Referat
Seniorrådet tirsdag den 20. august 2019 kl. 13:00

Mødelokalet 221, Brohuset

Beslutning

Velkomst ved formand Peter. 

Referatet blev godkendt.

Beslutning

Dina Munk ny leder af Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen blev budt velkommen. Der var gensidigt ønske om fremtidig dialog.

Dina fortalte, at Hjemmeplejen har skiftet navn til Hjemmepleje og Hjemmesygepleje, hvilket giver god mening, da vi i Ishøj har ydelser fra Serviceloven og Sundhedsloven samlet. Der er enighed i, at det er en fordel og vil sikre større muligheder for den enkelte.

Dina gennemgik Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejens organisations diagram. Under Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen er stabsfunktionen Udvikling og Økonomi. Maria Nordlund er ansat som udviklingssygeplejerske og har bl.a. til opgave at stå for kommunens tværgående udviklingsopgaver. Maria skal i gang med videreuddannelse som risiko manager, da hun står for indberette, udrede, forbedre kommunens utilsigtede hændelser. Jim Hansen er primært ansat til vagtplanlægning og udarbejdelse af analyser, få styr på de forskellige data. Under stabsfunktionen Administration og Planlægning er Anette (sekretær) ansat til diverse opgaver omhandlende personale administration, diverse ad hoc mm., herudover består staben af planlæggerne, der planlægger for personalet under Service- og Sundhedsloven.

Den personlige og praktiske hjælp hører under Serviceloven og disse ydelser visiteres via visitationen. Visitationen visiterer en pakke med et tidsinterval, men det er hjælperen der ude på besøget skal være med til at vurdere den konkrete tid indenfor den visiterede pakke. Det er ude hos borgere og i situationen hvor medarbejderen skal hjælpe borgeren, at man kan vurdere det reelle behov.  Ydelserne til Sundhedsloven, kommer primært fra hospitalerne, ellers hvis borgers læge ordinerer hjælp. Sygeplejerskerne kan selv visitere og vurdere tiden og omfanget af besøget, det gør de i første omgang ud fra erfaring, hvad tid de forskellige ydelser plejer at tage og herefter vurderes det individuelt.

Planlæggerne, planlægger arbejdsdagen for hvordan borgernes besøg, uanset lovgivningen, skal planlægges dels i forhold til kompetencer og i forhold til tider. Det er ikke lige til, der kommer hele tiden ændringer, både i forhold til borgerne, ydelserne og medarbejderne. Planlæggerne laver bl.a. kørerlisterne til dag-, aften- og nattevagterne.  

Leif ville gerne høre om, når borgene aflyser et besøg, bliver det registret? Dina svarede, ja det gør det, det bliver noteret i vores system. Herefter blev aftenbesøg og ændringer hertil drøftet.

Der var drøftelse om travlheden i aftenvagten. Dina fortalte, at man via en pulje "Bedre bemanding", har haft opnormeret aftenvagten, men en ekstra medarbejder. Desværre ophører denne pulje 15. september 2019.

Det er i hverdagen ca. 30 hjælpere på arbejde til den personlige og praktiske hjælp, der er i sygeplejegruppen 12 sygeplejersker og assistenter på arbejde. Om aftenen er de 5 hjælpere på arbejde og 4 medarbejdere i sygeplejegruppen, enten en sygeplejerske og tre assistenter eller to sygeplejersker og to assistenter.

Dina fortalte, at der er ca. 600 borgere Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen yder hjælp til. Det kan tydeligt mærkes, at kompleksiteten stiger. I nogle tilfælde kræver besøgene besøg af to medarbejdere, hvilket også kræver en del for planlæggerne.

Der var drøftelse om kommunens besparelser. Dina fortalte, at Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen umiddelbart ikke er rørt af besparelser i 2020.

Dina har været med i en plejehjemsanalyse. I den forbindelse, er det vigtigt, at borgere der har behov for en plejehjemsplads også bliver skrevet op hertil og man ikke venter, fordi man ved der ikke er plads pt. Dina kender ikke den umiddelbare ventetid, da det er myndigheden der står for dette, men vi er i Hjemmeplejen lidt med indover, da vi kender mange af borgerne og deres behov rigtig godt.

Erik ville gerne vide lidt om, hvor mange af borgerne der har en fast hjælper tilknyttet. Dina fortalte, at der er noget der bruges meget tid på og som prioriteres højt, men det er rigtig svært. Dog vil nogle vil nogle af borgerne, som måske kun modtager praktisk hjælp eller kun let personlig hjælp, måske føle at det ikke prioriteres på samme måde. Dina fortalte endvidere, at noget af det Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejens nye ledelse vil, er at holde mere fast i man er delt op i distrikter og her indenfor arbejder i små teams hos den enkelte borger, hvilket forhåbentlig vil give en følelse af, at det er de samme man ser i hjemmet. Dette vil også være en fordel for medarbejderne i forhold til sparring.    

Lise ville høre nærmere om delegering af opgaver. Dina fortalte, at det er lidt forskelligt hvordan det foregår, nogle kompetencer gives til alle medarbejdere og nogle gives til en konkret opgave hos den enkelte borger. Det gøres bl.a. ved tavle undervisning, og nogle kompetencer gives ved at lære opgaven ude hos den enkelte borger.

Endvidere fortalte Dina, at Annette Lund er ny teamleder for Social- og Sundhedshjælperne i dag, aften og nat.  Der vil efter ferien igen blive søgt efter en teamleder for sygeplejerskerne og assistenterne, både i dag, aften og nat, sygepleje klinikken og inkontinens klinikken. Det skal være en der er sygepleje uddannet.

Sygeplejeklinikken vil forsat fysisk være ved familielægerne. Samarbejdet her fungere rigtig godt, og der er et stort ønske om at flere borgere kommer til at gøre mere brug af klinikken, hvilket også vil gøre det mere fleksibelt for borgeren.

Leif ville gerne høre om, medarbejderne i systemet kan se borgerens diagnose. Dina svarede, at det kan ses i vores system CURA.
Dina fortalte endvidere, at i Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen bruger vi uddannet personale, ved praktisk hjælp kan det være en uuddannet medarbejder. Aftenvagten har lidt problemer med lange synkroniseringstider i CURA, hvilket kan gøre det svært at få læst for borgerne inden besøget. I nogle tilfælde, kan det også være en borger spørger ind til borgeren for at en dialog i gang.

Hvis man som borger eller pårørende ikke er tilfreds med hjælpen fra Hjemmeplejen eller Hjemmesygeplejen, så ønsker Dina, at de som ledere bliver kontaktet direkte herom, hvilket ikke sker så ofte. Dina havde et forslag, som hun gerne ville høre Seniorrådets holdning til. Forslaget gik ud på, at hvis man f.eks. hver 2. torsdag, kunne ringe og komme direkte i kontakt med en leder og på den måde tage fat i sagens gerne med rette vedkommende. På den måde ville man måske undgå at en sag går i hårdknude, da de forskellige problemstillingen kræver synlighed, for vi kan ændre det. Der er enighed i Seniorrådet om, at det vil kunne være en rigtig god ide, også så man føler sig set og hørt. Godt med direkte kommunikation og mulighed for pårørende at kunne ringe når de har fri. Der var forslag om, at det skal annonceres og man kunne måske gøre det i avisen, under "der der sker i Ishøj" og i pensionisthåndbogen, eller via facebook eller visitationen.

Akutfunktionen og det sygeplejefaglige team er en integreret del af Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen her i Ishøj. Det er forskelligt fra dag til dag sygeplejersker og assistenter der er en del af akutfunktionen og hjemmesygeplejen. Det er sådan, at der sidder en sygeplejerske på kontoret og passer nødkaldstelefonen, samtidig med vedkommende følger på ind- og udskrivelser, samt ændringer som f.eks. hvis læge eller hospital har lavet ændringer. Herudover kører en sygeplejerske og to assistenter ud for akutteamet. Tidligere havde man en nødkaldstelefon med ud, hvilket var meget forstyrrende, der er enighed i, at dette er bedre for arbejdsmiljøet. Om aftenen og natten er det anderledes og de kører rundt med nødkaldstelefonerne, dog med en mindre fyldt køreliste.

Dina fortalte, at man i kommunen er i kontakt med Høje Taastrup kommune vedr. den fremtidige akutfunktion. Så hvordan fremtiden bliver vedr. akutfunktionen er ikke i sikker og fordele og ulemper ved de forskellige løsninger blev drøftet. Der er en bekymring for, at yderligere rekrutteringsproblemer kan forekomme ved en udflytning af akutfunktionen.

Kontinents klinikken hører umiddelbart ikke under Hjemmesygeplejen, men vi har en sygeplejerske tilknyttet to dage ugentligt, sammen med medarbejder fra træningsenheden. Her sikre man, at får den rigtige ble og evt. træningsforløb. Her får de henvendelser fra hele kommunen og ikke kun dem der er tilknyttet Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen.  

Erik var nysgerrig på de nye pladser i Brohuset, om det er nye akutpladser. Dina fortalte, at det bliver otte rehabiliteringspladser.  Der var drøftelser om hvilke pladser vi har i kommunen og hvordan vi bruger dem, og om det er akutpladser eller fleksible omsorgspladser. Dina fortalte, at det er de koordinerende sygeplejersker der visitere til kommunes forskellige pladser.

Seniorrådet ønsker fortsat at vide, hvilke pladser der er hvad og hvornår det er henholdsvis en akutplads eller en fleksibel omsorgsplads man visiteres til. Det det primært handler om, er betalingen.

Seniorrådet spurgte ind til, om man oplever personalemangel i Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen og om man har et vikarkorps tilknyttet.  Der er ikke et vikarkorps i Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen, det er svært, da vi i perioder ikke kan tilbyde nok vagter, fortalte Dina. Dina tilføjede, at det generelt er svært at rekruttere sygeplejersker, men det er ikke kun i Ishøj, det er et generelt problem. Dina fortalte, at de har tænkt på at tage på sygeplejeskolerne for at rekruttere og talt med Rikke Hesselø hvordan vi kan få fat i sygeplejersker. Nogen søger måske ikke ind i Hjemmesygeplejen, da der ikke er stor viden om arbejdet her og kompleksiteten. Dina tilføjede, at man også kan kalde hjemmesygeplejerskerne for forløbskonsulenter, de følger borgerne. Der er enighed i, at det er en god ide at tage fat i sygeplejeskole, Lise har god erfaring hermed.

Per ønskede, at vide om man kan bruge klippekort til cafébesøg? Der skulle være ændringer og det man ønsker fra de frivilliges side, er at dem der kommer i caféerne nu, fremadrettet også har mulighed for at være her.  Dina nogen bruger klip nu, og man er i gang med at kigge på hvad kommunens opgave er, samt de frivilliges opgaver er. Per tilføjede, at der altid vil være frivillige til stede, men de har ikke umiddelbart mulighed for at f.eks. hjælpe på toilet. Dina svarede, at det ikke vil blive ændret. Seniorrådet vil gerne vide nærmere om caféerne fremadrettet. Nina Fabricius vil som aftalt deltage i kommende Seniorrådsmøde, hvor hun vil drøfte caféerne og den fremadrettede drift.  

Der var en kort drøftelse af klippekortsordningen. Dina fortalte, at det er visitationen, der visitere borgerne til klippekortordningen. Dina tilføjede, at rigtig mange borgere stadig er visiterede til klippekortsordningen.

Der var efterspørgsel fra Seniorrådet om, at det var nemmere at finde rundt på kommunens hjemmeside, for bl.a. at finde kvalitetsstandarder mm., som skal være tilgængeligt for alle.

Det aftales, at Seniorrådet og Dina kan holde et møde, uden for møderækken hvor Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen bl.a. besøges.

 

Beslutning

Helle Madsen havde tilbudt at hun eller Maibritt Pedersen kunne deltage i kommende møde og fortælle nærmere om budget 2020. Det aftales, at Anette (sekretær) indbyder Maibritt Pedersen til dette møde.  

Beslutning

Der var kort drøftelse af frivillighedsprisen mm. Det aftales, at Anette (sekretær) taler nærmere med Peter efter møde herom. Herefter vil Seniorrådet hører nærmere.

Der er frivillighedsfest den 27. september 2019. 

 

Beslutning

Seniorrådet har på et tidligere møde, spurgt ind til kvalitetsstandarden for de fleksible omsorgspladser. Det aftales at Anette (sekretær) undersøger hvem der vil kunne være behjælpelig med at svar herpå.

Beslutning

Seniorrådet har på et tidligere møde, spurgt ind til egenbetalingen ved ophold på akutpladser og midlertidige pladser, men mangler svar herpå. Det aftales at Anette (sekretær) finder ud af hvem der vil kunne være behjælpelig med at svare herpå.

Beslutning

Seniorrådet har på et tidligere møde, spurgt ind til værdighedsmilliarden, men mangler svar herpå. Det aftales at Anette (sekretær) finder ud af hvem der vil kunne være behjælpelig med at svar herpå.

Beslutning

Seniorrådet har modtaget en anonym generel klage vedr. plejejemmet Kærbo. Klagen blev drøftet og gennemgået.

Lise har i referatet fra sidste borger- og pårørende møde, læst at det kontantløse Kærbo, kun gælder for brugerne i caféen.

Der er enighed i, at leder af Kærbo, Susanne Jørgensen, skal informeres om klagen og punkterne heri.  

Det aftales, at Lise booker møde med Susanne Jørgensen, leder af Kærbo, mødet afholdes sammen med Peter og med henblik på at emnerne i klagen drøftes.

 

Bilag

Beslutning

Sekretæren Anette har den 22. august bestilt visitkort til formand og næstformand, samt id kort til alle i Seniorrådet.

Beslutning

Peter orienterede om, at Seniorrådets hjemmeside er opdateret med billeder og mails.

Resume

I forbindelse med Ishøj Kommunes Frivilligfest indstiftes der en ny pris på det frivillige socialområde i Ishøj.

Sagsfremstilling

Formålet med uddelingen af Ishøj Kommunes sociale Frivilligpris er at påskønne det frivillige sociale arbejde i Ishøj. Prisen uddeles én gang årligt i forbindelse med Ishøj Kommunes Frivilligfest, der afholdes den sidste fredag i september.

Der nedsættes en komité bestående af Borgmesteren, formanden for Social- og Sundhedsudvalget, formanden for Seniorrådet samt næstformanden for hhv. Handicaprådet og Udsatterådet. Denne komité beslutter hvem af de indstillede kandidater, der skal modtage prisen.

Retningslinjer vedr. uddeling af prisen er vedlagt som bilag.

Indstilling11. juni 2019, pkt. 78:

Social- og Sundhedsudvalget godkender retningslinjer vedr. uddeling af Ishøj Kommunes sociale Frivilligpris.Social- og Sundhedsudvalget, 11. juni 2019, pkt. 78:

Social- og Sundhedsudvalget godkender retningslinjerne.

Beslutning

Der var kort drøftelse af frivillighedsprisen mm. Det aftales, at Anette (sekretær) taler nærmere med Peter efter møde herom. Herefter vil Seniorrådet hører nærmere.

Der er frivillighedsfest den 27. september 2019. 

 

 

Økonomi

Prisen består af et gavekort på kr. 3.000 samt en buket blomster.

Bilag

Beslutning

Lise orienterede om, at på Socialudvalgets dagsorden, er kvalitetsstandarden for kommunens ny vaskeprojekt. Lise ønskede den kom til høring igen, så den igen kunne drøftes. Seniorrådet er enige i, at der vil være en meget stor udgift der pålægges borgerne, da tøjet umiddelbart skal være væk til vask i 14 dage.

Bjarne har lavet en skrivelse til dansk ældreråd. Der er enighed i, at det er rigtig fint skrevet. Det aftales, at Lise læser korrektur herpå.

Erik orienterede om, at tilgængelighedsudvalget vil kigge på det nye lægecenter i Brohuset.  

Deltagelse i kommende ældrekonference mfl. blev drøftet.

Til konferencen i Allerød, deltager Peter, Bjarne, Erik og Per.

Den 17. september 2019 i Kolding, deltager Peter, Bjarne, Erik og Per. Anette (sekretær), sørger for lån af Brobizz.

Den 30. september 2019 deltager hele Seniorrådet.