Referat
Seniorrådet tirsdag den 9. februar 2021 kl. 13:00

Mødet afholdes virtuelt

Beslutning

Referatet blev godkendt.

Beslutning

Seniorrådet vil gerne have, at deres høringssvar om beslutning om rammer for aktivitetscentret bliver offentlig tilgængeligt. Flere har efterlyst Seniorrådets høringssvar, bl.a. på Seniorrådets hjemmesiden. Peter taler med Leif herom.

Sagen om rammer for aktivitetscentret blev drøftet, der har været rigtig mange skrivelser på bl.a. Facebook, hvor der også er usikkerhed i hvad der er op og ned. Mange borgere tror fejlagtigt, at man vil lukke aktivitetscentret helt, og den tvivl er i første omgang vigtig at manne til jorden.

Seniorrådet vil gerne opfordre til, at man fra kommunens side laver en official skrivelse med hvad man har af planer for aktivitetscentret, at man f.eks. ikke påtænker at lukke det, hvis det er sådan det er, bl.a. for at få lukket rygterne der florerer, gerne på kommunens hjemmeside. Der er kommenteret flere ting på f.eks. vores Ishøj, men Seniorrådet synes at borgerne fortjener et officielt svar herpå.

Det aftales at Peter skriver et indlæg til Sydkysten, med Seniorrådets holdning til beslutningen om rammer for aktivitetstilbud.

Seniorrådet vil gerne have, at deres høringssvar om beslutning om rammer for aktivitetscentret bliver offentlig tilgængeligt. Det aftales endvidere at Seniorrådets høringssvar sendes som kopi til Social- og Sundhedsudvalget. Det er pt. sendt til Helle Madsen og medarbejder Ane Jessen.


Peter har modtaget en besked fra en pårørende til en borger der gør brug af Berendsen vaskeservice.

Den pårørende beskriver megen usikkerhed i forhold til priserne fra Berendsen, og i forhold til Hjemmeplejens fejl, med ikke at have gjort tøjet klar til afhentning og dermed skal borgeren betale en merbetaling herfor. Den pårørende har oplevet at det ikke har været muligt at skaffe en konkret prisliste på ekstra ydelser hos Berendsen og fra kommunen har det ikke været muligt at få svar på hvis ansvar det er og hvem der skal betale mv. Endvidere opleves der problemer med at få den rette hjælp, når man er i kontakt med Berendsen, hvis man kommer igennem til dem.

Seniorrådet ønsker en klar liste over hvilke ydelser der kan tilkøbes hos Berendsen, herunder en klar prisliste over hvilke ydelser der koster hvad og hvornår.

Bjarne kunne fortælle, at han selv gør brug af Berendsen vaskeservice, og synes det fungere rigtig godt, men har heller ikke et overblik over de ekstra ydelser som kan tilkøbes, og fortæller at man ofte bliver nødt til at tilkøbe en ekstra ydelse.

Seniorrådet ville godt vide om der reelt er et problem. Om mange borgere ikke opdager uklarheden om priserne, da det kører over betalingsservice. Man skal selvfølgelig have en specifikation af det man betaler for, men får man det? Medarbejderne der står for vaskeordningen i kommunen, må kunne hjælpe med en forklaring herpå og svarer på spørgsmål for at afhjælpe usikkerheden. Seniorrådet ønsker tilbagemelding på kommende Seniorrådsmøde.


Der var drøftelse af vaccine til medarbejdere på henholdsvis plejecentrene og hjemmeplejen. Seniorrådet synes det er forkert og et problem, at man som medarbejder takker nej til vaccine, når man arbejder med sårbare udsatte borgere. Derfor opfordrer Seniorrådet til, at man som arbejdsgiver oplyser sine medarbejdere godt om vaccine, gerne får dem til at tage en drøftelse med deres læge ved tvivl, inden evt. et nej til en vaccine. Der har været en sag med en medarbejder, der i første omgang takkede nej tak til vaccinen, men som efterfølgende fortrød bl.a. efter en snak med egen læge og nu er blevet vaccineret. Det er vigtigt med en god og ordentlig information til medarbejderne og gerne en opfordring til at takke ja. Seniorrådet ønsker en tilbagemelding på hvad man i kommunen gør, for at få så mange som muligt til at takke ja til vaccinen.

Peter orienterede om at på hjemmesiden, www.ishoj.dk/coronahjælp kan man finde rigtig god information om Covid-19, vacciner mv.


Bjarne forslog, at ny leder af aktivitetscentret inviteres med til et kommende Seniorrådsmøde. Det aftales, at det er en rigtig god idé, måske til mødet i april eller maj måned.

Beslutning

Erik fortalte, at der har været online møde i folkeoplysningsudvalget. Erik fortalte kort om mødet og de emner der blev taget op, bl.a. vedr. vaccinen for Covid-19. 

På forrige Seniorrådsmøde, blev det aftalt, at der skulle udarbejdes en skrivelse vedr. tilgængeligheden rundt omkring i kommunen, særligt ved Kærbo. Det aftales, at dette skriv, sendes til sekretæren og formanden, som vil sørge for at det sendes til rette personer. 

Beslutning

Der er ingen ny økonomi opdatering.

Resume

Orienteringspunkt
BDO har foretaget uanmeldt tilsyn i Hjemmeplejen. Der er på baggrund af tilsynet udarbejdet en tilsynsrapport, hvori BDO beskriver de forhold, de har observeret i forbindelse med tilsynet. Sagen forelægges til orientering, og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet.

Sagsfremstilling

BDO har på vegne af Ishøj Kommune d. 6. og 7. november 2020 foretaget uanmeldt tilsyn i Hjemmeplejen. Formålet med det uanmeldte tilsyn er at vurdere om lovgivningen, det vedtagne serviceniveau og de almene faglige standarder inden for pleje og praktisk hjælp bliver overholdt. Tilsynsrapporten er struktureret om en række fokusområder, som tilsynet vurderer. På baggrund af vurderingerne har tilsynet eventuelle bemærkninger og anbefalinger.

Tilsynet bemærker

  • at indførelsen af 4 ugers dispensering af medicin kan være en udfordrende opgave, som fordrer en stærk disciplin hos medarbejderne og ekstra indsats i forhold til opbevaring af en større mængde medicin.


Tilsynet anbefaler

  • at der rettes et målrettet fokus på udarbejdelsen af handlingsanvisninger for både Service- og Sundhedslovsområdet.
  • at der iværksættes udvikling i forhold til medarbejdernes indsats under medicinhåndteringen. Herunder, at der arbejdes med, at der altid er cpr.nr. og navn på borgernes doseringsæsker, at der sættes anbrudsdato på salver, dråber og anden medicin, der har begrænset holdbarhed efter åbning, at der arbejdes med dokumentation af administreret ikke-dispenserbar medicin, samt at der er fokus på adskillelse af aktuel og ikke aktuel medicin.
  • at der arbejdes med at sikre større tilfredshed hos borgerne, som modtager personlig pleje, så borgernes behov og de visiterede ydelser leveres efter Ishøj Kommunes kvalitetsstandarder. Herunder, at der sikres de nødvendige faglige kompetencer i opgaveløsningen, kontinuitet i leveringen, samt at vikarer er bekendte med indsatsen hos borgeren.
  • at der i forhold til oplysninger fra borgerne er behov for en indsats omkring adfærd og kommunikationsform. Herunder, at der udarbejdes kodeks for god kommunikation og adfærd i mødet med borgerne.

Ledelsen i Hjemmeplejen er ved at indarbejde anbefalingerne i den daglige drift, og har derfor lavet en handlingsplan for, hvordan man konkret vil arbejde med anbefalingerne.

Vedhæftet er tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn i Hjemmeplejen samt handlingsplan.


Indstilling11. januar 2021, pkt. 4:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager tilsynsrapport samt handleplan til efterretning og sender sagen til orientering i Seniorrådet.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 11. januar 2021, pkt. 4:

Tiltrådt. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet.

Beslutning

Seniorrådet har modtaget det samlet tilsynsresultat for tilsynet i den kommunale hjemmepleje, samt handleplan for fund ved uanmeldt tilsyn. 

Der er nogle problemstillinger ved medicinhåndteringen, kommunikation og respekt, og dokumentation. Men Seniorrådet synes,  at det er en rigtig fin handlingsplan der er udarbejdet, med gode fokusområder, samt den information om, at der allerede inden tilsynet, var planlagt kompetenceudvikling. 

Vedr. medicinsanering som Seniorrådet tidligere har drøftet, så har man i hjemmeplejen allerede et ønske om at højne kvaliteten ved at have fokus herpå. 

Seniorrådet ville også have spurgt ind til utilsigtede hændelser, men det har man allerede taget højde for i handlingsplanen, hvilket er rigtig godt. 

Seniorrådet synes det hele ser fornuftigt ud og er tilfredse med handlingsplanen. Seniorrådet ønsker at følge processen og vil gerne informeres om tingene føres ud i livet.  

Bilag

Beslutning

Peter fortalte, at Seniorrådets vedtægter har været til behandling på Social- og Sundhedsudvalgsmødet den 8.2. med følgende kommentarer:

Paragraf 8: Hvis et medlem fraflytter kommunen, kan vedkommende sidde valgperioden ud. Denne paragraf kan ikke godkendes. Det kan den bl.a. ikke, da det er samme vilkår som f.eks. for medlemmer i kommunalbestyrelsen. Seniorrådet er ærgerlige over dette.

Endvidere var der yderligere kommentar til paragraf 10 stk. 4, vedr. valgbestyrelsen. Vi vil bestræbe os for at arbejdsgangen for vores valgbestyrelse ikke bliver for administrativ tung. Det må ikke tage mere tid, end for valgbestyrelsen til kommunal- og regionsvalget.


Vi vil kunne se Social- og Sundhedsudvalgets bemærkninger, når referatet fra mødet udkommer. Herudover forventer Seniorrådet, at vedtægterne kan godkendes i Byrådet.

Seniorrådets valgbestyrelse har afholdt møde, hvor de har drøftet og udarbejdet et udkast til køreplan for kommende Seniorrådsvalg. Der arbejdes videre herpå og der skal styr på flere ting, men det vil hjælpe arbejdet rigtig meget. Køreplanen sendes ud til rådet og der ønskes tilbagemeldinger herpå. Der var videre drøftelse heraf og vedr. det, at der skal brugere flere til at hjælpe til ved valghandlingen.

Som det er nu, stiller hverken Ingelise eller Erik op til kommende valg. Lise genopstiller heller ikke, da hun fraflytter kommunen.

Nye kandidater melder sig til og laver et lille skriv om sig selv og om ønsket for at repræsentere Seniorrådet. Herefter laves der igen en oversigt over alle opstillede.

Seniorrådsvalg gøres til et fast punkt på møderne indtil vat er overstået.

Beslutning

Der er snart valg og i den forbindelse vil Seniorrådet gerne udarbejde en lille orienteringsfolder om Seniorrådet og dets arbejde. Der har tidligere været planer om at udarbejde et blad om Seniorrådet, men det er aftalt det udskydes til efter valget. 

Medlemmerne i Seniorrådet opfordres til at skrive kortere indlæg, gerne om Seniorrådets arbejde og vilkår, men evt. også om andre gode tiltag som Ældresagen og Seniorværkstedet.  Bjarne vil samle bladet og det aftales, at Seniorrådets egne billeder bruges hertil. Evt. forslag om at bruge et billede af Brohuset også, da meget frivilligt arbejde samles her. Fristen er en god måneds tid.  

Brugen af billeder blev drøftet og vigtigheden af, at få godkendelse til at bruge et billede.  Per har via Ældresagen booket Peter Skou til at hjælpe med brugen af billeder. Peter vil gerne være med her. 

Sekretæren prøver at finde ud af, om det er muligt om Seniorrådet kan få noget information, oplæring i bl.a. brugen af billeder i forhold til GPDR. 

Beslutning

Ole Gyldendal, projektleder i kommunen deltog online i mødet, for at orientere nærmere om BeKey. Ole fortalte lidt om nærmere om BeKey og at man i flere kommuner bruger det og er glade for brugen heraf. 

Ole fortalte, at man er i gang med udarbejdelse af hvem der i første omgang skal tilknyttes BeKey.  Når dette arbejde er gjort, bliver der sendt varslingsbreve ud til de pågældende borgere og arbejdet påbegyndes herefter. Arbejdet er ikke påbegyndt endnu. Det vil dreje sig om ca. 250 borgere og vedr. også borgere der modtager privat hjemmehjælp. 

Seniorrådet fortalte, at borgene er utrygge som det er nu, at så mange har adgang til deres nøgler. 

Ole orienterede om at BeKey kører via Bluetooth, og der derfor ikke er risiko for at der sker noget hvis strømmen går, og man er heller ikke afhængelig af f.eks. 4g net eller wi-fi. Endvidere fortalte Ole, at medarbejderne kun får adgang til de borgere de skal besøge i løbet af dagen og kun i arbejdstiden og for at komme ind til borgeren skal man være ved borgeren, man kan altså ikke komme til at åbne en dør hos en borger, man ikke er fysisk ved. Medarbejdere skal bruges sin egen personlige adgang til at komme ind hos borgeren og kan derfor kun komme ind hvor de skal og man kan ved behov via en log se hvem og hvornår borgere er besøgt. Det vil kun være medarbejderne der har adgang til den elektroniske adgang, borgerne selv, modtager selv tre nøgler til egen dør. 

Udvalgte medarbejdere, vil have adgang til systemet og til at give medarbejderne adgang til forskellige borgere og det vil teknisk være muligt at give f.eks. en vagtlæge adgang til en enkelt borger, hvis vedkommende downloader appen og få adgang af hjemmeplejens medarbejdere.  Seniorrådet ville gerne høre, hvad man gør hvis nu en ambulance skal akut ind hos en borger, svaret var her, at det vil være på samme måde som man gør nu. 

Seniorrådet synes det lyder rigtig godt og mener det vil give en helt anden tryghed for borgerne, end de har i dag. 

Ole fortalte lidt om hvilke andre kommuner der gør brug af BeKey, herunder flere vestegnskommuner og Københavns kommune. Seniorrådet fik mulighed for at høre erfaringer fra leder af hjemmeplejen på Amager, der også var med til implementeringen af BeKey i Københavns Kommune. Annette fortalte, at de frygtede flere børnesygdomme, men at det gik nemmere end forventet. Medarbejderne skulle vænne sig til hvordan de skulle holde deres iPad, foran borgerens adgangsbrik for at komme ind hos borgerne, men det gik heldigvis ret hurtigt. Et andet lille problem, der allerede hurtigt blev ændret, var at når man åbner en dør, så skriver iPad ‘en nu hvilken borgers dør man åbner, så man på den måde dobbelttjekker man går ind rette sted. Annette kunne endvidere orientere om, at de er rigtig glade for systemet og borgerne føler sig meget mere trygge også i forhold til frygt for tricktyverier, hvor folk f.eks. siger de kommer fra hjemmeplejen. Nu ved man de skal kunne komme ind via appen, en adgang som både gælder til en hoveddør og en evt. opgangsdør. Annette fortalte, at medarbejderne altid har iPad ‘en med, det er også her de ser deres køreliste og informationer om borgerne, og hvis der er bøvl med en iPad, er der en låne iPad man kan gøre brug af. Ole fortalte endvidere, at i Ishøj står kommunen for udgiften både i forhold til de kommunale og private leverandører, så det ikke er pengene der afgør om man bliver tildelt denne løsning. Til sidst tilføjede Ole, at hvis en borger får tildelt BeKey f.eks. en torsdag, så burde det allerede være klar til at bruge i løbet af fredagen. 

Seniorrådet ser det som en kæmpe gevinst for borgerne med det nye elektroniske nøglesystem. 

Beslutning

Bjarne ville gerne rose kommunen i forbindelse med vaccinationen for borgerne. Han synes det har fungeret rigtig godt, folk har været søde og hjælpsomme og tidsplanen har passet rigtig fint. Endvidere var der kort drøftelse af vacciner og at vaccine et og to skal være den samme.