Referat
Seniorrådet tirsdag den 8. juni 2021 kl. 13:00

Mødelokalet Kæmpen, 2. sal Rådhuset

Beslutning

Begge referater blev godkendt.

Beslutning

Orientering formand;

Sydkysten og efterfølgende formand Peter og Merete Amdisen har skabt god fokus på, at man i kommunen bliver flere og flere ældre borgere og at der desværre ikke følger penge med denne stigning. Kommunen har nu fokus herpå og der er enighed i Seniorrådet om, at det er rigtig godt. Bl.a. har bestyrelsesformand for Ishøj Listen fulgt op på Peters og Meretes indlæg.  

Seniorrådet drøftede demens teateret, som vil blive opført på Ishøj teater. Alle har mulighed for at deltage, billetterne er gratis. Bjarne har reserveret to billetter via demens konsulent Elena og de er afsat til Jan og Bjarne selv. Flere af medlemmerne har tidligere set stykket og taler meget positivt om det.

Peter er blevet kontaktet vedr. Boblberg, af Bente Clausen, formand for Ældrerådet i Albertslund og næstformand for Regionsældrerådet i Hovedstaden. Ældrerådet i Albertslund ville gerne høre om de ældre borgere i Ishøj har glæde af Boblberg og om Seniorrådet tænker det er værd at investere i? Seniorrådet drøftede det og er enige i, at idéen med Boblberg er fantastisk. Seniorrådet har dog ikke indtryk af det bliver brugt særlig meget i Ishøj. I Ishøj støtter kommunen op om Boblberg og Seniorrådet synes det er en god mulighed, der samtidig er gratis for brugerne.

Seniorrådet ville gerne vide nærmere om hvad kommunens aftale med Boblberg er, hvad koster det kommunen, hvor mange og særlig ældre borgere gør brug af tilbuddet? Føler man, at penge hertil er givet godt ud?

Seniorrådet drøftede, at det er en god idé, nogle ønsker måske en at gå en tur med og Boblberg kan være med til at skabe muligheden. Bjarne synes dog appen kan være lidt svær at finde rundt i, måske nogen ikke bruger den af de grunde. En anden drøftelse var, at mange der er ensomme mv. som ville kunne have god gavn af Boblberg, måske ikke gør brug heraf, fordi de helst vil have det er deres nærmeste pårørende der besøger dem, går tur med dem osv. Per fortæller, at der flere steder undervises i brugen i Boblberg. Endvidere har Per erfaring fra Ældresagen i, at det er svært at lave aftale f.eks. i forhold til besøgsvenner, mange borgere ønsker det er ens pårørende der kommer på besøg og ikke en fremmed, ofte er det måske en pårørende der mener de har brug for f.eks. en besøgsven. Seniorrådet har indtryk af, at mange ikke kender til Boblberg.

Orientering næstformand;

Bjarne fortalte om besøget ved Brøndbys udendørs træningsareal. Han synes det er rigtig fint træningsareal og med god grund kan bruges til inspiration for Ishøj. Ingelise havde fortalt Seniorrådet herom på mødet den 27. maj 2021.

Vedr. de forskellige belægninger der er i haven, bringes det op til inspiration på kommende møde med tilgængelighedsudvalget.

Beslutning

Medborgerudvalget holder nyt møde den 9. juni 2021. Det aftales, at der på dette møde, skal bringes op, hvor mange man egentlig regner med der skal være i Brohuset også i forhold til aktiviteter fra Kærbo?

Der er ikke nyt fra Tilgængelighedsudvalget.

Beslutning

Seniorrådet drøftede kort deres skrivelse og modtaget svar vedr. skrivelsen om Seniorrådets økonomi.

Administrationen vil undersøge beløbsrammer for Seniorråd/Ældreråd i de andre vestegnskommuner og herefter vil sagen blive behandlet på Social- og Sundhedsudvalgsmødet i august. Seniorrådets ønske vil indgå i de kommende budgetforhandlinger mellem partierne. Seniorrådet er glade for, at det undersøges og der kommer fokus herpå. Seniorrådet afventer svar og vurdere herefter hvad næste skridt skal være.

Seniorrådet ønsker at få tilsendt det administrationen finder frem til, gerne inden Seniorrådsmødet den 19. august 2021.

På Seniorrådsmødet i august, vil det modtaget materiale for med årsrapport for 2018, 2019 og 2020 gennemgås, med henblik på udkast til nyt budget. Her skal der bl.a. tages højde for at KL møderne er dyre og her ønsker Seniorrådet, at mere end ét medlem kan få mulighed for at deltage. Herudover skal vi bruge Bjarnes liste for hvad vi ellers bruger penge til.

Ældreprisen og et tilskud til frivilligfesten betales af Seniorrådet. Seniorrådet ønsker ikke at betale hertil og forslår derfor at ældreprisen skal droppes. Det aftales, at Peter skriver til Merete Amdisen herom.  

Beslutning

Punktet er på dagsorden på hvert Seniorrådsmøde indtil valget. Der var en kort drøftelse af valgtilforordnede og observatører. Herudover er der ikke nyt under Seniorrådsvalg.

Resume

Beslutningspunkt

I september 2020 godkendte Social- og Sundhedsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget kommissorium for kortlægning af aktiviteter for 60+ borgere i Ishøj Kommune. På den baggrund blev der udarbejdet en kortlægning, der blev fremlagt for begge udvalg i december 2020. I kortlægningen blev der fremlagt forslag til ændrede rammer for aktivitetscentret på Kærbo. Kortlægningen blev efterfølgende sendt i høring. På mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 12. april 2021 deltog teamleder Bue Bohr, og præsenterede forslag til 3 pejlemærker, der skal indgå i den fremtidige ramme for aktivitetscentret på Kærbo. Social- og Sundhedsudvalget godkendte de fremlagte pejlemærker. Rammebeskrivelse for aktivitetscenteret på Kærbo, med udgangspunkt i de 3 pejlemærker, fremlægges nu til godkendelse.

Der er vedhæftet udkast til rammebeskrivelse og eksempler fra opgavebank for frivillighedsopgaver.

Sagsfremstilling

Den overordnede vision for aktivitetscentret er at understøtte, at ældre i Ishøj kan være sammen med andre i aktiviteter. Aktiviteter der gør det muligt at bruge og bevare ressourcer længst muligt, og som bidrager til en meningsfuld hverdag.

De 3 pejlemærker, som Social- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet den 12. april 2021, og som skal understøtte rammen for det fremtidige aktivitetscenter på Kærbo, er:

A: Aktivitetscentret understøtter meningsfulde aktiviteter for beboere på plejehjemmet og for hjemmeboende borgere, der har behov.

Der foreslås følgende konkrete tiltag, for at styrke og målrette aktivitetstilbuddet: Årshjul, månedsplaner, samarbejde med plejeafdelinger, styrket dokumentation, samarbejde med hjemmepleje og forebyggende medarbejdere, samt samarbejde med frivillige.

B: Aktivitetscentret understøtter det frivillige engagement.

Det er fortsat ønsket, at aktivitetscentret rummer ressourcestærke ældre. Der foreslås følgende konkrete tiltag: Fortsat tæt samarbejde med en bredt repræsenteret brugerbestyrelse, forventningsafstemning med de frivillige om deres bidrag til Kærbo, fortsat understøttelse af aktivitetsgrupper drevet af frivillige (der også engagerer sig som frivillige for den samlede målgruppe), samt beskrivelse af en frivilligopgavebank (se bilag med eksempler).

C: Aktivitetscentret understøtter, at Kærbo er en del af det omgivende samfund.

Der er her lagt op til, at aktivitetscentret fortsat skal invitere lokalsamfundet ind, og støtte beboerne i at komme ud i samfundet.

Målgrupper

I rammebeskrivelsen opereres med to målgrupper: Aktivitetscentrets målgruppe er plejehjemsbeboere og hjemmeboende borgere, der har behov. Den anden målgruppe er ressourcemålgruppen, som består af hjemmeboende ressourcestærke ældre borgere.

Medarbejderressourcer

Med den nye organisering vil alle tilknyttede aktivitetsmedarbejdere, før var der 3 tilknyttet selve aktivitetscentret, nu udgøre en samlet gruppe på 8 medarbejdere med en gennemsnitlig arbejdsuge på 30 timer pr. ansat og forskellige faglige baggrunde. Det giver bl.a. fleksibilitet i forhold til opgaveløsning i aktivitetscentret og på afdelingerne, ligeledes på tværs af Kærbo og Torsbo, og der vil fremover også være flere forskellige faglige kompetencer i arbejdet.

Proces og evaluering

Aktivitetscentret vil, før den nye ramme træder i kraft, invitere brugerbestyrelsen, frivillighedsgruppen og frivillige gruppeledere til et møde med aktivitetscentret. Der holdes ligeledes møde med plejehjemsbeboerne. Skulle der være borgere, der ikke kan se sig selv i aktivitetscentret fremadrettet, kan kommunen være behjælpelig med at finde andre rammer, fx. i foreningslivet.

Aktivitetscentret tager initiativ til evaluering, der foretages ved dialog med relevante målgrupper (inkl. pårørende), evaluering af udbudte aktiviteter og overblik over det frivillige engagement.

Tidsplan og genåbning

Såfremt rammen for aktivitetscentret godkendes, opstartes dialogen med brugerbestyrelsen, frivillighedsgruppen og frivillige gruppeledere medio maj 2021, hvor der også gradvist kan startes nye hold op. Ny bekendtgørelse af den 23.april 2021 er dog gældende, og ifølge denne skal aktivitetscentre stadig holdes lukket for offentligheden, og der afventes derfor nye udmeldinger. For de aktivitetsgrupper, der under nedlukningen har benyttet andre lokaler, gælder, at de skal rette henvendelse til Center for Kultur og Fritid med henblik på fremtidigt lån af kommunale lokaler, enten i Brohuset eller andre lokaler.

Der kan pt. tilbydes aktiviteter for plejehjemmets beboere, og det kan tillades, at der deltager borgere med selvstændig bopæl udenfor plejehjemmet/plejeboligerne. Frivillige kan indgå i forskellige dagligdagsaktiviteter på plejehjemmet i samspil med beboere og personale. Der er således i stigende grad fokus på at få plejehjemsbeboerne ned i aktivitetscentrets lokaler. Der er aftale med præsten om at påbegynde andagter igen, Cykling uden alder er godt i gang, samarbejdet med Arken, biblioteket og Naturcentret genoptages, og der vil blive arrangeret flere ture med 'bussen'. Frivillige, som ønsker at indgå i Kærbos dagligdagsaktiviteter, kan ligeledes komme igen, og det vil der blive taget initiativ til.

Social- og Sundhedsudvalget forelægges en evaluering af de nye tiltag i foråret 2022.
Indstilling10. maj 2021, pkt. 58:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender forslag til fremtidig ramme for aktivitetscentret på Kærbo. Sagen sendes i høring i Seniorrådet og i Handicaprådet med høringsfrist d. 15.6. 2021.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 10. maj 2021, pkt. 58:

Social- og Sundhedsudvalget tiltræder den fremtidige ramme. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet, da der har været en bred dialogisk proces med de respektive råd.

Beslutning

Materialet er sendt til Seniorrådet som en orientering. Dog vakte punktet lidt usikkerhed, men da Seniorrådet tidligere har indgivet høringssvar, blev det betragtet som et orienteringspunkt, som vi kan vælge at kommentere på.

Orienteringen indeholdt en lang række punkter og det er gode punkter, men Seniorrådet ved stadig ikke hvad der er præcist op og ned.  

Der er enighed i, at det er svært hvor grænsen skal være, noget er godt og noget måske mindre godt.

Der er enighed i, at Seniorrådet afventer nyt.

Seniorrådet ønsker at invitere Bue Bohr, teamleder Kærbo aktivitetscenter med på kommende Seniorrådsmøde for at høre nærmere om planerne for aktivitetscentret.

Bilag

Resume

Godkendelsessag

Administrationen har udarbejdet kvalitetsstandard for borger personlig assistance (BPA) til politisk godkendelse. Sagen sendes i høring i Handicaprådet og i Seniorrådet.

Sagsfremstilling

Borgerstyret personlig assistance (BPA) ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning eller ledsagelse til borgere med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Målgruppens borgere har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne særlige støtte, som ikke kan dækkes af almindelig hjemmehjælp (personlig og praktisk hjælp). BPA-ordningens formål er, at man på trods af et fysisk eller psykisk handicap, kan leve et liv så selvstændigt som muligt i egen bolig. Borgeren skal være i stand til at fungere som arbejdsleder, og skal være fyldt 18 år (se bilag).

Administrationen har indhentet benchmark med formål om at undersøge hvad service- og bevillingsniveauet i forhold til BPA-bevilinger er i andre kommuner (se bilag).

Lovgrundlag

Servicelovens § 95 og 96.

Indstilling10. maj 2021, pkt. 59:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender at sende kvalitetsstandard for BPA § 95 og 96 i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Høringsfristen fastsættes til d. 15.6. 2021.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 10. maj 2021, pkt. 59:

Tiltrådt. Social- og Sundhedsudvalget ønsker på lukket sag at få en anonymiseret oversigt over sager samt økonomi til juni 2021. Udkast til kvalitetsstandard sendes i høring.

Beslutning

Seniorrådet har udarbejdet nedenstående høringssvar.

Høringssvar vedr. BPA –bevillinger;

Seniorrådet har fået både Kvalitetsstandard, Notat og Benchmarking tilsendt til høring. Nedenstående rådets bemærkninger:

Kvalitetsstandard:

Ventetid: Vi ser sagsudredning og igangsættelse indenfor 2 uger, samt afgørelse indenfor 6 måneder som en god og acceptabel tid, og vi vil naturligvis følge op på, at disse tider bliver overholdt.

Målgruppe §95: I henhold til § 97 i Serviceloven skal kommunen tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden. Hvem vurderer ledsagerbehovet? Er det borgeren selv eller administrationen?

Målgruppe § 96: I teksten står bl.a.: ...ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning eller ledsagelse. Vi ønsker teksten ændret til: ...ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning, ledsagelse samt hjælp til almindelige daglige opgaver.

Formål med indsatsen: Slutteligt i teksten ønsker vi indført: På lige fod med borgere uden handicaps.

Udredning og udmåling: I afsnittet: I forhold til bevilling af spredt hjælp, kan der i bevillinger forekomme rådighedstimer. Rådighedstimer er en lavere løntakst end grundbeløbet. Vi ønsker tilføjet: Dette benyttes udelukkende i helt særlige tilfælde, og kan ikke erstatte normaltimer.

Brugerbetaling: Det fremgår at Ishøj kommune tilbyder at varetage lønudbetaling, men vil kommunen pålægge borgeren det?

Endvidere står der: Hvis der modtages bistands-eller plejetillæg, vil dette blive modregnet i udbetalingen. Her ønsker vi tilføjet: Med mindre det benyttes til andre formål.

Sektorovergang: I teksten står: Ved indlæggelse på sygehus varetager sygehuset plejen m.m. Vi har svært ved at se fornuften med den linje. Borger han ansat plejepersonale, som ikke umiddelbart kan påtvinges ferie iht ferieloven. Derfor bør det være borgers personale der følger med og hjælper med håndsrækninger. Endvidere ønsker vi uddybet hvad m.m. står for.

Opfølgning og revurdering: Tilsyneladende er ordet revurdering et ord der er opfundet af Ishøj kommune i denne forbindelse. Ordet revurdering forekommer ikke i vejledningen om BPA, og det bruges tilsyneladende tilfældigt. Opfølgning og revurdering betyder ikke det samme, og vi ønsker at administrationen holder sig til det udtryk der bruges i lovgivningen: Opfølgning.

Arbejdsleder vil inden mødet blive bedt om at fremsende bl.a. et aktivitetsskema. Vi ønsker en forklaring på hvad det skal bruges til. Senere i samme afsnit står: Fagligt personalemødereferater (personfølsomme emner kan udelades). Her skal ordet kan udskiftes med ordet skal ifølge GDPR lovgivningen.

I næstsidste afsnit står bl.a.: ...at se borger og hjælper arbejde sammen, oftest i en forflytningsaktivitet. Vi taler her om en opfølgning i et forløb, så vi undre os over denne sætning, der meget nemt i visse tilfælde kan føles særdeles krænkende for borgeren. Hvorfor står det der, og hvad er formålet?

Notat:

Der henvises til Ankestyrelsens Principafgørelse C-48-05.Notatet drejer sig om Servicelovens §§ 95 og 96, men principafgørelsen vedrører Servicelovens § 76, hvorfor dette afsnit er irelevant, og bør tages ud.

I afsnittet: Ved revisitation, er ordet revisitation blevet brugt igen, og det bør ændres til opfølgning. 1. afsnit ser vi gerne afsluttet med teksten: Borger skal kunne leve et liv på lige fod med borgere uden handicaps. 

Der anmodes endvidere om at administrationen skal se et aktivitetsskema. Det undre os, for der er intet krav om et højt aktivitetsniveau for en § 96. Borger må og skal have ret til et privatliv, hvor ikke alt skal krænges ud.

Der anmodes endvidere om referat fra personalemøder. Det mener vi ikke kan kræves, da der også er fortrolige oplysninger.

Der står i efterfølgende afsnit: ...at der overkompenseres af arbejdsgiveren i forhold til nogle af disse områder. Betydning af denne sætning ønskes uddybet.

Afsnittet: Praksis er, at Ankestyrelsen forventer en detaljeret afdækning af plejebehovet, som hvis det var en hjemmepleje opgave, men den praksis har ikke ændret sig. Det bør nok pointeres, at Ankestyrelsen udelukkende kræver en afdækning i en evt. klagesag.

I et senere afsnit står: ...og det kan være til ugunst for borger. Denne tekst bør omskrives, da det meget nemt kan opfattes som en trussel.

Benchmarking:

Under sammenfatning af indsamlet data: Det fremgår at der er modtaget data fra 5 kommuner, hvad betyder det så at der senere står at de 3 bevillingsniveauer rimeligt matcher de andre 3 kommuner?

Til sidst står: ...at borgere har det ønske og kan være alene hjemme uden støtte eller håndsrækning. Her er det vigtigt for os at kommunen husker, at det skal være et ønske! Tildeles der BPA § 96 med “huller” midt på dagen, forhindre man borgeren i at leve et frit og selvstændigt liv på lige fod med borgere uden handicaps. Det er netop formålet med en BPA!

Bilag

Resume

Orienteringssag

I januar 2018 godkendte Social- og Sundhedsudvalget første gang et samarbejde med Elderlearn. Elderlearn er et initiativ, der sætter ældre og sprogskolestuderende i kontakt med hinanden. På baggrund af møde i Social- og Sundhedsudvalget den 9. marts 2020 fremlægges her de væsentligste punkter fra seneste statusrapport for perioden 1. januar 2020 - 31. marts 2021 og ny samarbejdsaftale til orientering. På grund af corona-situationen blev perioden for 2020 forlænget, og udvalget forelægges derfor først nu status og ny aftale.

Sagsfremstilling

Formålet med Elderlearn er at øge livskvaliteten og forebygge ensomhed blandt ældre ved at give dem mulighed for at bidrage med frivilligt arbejde fra eget hjem. Desuden har Elderlearn til formål at forbedre integrationen af udlændinge, ved at give dem et øget kendskab til dansk kultur samt forbedre deres danskkundskaber gennem samværet med ældre. De ældre og de sprogstuderende mødes hjemme hos den ældre til samtaler og socialt samvær. Nogle vælger ligeledes at lave aktiviteter sammen i lokalsamfundet.

Formålet med Ishøj Kommunes samarbejde med Elderlearn blev i 2020 udvidet til, at Elderlearn nu også bidrager til at rekruttere og fastholde sosu-elever. Herudover vil Elderlearn bidrage til at skabe brobygning til lokalsamfundet.

På grund af corona-situationen blev perioden udvidet med 3 måneder ind i 2021, med forhåbning om at starte yderligere match op og nå måltallet på 15 match. I og med, at nedlukningen i samfundet fortsatte, forblev det vanskeligt at rekruttere deltagere, og i perioden blev i alt 8 par matchet, heraf 1 sosu-elev. Til sammenligning blev der i 2019 dannet i alt 18 par. Af statusrapporten fremgår, at de adspurgte ældre alle vil anbefale Elderlearn til andre, og at de alle føler, at de har været til gavn for den sprogstuderende. Alle de adspurgte studerende tilkendegiver, at de er blevet mere trygge ved at tale dansk med venner efter at have deltaget i Elderlearn.

Corona-situationen har vanskeliggjort gennemførelsen af aktiviteten, men også givet nye erfaringer og idéer til deltagelse, som tages med i den næste periode.

I vedhæftede statusrapport, hvor et mindre udsnit af deltagerne har bidraget, fremgår yderligere beskrivelse af resultaterne.

Den kommende samarbejdsaftale løber fra 1. april 2021- 31. marts 2022. Målet er at matche minimum 15 par, heraf match af alle henviste fra SOSU-uddannelsen. Elderlearn gør således en aktiv indsats for, at flest mulige udlændinge på SOSU-uddannelsen og flest mulige SOSU-assistenter/hjælpere med sprogvanskeligheder tilmelder sig.


Ved udgangen af 2021 vil administrationen vurdere, hvorvidt samarbejdet med Elderlearn skal fornys for en kommende 1-årig periode. Dette forelægges Social- og Sundhedsudvalget.


Økonomi

Udgiften for den kommende periodeer 65.625 kr. inkl. moms. SSU besluttede i oktober 2019 at finansiere Elderlearn via værdighedsmilliarden.

Indstilling10. maj 2021, pkt. 62:


Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager statusrapport og ny samarbejdsaftale til efterretning, og sender sagen videre til Seniorrådet.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 10. maj 2021, pkt. 62:

Tiltrådt.

Beslutning

Seniorrådet er enige om, at Elderlearn er et godt initiativ. Seniorrådet kunne godt tænke at vide hvor mange der gør brug heraf og hvordan det virker? Det er en god måde at lære det danske. Bliver udgifterne i forbindelse hermed dækket, f.eks. hvis man skal på tur mv.?

Der er enighed i, at det er en fin idé og fint aftalen er forlænget. Men alt efter hvor mange der gør brug heraf, er det måske værd at overveje om det skal fortsætte fremover.

Bilag

Resume

Beslutningspunkt

Grundet den aktuelle covid-19 situation foreslås det, at årets sommerudflugter for folkepensionister aflyses. Afholdelsen af de årlige julefrokoster fastholdes i slutningen af året. Sagen forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har en mangeårig tradition for sommerudflugter for ældre, som afholdes hvert år i juni. Udflugterne byder på god mad og gode oplevelser i fællesskab med andre folkepensionister. På baggrund af den aktuelle covid-19 situation, og fortsatte restriktioner i relation til restauranter og oplevelsesindustrien i øvrigt, anbefales det, at udflugterne i juni aflyses. Julefrokoster for folkepensionister i november/december bibeholdes.

Indstilling10. maj 2021, pkt. 61:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender forslag om at aflyse årets sommerudflugter. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet.
Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 10. maj 2021, pkt. 61:

Tiltrådt.

Beslutning

Der er enighed i at det er en god idé, af sommerudflugterne for pensionister 2021 er aflyst.

Dog er Seniorrådet nysgerrige på om frivilligfesten forventes afholdt? Den plejer at afholdes sidste fredag i september måned på landsplan.

Resume

Godkendelsessag

Ishøj Kommunes vejledende rådighedsbeløb for 2021 forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Næsten alle kommuner har delt rådighedskategorier op i to kategorier, henholdsvis:
a) Pensionister, personlige tillæg og enkeltydelser, og
b) Kontanthjælpsmodtagere og andre grupper med lav indkomst:

Enkeltydelser og personlige tillæg for pensionister
Der foreslås en fastholdelse af de nuværende rådighedsbeløb for denne målgruppe. Rådighedsbeløbet gælder navnlig for folkepensionister og førtidspensionister der har fået tilkendt pension før 1. januar 2013. Ishøj kommunes rådighedsbeløb ligger lidt højere end de kommuner vi normalt sammenligner os med.

Rådighedsbeløbet for Ishøj Kommune er kr. 6366,00 for enlige og kr. 8245,00 for ægtepar. Beløbet bruges ved tildeling af personlige tillæg.  Taksten foreslås fastholdt i indeværende år.

Enkeltydelser for personer på offentlig forsørgelse eller som har lavt indkomstgrundlag:
Enlige: kr. 3.331,00 og ægtepar/samlevende: kr. 5638,00. Tillæg til forsørgere: kr. 713,00 pr. barn indtil 3 børn.

Oversigt over rådighedsbeløb kommuner i Region Hovedstaden

Kommune/Rådighedsbeløb

Enkeltydelser og personlige tillæg for pensionister

for personer på offentlig forsørgelse eller som har lavt indkomstgrundlag

Albertslund

Enlige kr. 5.206,-

Ægtepar kr. 7.672,-

Enlige kr. 4.300,-

Ægtepar kr. 6.453,-

Brøndby

Enlige kr. 4.130,-

Ægtepar kr. 6.512,-

Enlige kr. 3.200,-

Ægtepar kr. 4.500,-

Høje Tåstrup

Enlige kr. 5.084,-

Ægtepar kr. 8.257,-

Enlige kr. 3.758,-

Ægtepar kr. 6.093,-

Glostrup

Enlige kr. 3.300,-

Ægtepar kr. 6.600,-

Enlige kr. 3.300,-

Ægtepar kr. 3.300,-

Ishøj

Enlige kr. 6.366,-

Ægtepar kr. 8.245,-

Enlige kr. 3.331,-

Ægtepar kr. 5.638,-

Vallensbæk

Enlige kr. 4.800,-

Ægtepar kr. 6.000,-

Enlige kr. 3.200,-

Ægtepar kr. 5.400,-

Rådighedsbeløbene er siden 2018 steget med 2,5 % og følger den almindelige pris- og lønfremskrivning.

Administrationen foreslår, at rådighedsbeløbene er gældende fra 1. juni 2021 og skal benyttes ved nye ansøgninger i indeværende år

Lovgrundlag

  • Aktivloven, Lovbekendtgørelse 2019-09-23 nr. 981 om aktiv socialpolitik
  • Lov om social pension, Lovbekendtgørelse 2019-09-23 nr. 983 om social pension
  •  Lovbekendtgørelse 2019-09-23 nr. 982 om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Indstilling10. maj 2021, pkt. 60:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender forslag til beløbsgrænser for rådighedsbeløb for 2021.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 10. maj 2021, pkt. 60:

Tiltrådt. Social- og Sundhedsudvalget ønsker en beregning for økonomien samt konsekvens for borgerniveau ved at justere rådighedsbeløb for pensionister i forhold til gennemsnit for vestegnskommunerne.

Beslutning

Seniorrådet har kigget herpå og Ishøj lægger i den pæne ende af gennemsnittet. Det er dog svært at se præcist, men ved enkelt ydelse, personligt tillæg lægger Ishøj i top.  Punktet blev drøftet.

Seniorrådet har ikke hørt nogen klager herover og er enige i, at man er rimelig privilegeret ved at bo i Ishøj.

Seniorrådet har ingen kommentarer til punktet. Punktet er taget til efterretning.  

Bilag

Sagsfremstilling
11. maj 2021, pkt. 70:
Beslutning fra Seniorrådet, 11. maj 2021, pkt. 70:

Punktet er udskudt til mødet den 8. juni 2021.

Beslutning

Bjarne har fundet materiale om pårørende politik fra andre kommuner og sendt rundt til Seniorrådet som inspiration.

Seniorrådet drøftede hvordan man evt. kan gribe arbejdet an og hvor meget tid vi vil bruge på det. Der er ikke som det er nu en politik på området.

Seniorrådet vil gerne opfordre til, at man får en pårørende politik for pårørende til alvorligt syge eller ældre der modtager hjemmehjælp mv.

Seniorrådet opfordrer til, at der nedsættes en arbejdsgruppe for at udarbejde en pårørende politik. I en sådan arbejdsgruppe vil Seniorrådet gerne være repræsenteret.

Seniorrådet drøftede, at når vi nu nærmer os kommunalvalget, var det måske en mulighed at hører de forskellige politikere om deres syn på pårørende og evt. tilbud. Peter har sendt et åbent brev til alle partier i Byrådet.

Beslutning

Under punktet Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen, så er telefon nr. der står til akutsygeplejen i kommunen, ikke det rigtige nummer.

Folderne skal deles ud, så interesseret har mulighed for at modtaget denne.

Det aftales, at Per deler ud til caféerne, Jan deler ud på plejecentrene og Peter deler ud på biblioteket, kulturium og evt. borgerservice hvis det er muligt. Bjarne har lagt foldere i Seniorlokalerne. Erik får fordelt ved Seniorværkstedet. Endvidere skal der deles ud i Brohuset, når det åbner.

Beslutning

Bjarne fortæller, at man via borgerservice kan købe et id kort med billede, så man kan legitimere sig, hvis man ikke er indehaver af et pas eller et kørekort. Det kan bestilles via borger.dk. Der skal betales for kortet og pasfotoet.

Danske Ældreråd, har oplevet at man ved bestilling af rejsekort ikke ville godkende id kortet, men dette er dog ændret nu.

Seniorrådet vil gerne høre om borgerservice oplever problemer med, at der er steder hvor de ikke vil acceptere id kortet som gyldig legitimation?

Beslutning

Seniorrådet har ikke fået svar fra Park og Vej på deres henvendelse vedr. bænke i kommunen. Der rykkes igen for svar.  

Bjarne fortæller, at hans opslag på Facebook har fået rigtig mange henvendelser vedr. bænke i kommunen. Der er enighed i, at der bl.a. mangler bænke langs Arken ruten.

Beslutning

Seniorrådet ønsker at få en status på hvor langt man er i forhold til at arbejdet i plejehjemsbestyrelsen kan opstarte? Bjarne er Seniorrådets repræsentant.

Beslutning

Bjarne har fået et tilbud fra JS Danmark om hjælp til et nyt valgblad, samme koncept som med ADmedier. Dog er dette tilbud, et blad mere rettet valget. Hvis det skal nås inden valget, så skal vi til at i gang. Seniorrådet drøftede dette.

Der er enighed, at vi skal vente med et nyt blad om Seniorrådet til efter valget. Så kan der i 2022 laves et blad, hvor der er valgt nye medlemmer og hvad man ønsker for de kommende år.  

Beslutning

Seniorrådet ønsker ikke at deres budget skal bruges til at betale ældreprisen. Seniorrådet ønsker heller ikke at der ud af deres nuværende budget skal betale til frivilligfesten. 

Seniorrådet vil gerne vide om frivillighedsfesten bliver afholdt?

Beslutning

Ishøj kommune sender blomster til bl.a. kommunens borgere der fejrer guldbryllup. Det er oplevet, at blomsten der modtages, ikke holder særlig lang tid. Måske kommunen kan tale med leverandøren herom eller skifte leverandør.

Per fortæller, at han har fået kontakt til en ny medarbejder fra Kultur og Fritid og pludselig sker der noget i forhold til overgangen til Brohuset.  Per har bl.a. fået at vide, at der den 22. juni 2021 er snig præmiere og dermed rundvisning i Brohuset og forhåbentlig få noget af det praktiske på plads. Per er endvidere orienteret om, at man åbner Brohuset officielt den 30. august 2021.

Seniorrådet ønsker at deltage i snigpræmieren den 22. juni 2021 og senere i åbningen.

Seniorrådet vil gerne invitere Dina Munk, leder af Hjemmepleje og Hjemmesygepleje til mødet i august 2021.  

Kommende Seniorrådsmøde flyttes til torsdag den 19. august 2021.