Referat
Seniorrådet tirsdag den 16. juni 2020 kl. 11:30

Mødelokale Arken

Beslutning

Vedr. referat fra Seniorrådsmøde den 21. april 2020;

Besøg og forvisning af Viima produkter (produkter Hjemmeplejen benytter til brug af rengøring i private hjem) ved Henrik Ravn, er udskudt til Seniorrådsmøde i september.

Det aftales at formand og næstformand sætter sig sammen og udarbejder et forslag til budget.

Seniorrådet har et ønske om, at besøge det showroom der er med Velfærdsteknologi i Gentofte. Det aftales, at formand Peter Møller aftaler tid hertil. 

Seniorrådet havde forespurgt kommunen om man har en Parkinson koordinator, på samme måde som demenskoordinatoren? Det har man ikke i kommunen, men man kan henvende sig til demenskoordinatoren og kan få rådgivning herom. Der er flere medarbejdere i kommunen som har gode kompetencer inden for Parkinson området. Endvidere er Seniorrådet opmærksom på, at der bl.a. er en Parkinson forening i Ishøj. Seniorrådet undrede sig over, at der ikke er mere fokus på Parkinson, eftersom det er meget udbredt.

Det aftales, at deltagerne i diverse temadage, sender slides fra dagen rundt til de andre medlemmer af Seniorrådet.  

Vedr. referat fra Seniorrådsmøde den 2. juni 2020;

Erik har til orientering skrevet til tilgængelighedsudvalget vedr. lokalerne i Brohuset.

Per har stadig bolden vedr. undervisning i online mødeaktivitet via Ældre Sagen.

Seniorrådet efterlyser kvalitetsstandarder for pårørende. Seniorrådet ser dem gerne til høring.

 

Beslutning

Orientering formand;

Vigtigheden af hvem man får sendt mails til, er den rigtige, at man f.eks. ikke kommer til at videresende mails der ikke vedrører vedkommende. Der var snak om mails, hvis man f.eks. er med på en mail cc eller bcc, skal man ikke svare er, så er man med til orientering.

Formanden orienterede om organisationsændringen i kommunen, herunder det at Kultur og Fritidsområdet, fremover skal hører under Teknik og Miljø. Endvidere blev Seniorrådet orienteret om, at Lisbeth Lentz fratræder sin stilling som direktør for Velfærd og Undervisning i kommunen og går på pension. Der er nu et udvalg i gang med at finde en afløser.

Danske Ældreråd har sendt en håndbog ud til medlemmerne. Der er enighed i, at den primært henvender sig til nye medlemmer, men er rigtig fin at have.

Den 21. september 2020 invitere Danske Ældreråd til kursus for formænd, der bl.a. handler om personligt lederskab, Kurset er gratis og formand Peter deltager.

Seniorrådet er orienteret om, at kommunen arbejder på at udvikle en ny Hjemmeside. Den nye Hjemmeside forventet opstart primo 2021.

Lægehuset i centeret på anden sal, overgik pr. 1. januar 2020 til at leje lokalerne direkte af centret og ikke som tidligere via kommunen.

Ishøj Kommune har haft forpligtende samarbejde med Vallensbæk kommune. Man er ved, at indgå aftale om, at det samarbejde skal stoppe. Men det frivillige samarbejde mellem de to kommuner, kan umiddelbart fortsætte. Det frivillige samarbejde omhandler bl.a. genoptræningsområdet.

Orientering næstformand;  

Det blev kort vendt, om man alligevel skulle gå i gang med blad via ADmedier. Der er enighed i, at dette udskydes. Det aftales videre, at der snarest muligt, skal udarbejdes et mini blad med informationer fra og om Seniorrådet. Alle opfordres til at byde ind med indhold. Bjarne og Erik tager teten på bladet.

Det ønskes, at der holdes fast i temamødet med Ældresagen om Sikkerhed.

 

Beslutning

Tilgængelighedsudvalget;

Der er møde i Tilgængelighedsudvalget den 25. juni 2020, bl.a. vedr. Brohuset og det nye byggeri ved Kærbo. Referatet sendes efterfølgende rundt til medlemmerne af Seniorrådet.

Beslutning

Maibritt havde udarbejdet diverse oversigter over økonomien ud til Seniorrådet sætter stor pris på den synlig det giver med disse oversigter.

Budgettet blev gennemgået og drøftet. Maibritt sender budget oversigten til Seniorrådet.

Seniorrådet var glade for Maibritts deltagelse og gennemgang af økonomien, det er med til at skabe et godt overblik.

Seniorrådet påpegede, at de ikke gør brug af computere og telefoner i Seniorrådet og derfor ikke ønsker at betale hertil.  Maibritt tager denne information med videre.

Endvidere blev udgifterne til frivillighedsfesten drøftet. Seniorrådet ønsker ikke bidrage økonomisk til frivillighedsfesten, da der ikke er økonomi hertil. Sekretær Anette tager denne information videre til rette vedkommende.

Seniorrådet stillede spørgsmålstegn ved, om det kan være rigtigt, at diæterne trækkes fra Seniorrådets budget. Maibritt vil undersøge hvad man gør andre steder og vil vende tilbage.

Seniorrådet spurgte ind til deres undring, om hvorfor Seniorrådet ikke særskilt står nævnt i den røde budget bog. Maibritt kigger nærmere herpå, men oplyser, at der er kommet ny kontoplan og derfor kan tingene stå anderledes nu.

Seniorrådet ville gerne have en uddybning af betaling til fastnet, kabelplus, tdc og div. abonnementer. Maibritt og Anette går videre hermed.

 

Resume

Orienteringspunkt

Træning og Rehabilitering i Ishøj Kommune varetager kommunens tilbud for ernæringsterapi. Her præsenteres årsrapporten for 2019. Teamleder Nathalie Hjort Pedersen deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Borgere, som har et utilsigtet vægttab og nedsat appetit fx i forbindelse med sygdom, kan modtage ernæringsterapi i Ishøj Kommune. Ernæringsterapi er diætvejledning ved klinisk diætist, hvor borgerne får hjælp til at sammensætte deres kost, så vægttabet stabiliseres eller vægten øges. Tilbuddet kræver henvisning.

Årsrapporten viser at:

 • I 2019 har der været henvist 31 borgere til ernæringsterapi.
 • Borgerne er i gennemsnit blevet telefonisk kontaktet af en sundhedskonsulent 1,5 dage efter modtagelse af henvisningen.
 • Henvisningerne fordeler sig jævnt over året, dog med lidt månedlige udsving.
 • Henvisningerne fordeler sig på følgende måder ift. diagnoser: Geriatri (dvs. behandling og rehabilitering af ældre patienter) 55 %, kræft 13 %, KOL 3 % og andet 29 %. Andet dækker bl.a. over ortopædkirurgiske, hjerterelaterede og reumatologiske (dvs. sygdomme i bevægeapparatet) diagnoser.
 • Henvisningerne kommer både fra fysioterapeuter og ergoterapeuter (12 stk.), egen læge (6 stk.), hverdagsrehabilitering og hjemmevejledere (6 stk.), hjemmeplejen (3 stk.), plejepersonale (2 stk.), andre (1 stk.), samt borgere som selv henvender sig (1 stk.).

Træning og Rehabilitering forventer at antallet af henvisninger i indeværende år kommer til at overstige antallet fra 2019. I første kvartal af 2020 havde Træning og Rehabilitering således modtaget i alt 14 henvisninger til ernæringsterapi. Det er 9 flere end på samme tidspunkt i 2020. Årsagen til stigningen i antal henvisninger kan blandt andet forklares med et større samarbejde mellem fysio- og ergoterapeuterne i Træningscenteret og diætisten i Sundhedscenteret.

Gruppen af henviste borgere rummer en stor diversitet og dermed også en stor kompleksitet, når effekten af tilbuddet skal vurderes. De 31 borgere repræsenterer fx både terminale syge borgere og syge borgere, der skal rehabiliteres efter kirurgiske indgreb. Ernæringsterapien og den deraf følgende diætbehandling tilrettelægges efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger, der lægger vægt på et individualiseret forløb med udgangspunkt i borgerens behov og kliniske situation. Den kliniske diætist sætter derfor i samråd med borgeren eller plejepersonalet et fælles mål for diætbehandlingen.

Ni borgere blev afsluttet i enighed. Det sker, når borgeren opnår vægtøgning, eller viser sig at være i stand til selv at fortsætte diætbehandlingen på egen hånd, og dermed har forståelse for principperne og målet med kostens sammensætning.

Seks borgere overgår til plejehjem/-centre. Med dette forstås, at den kliniske diætist igangsætter ernæringsterapien ved at udarbejde en plan sammen med plejepersonalet. Denne plan er en rettesnor for plejepersonalet i det daglige pædagogiske arbejde med at opmuntre og motivere borgeren til at indtage nok mad til at dække deres ernæringsbehov.

De fem borgere, der er afsluttet efter eget ønske, ønsker ikke at fortsætte med vejledningen, indtil det aftalte mål er opnået. De ønsker ikke forløb, blot en enkelt vejledning, der kan bidrage med viden omkring, hvordan de skal agere fremadrettet.

De to borgere, der er afsluttet af andre årsager, har ikke behov for ernæringsfaglig udredning. Det kan fx være borgere, der har haft utilsigtet vægttab som følge af tab af ægtefælle. Her er de henvist videre til fx sorg- og livsmodsgruppe.

Der er ikke udarbejdet statistisk sammenligningsgrundlag mellem kommunerne, hverken på Vestegnen eller på nationalt niveau. Det skyldes, at der ikke foreligger nogle nationale retningslinjer for henvisninger til ernæringsterapi i kommunalt regi og dermed heller ikke noget validt sammenligningsgrundlag, i det kommunerne løser opgaven meget forskelligt. Dette ses blandt andet ved, at de kliniske diætister er organiseret meget forskelligt i kommunerne.

Årsrapporten er vedlagt som bilag.

Indstilling11. maj 2020, pkt. 47:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.Social- og Sundhedsudvalget, 11. maj 2020, pkt. 47:

Tiltrådt. Sagen sendes til Seniorrådet og Handicaprådet til efterretning.

Beslutning

Årsrapport for ernæringsterapi er taget til efterretning og det ser rigtig fint ud. 31 henviste borgere er ikke mange, derfor er det godt med udbredelse af kendskab hertil, hvor det er relevant.

 

Bilag

Resume

Orienteringspunkt

Træning og Rehabilitering tilbyder forløbsprogrammer med udgangspunkt i forskellige kroniske sygdomme. Her præsenteres årsrapporten for forløbsprogrammerne i 2019. Teamleder Nathalie Hjort Pedersen deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Sundhedskonsulenter og fysio- og ergoterapeuter i Træning og Rehabilitering varetager i samarbejde med Vallensbæk Kommune de tre store forløbsprogrammer for borgere med henholdsvis KOL, diabetes og kræft. Desuden tilbydes diætistvejledning til borgere med prædiabetes, forløb til borgere med lænderygsmerter samt hjerteforløbsprogram. Sidstnævnte er udliciteret til Albertslund Kommune. Formålet med indsatserne er at styrke borgernes evne til at mestre hverdagslivet med en kronisk sygdom.

Årsrapporten viser at:

 • Sundhedscenteret har i 2019 modtaget 197 henvisninger til forløbsprogrammer heriblandt 39 henvisninger til psykologhjælp, overvægt, stress osv., som Sundhedscenteret ikke tilbyder.
 • Størstedelen af de modtagne henvisninger omhandler KOL, diabetes og kræft.
 • Borgerne er i gennemsnit blevet telefonisk kontaktet af en sundhedskonsulent 0,92 dage efter modtagelse af henvisningen.
 • Henvisningerne fordeler sig jævnt over året dog med lidt månedlige udsving.
 • 45 % af de henviste borgere er nydiagnosticerede og har fået stillet diagnosen for under 6 måneder siden. 47 % fik diagnosen for mere end 6 måneder siden. 8 % blev henvist med prædiabetes.
 • Henvisningerne kommer primært fra egen læge (108 stk.) eller hospital (65 stk.) mens en mindre andel (23 stk.) kommer fra henholdsvis træningscenter, jobcenter, andre steder, eller ved at borgerne selv henvender sig.

Træning og Rehabilitering forventer at antallet af henvisninger i indeværende år kommer til at overstige antallet fra 2019. I første kvartal af 2020 havde Træning og Rehabilitering således modtaget i alt 82 henvisninger, hvilket er 50 flere end på samme tid i 2019. Dette skal blandt andet ses i lyset af, at tilbuddet omkring rygestop fra årsskiftet er hjemtaget til kommunen, hvor imod tilbuddet tidligere har været udliciteret. Træning og Rehabilitering har det seneste år ændret strategi i forhold til indsatsen omkring forløbsprogrammer. Tidligere er borgerne henvist direkte til et specifikt forløbsprogram med udgangspunkt i deres diagnose. Fokus var dengang i høj grad på at undervise borgerne i sygdomslære. Nu er der i langt højere grad en sundhedspædagogisk tilgang, hvor der tages udgangspunkt i den enkelte borgers behov og ønsker for ændring af livsstil, når deres forløb planlægges.

Der er ikke udarbejdet noget statistisk sammenligningsgrundlag mellem kommunerne hverken på Vestegnen eller på nationalt niveau. Dette skyldes, at arbejdet med forløbsprogrammerne rodfæster sig i retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Disse retningslinjer fortolkes meget forskelligt fra kommune til kommune. En sammenligning vil derfor ikke kunne foretages på validt grundlag. Sundhedsdatastyrelsen arbejder for nuværende på at udvikle et spørgeskema, som kan bruges til dialogstøtte i kontakten med borgere, som har en kronisk sygdom. Dette spørgeskema målrettes i første omgang til borgere med diabetes 2 og iskæmisk hjertesygdom. Spørgeskemaet genererer data kaldet PRO-data.

Ved første møde med borgeren afholdes en afklarende samtale. Samtalen har til formål sammen med den enkelte borger at afdække, hvilke behov/ønsker og mål borgeren har for egen sundhed. Effekten af denne indsat vurderes ved den afsluttende og opfølgende samtale, der finder sted 3-6 måneder efter den afklarende samtale. Sundhedscenteret forventer at benytte PRO-spørgeskemaet i disse samtaler så snart det frigives til nationalt brug. Det er forventningen, at data fra spørgeskemaet kan sige noget om effekten af indsatsen.

Træning og Rehabilitering har indtil videre valgt at fokusere på at generere aktivitetsdata for de forskellige sundhedstilbud. For nuværende findes der som nævnt ikke nogen nationale data til sammenligning med andre kommuner. Ved forespørgsel i netværket af de andre kommuner i Sydklyngen (Vestegnen og Sydamager) har to kommuner henholdsvis Vallensbæk og Tårnby Kommuner meldt tilbage angående deres antal af henvisninger til forløbsprogrammer i 2019. Heraf ses det, at Vallensbæk Kommune har modtaget 121 henvisninger til forløbsprogrammer, hvilket svarer til 0,00726 henvisninger per indbygger, mens Tårnby Kommune har modtaget 346 henvisninger, hvilket svarer til 0,00804 henvisninger per indbygger. Til sammenligning har Ishøj Kommune haft 0,00856 henvisninger per indbygger.

 

Årsrapporten er vedhæftet som bilag.

Ordforklaring til side 7 i årsrapporten: Dyslipidæmi er ændret eller øget niveau af fedtstoffer i blodet som fx kolesterol. PCOS er en forkortelse for Poly Cystisk Ovarie Syndrom, som er en hormonel forstyrrelse hos kvinder grundet blærer på æggestokken.

Indstilling11. maj 2020, pkt. 48:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.Social- og Sundhedsudvalget, 11. maj 2020, pkt. 48:

Tiltrådt. Sagen sendes til Seniorrådet og Handicaprådet til efterretning.

Beslutning

Årsrapport for forløbsprogrammer er taget til efterretning. Seniorrådet synes arbejdet er rigtig interessant  og vigtigt. Det er godt med fokus på de forskellige kroniske sygdomme.

 

Bilag

Resume

Orienteringspunkt
Der er udarbejdet en årsrapport for Træningscenteret, der giver et overblik over nøgletal og udvikling på genoptræningsområdet. Afdelingsleder Nathalie Hjort Pedersen deltager under punktet, og præsenterer årsrapporten for 2019 i både Ishøj og Vallensbæk Kommune. Sagen sendes efterfølgende til orientering i seniorråd og handicapråd i begge kommuner.

Sagsfremstilling

Årsrapporten viser opgørelser over udviklingen i antal henvendelser til genoptræning, fordeling af hvilke diagnosegrupper samt udviklingen i leveret tid på de forskellige lovgivninger. Derudover vises ventetider på opstart af træning og kort om udviklingen af specialiseret genoptræning.

Af årsrapporten fremgår det at:

 • I 2019 var fordelingen af leveret tid 58 % til Ishøj og 42 % til Vallensbæk.
 • Der ses en stigning i antal henvendelser fra 2018 til 2019 på samlet set 0,8 %.
 • Der ses et fald i leveret tid (timer).

Opgørelse af leveret tid (timer) indeholder udelukkende den tid, hvor terapeuten er sammen med borgeren. Derudover bruges der tid til journalskrivning, koordinering med andre fagpersoner (fx bandagist, sagsbehandlere, hjemmepleje, hjerneskadekoordinator), udfærdigelse af selvtræningsprogram samt transport til og fra hjemmetræning, bassintræning i Ishøj Svømmehal mv., hvilket der ikke registreres tid på. Overgangen til pakkeforløb i sidste halvdel af 2018, hvor flere hold gik fra 60 min. til 45 min., vurderes at være en del af forklaringen på et fald i leveret tid.

Der er ikke en oplevelse i Træningscenteret af, at terapeuterne har fået mere tid til rådighed som følge af et fald i leveret tid (timer). Cura kræver fortsat mere administrationstid end det tidligere omsorgssystem, da systemet ikke er målrettet træning er der administrative udfordringer hermed.

Der ses følgende tendenser på træningsområdet i Ishøj og Vallensbæk:

 • Borgerne opleves at have et lavere funktionsniveau og forringet almentilstand. Dette giver et øget tidsforbrug på koordination samt transporttid hjem til borgerne, som ikke har kræfter til at komme til Træningscenteret.
 • At borgerne har et lavt funktionsniveau ved opstart af genoptræning giver en øget tendens til korte og afbrudte forløb pga. genindlæggelser og generelt manglende overskud til genoptræning.
 • Der ses en stigning i andelen af borgere, der visiteres til individuel træning. Dette underbygger oplevelsen af, at flere borgere har så lavt funktionsniveau, at de har behov for individuel træning. Denne ændring er markant fra 2018 til 2019.
 • Lovgivningen om kortere ventetid på genoptræning giver en tendens til flere udeblivelser fra den første vurderingssamtale, fordi borgerne ikke er fysisk og mentalt klar til at opstarte genoptræning inden for 7 dage efter udskrivelse.
 • Terapeuternes ressourcer og kompetencer efterspørges i stigende omfang som følge af et relevant og stigende fokus på tværfagligt samarbejde i vores organisation.

Punktet ”Opsummering og perspektivering” er tilføjet i starten af rapporten. Her er det muligt at danne sig et overblik over rapportens indhold samt bagvedliggende forklaringer til datamaterialet.

Datamaterialet til årsrapportens tal fra 2018 og 2019 er udelukkende baseret på terapeuternes håndregistreringer, da det hidtil ikke har været muligt at trække brugbare data fra omsorgssystemet. Dette forventer vi at kunne i løbet af 2020.

Vedhæftet er årsrapport 2019 for Træningscenteret.

Indstilling11. maj 2020, pkt. 46:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget
tager orienteringen til efterretning.Social- og Sundhedsudvalget, 11. maj 2020, pkt. 46:

Tiltrådt. Sagen sendes til Seniorrådet og Handicaprådet til efterretning.

Beslutning

Årsrapport for træningscentret er taget til efterretning.

Seniorrådet er spændt på hvad der vil ske med samarbejdet mellem Vallensbæk og Ishøj kommune på træningsområdet. 

Der var drøftelse af træningen der tilbydes i træningscentret. Der var bekymring over, at træningstiden er ændret, i nogle tilfælde halveret. Der er enighed om, at man har brug for ordentlig genoptræning og dermed er det også vigtigt, at træningstiden ikke forkortes. 

 

Bilag

Resume

Orienteringspunkt

Det nuværende nødkaldssystem i Ishøj Kommune kan ikke serviceres af kommunens IT-afdeling. Der indgås derfor samarbejde med Tryghedscentralen om at levere nødkald til Ishøj Kommune. Sagen forelægges til orientering.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune, Center for Voksne og Velfærd har været i dialog med Tryghedscentralen om at levere nødkald til de hjemmeplejeborgere, som har behov herfor. Tryghedscentralen betjener i forvejen 27 % af landets kommuner med nødkald, og er således en erfaren leverandør på markedet. Tryghedscentralen tilbyder som en del af pakken bemandet forvagt, hvilket vil sige, at der er personale fra Tryghedscentralen, der besvarer nødkald døgnet rundt. Erfaringer fra andre kommuner viser, at den bemandede forvagt medfører, at 40-55 % af kaldene kan afsluttes, og de resterende kald kanaliseres det rette sted hen, fx til sygeplejen eller den private leverandør.

Tryghedscentralen fakturerer kommunerne efter antallet af tilslutninger og ikke antallet af kald. Prisen er 41 kr. pr. tilsluttet nødkald pr. måned samt driftsomkostninger på 1500 kr./måned. Ishøj Kommune har ca. 300 borgere, der har brug for et nødkald. Derfor vil der være en samlet omkostning på 13.800 kr./måned inklusiv driftsomkostninger. Hertil vil der være et opstartsgebyr på 15.000 kr. Udgifter til nødkald tages inden for den eksisterende ramme i Center for Voksne og Velfærd.

Driften af nødkald kan iværksættes 9 uger efter, at kontrakten med Tryghedscentralen underskrives.

Vedhæftet er forslag til implementeringsplan fra Tryghedsgruppen.

Indstilling8. juni 2020, pkt. 72:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget tager
orienteringen til efterretningSocial- og Sundhedsudvalget, 8. juni 2020, pkt. 72:

Tiltrådt. Sagen sendes til orientering i Handicaprådet samt Seniorrådet.

Beslutning

Punktet er taget til efterretning. Seniorrådet ønsker opfølgning, når man ved nærmere om hvordan det kommer til at foregå med Tryghedscentralen. Seniorrådet håber man er opmærksom på, at det ikke tager for lang tid fra opkald til hjælpen bliver iværksat.

 

Økonomi

Pris pr. måned: 13.800 kr./måned

Opstartsgebyr: 15.000 kr. (engangsbeløb).
Udgifterne tages inden for den eksisterende ramme i Center for Voksne og Velfærd.

Bilag

Resume

Beslutningspunkt

På baggrund af Social- og Sundhedsudvalgets drøftelse på mødet i marts 2020 fremlægges kriterierne for at blive en certificeret demensvenlig kommune.

Sagsfremstilling

Som opfølgning på Social- og Sundhedsudvalgets drøftelse vedr. demensnotat og Ishøj som demensvenlig kommune på mødet i marts 2020, har administrationen undersøgt kriterierne for at blive en certificeret demensvenlig kommune. En sådan certificering kræver, at man som kommune deltager i demensalliancens kommuneprogram. Demensalliancen er opstået i et samarbejde mellem Ældre Sagen, FOA, PenSam, Dansk Sygeplejeråd og Ergoterapeutforeningen i 2014, og deres vision er at arbejde for et demensvenligt DK. Demensalliancen sætter fokus på og arbejder ud fra den nationale demenshandlingsplan, som blev besluttet i 2017 på nationalt niveau. 

Demensalliancens kommuneprogram kaldes også demensrummet, og beskrives som: et strategi- og innovationsrum for landets kommuner, som vil arbejde målrettet med demens, politisk og praktisk. Der er fokus på at skabe konkrete forbedringer og løft af livskvalitet for borgere, pårørende og personalet.

Demensalliancens kommuneprogram består af:

 • To årlige nationale demensrum (seancer), hvor deltagerne tager udgangspunkt i, og får sparring på deres lokale udfordringer, ønsker og behov på demensområdet. På disse seancer får man nyeste viden om demens, adgang til netværk, opdatering på best practise og råd og vejledning om de specifikke udvalgte udfordringer.
 • I 2020 ligger disse seancer d. 26-27 august og d. 10-11 november.
 • På den første seance skal man som kommune arbejde med 2 lokale udfordringer. På den anden seance vil der også være et element af lokalpolitisk deltagelse og inddragelse.
 • Man har som kommune 5 pladser på hver af de nævnte seancer, og det er helt op til Ishøj Kommune, hvem vi ønsker at sende afsted de forskellige dage. 

Det foreslås, at deltagerne i de nævnte seancer udvælges sådan, at det skaber den bedst mulige grobund for videre arbejde og implementering af det arbejde, der vil foregå på seancerne. Det betyder, at Ishøj Kommunes demenskoordinator samt repræsentanter fra plejecentrene Kærbo og Torsbo samt hjemmeplejen vil være oplagte deltagere. Herudover kan der afhængigt af de valgte områder og udfordringer udvælges andre relevante deltagere. 

Når man har deltaget i demensalliancens kommuneprogram kommer man på listen over demensvenlige kommuner i Danmark. Herudover bliver man inviteret til at give sit besyv med til den landspolitiske dagsorden inden for demens, når og hvor demensalliancen er involveret i sådanne debatter og dialoger. 

Prisen for deltagelse i denne del af kommuneprogrammet er kr. 50.000, som dækker over deltagelse i de ovennævnte seancer samt forplejning og overnatning for 5 personer pr. gang i 2020. Der er deadline for tilmelding d. 27/5 kl. 12.00, men administrationen har talt med demensalliancens sekretariat og har fået en deadline d. 15/6 for tilbagemelding. 

Se vedhæftede oplæg fra demensalliancen. Bemærk at dette oplæg ikke er opdateret efter corona, og således har gamle datoer og priser i.

Indstilling8. juni 2020, pkt. 67:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget beslutter, at deltage i demensalliancens kommuneprogram 2020 og at midlerne tages fra det eksisterende budget på demens og frivillighedsområdet.Social- og Sundhedsudvalget, 8. juni 2020, pkt. 67:

Tiltrådt. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet.

Beslutning

Ishøj kommunen har meldt sig til at blive en certificeret demensvenlig kommune. Seniorrådet synes det lyder godt og vil meget gerne være en del af denne proces. Nina Fabricius teamleder for frivillighed og  forebyggelse for voksne vil have Seniorrådet med i tankerne, men fortæller at det i første omgang er primært for ledere og medarbejdere i kommunen. Der skal arbejdes med de udfordringer vi ser omkring i demens her i kommunen. Seniorrådet ønsker man har mere fokus på pårørende og hvordan det påvirker ens omgivelser mv.

 

Økonomi

Det forslås, at betalingen for deltagelse i demensalliancens kommuneprogram 2020 på kr. 50.000 tages fra det eksisterende budget på demens og frivillighedsområdet.

Bilag

Resume

Drøftelsespunkt

Regeringen har i forbindelse med covid-19-krisen udmøntet puljemidler til blandt andet ensomme og svækkede ældre. Ishøj Kommune modtager 340.000 kr. fra puljen. Administrationen har drøftet forslag til indsatser, som midlerne kan anvendes til. Sagen forelægges til drøftelse i udvalget, og sendes efterfølgende til drøftelse i Seniorrådet.

Sagsfremstilling

Plejehjemsbeboere har i en længere periode under covid-19-krisen ikke kunne få besøg af deres familier og pårørende. Samtidig har en del ældre medborgere valgt at isolere sig i eget hjem på grund af smitterisiko. Den store grad af isolation kan for nogle borgere føre til ensomhed, utryghed og bekymring. Derfor indgik regeringen og en række partier d. 17. april 2020 Aftale om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med covid-19. Af aftalen fremgår det, at der afsættes midler til en række initiativer, som skal forebygge ensomhed og sikre, at ældre på plejehjem og ældre beboere i eget hjem kan fastholde deres livskvalitet og mentale helbred så godt som muligt under covid-19. Med aftalen afsættes der derfor 165. mio. kr., som fordeles til en række private såvel som offentlige indsatser, der imødeser dette formål. Af aftalen fremgår det endvidere, at puljen til initiativ 1 "Midler til nye løsninger for genoptagelse af besøg og fastholdelse af social kontakt for beboere på plejehjem under covid-19" fordeles til alle 98 kommuner efter en fordelingsnøgle. Puljen er på 100 mio. kr., hvoraf Ishøj Kommunes andel udgør 340.000 kr. Det fremgår af puljen, at midlerne skal bruges til at understøtte, at beboere på plejehjem, på en sundhedsmæssig forsvarlig måde, igen kan få besøg fra pårørende. Det kan være i form af udendørs telte til besøg, værnemidler til beboere og pårørende m.m. Der skal ved udgangen af 2020 fremlægges regnskab for forbruget af de tildelte midler.

Administrationen har drøftet, hvilke initiativer, der kan iværksættes for de afsatte midler. Administrationen har foreløbig følgende forslag til, hvordan midlerne kan udmøntes:

- leje af telte til besøg på kommunens plejehjem

- Indkøb af plexiglasskærme

- Ekstra personale til håndtering af besøg fra pårørende om lørdagen

- Sociale aktiviteter for beboerne på plejecentrene, som skal benyttes i både daghjem og i bomiljøerne.

- Sociale aktiviteter målrettet brugerne af Egely

Social- og Sundhedsudvalget bedes drøfte forslagene og komme med yderligere forslag til, hvordan midlerne kan anvendes. Sagen sendes endvidere til Seniorrådet til drøftelse. På mødet i august vil administrationen fremlægge uddybende beskrivelse af, hvordan midlerne bliver anvendt.

Vedhæftet er Aftale om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med covid-19.

 

Indstilling8. juni 2020, pkt. 69:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget drøfter forslag til initiativer for at forebygge ensomhed blandt ældre plejehjemsbeboere.Social- og Sundhedsudvalget, 8. juni 2020, pkt. 69:

Tiltrådt. Social- og Sundhedsudvalget ønsker en opgørelse over hvad der er udmøntet. Sagen sendes til Byrådet til efterretning.

Beslutning

I forbindelse med covid-19-krisen har kommunen modtaget puljemidler til bl.a. ensomme og svækkede ældre borgere. I den forbindelse har man besluttet at bruge pengene på bl.a. til leje af telte, pleksiglasskærme og til ekstra personale om lørdagen. Seniorrådet synes det er gode initiativer, men ville ønske der også kom ekstra personale ind om søndagen også og at besøgene kunne være af længere tids varighed.

 

Bilag

Resume

Orienteringspunkt

I marts 2020 besluttede Social- og Sundhedsudvalget at igangsætte en strategiproces på demensområdet i Ishøj Kommune, som skal munde ud i en demensstrategi. Den oprindelige tidsplan for strategiprocessen var for optimistisk, og herudover er processen blevet forsinket på grund af covid-19. Derfor fremlægges en revideret tidsplan for strategiprocessen.

Sagsfremstilling

Af den reviderede tidsplan fremgår det, at der afholdes et møde med interessegruppen efter sommerferien og 1-2 møder efter dette. Interessegruppen er en bredt sammensættes gruppe, som skal give inputs til udarbejdelsen af en egentlig demensstrategi for Ishøj Kommune. Se vedhæftede bilag med den reviderede tidsplan for processen.

Den endelige demensstrategi for Ishøj Kommune fremlægges for Social- og Sundhedsudvalget i februar 2021.

Indstilling8. juni 2020, pkt. 70:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.Social- og Sundhedsudvalget, 8. juni 2020, pkt. 70:

TIltrådt. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet.

Beslutning

Nina Fabricus temaleder Frivillighed og Kate Espe ny demenskoordinator deltog i mødet og præsenterede den ny demensstrategi. Man er i gang med at finde områder indenfor demens, hvor der skal sættes fokus på.

Det aftales, at Seniorrådet gerne vil invitere Kate til et af de kommende møde i Seniorrådet. Her vil Kate fortælle nærmere om hvilke indsatser man arbejder med indenfor demens. 

Der er generelt fokus på demens i kommunen, man ønsker at gøre livet bedre for borgere med demens, både tidligt og senere i forløbet, samt pårørende til demensramte, derfor er der stor fokus herpå.

Det ønskes at opkvalificere medarbejderne, man kan ikke få nok viden og området udvikler sig hele tiden.

Det blev drøftet, om der er nogen der arbejder specifikt med Parkinson i kommunen. Svaret er, at det er der ikke, men der er flere der kan hjælpe og har kendskab til området, så spørgsmål er velkommen. Herudover er der en meget aktiv Parkinson forening, der holder til i Ishøj. Sammenhæng mellem demens og Parkinson kunne Seniorrådet godt tænke sig at vide mere om.

Som nævnt tidligere ønsker kommunen, at være demensvenlig, et af tiltagene er at have meldt sig til demensalliancen. 

Seniorrådet vil gerne deltage hvis der nedsættes en interessent. Nina fortæller, at der i den også vil sidde pårørende i. 

Nina og Kate opfordrer til at Seniorrådet, endelig skriver ved spørgsmål.

 

Bilag

Resume

Demenskoordinator Lone Andersen og teamleder Nina Fabricius deltager under dette punkt, og orienterer om tankerne bag strateginotatet samt arbejdet på demensområdet i Ishøj.

Sagsfremstilling

Strateginotat om demensområdet - pejlemærker og fokuspunkter fremlægges til drøftelse. Notatet indeholder følgende:

 • Administrationens strategiske overvejelser i relation til fremtidige indsatser
 • Fokuspunkter for demensområdet i Ishøj Kommune
 • Visioner og mål for området
 • Præsentation af eksisterende tilbud i Ishøj på demensområdet

Notatet kobler an til overordnede fokusområder nationalt og kommunalt. Notatet indeholder også et forslag til, hvordan vi gennem en inddragende proces kan skabe ejerskab til en strategi for området samt de tiltag, der følger i kølvandet på denne.
Endelig demensstrategi fremlægges på Social- og Sundhedsudvalgets møde i oktober 2020.

Strateginotatet samt pixiudgave af samme notat er vedhæftet.21. april 2020, pkt. 42:9. marts 2020, pkt. 20:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget drøfter strateginotat om demensområdet i Ishøj Kommune og sender forslag til pejlemærker samt tidsplan for den videre proces til høring i Seniorrådet med høringsfrist pr. 1. april 2020.Social- og Sundhedsudvalget, 9. marts 2020, pkt. 20:

Tiltrådt. Administrationen arbejder videre med at afdække Ishøj som certificeret demensvenlig kommune. Materialet sendes i høring i Seniorrådet. Der udarbejdes revideret tidsplan for proces med strategi for demensområdet.Seniorrådet, 21. april 2020, pkt. 42:

Punktet udskydes til mødet den 19. maj 2020, efter aftale med Seniorrådet og Teamleder Nina Fabricius. 

 

Beslutning

Ishøj Kommune har ansat en ny demenskoordinator Kate Espe, som har arbejdet indenfor demensområdet i rigtig mange år.

Nina og Kate fortalte, om en landsdækkende pulje de vil søge midler fra. De midler vil blive brugt til aflastning for demensramte.

Punktet her blev drøftet sammen med punktet før.

 

Bilag

Resume

Der etableres et Forenings- og Netværksområde i Brohuset. I sommeren 2021 er det planen, at aktiviteter fra Foreningshuset 45B, Seniorlokalerne samt huset på Tranegilde Strandvej skal flytte over i Forenings- og Netværksområdet i Brohuset. Frem til sommeren 2021 vil Forenings- og Netværksområdet gennemgå en ombygning, således at det tilpasses til de nye behov.

Sagsfremstilling

Frivillighed og Lokalsamfund har igangsat en proces med brugerne af Seniorlokalerne og brugerne af huset på Tranegilde Strandvej i forhold til aktiviteternes flytning til Brohuset.

Processen indebærer dels en orientering om flytningen, og dels inddrages brugerne i afdækningen af, hvilke behov der er til faciliteter, lokaler mm. i Forenings- og Netværksområdet.

Processen ser således ud:

- Uge 16: Alle brugere orienteres telefonisk, hvorefter orientering samt spørgsmål fremsendes pr. mail. Se vedhæftede brev.

- Uge 18: Brugernes inputs samles og videreformidles til det byggeteam, som skal stå for ombygningen af Forenings- og Netværksområdet i Brohuset.

Center for Kultur og Fritid er varetager processen med brugerne af Foreningshuset 45B.3. juni 2020, pkt. 14:

Rådet tager orientering til efterretning.Handicaprådet, 3. juni 2020, pkt. 14:

 

Beslutning

Seniorrådet er enige i, at der ikke klare udmeldinger hvor Seniorrådet skal være og hvad der skal ske. Seniorrådet ønsker besked, da det også er en del af Seniorrådets målgruppen, der skal bruge lokalerne.

Seniorrådet havde ønske om, at komme over at se lokalerne. Per vil prøve at arrangere dette.  

I de forskellige foreninger som Seniorrådet er en del af, ved man heller ikke helt hvad der skal ske endnu.

Drøftelse af processen og ønsket for de nye lokaler.

Seniorrådet ville gerne foreslå, at haven overdækkes, sådan at den også kan tages i brug til nogle møder.

Til lokalerne vil være et te køkken, ellers vil man skulle gøre brug af det store køkken i Brohuset.

Seniorrådet drøftede deres behov for fremtidig plads mv.  

 

Bilag

Resume

I maj 2020 blev Seniorrådet og Handicaprådet orienteret om flytningen af aktiviteter fra Seniorlokalerne og huset på Tranegilde Strandvej til Brohuset. Af orienteringen fremgik det, at de foreninger og netværk, som er brugere af Seniorlokalerne og huset på Tranegilde Strandvej, blev orienteret om flytningen til Brohuset i april 2020.

Sagsfremstilling

I forbindelse med orienteringen fik foreningerne og netværkene mulighed for at komme med inputs til, hvilket ønsker og behov, som de har til det fremtidige Forenings- og Netværksområde i Brohuset. På baggrund af de mange input fra foreninger og netværk samt en proces med kommunale aktøre har byggeteamet udarbejdet en skitse over den foreløbige plan for Forenings- og Netværksområdet i Brohuset. Se vedhæftede. Bemærk at der er tale om et udkast. Der vil komme nogle ændringer omkring adgangsforhold til depot og lokalet til IT-undervisning.

Der er mange muligheder for at mødes til aktiviteter, arrangementer og uformelle fællesskaber i Forenings- og Netværksområdet i Brohuset. Følgende fremhæves:

 • Der kommer et stort fællesområde, hvor det er muligt at være sammen i små og store grupper.
 • Der er en stor sal, hvor det vil være muligt at afholde faste aktiviteter og større arrangementer.
 • Der vil både være et anretter køkken, som svarer til det i Foreningshuset 45B og Seniorlokalerne, men også et stort fælleskøkken, hvor det er muligt at tilberede mad til fx undervisning og arrangementer. Fælleskøkkenet kan bookes. De to køkkener vil dele et fælles opvaskeområde.
 • Der vil blive etableret ét fælles kontor, hvor brugerne kan benytte opsatte arbejdspladser. Der vil derfor ikke være egne separate kontorer.
 • Der kommer et fælles udeareal med beplantning, borde og bænke.

I uge 22 blev denne skitse sendt ud til alle de foreninger og netværk, der er brugere af Seniorlokalerne og huset på Tranegilde Strandvej. Herefter havde foreninger og netværk indenfor en kort tidsfrist mulighed for at komme med kommentarer og inputs, som efterfølgende er bragt videre til byggeteamet. Foreninger og netværk inviteres til en snak om udnyttelsen af lokalerne efter sommerferien 2020, når den endelige disponeringsplan ligger klar.

Center for Kultur og Fritid varetager processen vedrørende brugerne af Foreningshuset på Vejlebrovej 45B.

Indstilling

Rådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Seniorrådet forstår ikke hvorfor man ikke kan få en skitse med mål på, så det efterlyses.

 

Bilag

Beslutning

Seniorrådet bød Lene velkommen og præsenterede sig selv.

Herefter fortalte Lene nærmere om hendes baggrund før dette job, som ny plejecenterleder for henholdsvis Kærbo og Torsbo.

Lene er uddannet sygeplejerske, har en master i ledelse og sundhedsvidenskab. Lene har en masse erfaring fra den kommunale verden og været i Hjemmepleje  og som konsulent i mange år og været i store og små kommuner.

Lene vil være med til at sikre en harmonisering af de to plejecentre Kærbo og Torsbo. Hun vil være med til at sikre, at man som beboer på et af kommunens plejecentre oplever det samme serviceniveau, de samme regler mv., om man er tilknyttet det en eller andet plejecenter. Så en vigtig del af dette, er at få medarbejderne inddraget heri.

Lene er lige startet den 1. april 2020 og her har en del af fokussen været på Corona. Det er vigtigt, at skabe tryghed for beboere og medarbejdere.

Det vil være sådan, at lederne ansat på plejecentrene skal kunne arbejde på tværs af hinandens felter og på tværs på begge plejecentre.

Et af fokusområderne er borgernes ret til selvbestemmelse, og at man som borger skal mest muligt selv, længst muligt.  

Lene vil bl.a. sikre inddragelse, involvering af beboere, sikre godt samarbejde med pårørende, sætte fagligheden fri hos personalet, sikre de rette kompetencer er til stede mv.

Lene tilføjede, at man også på plejecentrene modtager mere og mere komplekse borgere og her er det vigtigt, at man i personalet har de rigtige ressourcer. Her er det særlig vigtigt, at kigge på hvad plejecentrenes sygeplejersker har af opgaver, så deres ressourcer bruges der hvor det skal være en sygeplejerske. Sådan, at det også er attraktivt for sygeplejerskerne at have det job. 

Lene fortalte, at det endnu er uvist hvornår man igen åbner op for aktivitetscentret på Kærbo. Men tilføjede, at man påtænker at åbne de for plejecentrets egne beboere snarest.

Det aftales, at Seniorrådet på et senere tidspunkt mødes med Lene igen og hører mere om visioner mv.

 

Beslutning

 Punktet udskydes til kommende møde, der afventes en skriftlig orientering fra leder Dina Munk.

Beslutning

Forløbet vedr. lokalplan 1.80 Boliger ved Gadekæret. Seniorrådet er ikke blevet hørt i denne sag. Seniorrådet har efterfølgende, af flere omgange skrevet til kommunen og borgmesteren herom. Seniorrådet fortæller at de stadig ikke er blevet hørt og beboerne der bliver påvirket af byggeriet, ej heller ikke er hørt i sagen. Der modtages gerne en undskyldning i denne sag.

Det aftales, at hele Seniorrådet så vidt muligt deltager i Borgermødet den 10. august 2020. Husk navneskilt, så det er tydeligt, at Seniorrådet er repræsenteret.

 

Resume

Orienteringspunkt
Der fremlægges status på vaskeordning for borgere i Hjemmeplejen. Status forelægges til orientering og sendes efterfølgende til Seniorrådet.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkendte d. 11. juni 2019 toårigt pilotprojekt om at tilbyde borgere i Hjemmeplejen og på plejecentrene vask ved privat leverandør (Berendsen Vaskeservice).

Pilotprojektets primære målsætninger var:

 • At frigive ressourcer til den borgernære pleje og omsorg
 • At mindske spildtid relateret til vask af borgernes tøj, herunder at vente på ledige maskiner i fællesvaskerierne, at hænge tøj op og lægge det sammen m.m.
 • At tilbyde borgerne en vaskeordning, der var pris- og kvalitetsbevidst og med et ensartet serviceniveau
 • At sikre arbejdsmiljøet for medarbejderne i Hjemmeplejen og på plejecentrene

D. 1. november 2019 overgik de borgere, der var visiteret til vask ved Hjemmeplejen til at få vasket ved Berendsen Vaskeservice. Derfor har borgerne nu fået vasket tøj ved Berendsen i mere end 6 måneder, hvorfor der foretages en status på vaskeordningen for denne gruppe borgere. Til efteråret vil der blive udarbejdet en tilsvarende status på plejecenterområdet.

Status er udarbejdet på baggrund af følgende fokusområder:

 • Spørgeskemaundersøgelse om tilfredshed med ordningen, hvor der er ringet til ti tilfældigt udvalgte borgere
 • Datamateriale på antal tilmeldte borgere i ordningen
 • Dialog med visitationen om deres oplevelse af vaskeordning, herunder klager fra borgerne
 • Dialog med Hjemmeplejen om deres oplevelse af ordningen i forhold til dels borgernes respons på ordningen dels det arbejdsmiljømæssige og ressourcemæssige perspektiv

Status på vask for borgere med tilknytning til Hjemmeplejen:

Tilfredshed med ordningen:
Der er foretaget spørgeskemainterview med ti tilfældigt udvalgte borgere. Her spørges til tilfredsheden med vaskeordningen. Spørgeskemaet viser, at 80 % af borgerne er tilfredse med vaskeordningen. Særligt tilfredse er borgerne med afhentning og levering af tøjet, tøjets sammenlægning og mængden og hyppigheden af tøj, der kan vaskes. 70 % af borgerne er tilfredse med prisen, og 0 % synes ordningen er dyr. Der hvor borgerne er mindst tilfredse, omhandler information om ordningen samt valgmuligheder og tilkøbsmuligheder i ordningen.

Antal borgere i ordningen:

Der blev i september 2019 sendt informations- og tilmeldingsbrev ud til til 84 borgere, der fik vasket ved hjemmeplejen:

 • 52,5 % af borgerne valgte at være med i vaskeordningen (44 borgere)
 • 44 % af borgerne valgte at sige nej til ordningen (37 borgere)
 • 3,5 % af borgerne havde så specielle hensyn at tage, at de stadig kunne få vasket ved Hjemmeplejen (3 borgere)

Visitationens oplevelse af vaskeordningen:
Visitationens oplevelse er, at nogle borgere i starten var bekymrede for ordningen, da de skulle overgå fra vask ved Hjemmeplejen til ekstern leverandør. Visitationen oplever ikke, at borgere der visiteres til hjemmehjælp stiller spørgsmålstegn ved ordningen. Det skyldes, at nye borgere ikke har oplevet at Hjemmeplejen vaskede for dem, og derfor at de ikke har skiftet fra en velkendt og tryg ordning til noget nyt.

Hjemmeplejens oplevelse af vaskeordningen:
For Hjemmeplejens medarbejdere har vaskeordningen ført til bedre arbejdsmiljø, samt frigivelse af ressourcer til at hjælpe flere borgere. Hjemmeplejens medarbejdere fortæller, at nogle borgere i starten var kritiske over for ordningen, men at det ikke længere er tilfældet, hvilket er i tråd med visitationens oplevelse.

I januar 2021 vil der blive foretaget midtvejsevaluering af vaskeordningen for Hjemmeplejen såvel som plejecentrene. Der vil i den forbindelse blive fremlagt beregninger på, hvor meget tid vaskeordningen har frigivet til den borgernære omsorg og pleje.

I vedhæftede notat uddybes status på vaskeordningen og af bilaget kan tilfredsheden med ordningen inden for forskellige parametre aflæses.

Indstilling8. juni 2020, pkt. 73:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager status på vaskeordning for borgere med tilknytning til Hjemmeplejen til efterretning.Social- og Sundhedsudvalget, 8. juni 2020, pkt. 73:

TIltrådt. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet samt Handicaprådet.

Beslutning

Louise Jakobsen og Lisbeth Halvorsen fra Voksne og Velfærd deltog i Seniorrådsmøde for at orientere om status på vaskeordningen for hjemmeboende borgere. De fortalte, at der i overgangen til den ny vaskeordning har været en stor skepsis vedr. den ny ordning. Men efter ordningen er trådt i kraft, og er der generelt tilfredshed med ordningen. Lisbeth og Louise har ringet og talt med ti af de 52 tilmeldte borgere. De ti borgere var meget tilfredse med ordningen, der blev fremlagt kritik om informationen der er modtaget ved overgangen til ordningen og det er taget til efterretning. Som det er nu opleves der ikke kritik fra borgere, ej heller ikke ved opstart af nye borgere.  Borgerne er generelt tilfredse med kvaliteten af vask af tøjet. Borgerne er særligt tilfredse med chaufføren der henter og bringer tøjet. De borgere, der ikke ønskede vaskeordningen eller ikke var tilfredse med den, har fundet andre løsningerne.

Der er borgere, der efterspørge tilvalg, som f.eks. til silke og uld, men det bliver ikke en del af aftalen med kommunen, det skal man i det tilfælde, selv bestille ydelsen via firmaet. Flere og flere borgere benytter sig af, at man kan låne sengelinned og håndklæder gratis.             

Man vil på et senere tidspunkt evaluere ordningen, her vil man måske også ringe rundt til borgerne, da de er med til at sikre en høj svarprocent. Det er ikke en billig løsning for kommunen, og skal derfor være en god løsning for borgerne, samt medføre ekstra ressourcer i Hjemmeplejen.  Det er hjemmeplejen og plejecentrene der betaler for denne løsning.  

 

Bilag

Beslutning

Punktet udskydes og tages på et selvstændigt møde.

Det aftales at mødet afholdes den 19. august 2020 kl. 13.00-15.00 i Seniorlokalerne.

 

Beslutning

Seniorrådet er blevet spurgt ind til hvornår man påtænker at genåbne aktivitetscentret på Kærbo. Svaret er, at det stadig er lukket og man ikke ved hvornår det vil åbne op igen.