Referat
Seniorrådet tirsdag den 15. oktober 2019 kl. 13:00

Rådhuset 2. sal, mødelokale Arken

Beslutning

Velkomst ved Peter.

Når dagsorden og referatet er klar på hjemmesiden, er det aftalt at Sekretæren giver medlemmerne

besked herom.

Referatet blev godkendt. Det er aftalt, at der umiddelbart ikke nævnes navne på Seniorrådets medlemmer

under de enkelte punkter.

 

Beslutning

Godt møde sidst med Maibritt Pedersen og Helle Madsen.

Drøftelse af ændringer fra medlemmerne. Det aftales, at rettelserne skrives und og sekretæren sender

udkastet rundt til endelig godkendelse inden fredag den 18/10.

 

Resume

Orienteringspunkt

Udskydelse af Brugerundersøgelse Hjemmepleje og Madservice

Sagsfremstilling

Administrationen ønsker at implementere vaskeprojekt i Hjemmeplejen forinden der igangsættes brugerundersøgelse af Hjemmepleje og Madservice. Dette forventes igangsat 1. kvartal 2020 af hensyn til borgerne. Social- og Sundhedsudvalget blev orienteret på udvalgsmødet d. 7/10 2019 og godkendte meddelelsen. Se bilag for undersøgelsesmateriale.

 

Indstilling

Seniorrådet tager orientering om udskydelse af brugerundersøgelse af Hjemmepleje og Madservice til efterretning.

Beslutning

Vi havde kort drøftelsen om skemaet på forrige møde. Seniorrådet var tidligere blevet lovet, at være

”prøvekaniner” i forhold til spørgeskemaet og er da ærgerlige over de ikke er blevet hørt inden det er

færdig udarbejdet.

Der er enighed i, at skemaet er for langt og vil være uoverskueligt for mange. Det er et skema til primært

ældre borgere der modtager hjemmepleje. Mange borgere vil måske ikke få besvaret skemaet, hvis det

virker uoverskueligt og andre borgere vil have behov til hjælp for at kunne udfylde det. Seniorrådet kan

være bekymret for svarprocenten på et sådant skema og vil man kunne få et reelt billede af virkeligheden.

Seniorrådet foreslår, at det kunne være en god idé med fokus interview, her vil man også kunne få et mere

uddybende svar.

Seniorrådet vil gerne tilbyde deres hjælp og være med indover udarbejdelsen af spørgeskemaet.

Der var yderligere drøftelse af spørgeskemaet. Seniorrådet ønsker at punktet tages op igen.

 

Bilag

Resume

Orienteringspunkt

Den nuværende aftale vedrørende plejehjemslæge udløber med udgangen af 2019, og der er fra 2020 ikke afsat centrale midler i økonomiaftalen til at fortsætte ordningen. Da de fasttilknyttede plejehjemslæger opleves til gavn for beboere såvel som medarbejdere, anbefales det, at ordningen fortsætter i 2020, ved at Ishøj Kommune selv finansierer udgifterne hertil. Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til beslutning.

Sagsfremstilling

Der har i perioden 2016-2019 været afsat midler til fasttilknyttede plejehjemslæger, som en del af bloktilskuddene til kommunerne. Der er imidlertid ikke afsat midler ifm. økonomiaftalen til at forlænge aftalen i 2020. Det vil derfor være den enkelte kommune, der skal afholde udgiften til plejehjemslæge i 2020, såfremt ordningen ønskes fortsat. KL arbejder for en permanent ordning for fasttilknyttede plejehjemslæger, og det er forhåbningen, at dette kan ske allerede fra 2021. Således vil det kun være i 2020, at kommunerne selv skal finansiere udgiften til plejehjemslæge.

I Ishøj Kommune koster det 80.000 kr./årligt at have en plejehjemslæge tilknyttet Torsbo og Kærbo. Der er stor tilfredshed med plejehjemslægen på begge plejecentre. Det er en stor fordel, at der fast kommer en læge, som regelmæssigt kan tilse beboerne og som hurtigt kan følge op på eventuelle sygdomme. På personalesiden er der også stor tilfredshed med plejehjemslægen, som bruges til faglig sparring omkring konkrete borgere og mere generelle problemstillinger.

Det anbefales derfor, at ordningen med plejehjemslæge fortsætter i 2020, og at udgifterne hertil fordeles mellem Torsbo og Kærbo inden for den eksisterende budgetramme.

Indstilling7. oktober 2019, pkt. 124:

Forslag til beslutning.
Social - og Sundhedsudvalget godkender,
at ordningen vedrørende plejehjemslæge fortsætter i 2020 og at finansieringen er som foreslået.Social- og Sundhedsudvalget, 7. oktober 2019, pkt. 124:

Tiltrådt.

Beslutning

 Der er enighed om, at det umiddelbart er en rigtig god idé, at ordningen med plejehjemslæge videreføres.

Der er dog en bekymring for hvor midlerne hertil skal findes, da de skal tages af eksisterende økonomi. Det

er med til at udhule budgettet. Seniorrådet er bange for, at det vil blive på bekostning af varme hænder.

Seniorrådet ville gerne hører nærmere om, hvem lægen er og hører nærmere om ordningen, f.eks. hvor

ofte lægen er på plejehjemmet mv. Det aftales, at Lise vil hører ind til ordningen på kommende møder med

henholdsvis Kærbo og Torsbo.

Der var forslag om, at nogen af midlerne der er tilført via værdighedsmilliarden, kunne bruges til betaling af

denne ordning.

 

Økonomi

Der er en udgift på 80.000 kr. i 2020 til finansiering af plejehjemslæge tilknyttet de to plejecentre. Udgiften vil fordeles forholdsmæssigt mellem Kærbo og Torsbo.

Resume

Orienteringspunkt

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 10. december 2018 at forlænge samarbejdet med initiativet Elderlearn for året 2019. Der foreligger en ny samarbejdsaftale for 2020 til drøftelse og godkendelse.

Sagsfremstilling

Elderlearn sætter ældre og sprogskolestuderende i kontakt med hinanden. Formålet med Elderlearn er at øge livskvaliteten og bekæmpe ensomhed blandt ældre ved at give de ældre borgere i Ishøj muligheden for at bidrage med frivilligt arbejde. Initiativet har ligeledes til formål at forbedre integration af udlændinge, give dem et øget kendskab til dansk kultur samt at forbedre deres danskkundskaber gennem samværet med ældre. De ældre og de sprogskolestuderende mødes hjemme hos den ældre, og har samtaler om fx det danske samfund, livshistorier og interesser.

En eventuel fortsættelse af samarbejdet med Elderlearn vil indebære en udvidelse af det oprindelige formål. Det betyder, at Elderlearn også vil benyttes i processen at rekruttere og opkvalificere sosu-elever og sosu-medarbejdere til Ishøj Kommune. Dette indebærer, at Elderlearn vil informere de frivillige fra Elderlearn om sosu-uddannelsen og muligheden for at være elev i Ishøj Kommune. Herudover vil sosu-elever og sosu-medarbejdere fra Ishøj få mulighed for at blive en del af Elderlearn, og herigennem blive opkvalificeret. Tillige vil Elderlearn have fokus på at engagere ældre og udlændinge fra Elderlearn i lokalsamfundet ved at bygge bro til initiativer i Ishøj.

Initiativet har kørt i Ishøj Kommune i to år, hvoraf det første år var som pilotprojekt. Den nuværende samarbejdsaftale udløber med udgangen af 2019.

Der er opstillet følgende mål for samarbejdet i 2020:

  • Elderlearn laver 15 matches mellem ældre og udlændinge
  • Elderlearn matcher alle elever som henvises fra uddannelseskonsulenten, samt alle sosu-medarbejdere som henvender sig fra Ishøj Kommune. Elderlearn er dog ikke forpligtet til at matche mere end 15 par.
  • Elderlearn henviser relevante frivillige sprogskolestuderende fra Elderlearn til sosu-uddannelsen.
  • Elderlearn informerer alle frivillige om relevante lokale tilbud.
  • Elderlearn leverer en rapport, som evaluerer forløbet.

Ishøj Kommune vil formidle kontakt mellem Elderlearn og lokale aktører i Ishøj. Ligeledes vil Ishøj Kommune samarbejde med ældrelearn om rekruttering af sosu-elever. De resterende opgaver varetages af Elderlearn. Det indebærer blandt andet, at Elderlearn holder oplæg for sosu-elever, informerer relevante kommunale medarbejdere og andre lokale aktører, rekrutterer udlændinge via sprogskolerne, koordinerer og følger op på forløbene, udarbejder samtalemateriale mm.

Samarbejdsaftalen er vedhæftet som bilag.

I efteråret 2020 fremlægges status på samarbejdet med Elderlearn for Social- og Sundhedsudvalget og der tages stilling til eventuelt samarbejde i 2021.

Indstilling7. oktober 2019, pkt. 123:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender samarbejdsaftalen med Elderlearn for 2020.Social- og Sundhedsudvalget, 7. oktober 2019, pkt. 123:

Tiltrådt. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet.

Beslutning

Seniorrådet kender ikke meget til ordningen og synes det er en svær ordning at forstå.

Der var yderligere drøftelse om ordningen med Elderlearn, både fordele og ulemper. Men vigtigt, at der

gøres noget for at rekruttere til plejen.

 

Økonomi

Prisen for samarbejde med Elderlearn i 2020 vil beløbe sig i kr. 50.000 eks. moms. Det foreslås, at samarbejdet finansieres via de ubrugte bloktilskudsmidler fra Værdighedsmilliarden. Restbeløbet af bloktilskudsmidlerne fra Værdighedsmilliarden udgør kr. 263.000, hvilket Social- og Sundhedsudvalget i juni 2019 besluttede at lægge i kassen.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt

Transport- og boligministeriet har rettet henvendelse til Ishøj Kommune vedr. plejeboliggarantien.

Sagsfremstilling

Ventetid på Plejebolig

Transport- og boligministeriet har rettet henvendelse til flere kommuner, blandt andet Ishøj Kommune, i et ventetiden på en plejebolig i gennemsnit ligger over 45 dage eller mere (se bilag). Ishøj Kommunes gennemsnit er 79 dage. Plejeboliggarantien er på 60 dage.

Ishøj Kommune har oplevet et stigende pres på ansøgninger til plejeboliger. Se nedenstående tabel:

 

Antal

Antal dage i g.snt.

 Venteliste 1.1 2018

 38

 

 Visiteret i 2018

 37

 

 Venteliste 31.12 2018

 19

 

 Indflytninger 2018

 30

 

 Venteliste medio september 2019

 19

 

 Borgere der er omfattet af garanti med overskridelse

 9

 79

 Borgere der ikke er omfattet af garanti med overskridelse

 7

 112

 

Ved indgang til 2018 havde Ishøj Kommune 38 borgere på venteliste.

Ved pladsledighed tages der hensyn til det aktuelle behov hos den enkelte borger. Dette betyder, at der tages hensyn til om borgeren kan klare sig (længere end andre borgere på listen) i eget hjem ved hjælp af hjemmepleje og familie. Derfor kan der i nogle tilfælde opstå overskridelse af plejehjemsgarantien i større omfang end andre.

Ishøj Kommune har ikke kunne leve op til garantien i 2018 på grund af større søgning.

I 2019 har der være udfordringer med pladsledighed på grund af omlægning af pladser på Kærbo.

 

Indstilling7. oktober 2019, pkt. 127:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.Social- og Sundhedsudvalget, 7. oktober 2019, pkt. 127:

Tiltrådt. Administrationen arbejder med forslag på kort og lang sigt for at afhjælpe situationen.

Beslutning

Der er i Seniorrådet en generel bekymring for at vi i Ishøj Kommune ikke kan overholde tidsfristen.

Der var drøftelse om, hvad man kunne gøre for at få ventetiden forkortet. Her blev der sat spørgsmålstegn

til, om det er bedre at gennem pladserne til Ishøj borgere, end at ”sælge” dem til andre kommuner.

Seniorrådet ville gerne hører nærmere om, hvad man har tænkt sig at gøre for at nedbringe denne ventetid

og hvad man vil gøre for at det ikke sker igen. Seniorrådet ønsker et tidsperspektiv herpå.

 

Bilag

Beslutning

Der er aftalt møde hos Pitstop for Seniorrådet den 4. november 2019 kl. 9.00-10.00. Det aftales, at man

giver Peter svar på om man deltager eller ej.

 

Beslutning

Seniorrådet drøftede om fremtidige brug af temadage, kurser mm. for Seniorrådet. Er det noget, der forsat

skal gøres brug af, for vi nok ud af det mv.? Der er enighed i, at det er forskelligt hvilket udbytte man har,

alt efter hvor man har været hænde. Men der er enighed i, at Seniorrådet fortsat så længe der er økonomi

til det, skal deltage i relevante møder / kurser mm. Det aftales, at det er en god idé, at vurdere i fællesskab

fra gang til gang, også alt efter prisen.

Der er enighed i, at det er vigtigt for Seniorrådets medlemmer, at holde sig opdateret, ved at deltage i

relevante foredrag, temadage m.fl. Så der er enighed i, at hvis der er midler til det, så ønskes det at

fortsætte.

Der var drøftelser om de forskellige boformer man har mulighed for som ældre. Seniorrådet ville gerne

høre nærmere om muligheder specifikt her i Ishøj. Tidligere var det meningen at Seniorrådet skulle læse

korrektur på en folder herom for Ishøj. Sekretæren rykker herfor.

Der er indbudt til møde i Vestegnen, her deltager Lise og Bjarne.

 

Beslutning

Seniorrådet ønsker på hvert møde, at få et overblik over egen økonomi. Det har været svært, ja nærmest

umuligt at kunne gennemskue Seniorrådets økonomi 2019.

Seniorrådet  ønsker at få totalt overblik over egen økonomi, med beløb for hvilket tilskud der er givet til hvad, hvor meget frivillig festen har kostet Seniorrådet mv. Det aftales, at sekretæren skriver til rette personer for at skaffe Seniorrådet dette overblik.

 

Beslutning

Flere af Seniorrådets medlemmer har deltaget i ældredagen i Greve. Her var mange forskellige stande, lige

fra Røde Kors, Seniorrådet, Ældresagen, Politiet m.fl. Der var også private firmaer, som havde købt sig til en

stand. Prisen var på 10.000 og var sponsoreret. Der var enighed i, at dagen var rigtig fint sat sammen.

Endvidere var der drøftelse om det kunne afholdes på samme måde i Ishøj.

 

Beslutning

Der var drøftelse af de forskellige møder, temadage mm. som Seniorrådet har deltaget i.

I forbindelse med der snart er regionsmøde, blev det drøftet hvad en indlæggelse koster, hvor man kan se

det. Bjarne udarbejder et skriv i samarbejde med Lise til regionen herom. Borgmesteren i Greve har

tidligere udtalt, at hun ikke har mulighed for at se priser på enkelte indlæggelser, men får samlet beløb på

regning fra regionerne.

 

Det aftales, at sekretæren printer oversigt ud til Seniorrådet over kommende aktiviteter til næste møde.

Lise orienterede om, at hun har været til et rigtig fint møde ud på Torsbo, hvor hun fik en rigtig god

introduktion hertil. Det var en rigtig positiv oplevelse og Seniorrådet ser frem til samarbejdet med Torsbo.

 

Seniorrådet havde modtaget klage vedr. port /lågen på Torsbo er ude af drift og har været det af flere

omgange. Seniorrådet vil gerne henstille til at kommunen for styr på det, så beboerne kan komme til og fra

Torsbo som ønsket.

 

Den ny vaskeordning med Berendsen:

Seniorrådet har modtaget klage over den nye vaskeordning. Klagen går overordnede på, at Hjemmeplejen

ikke som tidligere kan være behjælpelig med vasketøj som tidligere. Seniorrådet kan ikke tage enkelt sager

op, men har fra flere hørt de er skeptiske om den nye ordning. I den forbindelse har Seniorrådet nogle

spørgsmål til den nye vaskeordning.

Seniorrådet vil gerne vide, hvad det koster, Kærbo, Torsbo og Hjemmeplejen at overgå til den nye

vaskeordning med Berendsen. Endvidere ønsker Seniorrådet, hvem der har ansvaret for denne nye

ordning, hvem der står for det og hvilken beregning der danner grundlag herfor.

Seniorrådet vil undersøge omkostningerne mm., på plejehjemmene og i Hjemmeplejen.

Seniorrådet vil evt. gerne have et ekstraordinært møde med de ansvarlige for ordningen.

 

Beslutning

Der var ønske om, at tilgængelighedsudvalget kigger nærmere på Ishøj stien, bl.a. bag Kærbo. Her ligger

fliserne ikke pænt og man kan være uheldig at falde her, samtidig er der dårlig belysning. Der var drøftelse

heraf.

 

Seniorrådet har ønske om, at tilgængelighedsudvalget melder ud, evt. med faste møder, så medlemmerne

kan få status på ting de har taget op, som f.eks. adgang til Brohuset.

 

Vedr. maden på plejehjemmene, så er Seniorrådet gjort opmærksom på flere klager over maden.

Seniorrådet kunne godt tænke sig, at prøve maden af og gerne uanmeldt hvis det er muligt. Der var

drøftelse heraf.

 

Der var drøftelse af Brøndbys udendørs genoptræningsbane. Seniorrådet kunne ønske, at vi havde sådan et

tilbud i Ishøj. Bjarne tager kontakt til Brøndby herom.

 

Det aftales, at lise laver udkast til artikel til Kærbo, der skal handle om Seniorrådet.

 

Seniorrådet drøftede vigtigheden af en artikel i bladet Ældresagen. Der var enighed i, at det er vigtigt at

Seniorrådet er synlige her, da omkring 2500 af kommunens borger vil modtaget bladet. Dog var der

enighed, at 1000 kr. for en artikel er mange penge, så prisen den ønskes forhandlet.

 

Det aftales, at sekretæren sender skema vedr. befordring til formanden.

 

Det aftales, at sekretæren skal sørge for, at kommunen for rettet Seniorrådets oplysninger inden på

kommunens hjemmeside.

 

Der afholdes informationsmøde om Stafet for livet 2019 i Ishøj den 28. oktober 2019. Dette blev drøftet.

 

Temadag som afholdes af Seniorrådet blev drøftet. Den planlægges i tidsrummet kl. 16.-18, der er som

tidligere nævnt enighed i, at tricktyverier, tryghed mm. er et godt emne. Dette blev drøftet. Det aftales, at

næstformanden går videre hermed.

 

Situationen for samarbejdet med hjemmeplejen og caféerne blev kort drøftet. Dette er også på som punkt

på kommende Seniorrådsmøde.

 

Seniorrådets julefrokost blev drøftet. Det aftales, at formanden indbyder de aftalte hertil. Sekretæren har

bestilt mad mv. hos rådhusets kantine.