Referat
Økonomi- og Planudvalget mandag den 24. oktober 2016 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Til efterretning.

Resume

Likviditeten opgjort efter ”kassekreditreglen” udgjorde 157,2 mio. kr. i 3. kvartal 2016, mens den faktiske likviditet ved 3. kvartals udgang var 122,7 mio. kr.

Sagsfremstilling

Ifølge ”Budget- og regnskabssystem for kommuner” skal kommunerne kvartalsvis udarbejde en likviditetsoversigt efter kassekreditreglen. Likviditeten efter kassekreditreglen opgøres som gennemsnit over de seneste 12 måneder af de daglige saldi på kontiene for likvide aktiver og kassekredit.

Kassekreditreglen overholdes når saldoen er positiv.

Likviditetsoversigten skal forelægges Byrådet og indsendes til Social- og Indenrigsministeriet.

Den gennemsnitlige likviditet pr. dag har i 3. kvartal 2016 udgjort 157,2 mio. kr., og udviklingen i gennemsnitslikviditeten pr. kvartal i perioden 2014 – 2016, er vist i nedenstående tabel:

 

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

2014

139,2

 132,3

   127,4 

125,6

2015

123,9

119,0 

116,6

121,6

2016

126,0

135,7

                                                                                                       157,2

 

Den gennemsnitlige likviditet har været stigende i det sidste års tid, med en særlig stor stigning siden 2. kvartal 2016. Denne stigning skyldes primært, at der er indgået yderligere salgsindtægter fra erhvervsområdet Winthersminde, lige som der er indgået et større beløb fra VEKS. Sidstnævnte skal dog tilbagebetales til varmeforbrugerne senere på året, jf. Byrådets beslutning herom.

Som supplement til likviditeten opgjort efter kassekreditreglen, vises den faktiske kassebeholdning ultimo kvartalet i perioden 2014 til 2016 i det nedenstående:

 

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

2014

76,1

 49,6

63,5

46,1

2015

36,8

17,0

48,4

66,2

2016

68,3

111,3

                                                                                                      122,7

 

Den faktiske likviditets størrelse - som er på det højeste niveau i perioden - er påvirket af de samme forhold som før nævnt.

Derudover skal der til vurderingen af kassebeholdningens størrelse bemærkes, at det relative store beløb pr. 30. september 2016 på 122,7 mio. kr., ikke er udtryk for den disponible likviditet. Eksempelvis er følgende forlods disponeret:

- Forudbetalt statstilskud til en institution 14 mio. kr.

- Modtaget fra VEKS til tilbagebetaling til forbrugerne ca. 16 mio. kr.

- Endnu ikke afholdte udgifter til anlægsprojekter ca. 92 mio. kr.

- Reserveret til "støjfond" 10 mio. kr.

En del af den faktiske likviditet - 40 mio. kr. pr. 30.9, nu øget til 50 mio. kr. - er placeret til forvaltning, jf. den finansielle strategi.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at likviditetsopgørelsen for 3. kvartal 2016 tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Resume

Ishøj Kommune har modtaget resultatet af en fokusrevision om jobrotation som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har foretaget.

Ishøj Kommune har ikke været blandt de 22 kommuner, der var omfattet af fokusrevisionen. Jobcentrets bemærkninger til fokusrevisionens anbefalinger er indhentet og fremgår af bilagsmaterialet. 

Sagsfremstilling

Fokusrevisionen er udført blandt 22 kommuner som er udvalgt ud fra omfanget af forbrug af ordningen samt den geografiske beliggenhed. Ishøj Kommunne er ikke blandt de kommuner.

Formålet med undersøgelsen har været, at efterprøve om kommunerne har forretningsgange og kontrolprocedurer der, i forbindelse med ansøgningsadministration og udbetaling af jobrotationsydelser, sikrer korrekt forvaltning.

Styrelsen peger på en række anbefalinger til udarbejdelse af forretningsgange og tilsynsprocedurer som fremgår af vedlagte bilag - "Notat om Fokusrevison om jobrotation".

Stabscenter HR kan oplyse, at regelændring i foråret 2016 har medført, at kommunens brug af jobrotationsordningen er begrænset. Herudover skal det oplyses, at kommunens brug af jobrotationsordningen har fulgt de anvisninger og vejledninger som Vallensbæk Jobcenter har givet.

Jobcenter Vallensbæk kan oplyse, at hovedparten af styrelsens anbefalinger (pkt. 1, 3, 4, 5 og 6) allerede er etableret, og jobcentret tager positivt mod styrelsens anbefaling om et  tilbagevendende ledelsestilsyn (pkt. 2). 

Indstilling

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at notat om Fokusrevision om jobratation tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Resume

Der skal træffes beslutning om, at sende forslag til lokalplan 1.77 Winthersminde Erhvervsområde Nord i høring 8 uger. 

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget giver mulighed for, at udnytte den nordlige del af Winthersminde Erhvervsområde til transport- og distributionserhverv, samt produktionsvirksomheder med et stort transportbehov.

Lokalplanen stiller krav om, at beplantning, vej, belysning og skiltning bliver ens i hele Winthersminde Erhvervsområde, for at skabe et pænt og sammenhængende område.

Tranegilde Drængrøft omlægges, så den indgår som en del af et regnvandsbassin, der etableres under højspændingsledningerne. Regnvandsbassinet skal optage vand fra hele Winthersminde Erhvervsområde.

Transportkorridoren, som ligger langs motorring 4, og indgår i lokalplanområdet, fastholdes i landzone, og kan bruges til beplantning og ekstra parkering.

Lokalplanen offentliggøres sammen med afgørelsen om, at planen ikke medfører væsentlig virkninger på miljøet, der bør miljøvurderes.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at forslag til lokalplan 1.77 Winthersminde Erhvervsområde Nord sendes i høring 8 uger.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Planlovens §13 og 15.

Bilag

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslag 1.77 Winthersminde Erhvervsområde Nord, er der gennemført en screening af planens forventede miljøpåvirkning.

Screeningen viser, at de anvendelses- og bebyggelsesmuligheder, som planen giver mulighed for, ikke vurderes at medføre væsentlige virkninger på miljøet. Det begrundes med, at arealet har en begrænset størrelse, ikke har rekreativ værdi, og at lokalplanen indeholder bestemmelser for at hindre nedsivning af forurenende stoffer.

Efter politisk behandling i Byrådet offentliggøres afgørelsen med en klagefrist på 4 uger. Offentliggørelsen sker samtidigt med offentliggørelsen af lokalplanforslag 1.77 Winthersminde Erhvervsområde Nord.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering af forslag til lokalplan 1.77 Winthersminde Erhvervsområde Nord vedtages, og offentliggøres med en klagefrist på 4 uger.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

 

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om at igangsætte en lokalplan, der giver mulighed for at opføre et genoptræningscenter og ca. 8 tilhørende aflastningsboliger i ”Det lille erhvervsområde”.

Sagsfremstilling

Kommunen ønsker at opføre et genoptræningscenter med tilhørende aflastningsboliger for mennesker, der har et midlertidigt behov for pleje, inden de kan vende tilbage til deres egen bolig igen.

Realisering af byggeriet forudsætter, at der vedtages en lokalplan, der udlægger området til offentligt formål og boliger. Anvendelsen er i overensstemmelse med helhedsplanen for området samt Kommuneplan 2014 med tillæg.

Lokalplanområdet omfatter et areal ved siden af Ishøj Varmeværk i det lille erhvervsområde.

Den endelige afgrænsning af lokalplanområdet, anvendelsen, bebyggelsens omfang og placering og ydre fremtræden samt parkering vil blive fastlagt i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget vedtager, at udarbejdelsen af en lokalplan til offentligt formål og boliger kan igangsættes.

Beslutning

Rettelse i første linje i sagsfremstilling - ca. 8 slettes.

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Planlovens § 13

Resume

HOFOR anmoder om principiel tilladelse til blødgøring af vand fra Værket ved Thorsbro med kalkfældning.

Sagsfremstilling

På Teknik- og Bygningsudvalgsmødet den 16. marts 2016 blev der orienteret om HOFOR's planer om blødgøring af vandet.

Formålet med blødgøringsprojektet er at give forbrugerne en forbedret vandkvalitet. Samtidig opnås reduktion af energiforbrug, længere levetid på installationer og husholdningsapparater samt reduktion af kemikalieforbruget i private hjem og virksomheder.

Blødgøringsprocessen vil ifølge HOFOR nedsætte vandets hårdhed fra ca. 22°dH til ca. 10°dH. Vandet indeholder stadig kalk, hvilket betyder, at der ikke vil ske en opløsning af de kalkbelægninger, der findes i vandledningerne, og der vil ikke ske korrosion i nye metalrør.

Indholdet af natrium vil være øget i forhold til det vand, der leveres på nuværende tidspunkt. Indholdet vil dog være under grænseværdien for drikkevand, så det vurderes ikke at have en sundhedsmæssig betydning.

I forbindelse med ansøgningen har alle kommuner, der modtager vand fra Værket ved Thorsbro, haft mulighed for at tilkendegive deres holdning til blødgjort vand. Ishøj Kommune har modtaget høringssvar fra 7 kommuner.

De væsentligste høringssvar er:

  • Rødovre Kommune bemærker i høringssvaret, at det er vigtigt, at der i den endelige tilladelse til blødgøring af vand stilles de nødvendige vilkår, der sikrer, at der ikke sker en kemisk forurening af drikkevandet.
  • Frederiksberg Kommune ønsker at modtage yderligere dokumentation for, at vandet ikke vil give problemer med tæring i ledningsnettet på Frederiksberg.
  • Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at fordelene i forbindelse med gennemførelsen af projektet vil være større end ulemperne, og at det vil være forsvarligt at give tilladelse til den påtænkte blødgøring af drikkevandet.
  • De øvrige kommuner har haft positive tilkendegivelser eller ingen bemærkninger.

Samlet set finder administrationen, at det er hensigtsmæssigt at anbefale, at der arbejdes videre med blødgøringsforsøgene i HOFOR, og at Ishøj Kommune derfor giver en principiel tilladelse til blødgøring af vandet fra Værket ved Thorsbro.

Efterfølgende vil HOFOR starte detailprojekteringen op og fremsende alle nødvendige ansøgninger.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at Ishøj Kommune meddeler HOFOR en principiel tilladelse til blødgøring af vandet fra Værket ved Thorsbro, idet udvalget tilslutter sig Rødovre Kommunes bemærkninger.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

HOFOR's fremtidige blødgøring af vandet vil betyde nettobesparelser for Ishøj Kommune. HOFOR oplyser, at en familie på fire personer vil kunne få en nettobesparelse på ca. 500 kr. per år gennem mindre forbrug af rengøringsmidler, strøm m.v.

Lovgrundlag

§ 21 i Lov om vandforsyning m.v., LBK nr. 1584 af 10. december 2015.

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Resume

ARKEN søger om medfinansiering af to brune turistoplysningstavler.

Sagsfremstilling

Transportministeriet og Vejdirektoratet har i oktober 2016 permanentgjort ordningen med brune turistoplysningstavler. Turistoplysningstavlerne, som er med brun bund og hvid illustration, er opsat langs motorvejen og viser til en seværdighed eller attraktion, som trafikanten kan nå frem til fra næste motorvejsfrakørsel.

Tavlerne findes allerede andre steder i Danmark (en forsøgsordning fra 2011), men det har ikke været muligt for at søge om skilte ved motorvejene i Ishøj tidligere. Det har længe været et stort ønske fra den danske turismebranche at få mulighed for at søge om motorvejstavlerne, der vurderes at have stor markedsføringsmæssig værdi for både attraktion og kommune.

Turistoplysningstavlerne har en positiv effekt på både danske og udenlandske turister til Ishøj, der via tavlerne bliver bevidste om ARKENs placering, hvilket kan give spontane besøg og overvejelser om fremtidige besøg til museet og Ishøj.

ARKEN ønsker to tavler opsat ved motorvej O4 frakørsel 6. Det anslås, at den samlede udgift for to skilte er kr. 140.000 ifl. oplysninger fra Transportministeriet og Vejdirektoratet. ARKEN foreslår en 50/50 finansieringsmodel, hvor ARKEN og Ishøj Kommune bidrager med hver kr. 70.000. Ansøgning vedhæftet som bilag.

Det er et udvalg under Transportministeriet, der udvælger de attraktioner, der kan få tildelt en turistoplysningstavle. ARKEN er en national seværdighed og har forhåbentlig gode muligheder for at få godkendt deres ansøgning. Vejdirektoratet foretager dog en endelig trafiksikkerhedsgodkendelse, før skiltene kan opsættes. Anmodning om medfinansiering forudsætter, at skilteansøgningen imødekommes.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at ARKENs ansøgning om medfinansiering imødekommes. Finansieres af Økonomi- og Planudvalgets pulje der herefter udgør kr. 1.793.000.

Beslutning

Tiltrådt.

Annelise Madsen (A) undlader at stemme.

Økonomi

Der foreslås en medfinansiering på kr. 70.000

Bilag

Resume

Ishøj Byråd besluttede i sit møde den 21. juni 2016, sag nr. 179, at der skulle udarbejdes forslag til vedtægter for foreningen, der skal videreføre musikkonkurrencen Øresunds Solist. Kultur og Fritidscentret fremlægger forslag til vedtægter og stiftelsesprotokollat.

Sagsfremstilling

Forslaget til vedtægter og stiftelsesprotokollat er udarbejdet i samråd med musikskoleleder Poul Rosenbaum og chefjurist Ulf Andersen.
Foreningens formål er at arrangere musikkonkurrencer og koncertaktiviteter for unge musikstuderende i klassisk musik i Danmark og Sverige, som er under 20 år, for herigennem at fremme og styrke den klassiske musik blandt unge. Det ligger inden for denne formålsbestemmelse at udbygge de nævnte aktiviteter med mere internationalt samarbejde.
Forslaget indeholder mulighed for at Ishøj Byråd udpeger et medlem til bestyrelsen af foreningen, de øvrige bestyrelsesmedlemmer kan udpeges af Musikskolerne i Danmark, musikskolerne i Skåne, de professionelle symfoniorkestre i Hovedstadsregionen og Det Kongelige Musikkonservatorium. En eventuel formue tilfalder Ishøj Kommunes Fond til fremme af kulturelle formål i tilfælde af foreningens opløsning.

Det blev endvidere i mødet den 21. juni 2016 besluttet, at den samlede kapital i forbindelse med Øresunds Solist overføres til den nydannede forening, hvilket kan ske snarest efter foreningens stiftelse.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,
- at forslaget til vedtægter og stiftelsesprotokollat godkendes
- at byrådet udpeger et medlem til bestyrelsen.
- at den opsamlede kapital på 330.000 kr. overføres til den nystiftede forening.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling følges.

 

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Den forventede opsamlede kapital forventes at udgøre 330.000 kr.

Bilag

Resume

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst har imødekommet egnsteateraftalen mellem Ishøj Kommune og Ishøj Teater S/I for perioden 2017-2020. Godkendelsen indeholdt anbefalinger til tilføjelser i aftalen, som Ishøj Teater har indarbejdet.

Sagsfremstilling

Ishøj Teater har indarbejdet anbefalingerne, som godkendelsen af ny egnsteateraftale for perioden 2017-2020 indeholdt. Anbefalingerne har betydet følgende:

  • Der er underskrevet nye vedtægter for Ishøj Teater med tilføjelse der sikrer teaterfaglige kompetencer i bestyrelsen.
  • Der er tilføjet to punkter i egnsteateraftalen for perioden 2017-2020, der sikrer samarbejde med teaterprofessionelle instruktører, tekstforfattere og regissør.

Den revidere egnsteateraftale er vedhæftet, samt underskrevne vedtægter for Ishøj Teater samt dokument, der viser ændringen.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at forslagene til ændringer godkendes.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling følges.

 

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Der er dækning for udgifterne i egnsteater aftalen i budgettet for 2017 samt i overslagsårene.

Bilag

Sagsfremstilling

Oversigt over fuldtidsmodtagere af udvalgte ydelser fordelt på målgrupper pr. måned fremlægges til orientering.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at nøgletal tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag