Referat
Seniorrådet tirsdag den 12. april 2016 kl. 13:00

Mødelokalet 6. sal

Beslutning

Godkendt.

Beslutning

- Leif Christoffersen og Bjarne Gosvig har deltaget i Vestegenstræf i Tårnby. Mødet gik godt.

- Merete Amdisen har inviteret Seniorrådet til et møde den 25. april 2016 om værdighedspolitikken.

Sagsfremstilling

Høring af værdighedspolitikken

Beslutning

- Høringsfase omkring værdighedspolitikken er fra den 3. maj til slutningen af maj. Der udarbejdes ligeledes handlingskatalog.

Beslutning

Hele Seniorrådet skal fremtidig med til møderne i hjemmeplejeudvalget.

Beslutning

- Der efterlyses fortsat undervisning i brug af iPads. Maja Aller kontakter IT omkring dette.

- To opladere har været til ombytning.

- En brugervejledning til iPad efterlyses. Maja Aller undersøger dette hos trykkeriet.

Sagsfremstilling

Vi har i Seniorrådet drøftet kvalitetsstandarder. I den forbindelse ville vi meget gerne have svar på følgende:

 

a) Hvor mange udarbejdede kvalitetsstandarder er der udarbejdet på ældreområdet? Vi vil meget gerne have en kopi af disse.

 

b) Har man i forbindelse med den forestående udarbejdelse af værdighedspolitik også overvejet at udarbejde en kvalitetsstandard for denne?

 

c) Har man en kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg? Og hvordan kontaktes borgere angående forebyggende hjemmebesøg?

 

Beslutning

- Maja Aller undersøger om der fremadrettet skal holdes møder mellem Seniorrådet og kommunikationsafdelingen.

 

- Der udarbejdes ikke en selvstændig kvalitetsstandard for værdighedspolitikken.

 

- Til sommer udkommer vejledningen med nye retningslinjer for de forebyggende hjemmebesøg. Herefter udarbejdes kvalitetsstandard for Ishøj Kommune.

Resume

Kvalitetsstandarder for praktisk hjælp og personlig pleje samt madservice fremlægges til godkendelse gældende fra maj 2016.

Sagsfremstilling

Der er foretaget sproglige ændringer samt flyttet på nogle afsnit.

I kvalitetsstandarden ”personlig og praktisk støtte” er der ingen serviceændringer, dog er det rettet i standarden at hovedrengøring er ændret til 5 timer, jvf budgetbeslutning 2016.

I kvalitetsstandarden ”madservice” er borgerens betaling reguleret jvf. budget 2016. Tilskuddet til fritvalgsbeviserne er ligeledes reguleret.

IndstillingForslag til beslutning: 11. april 2016, pkt. 42:

Social- og Sundhedsudvalget godkender kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk bistand samt madservice.

 

Punktet sendes til Senior- og Handicaprådet.Social- og Sundhedsudvalget, 11. april 2016, pkt. 42:

 

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Resume

Kvalitetsstandard hjælpemidler fremlægges til godkendelse gældende fra maj 2016.

Sagsfremstilling

Der er ingen serviceændringer i kvalitetsstandarden, der er dog nogle få sproglige ændringer samt flyttet på nogle afsnit.

Der er præciseret, at hvis borger vælger at benytte muligheden for ”det frie valg” af leverandør af hjælpemidler, at firmaet skal  været CVR oprettet og at tilbuddet skal godkendes af de sagsbehandlende terapeuter inden købet. Ligeledes er det præciseret, at hvis hjælpemidlet er en ”forbrugsgode” (et produkt der fremstilles og forhandles bredt) så er der en minimumspris på produktet på 500 kr.

IndstillingForslag til beslutning: 11. april 2016, pkt. 43:

Social- og Sundhedsudvalget godkender kvalitetsstandard for hjælpemidler.

 

Punktet sendes til Senior- og Handicaprådet.Social- og Sundhedsudvalget, 11. april 2016, pkt. 43:

 

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Resume

Kvalitetsstandard for plejebolig- og ældrebolig fremlægges til godkendelse gældende fra maj 2016.

Sagsfremstilling

Der er ingen serviceændringer i standarderne. Der er foretaget enkelte sproglige rettelser i de to dokumenter, dog er der foretaget en enkelt ændring i standarden ”plejeboliger” således at Torsbo som Kærbo nu har døgnpladser.

IndstillingForslag til beslutning: 11. april 2016, pkt. 44:

Social- og Sundhedsudvalget godkender kvalitetsstandarderne for pleje- og ældrebolig.

 

Punktet sendes til Senior- og Handicaprådet.Social- og Sundhedsudvalget, 11. april 2016, pkt. 44:

 

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning.

 

Bilag

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget i Ishøj kommune reviderer årligt kvalitetsstandarderne for træning. Hermed fremlægges kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning gældende fra maj 2016.

 

Der er er i kvalitetsstandarderne ingen ændringer i forhold til den nuværende standard.

 

IndstillingForslag til beslutning: 11. april 2016, pkt. 41:

Social- og Sundhedsudvalget godkender kvalitetsstandarder for træning.

 

Punktet sendes til Senior- og Handicaprådet.

 Social- og Sundhedsudvalget, 11. april 2016, pkt. 41:

 

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Fra den 1. januar 2016 er der sket en ændring i Lov om social service med hensyn til forebyggende hjemmebesøg. Ændringen indebærer at kommunerne skal udvide målgruppen for forebyggende hjemmebesøg.

 

Notat med orientering om lovændringen er vedlagt.

IndstillingForslag til beslutning: 11. april 2016, pkt. 39:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Punktet sendes til Senior- og Udsatterådet.

 Social- og Sundhedsudvalget, 11. april 2016, pkt. 39:

 

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Seniorrådet vil gerne forespørge muligheden for et møde/kursus om servicelovens bestemmelser for ældreområdet.

Beslutning

Seniorråd vil tilmelde sig kursus omhandlende lovgivning omkring det at sidde i et seniorråd.

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsens Embedslægeinstitution har i 2015 været på tilsyn på plejehjemmet Torsbo. Der er i denne sammenhæng udarbejdet en rapport. Rapporten viser, som i foregående år, at Torsbo et et velfungerende plejehjem, der er i stand til at udvikle sig i takt med den generelle udvikling på området. Ifølge rapporten har ledelsen og personalet på Torsbo arbejdet konstruktivt og målrettet og gjort en stor indsats for at imødekomme Sundhedsstyrelsens krav siden sidste tilsyn i 2013. Der er dog fundet enkelte fejl og mangler, indenfor områderne sundhedsfaglig dokumentation, medicinhåndterning samt patientrettigheder. Næste tilsyn vil blive foretaget på Torsbo i 2016.

 

På plejehjemmet Kærbo blev der ikke fundet fejl og mangler under Embedslægens tilsyn i 2014, hvorfor der først foretages tilsyn igen i 2016.

 

Det kommunale tilsyn har ligeledes udført uanmeldt tilsyn på både Kærbo og Torsbo i 2015. Tilsynets vurdering lyder, at Ishøj Kommune har to meget veldrevne plejehjem, der formår at udvikle sig løbende i takt med udviklingen i borgernes behov og den generelle samfundsudvikling på området. Ligeledes formår begge plejehjem at planlægge og udføre tiltag, der sikrer den gode kvalitet i plejen, med den rette balance imellem sikkerhed i plejen og livskvalitet for borgerne.

 

Tilsynsrapporter er vedhæftet.

 

IndstillingForslag til beslutning: 11. april 2016, pkt. 40:

Social- og Sundhedsudvalget tager tilsynsrapporterne til efterretning.

 

Punktet sendes til Seniorrådet.

 Social- og Sundhedsudvalget, 11. april 2016, pkt. 40:

 

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Beslutning

Næste møde er den 14. juni 2016.

Beslutning

- Maja Aller skal undersøge om der er en, som kan komme og orientere om mulighederne for kørsel.