Referat
Økonomi- og Planudvalget mandag den 26. maj 2014 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

Formålet med regionernes økonomirapporter er at sikre overblik over regionens finansielle og bevillingsmæssige situation. Fire gange årligt forelægges en samlet økonomirapport for forretningsudvalget og regionsrådet samt kommunalbestyrelserne i regionen. I økonomirapporterne godkendes endvidere bevillingsændringer.  
 
Oversigten giver en overordnet præsentation af det forventede årsresultat for hvert af de tre regionale udgiftsområder.

Hovedkonklusionerne i økonomirapporten pr. 31. marts 2014 er som herunder:

  • Vurderingen på social- og specialundervisningsområdet er, at der er balance i det forventede regnskab for 2014. Regnskab 2013 viste en brutto merudgift på 24 mio. kr. men afvigelsen i udgifter modsvarer stigningen i indtægter.

  • det regionale udviklingsområde viser regnskab 2013 et mindreforbrug på 10 mio. kr., som er overført til 2014. Vurderingen på dette område er også at der er balance i det forventede regnskab for 2014.

  • sundhedsområdet viser regnskab 2013 under ét, at der er et mindreforbrug i forhold til regionens andel af den økonomiske ramme for driftsbudgetterne på sundhedsområdet på 616 mio. kr. Vurderingen for 2014 er at der forventes mindreudgifter på i alt 45 mio. kr. De samlede kommunale indtægter for 2014 forventes at overstige budgettet for 2014 med 5 mio. kr.

                     

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Region Hovedstadens økonomiopfølgning tages til efterretning.                                  

Beslutning

Til efterretning         

Bilag

Resume

Den 3. marts 2014 godkendte bestyrelsen for UU:Center Syd årsregnskabet for 2013, der dækker perioden fra 1. januar 2013 - 31. december 2013.                                

Sagsfremstilling

Resultatet for 2013 viser et overskud på 513.000 kr. Resultatet er påvirket af lockouten i april 2013, der omfattede en del af medarbejderne i UU:Center Syd. Omkostninger til elevrelaterede aktiviteter er forblevet på et højt niveau i 2013, det samme gælder omkostninger til IT. Antallet af elever til EGU er stigende, og der er i 2013 afprøvet nye metoder til at fastholde de unge i deres uddannelsesvalg.

Fokusområdet i 2014 bliver en forsat metodeudvikling af UEA-undervisningen (Uddannelse, Erhverv og Arbejdsmarkedsorientering) set i lyset af folkeskolereformen.

Det forventes, at indholdet i den endelige udformning af vejledningsreformen bliver en yderligere fokusering på de svageste elever samt en udvidelse af vejledningen til de 25 - 29 årige.

Årsregnskabet for UU:Center Syd 2013 samt revisionsprotokollat til årsregnskabet er vedhæftet.          

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at orienteringen tages til efterretning.        
Børne- og Undervisningsudvalget vil gerne introduceres til opgaverne i UU:Center Syd, og anbefaler, at UU-vejlederne får øget mulighed for at støtte op om UEA-undervisningen på skolerne, og at en del af overskuddet fra 2013 anvendes til formålet.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling følges.                     

Beslutning

Tiltrådt  

Bilag

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har sammen med Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre udarbejdet en fælles kørselsanalyse, med bistand fra det rådgivende firma COWI. Baggrunden er økonomiaftalen for kommunerne for 2014, hvor det blev aftalt mellem KL og Finansministeriet, at der ved en effektivisering af befordringen på landsplan skulle opnås besparelser på 100 mio. kr. frem mod 2017.

COWI peger på, at hvis de fem kommuner slog sig sammen om et fælles kørselskontor og et tværkommunalt busselskab ville der kunne spares op til cirka 20 %. Der har imidlertid ikke kunnet opnås tilslutning blandt kommunerne til et fælles kørselskontor.

De andre kommuners argumentation har blandt andet været, at de ikke ønsker at opbygge et parallelsystem til det offentligt ejede selskab Movia.

Der er derfor foretaget en vurdering af Ishøjs nuværende organisering af kørslen. Kørslen udføres dels af egen Kørselsafdeling, der i 2012 havde en omsætning på cirka 5 mio. kroner, samtidig indkøbte Ishøj Kommune via Movia lukket kørsel for cirka 5. mio. kroner i 2012.
Kørselsafdelingen har i dag indgået interne kontrakter med forskellige centre i kommunen med en aftalt timepris på cirka 380,00 kroner pr. time. Til sammenligning køber Movia kørsel til en timepris på mellem 400-800 kr. afhængig af, hvilke borgere der skal transporteres.
Ishøj Kommunes Kørselsafdeling kører typisk ældre og skolebørn bosiddende i Ishøj og Vallensbæk til forskellige aktiviteter i de to kommuner, mens Movia typisk kører borgere med forskellige handicaps, som skal transporteres over længere afstande.        

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at kørselsanalysen tages til efterretning, og at kørslen i Ishøj fortsat varetages efter de hidtidige principper.                           

Beslutning

Tiltrådt

Lennart Nielsen (V) afventer stillingtagen.  

Bilag

Resume

Hvis elbilerne skal kunne oplades kræver det ,at der trækkes strøm til ladestandere, som elbilerne skal anvende ved opladning. Der er ikke i det fælles udbud medtaget udgifter til strøm til ladestanderne. Derfor foreslås det, at bevilge 350.000 kr til at trække strøm til ladestandere.                            

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune indkøber syv elbiler i 2014. Indkøbet sker i regi af Copenhagen Electric, som er det regionale elbilsekretariat, der er oprettet som en konsekvens af den fælles klimastrategi som Region Hovedstaden og KKR Hovedstaden har vedtaget.
Selve udbudsprocessen er gennemført af Københavns Kommune. Foruden Ishøj Kommune deltager 17 kommuner samt Region Hovedstaden, Forsvaret og en række private virksomheder i udbuddet. I alt bliver der indkøbt cirka 500 elbiler. Formålet med et fælles udbud er blandt andet, at opnå lavere priser på elbiler og ladestandere til elbilerne.
 Ishøj Kommunes indkøb er baseret på en forudgående analyse af hvilke biler i kommunens vognpark der med fordel kan udskiftes med elbiler både hvad angår økonomi og miljøpåvirkning i forhold til den enkelte bil. Analysen er blandt andet gennemført i et samarbejde med COWI.

Trækning af strøm til ladestandere til 7 elbiler beløber sig til kr. 350.000, som er en engangsinvestering.      

Indstilling

Økonomi - og Planudvalget indstiller, at der bevilges 350.000 kr. til trækning af strøm til ladestandere således, at elbilerne kan blive opladet. Beløbet foreslås finansieret via Økonomi- og Planudvalgets rådighedspulje.                               

Beslutning

Tiltrådt  

Sagsfremstilling

I 2013 gennemførtes kampagnen "Ishøj - alt ligger på vejen hjem" blandt andet med kampagnefilm, ny hjemmeside samt formidling af kommunale historier med udgangspunkt i forståelsen af Ishøj som en by, der kendetegnes med ord som mangfoldighed, nærhed og fællesskab. Kampagnen var i 2013 særligt rettet mod Ishøjborgere.
Det foreslås, at kampagnen fortsættes i 2014 og 2015, hvor fokus udvides til også at omhandle potentielle nye borgere Ishøj. Dette skal ses i lyset af et ønske om at øge befolkningstallet i Ishøj Kommune.

Det foreslås, at kampagnen rettes mod aldersgruppen 25 - 40 årige for at kunne tiltrække nye børnefamilier til kommunen. Der er to hovedpunkter i den nye kampagne. Dels reklamekampagne på forskellige medier og dels en udbredelse af de gode historier om Ishøj. Begge dele er beskrevet i vedhæftede bilag.

Det er administrationens forslag, at der afsættes 200.000 kr. i hvert af årene 2014 og 2015 til kampagnen. Beløbet dækker over udgifter til reklamer i eksempelvis S-tog, lokalaviser samt facebook og videre til delvis frikøb af en medarbejder til et kampagnesekretariat jf. vedhæftede bilag.                 

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at kampagnen "Ishøj - alt ligger på vejen hjem" fortsætter i 2014 og 2015 samt, at midlerne til kampagnen svarende til 200.000 kr. i hvert af årene svarende til i alt 400.000 kr. finansieres via Økonomi- og Planudvalgets pulje.                                  

Beslutning

Tiltrådt   

Bilag

Resume

Den nye erhvervspolitik skal udtrykke Ishøj Kommunes overordnede politiske målsætninger for arbejdet med erhvervslivet i kommunen, og danne rammen for hvordan Ishøj Byråd ønsker at kommunen skal understøtte erhvervsudviklingen.

Erhvervspolitikken blev gennemgået på Byrådsseminaret den 13.-14. maj 2014.                       

Sagsfremstilling

Det tilstræbes blandt andet, at erhvervspolitikken spiller sammen med Beskæftigelsesplan 2014, Aktiveringsstrategi 2014 samt Kommuneplan 2014.
Politikken følges op med en handleplan. Handleplanen vil uddybe, hvordan politikken konkret bliver ført ud i livet. Begge dokumenter vil blive behandlet på Byrådsmødet den 2. september 2014.
Udkast til erhvervspolitik samt tidsplan er vedhæftet.         

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at sende erhvervspolitikken i høring hos relevante parter i perioden 27. maj – 19. august 2014.                      

Beslutning

Rettelse i indstilling: 27.maj rettes til 4. juni.

Tiltrådt   

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om at sende forslag til lokalplan 1.65 Vejleåparken i offentlig høring i minimum 8 uger.       

Sagsfremstilling

Plan, Bygge og Miljøcenter har udarbejdet et forslag til lokalplan, der giver mulighed for at opføre en lethal i Vejleåparkens sydlige gårdrum. Den skal ligge i forbindelse med Strandgårdsskolen. Der bliver i lokalplanen fastsat bestemmelser for lethallens placering, omfang og udseende og materialer. Den endelige landskabelige udformning og stiføring omkring lethal vil blive indarbejdet i projektet i byggeprocessen, men i lokalplanen er der fastsat bestemmelser om tryghed, belysning og beplantning.
 
Der vil i planen blive stillet krav om støjgrænser i forhold til lethallen i henhold til Miljøstyrelsens vejledning om Ekstern støj fra virksomheder. Planen fastholder muligheden for tagboliger på lokalcentret, hvor der bliver stillet krav til byggeriets maksimale højde, men har udtaget resten af de tidligere byggefelter og reguleret bebyggelsesprocenten.
 
Derudover fastholder lokalplanen den eksisterende bebyggelse. Der vil dog være mulighed for at indarbejde solfangere og -celler på både eksisterende og ny bebyggelse samt grønne tage på de nye tagboliger.  

Byrådet har i 2013 vedtaget at etablere en lethal i Vejleåparkens sydlige gårdrum i forbindelse med skolen. 

Lethallen opføres på Vejleåparkens matrikel tæt ved Strandgårdsskolen. Lokale og Anlægsfonden har i 2012  udarbejdet 2. generation af den særlige idrætsfacilitet kaldet lethal, der er en uopvarmet idrætshal uden omklædningsfaciliteter. Den skal fungere om dagen for Strandgårdsskolen og om aftenen indtil kl. 22 danne ramme for idræt m.v. med opsyn.

Den eksisterende lokalplan 1.38 Boligbebyggelsen Vejleåparken giver ikke byggemulighed på den planlagte placering, derfor har det været nødvendigt at udarbejde en ny lokalplan. Samtidig er forslaget til lokalplan 1.65 blevet opdateret i forhold til den eksisterende plan med hensyn til bebyggelsesprocenter og byggefelter.

Efter politisk behandling i Byrådet sendes forslaget i offentlig høring i minimum 8 uger fra 10. juni til 5. august 2014 samtidig med miljøscreening af lokalplanforslaget.                           

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at forslag til lokalplan 1.65  Vejleåparken vedtages og sendes i offentlig høring i perioden 10. juni - 5. august 2014.                       

Forslag til beslutning.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.            

Beslutning

Tilføfelse i indstilling: Høringsperioden udvides til den 28. august 2014.

Tiltrådt 

Lovgrundlag

Planloven § 13 og15                                    

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om at sende screening af lokalplanforslag 1.65 Vejleåparken i offentlig høring i minimum 4 uger fra 10. juni til 8. juli 2014.                                

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til lokalplan 1.65 Vejleåparken har Plan, Byg og Miljøcentret gennemført en screening af planens forventede miljøpåvirkning i forhold til omgivelserne. Screeningen fremgår af bilag 1.

Screeningen viser efter Plan-, Bygge- og Miljøcenterets vurdering, at de anvendelses- og bebyggelsesmuligheder, som planen anviser, ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området. Der udarbejdes derfor ikke en egentlig miljøvurdering (miljørapport) af lokalplanen. Konklusionen på screeningen fremgår nederst i dokumentet.
 
Efter politisk behandling i Byrådet offentliggøres afgørelsen med en klagefrist på 4 uger. Offentliggørelsen sker samtidig med offentliggørelsen af forslag til lokalplan 1.65 Vejleåparken.       

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1.65 Vejleåparken, og at dette offentliggøres med en klagefrist på 4 uger. 

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.                              

Beslutning

Tiltrådt 

Lovgrundlag

Lov om Miljøvurdering, LBK nr. 936 af 24/09/2009.     

Bilag

Resume

Ishøj Kommune har i samarbejde med Ishøj Forsyning og BIOFOS udarbejdet et forslag til spildevandsplan for Ishøj Kommune for 2014 til 2022. Planen indeholder en beskrivelse af en række projekter, der omfatter klimatilpasning og håndtering af regnvand. Det fremgår af miljøvurderingen, at initiativerne i planen ikke medfører væsentlig påvirkning af miljøet.              

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har i samarbejde med Ishøj Forsyning og BIOFOS udarbejdet et forslag til spildevandsplan for Ishøj Kommune 2014-2022.

Den nye plan fokuserer på klimaændringerne samt renovering og fornyelse af de eksisterende spildevandssystemer. Endvidere skal  mængden af regnvand i kloaknettet nedbringes, ved at renovere eksisterende ledninger og rette fejl, hvor regnvandsledningen er tilsluttet spildevandsledningen.

Spildevandsplanen fastlægger kommunens målsætninger på spildevandsområdet: Afløbssystemet og driften af dette skal respektere omgivende natur og miljø mest muligt . Målsætningerne er beskrevet således:

 • Opretholde og forbedre det høje serviceniveau for afledning af spildevand

 • Stor forsyningssikkerhed sikres

 • Ekstremregn og klimaændringer håndteres.

 • Arbejdsmetoder skal tilpasses de aktuelle behov og muligheder

 • Uvedkommende vand skal reduceres

 • Mest muligt vand håndteres lokalt inden det ledes til regnvandssystem.

 • Arbejdet skal ske i tæt samarbejde med Ishøj Forsyning

Spildevandsplanen beskriver endvidere forsyningens planlagte projekter for håndtering af regnvand og klimatilpasning :

 • Etablering af regnvandskloakering i Strandområdet til forbedring af vejafvandingen og med mulighed for borgerne at tilslutte sig regnvandskloak.

 • Etablering af et til flere nye spildevandstekniske regnvandsbassiner for Ishøj Landsby

 • Etablering af rørskov og regnvandsbassin i Tranegilde Landsby

På baggrund af en screening af planen iht. Miljøvurderingsloven er der udarbejdet en miljørapport, der vurderer konsekvenserne af de aktuelle projekter. Miljøvurderingen har vist, at tiltagene i Ishøj Kommunes Spildevandsplan 2014-22 ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet, og at der ikke er behov for et særskilt overvågningsprogram.

Forslaget til spildevandsplan og miljøvurdering af planen skal offentliggøres og sendes i høring i 8 uger og vil efter godkendelse i Byrådet blive sendt i høring fra den 10. juni til den 5. august 2014.         

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at forslag til spildevandsplan for Ishøj Kommune 2014-2022 godkendes og sendes i høring fra den 10. juni til den 5. august 2014                           
Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.               

Beslutning

Tilføjelse i indstilling: Høringsperioden udvides til den 28. august 2014.

Tiltrådt 

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens § 3 og 4, Bekendtgørelse af Lov om miljøvurdering af planer og programmer.          

Bilag

Resume

Byrådet besluttede på mødet den 6. januar 2009, at Ishøj Kommune skulle indgå en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive en klimakommune. Aftalen med Danmarks Naturfredningsforening betyder, at Ishøj Kommune har forpligtet sig til at spare 3 % om året på CO2-udledningen frem til 2025.                       

Sagsfremstilling

I april 2014 har Ishøj Kommune indberettet CO2-opgørelsen for 2013 til Danmarks Naturfredningsforening. CO2 opgørelsen viser, at der i forhold til 2012 er sket en reduktion i CO2-udledningen på 6,3%.

Center for Kommunale Ejendomme fik i 2012 godkendt en Plan for energibesparelser for de kommunale bygninger, og det tyder på, at det er den, der nu viser en effekt på CO2-regnskabet.              

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at CO2-opgørelsen tages til efterretning. 

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.               

Beslutning

Til efterretning 

Bilag

Resume

Energihandlingsplanen indeholder energiforbedrende tiltag inden for ventilation, adfærd, belysning m.v. for 7.516.300,- kr. Dette vil give besparelser på energiforbruget på 1.642.200,- kr. med en tilbagebetalingstid på gennemsnitligt 5 år, altså betaler besparelserne investeringen inden for denne periode. Samtidig bidrager tiltagene til at der gennem mindre energiforbrug udledes mindre CO2                      

Sagsfremstilling

Energihandlingsplanen indeholder forslag til energitiltag på kommunens ejendomme, der sparer energi og minimerer CO2-udslippet. Dette medvirker til, at kommunen overholder sine forpligtigelser som Miljøkommune til besparelse af tre procent af kommunens CO2-udslip.
 
Der fokuseres i 2014 på solceller, ventilation og varmegenvinding, som vedtaget af byrådet i forbindelse med budgetforliget for 2014:
 
Solceller
El-forsyningsloven kræver nu, at kommunen søger om dispensation til at blive fritaget for oprettelse af selskab ved opsætning af solceller. Derfor anbefales det, at Ishøj Kommune venter med at opsætte flere solceller til, at sådan dispensation foreligger.
 
Ventilation og varmegenvinding
Kommunale Ejendomme har fået screenet udvalgte ventilationsanlæg med henblik på energioptimering og tilstandsvurdering. Det viser sig, at der her er et tidligere ukendt stort potentiale ved udskiftning af gamle anlæg, ikke bare på energiområdet, men også på driftsoptimering. Derfor er dette også den dominerende del af energihandlingsplanen med hele 7.221.000,-
 
Resultat 2013
I slutningen af 2013 og start 2014 er der blevet opsat solceller, som indgik i Energihandlingsplanen 2013.  
Gennemførelse af Energihandlingsplanen 2013 har medført energibesparelser på 415.143 kWh svarende til en økonomisk besparelse på 638.229,- kr. pr. år fra og med 2014. Se bilag B – Resultat 2013.          

Økonomi

For den samlede energihandlingsplan er udgifterne fordelt på hovedemner som herunder. Præcisering af udgifterne findes i bilag A. 
                      

Tiltag

Pris

kWh*

Årlig besparelse i kr.

Ton CO2/ år

Adfærd

120.300

82.000

85.000

34

Ventilation

7.221.000

1.068.250

1.509.200

298,8

Termostater

15.000

6.000

3.000

0,8

Belysning

60.000

9.375

15.000

3

Varmepumper

100.000

18.725

30.000

10

Total

7.516.300

1.184.300

1.642.200

346,6

Finansieringen foreslås som følgende. Finansieringskilderne er uddybet i Bilag A.
                       

Finansieringskilde

Beløb

Energipuljer på sammenlagt

1.177.000

Tilskud fra Ishøj Varmeværk

450.034

Lån

5.889.266

Total

7.516.300

     

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at de foreslåede energibesparende tiltag i energihandlingsplanen udføres.

 • tiltagene finansieres via afsatte energipuljer på sammenlagt 1.150.000,- kr. og tilskud på fra varmeværket på 450.034,- kr. samt låntagning af 5.916.266,- kr.
 • besparelserne benyttes i første omgang til at tilbagebetale lån, hvorefter besparelserne bruges til at investere i yderligere energibesparende tiltag.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.           

Beslutning

Tiltrådt 

Bilag

Resume

Kontrakten på storskraldsordningen for enfamiliehuse i Ishøj udløber den 31. august 2014, og det er ikke muligt at forlænge den nuværende kontrakt. Plan-, Bygge- og Miljøcenter foreslår derfor, at storskraldsordningen for enfamiliehuse udbydes, og at den kommende kontrakt skal gælde fra den 1. september 2014 til den 31. marts 2016.                                             

Sagsfremstilling

Regeringen har stillet krav om, at kommunerne skal genanvende mindst 50 % af husholdningsaffaldet i 2022. I dag genanvendes ca. 14 % af husholdningsaffaldet i Ishøj Kommune.  
For at kunne leve op til kravet om mindst 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet, skal de eksisterende affaldsordninger effektiviseres og koordineres. I 100 enfamiliehuse i Ishøj og Vallensbæk Kommuner er der derfor gennemført forsøg med benyttelse af flerkammerbeholdere til at sortere genanvendeligt papir/pap, glas, metal, plast og madaffald fra dagrenovationen. Der er endvidere igangsat undersøgelser af Ishøj genbrugsstation og stationens mulige åbningstider, placering og størrelse med henblik på en bedre sortering af affaldet.

Resultatet af forsøgene og undersøgelserne af genbrugsstationen er afgørende for hvilke ordninger, der skal indføres fremover og sendes i udbud.

Plan-, Bygge- og Miljøcenter foreslår derfor, at alle affaldsordningerne for dagrenovation, haveaffald, papir og storskrald for etageboliger og énfamiliehuse bliver udbudt samlet, når kontrakterne på alle de øvrige ordninger udløber den 31. marts 2016. Desuden foreslås det, at affaldsordningerne i Ishøj og Vallensbæk Kommuner udbydes under et.
Da kontrakten for indsamling af storskrald udløber 31. august 2014, er der behov for at indsamlingen i perioden indtil 31. august 2016 udbydes, og Plan-, Bygge- og Miljøcenter foreslår, at den udbydes på samme vilkår, som gælder for nuværende ordning, således at kravspecifikationerne i den kommende kontrakt ikke ændres. 

Plan-, Bygge- og Miljøcentret anbefaler, at udvælgelsen skal være laveste pris, og at Borgmesteren bemyndiges til at indgå kontrakten.        

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at udbud af storskraldsordningen for enfamiliehuse i kontraktperiode fra den 1. september 2014 til den 31 marts 2016 godkendes, og at Borgmesteren bemyndiges til at indgå kontrakten med lavestbydende entreprenør.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.           

Beslutning

Tiltrådt 

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen                                             

Bilag

Resume

Energitilsynet har 7. maj 2014 sendt et udkast til afgørelse i sagen om at gøre substitutionsprincippet gældende i afregningsforholdet mellem VEKS og Ishøj Varmeværk. Substitutionsprincippet betyder, at Ishøj Varmeværk kan afregne den varme, der købes af VEKS, til samme pris som Ishøj Varmeværk selv kan producere varme til. Da denne pris er lavere end prisen fra VEKS er det en fordel for forbrugerne i Ishøj. For perioden 2011-2013 svarer besparelsen anslået til ca. 8 mio. kr.

Der skal afgives bemærkninger til udkastet inden 10. juni 2014.  Da udkastet til afgørelse giver kommunen medhold i at substitutionsprincippet kan gøres gældende, bør afgørelsen tiltrædes af kommunen.         

Sagsfremstilling

VEKS har tidligere meddelt, at de vil anke en afgørelse, der giver kommunen medhold. Hvis VEKS fastholder dette synspunkt, vil en afgørelse kunne trække længe ud.

En anke har dog  ikke nødvendigvis opsættende virkning, og der vil i så fald kunne afregnes efter en substitutionspris, indtil Energiklagenævnet har truffet endelig afgørelse i sagen.

Beregning af en substitutionspris skal der være enighed om mellem VEKS og Ishøj Varmeværk. Her kan en uenighed om principperne igen være en sag, hvor Energitilsynet skal inddrages.

Siden 2011  afregnes fortsat efter principperne i en opsagt aftale fra 2010, fordi der ikke har kunnet opnås enighed om en ny aftale, bl.a. i afventning af en afklaring af substitutionsprincippet.

Kommunens skøn er, at der for årene 2011-2013 er tilgodehavender i manglende lejebetalinger fra VEKS til varmeværket på ca. 7,0 mio. kr.

Hertil kommer, at Kommunen skønner, at der er tilgodehavende på ca. 8 mio. kr., hvis substitutionsprincippet kan gøres gældende i samme periode.   Der er altså tale om betydelige beløb i Varmeværkets favør, selvom der knytter sig usikkerheder til opgørelsen, bl.a. med hensyn til hvilket tidspunkt substitutionsprincippet kan gøres gældende fra.                       

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at udkastet til afgørelse fra Energitilsynet tiltrædes.  

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges, og at Byrådet orienteres om hvorvidt VEKS påklager afgørelsen.    

                             

Beslutning

Tiltrådt 

Bilag

Resume

Fokusområder for aktiveringsstrategi 2014 er drøftet i Beskæftigelsesudvalget.               

Sagsfremstilling

Aktiveringsstrategien indeholder 3 fokusområder:

 1. Unge ledige

 2. Langtidsledighed

 3. Virksomhedskontakt

Aktiveringsstrategien er vedhæftet.               

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget indstiller, at Aktiveringsstrategien godkendes.

Efter mødet i Beskæftigelsesudvalget er tilføjet yderligere et bilag: Lokale prioritering på beskæftigelsesområdet.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Beskæftigelsesudvalgets indstilling følges, og at "Lokale Prioriteringer på Beskæftigelsesområdet" godkendes.               

Beslutning

Tiltrådt 

Bilag