanen for Ishøj Skole, maj 2012 skal eksisterende skolebygninger renoveres for blandt andet at:

 • forbedre indeklimaet

 • skabe større klasselokaler

 • skabe arbejdspladser til skolens personale

 • udvide og opgradere naturfagslokalet. 

Helhedsplanen for Ishøj Skole, maj 2012, blev vedtaget af Byrådet den 19. juni 2012.
 
2. etape af Ishøj Skole, planlægges opdelt i 3-4 faser. I første fase skal der etableres lærerarbejdspladser.
 
Kommunale Ejendomme planlægger at invitere 3-4 lokale byggefirmaer til at byde på arbejdet i totalentreprise.

Økonomi

Der er i alt afsat kr. 6.2 mio. til bygningstiltag jf. Helhedsplanen. Kr. 1.2 mio. i 2014 og kr. 5 mio. i 2015.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget og Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at der frigives kr. 1.2 mio. til første fase i 2. etape af Ishøj Skoles renovering.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Børne- og Undervisningsudvalgets og Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Ishøj Seniorværksted har de sidste 2 år via Folkeoplysningsudvalget fået bevilget et huslejetilskud til leje af foreningens lokaler på Industriskellet 13 i Ishøj.
I 2012 blev der givet et tilskud på 60.000 kr. og i 2013 et tilskud på 80.000.
 

Sagsfremstilling

Den 7. januar 2014 sendte Ishøj Seniorværksted en beskrivelse af foreningens økonomiske situation, samt regnskab 2013 og revideret budget 2014.  Af materialet fremgår det, at foreningen i 2014 forventer et underskud på 134.875 kr., begrundet i den store udgift til husleje, varme, el, renovation m.m.   Foreningen skriver, at det er deres håb at de kan komme med på kommunens budget og derved få deres faste udgifter til husleje, varme, el, renovation m.m. dækket.    

Pr 31. december 2013 havde foreningen 173 medlemmer.  

Det anbefales, at der ydes et huslejetilskud i 2014 til Ishøj Seniorværksted på 135.000 kr. via lokaletilskudspuljen. Endvidere anbefales det, at foreningens faste udgifter til husleje, varme, el renovation m.m. indarbejdes i det kommunale budget for 2015 og overslagsårene.    

Vedhæftede bilag: Beskrivelse af foreningens økonomiske situation, budget år 2014 med kommentarer, regnskab 2013 og bestyrelsens beretning for Ishøj Seniorværksted 2013. 

Folkeoplysningsudvalget indstiller, at der ydes et huslejetilskud i 2014 til Ishøj Seniorværksted på 135.000 kr. via lokaletilskudspuljen.

Endvidere indstilles det, at foreningens faste udgifter til husleje, varme, el, renovation m.m. indarbejdes i det kommunale budget for 2015 og overslagsårene.

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at følge Folkeoplysningsudvalgets indstilling. Huslejetilskuddet i 2014 afholdes indenfor budgettets rammer.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2014 og den tilhørende budgetaftale skal der udarbejdes forslag til billetpriser, der tilgodeser familiebesøg og unges anvendelse af Ishøj Svømmehal.

Sagsfremstilling

Kultur og Fritidscentret har udarbejdet oversigt over priser og rabatter i 8 Svømmehaller i nærmeste områder omkring Ishøj Svømmehal.

Notatet vedhæftes.

Af hensyn til praktiske forhold omkring udskrivning af billetter og betaling bør det fastholdes, at rabatter fortsat ydes som en %-del af den oprindelige pris, der er fastsat i takstbladene. 

Der ydes i dag en rabat på 15% af den vedtagne pris for voksne (40 kr.) og børn (26 kr.). Det betyder, at prisen er  56,10 kr. (66 kr. - rabat 15% ) for 1 voksen og 1 barn. 

I notat af 3. februar 2014 er oplistet flere forslag til hvordan man kan opfylde målet om en større prisvenlighed overfor familier og unge.

Økonomi

Indførelse af lavere takster vil medføre et indtægtsstab i 2014 beregnet udfra de forudsætninger, som udvalget foreslår.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at priserne med virkning fra 1. april 2014 fastsættes til: 

 • Børn (0-15 år) kr. 20,00

 • Unge (16 - 25 år) kr. 30,00

 • Familiebillet (max 2 voksne/unge +max. 3 børn) kr. 50,00

 • Pensionist kr. 20,00

 • Voksen kr. 40,00 

Der anmodes om en tillægsbevilling på det forventede indtægtstab i 2014 på 300.000 kr., og at budgetkonsekvenserne indarbejdes i budgetforslaget for 2015.
Notat om betaling for udenbys deltagere vedhæftes. 

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling følges, idet en mulig forøget kundetilgang i svømmehallen følges, inden der meddeles en tillægsbevilling på kr. 300.000 til det forventede indtægtstab. Bevillingsbehovet gøres op i forbindelse med det forventede regnskab pr. 30. september 2014.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Kultur og Fritidsudvalget besluttede på sit møde den 20 januar 2014, at der skulle udarbejdes et forslag til en kampagne, der sætter fokus på publikums adfærd i forbindelse med hygiejne, når man benytter Ishøj Svømmehal.

Sagsfremstilling

Kultur og Fritidscentret fremlægger forslag til en kampagne, der skal sætte fokus på vigtigheden af god hygiejne i forbindelse med besøg i Ishøj Svømmehal.

Der samarbejdes med Kommunikationsafdelingen om indslag i TV-Ishøj, samt pressemeddelelse og kommunikationsvinkel.

Kampagnen kan suppleres med personale, der i en kortere periode(4 uger)

er mere til stede i omklædningsafsnittene.

Der er udarbejdet notat af 31. januar 2014, der beskriver muligheder og økonomi i forbindelse med ekstra personale i omklædningsafsnittene.

Økonomi

Det forventes, at udgifterne til ansættelse af særligt personale til omklædningsafsnittene vil beløbe sig til kr. 144.643.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at forslaget godkendes, og at der ansøges om en tillægsbevilling på 145.000,- kr. samt at kampagnen generelt omfatter ordensreglerne i svømmehallen. Korrigeret notat vedhæftes.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling følges, dog må beløbet til kampagnen findes indenfor Kulturcafeens + svømmehallens samlede budget. Evt. via nyttejobs.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Sagsfremstilling

Sundhedspolitikken 2014-2017 fremlægges til endelig godkendelse.

Politikken har været i høring i efteråret 2013 og der er både indkommet interne og eksterne høringssvar.

De indkomne høringssvar har overordnet set været positive i deres udmeldinger, og tilbagemeldinger fra Center for Børn og Undervisning er nu indarbejdet i Sundhedspolitikken 2014-2017. Forslaget er vedhæftet sammen med den tidligere udgave af Sundhedspolitikken samt høringsoversigt og høringssvar. Rettelserne i sundhedspolitikken fremstår med rødt.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at Sundhedspolitikken 2014-2017 godkendes.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Social- og Sundhedsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Antallet af 0-dagsindlæggelser i Region Hovedstaden varierer betydeligt afhængigt af hospital og kommune.

Sagsfremstilling

Ledelsesoverblik over Sundhedsaftaler 2013 viser, at Ishøj Kommune har et højt antal 0-dagsindlæggelser på hospitalerne, når der sammenlignes med gennemsnittet af 0-dagsindlæggelser i kommunerne i Region Hovedstaden. Desuden er der en betydelig forskel i antallet af 0-dagsindlæggelser på hospitalerne i Region Hovedstaden. Således er 24,2% af Glostrup Hospitals indlæggelser 0-dagsindlæggelser, mens gennemsnittet for hospitalerne i Region Hovedstaden er 10,2%. En gennemgang af de sidste års ledelsesoverblik viser også, at antallet af 0-dagsindlæggelser på Glostrup Hospital er steget fra 12,1% i 2008 til 24,2% i de første 8 måneder af 2013.

Vi har i Ishøj Kommune været opmærksomme på forskellen i antallet af 0-dagsindlæggelser siden 2012.  Vi har derfor rettet henvendelse til Glostrup Hospital og Region Hovedstaden for i fællesskab at belyse problemstillingen. Dette har resulteret i, at der er udarbejdet en audit, der er en kvalitetsvurdering af sundhedsvæsnets ydelser vurderet på konkrete patientforløb. Resultatet fra auditten angiver ikke årsagen til, at antallet af 0-dagsindlæggelser på Glostrup Hospital adskiller sig fra andre hospitaler i Region Hovedstaden, men understreger blot relevansen af 0-dagsindlæggelser.

Der vil efterfølgende blive udarbejdet et brev til Regionsrådformanden vedrørende problematikken omkring 0-dagsindlæggelser.

Vedhæftet er notat vedrørende 0-dagsindlæggelser i Region Hovedstaden samt Ledelsesoverblik over Sundhedsaftaler 2013.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at der rettes en officiel henvendelse til Region Hovedstaden med henblik på at få en afklaring på, hvorfor der er så markant forskel på antallet af 0-dagsindlæggelser på Glostrup Hospital i forhold til de øvrige hospitaler.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Social- og Sundhedsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Ydelsesteamet i Borgerservice har i forbindelse med regeringens kontanthjælpsreform oplevet en markant stigning i antallet af arbejdsopgaver. Samtidig kommer der stadig flere kontanthjælpssager til, hvilket har medført et yderligere arbejdspres på teamet. Der er derfor behov for opnormering med en ekstra medarbejder således, at det sikres, at sagerne også i fremtiden håndteres korrekt inden for sagsbehandlingsfristerne.

Sagsfremstilling

Regeringen har inden for de seneste år lanceret flere reformer på beskæftigelsesområdet. Senest er en ny kontanthjælpsreform blevet implementeret og til sommer kommer sygedagpengereformen. Særligt kontanthjælpsreformen har ført flere opgaver med sig, bl.a. fordi hele ydelsesberegningen for samlevende er lavet om, mange borgere er blevet skåret i ydelse, og der er kommet flere ydelsesgrupper til.

Samtidig er antallet af kontanthjælpsmodtagere steget med 93 % fra 2007-2013.

Dette har medført et øget arbejdspres på ydelsesteamet i Borgerservice, som står for at udbetale forsørgerydelser til borgere på overførselsindkomster.

For at sikre, at borgerne får deres sag behandlet rettidigt og i overensstemmelse med lovgivningen er der derfor behov for, at ydelsesteamet opnormeres med en fuldtidsmedarbejder. Finansieringen i 2014 skal tages fra puljen til arbejdsmarkedsforanstaltninger og fra 2015 indarbejdes stillingen inden for den samlede ramme på beskæftigelsesområdet.

Vedlagt er notat, der beskriver udviklingen inden for ydelsesområdet i Borger- og Socialservice.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at der ansættes en fuldtidmedarbejder i ydelsesteamet i Borgerservice, og at stillingen i 2014 finansieres med kr. 420.000 af puljen til arbejdsmarkedsforanstaltninger og fra 2015 indarbejdes stillingen inden for den samlede ramme på beskæftigelsesområdet.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Beskæftigelsesministeriet har præciseret retningslinjerne for visitation af unge kontanthjælpsmodtagere uden uddannelse. Formålet er at gøre visitationen mere ensartet. Derfor præciserede ministeriet i februar 2014, hvornår kommunerne skal betragte unge som uddannelsesparate.

Sagsfremstilling

En måned efter at kontanthjælpsreformen trådte i kraft, viser de første officielle tal, at der er stor forskel på, hvordan kommunerne visiterer unge. Tallene viser blandt andet, at andelen af unge, som kommunerne vurderer til at være uddannelsesparate, varierer fra 14 til 87 procent.

Kommunernes visitation af unge uden uddannelse skal derfor være mere ensartet. Beskæftigelsesministeriet præciserer derfor i en orienteringsskrivelse reglerne for, hvornår kommunerne skal betragte unge som uddannelsesparate.

Af skrivelsen fremgår det, at unge kun skal visiteres som uddannelsesparate, hvis de inden for en kort periode er i stand til at deltage aktivt i uddannelsesrettede aktiviteter frem til uddannelsesstart.

Der vedhæftes notat, der beskriver de skærpede retningslinjer for visitation af unge uden uddannelse. Derudover er vedhæftet orienteringsskrivelse fra Beskæftigelsesministeriet.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at notat om skærpede visitation af unge uden uddannelse tages til efterretning, og at resultatet af Jobcentrets nye visitering af de unge ledige, fremlægges på næste møde i Økonomi- og Planudvalget.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag