Referat
Seniorrådet mandag den 8. oktober 2018 kl. 10:00

Mødelokale 2E

Sagsfremstilling

Evaluering af frivilligfesten.

Genoptræningspladser og købet af NEXT.

Budget 2019.

Fællesmøde med TBU.

Beslutning

Frivilligfesten:
Der var ca. 140 deltagere til festen. Der var i alt 32 ud af 40 foreninger repræsenteret. Det var en god fest, hvor der blev sagt tak for hjælpen til nogle af de mange frivillige i Ishøj. Festen vil blive evalueret, hvor man bl.a. vil evaluere på, om man fik alle med.

Genoptræningspladser og køb af NEXT:

Formanden for Social- og Sundhedsudvalget orienterede om, at man planlægger at NEXT skal rumme to forskellige slags genoptræningspladser: Pladser for borgere, der udskrives fra hospitalet og som "kun" har fysiske skader, der skal genoptrænes samt pladser for borgere, der er syge og har et plejebehov. Derudover er det tanken, at der skal være en sal, der kan rumme op til 200 mennesker. Salen kan bl.a. bruges af foreninger m.m., hvilket dog vil indebære, at det røde hus vil blive afviklet.
seniorrådet spørger til, hvornår man forventer, at NEXT kan tages i brug? Det er endnu for tidligt at sige.

Fællesmøde med TBU:
Det blev aftalt, at Seniorrådet kommen med en kort beskrivelse af formål og indhold af et fællesmøde.

Vedr. budget 2019:
Budget for 2019 er vedtaget med få ændringer. For SSUs område er besparelserne på medicinområdet i Pitstop taget af. derudover er besparelsen i hjemmeplejen blevet halvveret. Seniorrådet bemærker, at de kommentarer til budgettet, som Seniorrådet havde fremsendt i forbindelse med budgethøring, ikke har ført til ændringer.

Øvrige meddelelser:
Ishøj Kommune (Team Frivillighed og Lokalsamafund) har indgået en samarbejdsaftale med Dansk Folkehjælp om fortsættelse af Seniorvenner.

Steno Apotek har adpurgt Ishøj Kommune, om man vil stille en kontrolgruppe til rådighed i forbindelse med projekt om diabetes. Ishøj Kommune har sagt ja til at deltage. Derudover blev det oplyst, at atsvaret for diabetes og KOL-behandling fremover vil ligge hos den praktiserende læge og ikke hospitalerne.

Nyt omsorgssystem: Man er aktuelt ved at implementere omsorgssystemet CURA på hele ældreområdet.

Wi-Fi på Kærbo: Man vil i løbet af efteråret gå i gang med at etablere Wi-Fi på Kærbo.

Flere seniorrådsmøder: Seniorrådet har anmodet om, at man kan afholde flere møder, gerne 11/år som de stående udvalg. Det har været drøftet politisk, hvor man har vurderet, at der ikke ses et behov for flere officielle møder, da Seniorrådet har samme antal møder som de øvrige råd i kommunen. Man er velkommen til at holde flere uofficielle møder i Seniorrådet, men der kan ikke stilles sekretariatsbistand til rådighed. Seniorrådet misbilliger, at der ikke kan afholdes flere officielle møder, og henviser bl.a. til, at seniorråd i mange andre kommuner har 10-11 møder om året.

 

Sagsfremstilling

Seniorrådets budget.

Dato for indstillinger til Ældreprisen samt formøde om indstillede til prisen.

Forskel på pulje, bloktilskud og satspuljer. Administrationen vil give en kort forklaring på de forskellige tilskudsmidler.

Orientering om brugertilfredshedsundersøgelse af hjemmepleje og madservice. Administrationen vil bede et medlem fra Seniorrådet om at være med i en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til nyt design for tilfredshedsundersøgelsen.

Årshjul Seniorrådet: Sekretariatet vil til decembermødet komme med forslag til årshjul for møderne i 2019.

Orientering om medborgerforum.

Beslutning

Oversigt over Seniorrådets budget, forbrug og budgetposter blev omdelt på mødet. Det blev samatidg oplyst, at udgifterne til Ældreprisen tages fra Seniorrådets budget.

Uddeling af Ældrepris: Ældreprisen bliver uddelt d. 8. november. Deadline for indstillinger er fredag d. 2. november. Der vil i uge 41 blive lavet pressemeddelelse om prisen.

Helle Madsen gennemgik kort henholdsvis pulje, bloktilskud og satspulje og hvad forskellen på dem er:

Bloktilskud: Bloktilskud er et samlet tilskud til kommunen, som udbetales en gang om året. Parametre for tildeling af bloktilskud er bl.a. socioøkonomiske forhold, herunder befolkningssammensætningen i de enkelte kommuner. Bloktilskud er ikke øremærket særlige indsatser eller projekter og kommunen kan selv bestemme, hvordan midlerne forbruges. I 2018 fik Ishøj Kommune 710 mio. kr. Det er Økonomi- og Indenrigsministeriet, der udbetaler bloktilskud.

Pulje: Pulje er typisk mdiler der kommer fra styrelser og ministerier, og som er øremærket en særlig indsats. Pulje løber typisk i kort tid, fx 1-3 år år, hvorefter midlerne bortfalder og kommunen selv skal dække udgifter til en eventuel videreførelse af indsatsen.

Satspulje: Satspuljen er en del af finansloven, og udmøntes som en del af finanslovsaftalen mellem Regeringen og satspuljepartierne. Satspuljen er målrettet udsatte målgrupper, og går typisk til projekter, der omhandler disse målgrupper. Satspuljemidler gives typisk til projekter, der løber 1-3 år. Der er krav om løbende afrapportering, så man kan følge, hvad pengene er blevet brugt til.

Brugertilfredsaundersøgelse: Bjarne Gosvig indstilles til at indgå i arbejdsgruppen.

Sekretariatet vil indkalde til møde, hvor forslag til årshjul drøftes. Et årshjul kan være med til at give en rød tråd i Seniorrådets møder. Jan Diemer og Bjarne Gosvig deltager i mødet.

Sekretariatet redegjorde kort for forløbet vedr. medborgerforummet. Sekretæren kunne oplyse, at der ikke havde været afholdt møder i Medborgerforum i 2018 samt at perioden for medborgerforum er udløbet, hvorfor der er ved at blive nedsat et nyt medborgerforum. Inge-Lise er Seniorrådets repræsentant.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarder for akutpladser?

Forsikringsforhold for frivillige.

Konference d. 24. september.

Turen til Svedala.

Demensplejehjem i Ålborg.

Temadag i samarbejde med Ældre Sagen om demens.

Hverdagen som pårørende (Helsingør Kommune).

Brugerråd seniorlokalerne.

Dispensationsansøgning til Social- og Sundhedsudvalget på udvalgsmøde i november og efterfølgende Byrådsmøde i december om ændring af valgperioden for Seniorrådet.

Beslutning

Akutpladser: I forbindelse med, at man vil gøre pladserne mere målrettede, vil der blive udarbejdet kvalitetsstandarder. Kvalitetsstandarderne vil blive fremlagt Seniorrådet i starten af 2019 sammen med de øvrige kvalitetsstandarder inden for ældreområdet.

Forsikringsforhold: Redegørelse af forsikringsforhold for frivilllige i Ishøj Kommune blev omdelt på mødet. Seniorrådet havde yderligere spørgsmål: Seniorrådet ønskede at vide: Ved de frivillige om de er forsikret? Hvor mange er ikke forsikret? Hvad koster det at forsikre dem, der ikke er forsikret? Administrationen vil undersøge Seniorrådets spørgsmål nærmere og komme med en tilbagemelding herpå. Per Nørskov vil undersøge, hvordan de griber det an i Ældre Sagen.

Konference: det havde været en god konference med gode oplæg.

Svedala: Seniorrådet havde ros til turen til Svedala.

Demensplejehjem: Seniorrået har hørt tale om et demensplejehjem og synes at det lød som et spændende initiativ. Formand efor Social- og Sundhedsudvalget oplyste, at der ikke er planer om at oprette nyt plejehjem i Ishøj. Der er oprettet en demenslandsby i Ålborg og ikke et demensplejehjem. Der kan læses mere om demensbyen ved at følge dette link: https://www.tv2nord.dk/artikel/nu-flytter-beboerne-ind-danmarks-foerste-demenslandsby-aabner-i-aalborg

Temadag: Punktet udgik.

Hverdagen som pårørende: Formanden for Seniorrådet vil sende pjece ud til Seniorrådet om hverdagen som pårørende. Det blev i forlængelse heraf aftalt, at der laves en oversigt over pårørendetilbus i Ishøj Kommune. Jan Diemer gjorde opmærksom på, at der havde været afholdt huskeuge i uge 38. Der var enighed om, at det lyder som et spændende initiativ og noget man fra administrationens side vil være opmærksomme på fremadrettet.

Brugerråd af seniorlokalerne: Team Frivillighed og Lokalsamfund vil koordinere yderligere vedr. oprettelse af brugerråd.

Dispensation til at ændre valgperiode: Formanden for Social- og Sundhedsudvalget orienterede om, at man på udvalgsmøde samme dag ville drøfte Seniorrådets ønske om ændret valgperiode. Derefter skal sagen behandles på byrådsmøde. En ændring af valgperioden medfører, at vedtægter for Seniorrådet skal revideres.

Resume

Der fremlægges klagesager for august 2018 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Klagesagerne forelægges til orientering.

Sagsfremstilling

Borgerservice:

Enkeltydelser (Aktivloven § 81): 1

Klager til det politiske niveau:

Hjemmehjælp (Serviceloven § 83): 2

Indstilling10. september 2018, pkt. 107:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager efterretningssager til efterretning.Social- og Sundhedsudvalget, 10. september 2018, pkt. 107:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der fremlægges nøgletal for udvalgte områder.

Indstilling10. september 2018, pkt. 108:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager nøgletal til efterretning.Social- og Sundhedsudvalget, 10. september 2018, pkt. 108:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Beslutning

Et medlem af Seniorrådet ønskede at vide, hvorvidt der er kvalitetsstandarder for reaktionstid ved nødkald? Administrationen oplyste, at det er der ikke.

Man er aktuelt i gang med at planlægge julefrokosterne for 2018. Invitationerne vil blive formidlet på samme måde som med skovturen.

Genoptræning: Det blev foreslået, at man medtænker en udendørs genoptræningsbane ved opførelse af nyt genoptræningscenter.

Egenbetaling på akutpladser; Seniorrådet spørger til, hvorvidt der er egenbetaling på akutpladser? Ja, der er egenbetaling til servicepakker, som dækker de mest basale fornødenheden, fx kost, personlige pleje-artikler m.m. Seniorrådet ønsker at høre mere herom, hvorfor det blev besluttet, at der skal forelægges en orienteringssag på næste møde i Seniorrådet.