Referat
Økonomi- og Planudvalget mandag den 24. marts 2014 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

Der har den 19. marts 2014 været afholdt samtaler til ansættelse af leder til Børnehuset Elverhøj. Den ansøger, som et enigt indstillingsudvalg besluttede at indstille til lederstillingen, har valgt at trække sin ansøgning, da vedkommende er blevet tilbudt en anden stilling.
Indstillingsudvalget inviterer tre ansøgere til samtaler, som afholdes fredag den 28. marts 2014.
Da lederstillingen i Børnehuset Elverhøj skal besættes hurtigst muligt, beder administrationen Økonomi- og Planudvalget om at give borgmesteren bemyndigelse til at ansætte lederen af Børnehuset Elverhøj på baggrund af indstillingen fra indstillingsudvalget.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget beslutter at borgmester Ole Bjørstorp gives bemyndigelse til at ansætte lederen af Børnehuset Elverhøj på baggrund af indstillingen fra indstillingsudvalget.

Beslutning

Tiltrådt

Resume

Konsulent for reaktiv kriminalitetsforebyggelse og exit-koordinator Camilla Sys Møller-Andersen ønsker at deltage i en studierejse til Los Angeles fra den 10. - 19. maj 2014.
Turen til Los Angeles er for forskere og praktikere, der arbejder med bandeproblematikker.
Ansøgning fra Camilla Sys Møller Andersen samt beskrivelse af indhold og program for turen er vedhæftet dagsordenen.

Økonomi

Turen koster ca. 14.500 kr. inkl. fly, hotel, fuldt program og forplejning. Udgiften afholdes af stabsenhenden for Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget beslutter, at konsulent for reaktiv kriminalitetsforebyggelse og exit-koordinator Camilla Sys Møller-Andersen deltager i studierejsen til Los Angeles.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Lejerbo, Køge Bugt, Fasanvangen har den 21. marts 2014 fremsendt skema B-ansøgning til Kommunens godkendelse.

Sagsfremstilling

Projektet indeholder 18 stk. almene familieboliger som tæt/lavt byggeri/etagebyggeri. Boligerne i rækkehusene er alle 4-rums boliger i to etager. Det gennemsnitlige lejlighedsareal er 110 m2.

I henhold til lokalplan 1.62 § 10.2. skal boligerne opføres som 0-energi. Beregninger viser, at dette kan ske med et varmesystem der bl.a. indeholder, at der opsættes solceller på tagene.

Boligerne påtænkes opført på et areal stort 4.246 m2, beliggende Industrivangen 23. Grunden er købt af Ishøj Kommune med overtagelse pr. 1. september 2013 til en købspris på kr. 6.900.000,- inkl. moms.

Ishøj Byråd har på sit møde den 24. juni 2013 godkendt skema A-ansøgningen og den 4. februar 2014 godkendt revideret skema A-ansøgning.

Byggeperioden er 10 måneder med forventet byggestart den 2. juni 2014 og aflevering den 15. marts 2015. Det er en forudsætning, at Ishøj Kommune er færdig med forureningsoprensningen, jfr. grundkøbsaftalen, og har forladt grunden senest den 1. juni 2014.

Økonomi

Anskaffelsessum på skema A-ansøgningen var opgjort til kr. 45.422.000,-, og den foreløbige gennemsnitlige husleje var beregnet pr. m2 pr. år til kr. 984,-. Kommunens grundkapital er 10% af anskaffelsessummen i alt kr. 4.542.200,-.

På skema B-ansøgningen udgør anskaffelsessummen kr. 44.434.000,-, en mindre udgift i forhold til skema A-ansøgningen, og den foreløbige gennemsnitlige husleje er beregnet pr. m2 pr. år til kr. 1.025,74.

Kommunens grundkapital er 10% af anskaffelsessummen i alt kr. 4.443.400,-, en mindre udgift i forhold til skema A-ansøgningen på kr. 98.800,-.

Finansiering af projektet har været i udbud med tilbud fra 3 realkreditinstitutter og 3 pengeinstitutter. Efter en vurdering af de indkomne tilbud har man vurderet, at det for afdelingen mest fordelagtige tilbud, er et samlet tilbud (pakkeløsning) fra Nykredit A/S og Nykredit Bank A/S.

Anskaffelsessummen er blevet lidt lavere end i skema A-ansøgningen, da projektet er blevet begunstiget med et bedre licitationsresultat end forventet. Den gennemsnitlige husleje er blevet lidt højere end i skema A-ansøgningen, da en genberegning af driften er endt med et højere budget - også set i lyset af huslejen på nabobebyggelsen, Fasanparken.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at skema B-ansøgningen godkendes under forudsætning af, at boligselskabet indgår en aftale med Kommunen om 100% kommunal anvisningsret til lejlighederne. Ishøj Kommunes boliganvisning skal varsles senest 3 mdr. før boligerne er klar til udlejning, og hæfter tidligst for evt. tomgangsleje 3 mdr. efter lejlighederne er indflytningsklare. Kommunen giver den sædvanlige garanti til belåningen (i denne sag 63,28%)

Beslutning

Tiltrådt

Lennart Nielsen kan ikke tiltræde,da Venstre ikke mener at der er behov for flere almene boliger.

Bilag

Resume

Fastsættelse af kontingent med virkning fra 2015.

Sagsfremstilling

Vestengens Kulturinvesteringsråd har på møde den 7. marts 2014 fremlagt business case for Vestegnens Kulturuge og forslag til hvordan Vestegnens Kulturuge kan udvikle en bæredygtig økonomi. Det blev besluttet at undersøge muligheden for at øge kontingentet til 4 kr. pr. borger.

Referat fra mødet vedhæftes.

Økonomi

For Ishøj Kommune betyder det en udgift på kr. 86.000 (ca. 21.500 indbyggere). Udgiften indarbejdes i budgetoplæg for 2015.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at godkende en fastsættelse af kontingentet til kr. 4,00 pr. indbygger - kr. 86.000.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag