Referat
Seniorrådet tirsdag den 20. oktober 2020 kl. 13:00

Mødelokale Arken

Beslutning

Referatet godkendt. Der var undren over opsætningen, linjeskift mv. Sekretæren kigger på det til næste gang.

Det aftales, at der under eventuelt skal aftales Seniorrådsmøder 2021.

 

Beslutning

Peter fortalte om det afholdte ældre topmøde. Det aftales, at Peter sender linket med Ældre Sagens orientering.

Peter fortalte endvidere, at han har deltaget i formandskursus i Danske Ældreråd, hvor formandsrollen blev drøftet. Det var et rigtig godt kursus, hvor der var 13-14 formænd fra forskellige Seniorråd. I mange Seniorråd er der stor uenighed med store samarbejdsproblemer til følge, Peter ville derfor gerne rose vores Seniorråd for det gode samarbejde. Det aftales, at Peter sender slides rundt fra mødet.

Peter har lavet opslag med ønsket om gennemsigtighed på Kærbo og Torsbo. Der er ingen der har reageret herpå. Der er enighed i, at det er godt Seniorrådet gør opmærksom på sig selv, men vi ikke mere gør mere her.

Der er enighed i Seniorrådet om, at der ikke på Seniorrådet hjemmeside eller Facebook side må være opslag med politiske synspunkter og debatter. Seniorrådet er ikke partipolitisk, men vil gerne kalde sig Ældrepolitisk .

Den 26. november 2020 kl. 16.00-18.00 afholder Ældresagen og Seniorrådet temamøde omkring tricktyverier mv., hvor Palle (lokal betjent) kommer og fortæller. Der var enighed i, at det var en god idé at få nævnt lidt om offerrådgivningen på mødet også. Det er Ældresagen der er tovholder herpå temamødet. Der mangler endnu afklaring om lokale, men hvis det f.eks. afholdes i 45B, kan 50 personer deltage, hvor det vil blive efter først til mølle princippet. Seniorrådet drøftede hvordan budskabet bliver spredt bedst muligt. Her var flere bud som, Facebook, tv Ishøj og evt. via kommunens annonce i Sydkysten. Der var forslag om, at lave et interview herom til Sydkysten omkring en uge inden. Det aftales, at Per indkalder til møde, så de nærmere ting kan komme på plads. Dette temamøde er efterfølgende blevet udsat på ubestemt tid pga. de nye restriktioner fra myndighederne.

Det aftales, at Seniorrådet ønsker at invitere demenskoordinator Kate Espe med til kommende Seniorrådsmøde.

Seniorrådet vil gerne vide mere om Parkinson og hvilke tilbud kommunen har og hvordan man finder ud af det. Den viden ønsker man, da Seniorrådet har hørt, at Parkinson efterhånden er meget udbredt og rammer flere og flere. Det aftales, at Kate demenskoordinator kan fortælle nærmere herom. Seniorrådet ønsker at vide hvilke tilbud der er til borgere med Parkinson og hvordan man bliver gjort opmærksom på disse tilbud.

Seniorrådet ønskede møde med Dina Munk leder af Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen. Det aftales, at man ved konkrete evt. personlige spørgsmål, selv kontakter Dina herom og efterfølgende drøfter punkterne i Seniorrådet og her finder ud af, om noget skal tages generelt op. 

Der var et ønske om, at når man begge parter i et hjem får Hjemmepleje, så kunne det være rigtig godt med en og samme sagsbehandler, det vil gøre mange ting nemmere, både for borger og formentlig også for både plejepersonale og sagsbehandler.

Der var ønske om, at hilse på kommunens nye velfærdsdirektør Alberte Burgaard. Det aftales, at Seniorrådet inviterer hende til mødet i februar 2021, så hun lige er nået at lande i kommunen.

Den 24. november 2020 er der planlagt julefrokost i Seniorrådet. Seniorrådet ønsker at bibeholde julefrokosten, men uden at invitere udefra kommende med. Sekretæren taler med kantinen om maden til julefrokosten.

Lise orienterede om, at hun stadig er i gang med at kigge nærmere på medicinområdet på plejehjemmene, og pt. er ved at skabe kontakt til Dansk sygeplejeråd og Styrelsen for patientsikkerhed.

Peter orienterede om, at man kan tilmelde sig en side der hedder seniorkalenderen, som er gratis. Her får du både danmarkshistorie, underholdning og kognitiv træning og så er det gratis at tilmelde sig.

Seniorrådet ville lige huske sig selv på, at de til foråret skal drøfte vedtægter og forretningsorden. Det aftales, at det tages på et separat møde.

 

Beslutning

Der var været møde i Tilgængelighedsudvalget og der skal snart være endnu et møde. Under punktet blev drøftet det at cykelpiloterne ikke kan komme rundt alle steder her i kommunen.

Endvidere blev det drøftet, at man ikke ser cykelpiloterne meget rundt i bybilledet. Der blev talt om, at en af grundene hertil er, at det er for svært at booke og i det hele taget finde informationen herom. Seniorrådet vil gerne have det mere synligt og ønsker at hjælpe til, hvis der kan gøres noget. Det aftales, at sekretæren hører medarbejderen der står herfor om hun har nogen idéer mv.

Der afventes nyt møde i Integrationsudvalget, de har været aflyst i denne Corona tid.

Bruger-, pårørende møder på henholdsvis plejecentret Kærbo og Torsbo har ligeledes været aflyst.

Møderne i Folkeoplysningsudvalget er aflyst grundet manglende punkter på dagsorden.

 

Beslutning

 

Der er pt. ikke den store udvikling/ændring i økonomien. Sekretæren sender økonomi oversigter rundt til udvalget.

 

Resume

Godkendelsespunkt

På grund af covid-19 er rammerne for aktivitetscentret på Kærbo samt borgernes færden på plejecentrene ændret. På den baggrund ønsker administrationen at lave en kortlægning af aktiviteter på Kærbo samt i relevante dele af forenings- og netværkslivet i Ishøj med henblik på at undersøge muligheder for målgruppen 60+.

Sagsfremstilling

Punktet forelægges for Social- og Sundhedsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget.

Administrationen har udarbejdet kommissorium for kortlægningen, hvor det fremgår, at formålet er at skabe transparens omkring aktiviteter for borgere 60+ på Kærbo samt i relevante dele af forenings- og netværkslivet. Kortlægningen skal bidrage til at kunne imødekomme fremtidige udfordringer omkring aktiviteter for målgruppen i relation til håndteringen af covid-19. Endvidere skal kortlægningen bidrage med viden om, hvordan der kan skabes mulighed for, at beboerne på plejeafdelingerne kan udnytte aktivitetscenterets rammer i højere grad. Baggrunden for dette er, at plejehjemsbeboerne på Kærbo har et ønske om og behov for at deltage i flere arrangementer og aktiviteter i tilknytning til aktivitetscenteret.

Den endelige kortlægning forelægges for Social- og Sundhedsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget i december 2020.

Derudover igangsættes en dialog med de respektive tovholdere omkring aktiviteter.

Kommissorium er vedhæftet som bilag.

Indstilling14. september 2020, pkt. 104:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget godkender kommissorium for kortlægning af aktivitetstilbud for borgere 60+.

Sagen sendes til Seniorrådet.Social- og Sundhedsudvalget, 14. september 2020, pkt. 104:

Tiltrådt.

Beslutning

 

Seniorrådet synes det er en god idé, at kortlægge aktivitetstilbud på Kærbo. Seniorrådet synes det vil være godt de er repræsenteret her, og vil gerne høre om det kan nås. Seniorrådet vil gerne pege på Seniorrådets næstformand til at deltage heri. Sekretæren undersøger om det er muligt, at en repræsentant fra Seniorrådet deltager.

 

Bilag

Resume

Drøftelsespunkt

I forbindelse med covid-19 er der afsat kr. 40 mio. til dagsture for plejehjemsbeboere, hvoraf Ishøj Kommune modtager kr. 120.000. Midlerne er en del af sommerpakken, der dels skal understøtte dansk turisme, oplevelsesøkonomi og kulturinstitutioner, og dels være med til at genoprette de sociale og faglige fællesskaber, der har været sat på pause pga. covid-19.

Sagsfremstilling

Tiden med covid-19 er særlig svær for mange ældre, der er/har været afskåret fra besøg og socialt samvær. Mange ældre har oplevet begrænsninger og savner gode oplevelser under sundhedsfaglige trygge rammer. Som en del af sommerpakken er der derfor afsat midler til flere dagsture til plejehjemsbeboere i alle kommuner, således at de kan få positive udendørsoplevelser i 2020.

Midlerne kan dække udgifter forbundet med dagsture, som fx transport, bespisning, entrébilletter eller ekstra udgifter forbundet med at overholde de nuværende sundhedsfaglige retningslinjer. Herudover kan midlerne fx bruges til at ansætte ungarbejdere eller personer, der er blevet ledige pga. covid-19.

Forslag til udflugter

Plejehjemsbeboerne på Kærbo og Torsbo har meget forskellige behov og funktionsniveau. Derfor foreslås det, at der tilrettelægges forskellige typer af udflugter og aktiviteter tilpasset målgrupperne. Det foreslås endvidere, at det faste personale deltager i udflugterne, således at der skabes tryghed for beboerne ved velkendte ansigter. Samtidig vil det forstærke oplevelsen, når denne kan genkaldes og erindres efterfølgende af personale og beboere sammen.

Administrationen foreslår følgende mulige aktiviteter for plejehjemsbeboerne på Kærbo og Torsbo:

Udflugter udenbys

Det estimeres, at 30-40 plejehjemsbeboere vil have glæde af en heldagstur. Det kunne fx være en bustur til Birkegårdens Haver eller Samlermuseet på Møn, hvor beboerne får mulighed for at gå rundt og opleve seværdighederne på stedet og spise frokost i restauranten. Derudover vil selve busturen være en del af oplevelsen, hvor beboerne får mulighed for at nyde smuk natur på vejen.

Udflugter lokalt

Det estimeres, 20-30 plejehjemsbeboere vil have glæde af en dagstur af et par timers varighed. Det kunne fx være en guidet bustur rundt i Ishøj, der afsluttes med et måltid mad og musikalsk underholdning på Vandrerhjemmet. En anden mulighed kunne være en udflugt til et af Ishøjs naturskønne områder eller lokationer, hvor der fx tilberedes mad over bål, opleves dyreliv eller studeres gamle landbrugsredskaber. Disse udflugter og aktiviteter kan evt. planlægges i samarbejde med Bredkærgård, Naturcenteret og andre lokale aktører.

Udflugter i små grupper

Det estimeres, at plejehjemsbeboere vil have glæde af en udflugt sammen med deres nære pårørende eller få andre beboere samt plejepersonale. Disse plejehjemsbeboere trives bedst i små grupper. Samtidig har flere beboere efterspurgt positive oplevelser med deres nære pårørende udenfor plejecenteret. Dette kunne fx være en køretur til et naturskønt område, frokost og socialt samvær i små grupper af 3-4 personer. Her kan plejecentrets bus evt. benyttes.

Afrapportering

Afrapportering af midlerne består af en redegørelse til Sundheds- og Ældreministeriet. Der skal redegøres for, hvilke aktiviteter der er gennemført i forhold til formålet og på hvilke plejehjem. Herudover skal det beskrives om alle kommunens plejehjem har fået gavn af midlerne. Udgangspunktet er, at alle beboere skal have mulighed for at få tilbud om en dagstur, medmindre helt særlige forhold taler herimod.

Covid-19 hensyn

Udflugter og aktiviteter vil planlægges ud fra sundhedsmyndighedernes retningslinjer, og afviklingen vil afhænge af smittetryk og sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Der vil ikke ske en sammenblanding af beboerne fra henholdsvis Torsbo og Kærbo, og der vil i de konkrete situationer ske en vurdering af om beboerne fra de forskellige afdelinger kan deltage i udflugter og aktiviteter sammen eller opdelt efter afdelinger.

Indstilling14. september 2020, pkt. 105:

Forslag til indstilling:

Social- og Sundhedsudvalget drøfter forslag til anvendelse af sommerpakke-midlerne.

Sagen sendes til orientering i Seniorrådet.Social- og Sundhedsudvalget, 14. september 2020, pkt. 105:

Tiltrådt.

Beslutning

Drøftelse af pakke der bl.a. er sat af til flere ture til plejehjemsbeboere og ældre til gode oplevelser og socialt samvær.

Ishøj Kommune er blevet bevilliget 120.000 kr. hertil. Seniorrådet ønsker at pengene bruges som tilsigtet og vil gerne se regnskab for hvad pengene er blevet brugt til.

Seniorrådet ønsker gerne løbende orientering om hvad pengene bruges til, da det er vigtigt for Seniorrådet at pengene bruges rigtigt.

 

Økonomi

Ishøj Kommune modtager kr. 120.000 til dagsture for plejehjemsbeboere. Der vil planlægges udflugter og aktiviteter løbende i 2020, og derfor vil midlerne anvendes løbende. Midlerne forventes brugt på transport, mad, entré, underholdning samt løn til plejepersonale, som kan vikariere for det faste personale, når de skal deltage i udflugterne.

Lovgrundlag

Aftaleteksten kan læses via dette link: https://em.dk/media/13770/aftaletekst-sommerpakke.pdf

Resume

Godkendelsespunkt

Administrationen orienterer Social- og Sundhedsudvalget om resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelse af hjemmepleje og madservice, og forelægger på baggrund af undersøgelsen en række mål til politisk godkendelse (se bilag).

Sagsfremstilling

Den 6. marts udsendte administrationen i Center for Voksne og Velfærd spørgeskemaer til knap 600 ældre borgere, der modtager enten hjemmepleje eller madservice. Undersøgelsen har til formål at tegne et billede af hjemmeplejemodtagernes oplevelse og vurdering af kvaliteten i Ishøj Kommunes hjemmepleje og madservice. Dermed kan undersøgelsen danne grundlag for et fortsat målrettet arbejde med at udvikle og forbedre Ishøj Kommunes tilbud.
Den samlede målgruppe består af i alt 580 borgere, hvoraf 204 har besvaret og returneret spørgeskemaet, hvormed der er opnået en svarprocent på 35 %.
Brugertilfredshedsundersøgelsen fungerer samtidig som læring og et udviklingsværktøj for hjemmeplejeområdet.

Samlet tilfredshedsscore

 • På en skala fra 1-5 gives for den kommunale leverandør en samlet tilfredshedsscore på 4.
 • På en skala fra 1-5 gives for den private leverandør en samlet tilfredshedsscore på 4,1.

77 % af respondenterne angiver, at de er meget tilfredse eller tilfredse med den personlige pleje.

64 % af respondenterne angiver, at de er meget tilfredse eller tilfredse med den praktiske hjælp.

73 % af respondenterne angiver, at de er meget tilfredse eller tilfredse med madservice.

Politiske anbefalinger

På baggrund af brugertilfredshedsundersøgelsen foreslår administrationen at:

 • Der arbejdes for opfyldelsen af nedenstående opstillede mål i den kommende to-årige periode 2020-2022.
 • Det undersøges om kommunikationen vedr. fritvalgsordningen er tydelig nok for borgerne, eller om der skal udarbejdes præciserende kommunikationsmateriale.
 • Der gennemføres evalueringsproces af spørgeskemaet i samarbejde med Seniorrådet og Bruger-pårørenderåd på kommunens plejecentre..

Forslag til mål for perioden 2020-2022

 • Flere respondenter skal angive, at de har kendskab til det frie valg mellem privat og kommunal leverandør.
 • Stigningen fra sidste måling i 2017 på 5 % i andelen af respondenter der angiver, at de er meget utilfredse med den personlige pleje skal minimeres og årsagsforklares.
 • Den procentvise andel af respondenter der angiver, at de er utilfredse eller meget utilfredse med den praktiske hjælp skal under 10 %.
 • Hjemmeplejen afdækker mulighederne for effektivisering i vagtplanniveauer, for at sikre, at borgerne modtager hjemmehjælp til aftalt tid.
 • En større procentvis andel af de respondenter der modtager madservice, skal angive, at der følger et godt og varieret udvalg af grønsager med.

 

Indstilling14. september 2020, pkt. 106:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager resultater af brugertilfredshedsundersøgelse af hjemmepleje og madservice til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget godkender politiske anbefalinger samt opstillede mål for den kommende to-årige periode 2020-2022.

Sagen sendes til orientering i Seniorrådet.Social- og Sundhedsudvalget, 14. september 2020, pkt. 106:

TIltrådt.

Social- og Sundhedsudvalget foreslår, at der ses på anden måde i forhold til at udsende spørgeskemaerne. Social- og Sundhedsudvalget ønsker en status fra administrationen omkring målsætninger til septemper 2021.

Beslutning

Der var gennemgang af de forskellige svar og procenter. Seniorrådet ville gerne høre om dem der ikke var tilfredse, der er også høje procent herfor.

Seniorrådet ønsker at se svarene for undersøgelsen af madkvaliteten og de andre områder, gerne hele undersøgelsens resultater.

Seniorrådet synes også den praktiske hjælp skal prioriteres og man skal som mål også have de utilfredse her under 5 procent og ikke 10 procent.

Seniorrådet vil gerne påpege, at det er af stor vigtighed, at man ikke ser så mange forskellige hjælpere. Det skal prioriteres.

Ved en kommende undersøgelse ønsker Seniorrådet at blive medinddraget i processen.

 

Bilag

Resume

Ifølge Lov om Social Service skal Social- og Sundhedsudvalget årligt forelægges en beretning vedr. anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed. Derfor fremlægges opgørelse på magtanvendelsessager i 2019.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget skal årligt forelægges en beretning vedr. anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed. Af bilag 1 fremgår det, at der har været 7 indberetninger om fysisk magtanvendelse i 2019. Der har således været få magtanvendelsessager, hvor der er sket indberetning. Sagerne vedrører fortrinsvis, at personalet har forsøgt at afværge borgeren i at krænke/genere andre beboere, eller i at udsætte sig selv for fare.

1. januar 2020 trådte nye regler vedr. magtanvendelse i kraft. De nye regler og dertilhørende nye arbejdsgange blev Social- og Sundhedsudvalget informeret om på mødet i april 2020.

Ændringerne angår regler om husordener, magtanvendelsesreglernes formål, fysisk guidning, afværge-hjælp, fastholdelse, låsning og sikring af yderdøre og vinduer, tryghedsskabende velfærdsteknologi, kortvarig fastholdelse i personlige hygiejnesituationer, registrering og indberetning samt klageadgang.

I forbindelse med indførelse af de nye regler, der tillader udvidet brug af magt, er der iværksat et undervisningsforløb på tværs af driftssteder under Center for Voksne og Velfærd. Det er derfor forventningen, at der fremadrettet vil være flere indberetninger, så der gives et mere retvisende billede af den magt, der anvendes over for kommunens borgere.

Næste årsberetning for 2020 fremlægges Social- og Sundhedsudvalget primo 2021.

Indstilling14. september 2020, pkt. 107:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager årsberetningen vedr. magtanvendelse 2019 til efterretning. Sagen sendes til orientering i Handicaprådet samt Seniorrådet.Social- og Sundhedsudvalget, 14. september 2020, pkt. 107:

Tiltrådt.

Beslutning

Seniorrådet har taget årsberetningen om magtanvendelse på voksenområdet til efterretning. Seniorrådet tilføjer, at det er vigtigt med magtanvendelse under ansvar.

 

Lovgrundlag

Lov om Social Service (nr. 123 af 22/11/2019)

Bilag

Resume

Orienteringspunkt
Der er udarbejdet afrapportering for investeringsprojektet Den Gode Hverdag. Punktet fremlægges af afdelingsleder Nathalie Hjort Pedersen, Træning og Rehabilitering samt forløbskoordinator Vivi Kvist Blendstrup. Sagen sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet.

Sagsfremstilling

Projekt Den Gode Hverdag er et investeringsprojekt under Investeringspuljen i Ishøj Kommune. Projektperioden løb fra d. 1. maj 2018 - 30. april 2020. Der er derfor udarbejdet afrapportering for projektet, hvori projektets resultater beskrives.

Formål:
Projektets formål har været at afklare, hvordan Servicelovens §83a (hverdagsrehabilitering) kan organiseres og implementeres i Ishøj Kommune. Projektets formål har endvidere været at undersøge, hvorvidt en målrettet rehabiliteringsindsats kan nedsætte behovet for kompenserende og varig hjemmehjælp efter Servicelovens §83 og dermed forebygge, at udgifter til hjemmehjælp stiger proportionalt med stigningen i antallet af ældre borgere i kommunen.

Indsatsen:
Borgere i projektet blev tilbudt et kort og tidsafgrænset (op til 12 uger) hverdagsrehabiliteringsforløb. Et hverdagsrehabiliteringsforløb er en tværfaglig indsats, som koordineres af en forløbskoordinator og involverer relevante fagpersoner og samarbejdspartnere. I et samarbejde mellem borgeren og forløbskoordinatoren blev der sat konkrete mål for forløbet med udgangspunkt i de daglige gøremål, som var blevet svære for borgeren at udføre. Den efterfølgende indsats tog således udgangspunkt i de opstilede mål, i form af råd, vejledning og afprøvning af konkrete dagligdagssituationer samt inddragelse af relevante fagpersoner og samarbejdspartnere.

Målgruppe:
Målgruppen for projektet var borgere, der søgte om hjemmehjælp for første gang eller henvendte sig med et nyopstået behov for hjemmehjælp. I alt har 133 borgere søgt om hjemmehjælp i projektperioden og er blevet henvist til et hverdagsrehabiliteringsforløb. 123 borgere er afsluttet, og for disse borgere gælder:

Resultater:

 • 53 % af borgerne har efter endt forløb ikke behov for hjemmehjælp
 • 33 % af de borgere, som stadig har behov for hjælp efter endt forløb, har behov for mindre hjælp end før forløbet. Heraf har 75 % halvt så mange eller under halvt så mange besøg, som ved starten af rehabiliteringsforløbet
 • 76 % af de borgere, der afsluttede hverdagsrehabiliteringsforløbet uden behov for hjemmehjælp, er fortsat selvhjulpne et år til halvandet efter endt hverdagsrehabiliteringsforløb
 • 56 % af de borgere, der afsluttede forløbet med behov for hjemmehjælp, modtager samme mængde hjælp et år til halvandet efter endt hverdagsrehabiliteringsforløb
 • 63 % af de borgere, der har været igennem et hverdagsrehabiliteringsforløb, har en bedre egenvurderet livskvalitet ved slutningen af forløbet
 • 39 % af borgerne, der har været i et hverdagsrehabiliteringsforløb, oplever en forbedring i forhold til deres oplevelse af ensomhed før rehabiliteringsforløbet.

Sammenfatning:
Projektet har vist, at den hverdagsrehabiliterende tilgang kan være med til at udskyde behovet for hjemmehjælp og dermed også behovet for plejehjemspladser for borgere i alderen 80+. Derudover kan indsatsen bidrage til, at gennemsnitsalderen for, hvornår en borger første gang modtager hjemmehjælp, udskydes. Endelig viser projektet, at indsatsen kan bidrage til mere livskvalitet og værdighed hos den enkelte borger, da tabte færdigheder genvindes og borgeren dermed bliver mere selvhjulpen.

Vedhæftet er afrapportering for projekt Den Gode Hverdag.

Indstilling7. oktober 2020, pkt. 112:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget tager
orientering om afrapportering for projekt Den Gode Hverdag til efterretning. Sagen sendes til efterretning i Seniorrådet.Social- og Sundhedsudvalget, 7. oktober 2020, pkt. 112:

Status taget til efterretning. Social- og Sundhedsudvalget ønsker fornyet status til maj 2021. Sagen sendes til Seniorrådet og Handicaprådet.

Beslutning

 

Projekt den gode hverdag blev drøftet. Seniorrådet ønsker at arbejdet med hverdagsrehabilitering burde fortsætte kontinuerligt og ikke bare være et projekt. Herudover var der ingen kommentarer til orienteringen.

 

Økonomi

Projektet blev bevilget 1.337.000 kr., hvoraf 288.063 kr. blev brugt i 2018. De resterende 1.088.937 kr. blev videreoverført til 2019-20.

Eventuelle besparelser opnås først to år efter projektets afslutning, hvorfor det endnu ikke er muligt at dokumentere de samlede besparelser. Dog svarer gevinsten ved projektet indtil videre til omkostningerne.

Lovgrundlag

Servicelovens § 83a

Bilag

Beslutning

Lene leder for plejecentrene Torsbo og Kærbo blev budt velkommen.

Seniorrådet havde inviteret Lene, da de var bekymret for restriktioner og test mv. bliver overholdt og ønskede en opdatering herpå.

Lene fortalte, at deres sygeplejersker er blevet oplært i at teste medarbejderne selv. Det fungerer rigtig godt, men tager tid. Medarbejderne bliver som det er nu testet hver 14. dag, hvilket er det der anbefales pt. Det er regionen der leverer materialerne og afhenter prøverne. Plejecentrene har etableret pode stationer også er der lavet et rul, så alle bliver testet. Det samme er tilfældet for hjemmeplejen og hjemmesygeplejen. Så det fungerer rigtig godt og det går generelt hurtigt nu med at få svar.

Det er regionens Corona testbus der kommer tjekker beboerne ved mistanke. Lene fortalte, at hvis borgere er indlagte, bliver de testet inden hjemsendelse. Det er ikke samme henvisning man kan gøre brug af hvis man bor i ældrebolig. Hvis man bor i en ældrebolig, er det betegnet som egen bolig og ved mistanke, skal man kontakte egen læge og de vil sende Corona test bussen ud for at teste. Seniorrådet vil gerne opfordre til at også dem i ældreboligerne kan blive tjekket, når beboerne ellers bliver tjekket.

Som det er nu, er ingen hverken beboere eller medarbejdere smittet.

Hvis en borger eller medarbejder konstateres smittet, lukker man alt ned og får alle tjekket, indtil der er negative svar.

Vedr. besøgsrestrektionerne, så løber de som det er nu til den 1. november 2020. Det er sådan, at alle beboere må vælge 1 nærmeste pårørende de kan få besøg af indendørs. Når de ankommer, ringer de på og bliver hentet og fulgt ind til beboeren. Det anbefales at der bruges mundbind, det samme gælder med besøg udendørs. Efter besøget sørger medarbejderne for at spritte af.

Aktivitetscentret er åbnet, men kun med tilbud til egne beboere og borgere fra ældreboliger får også tilbud for at deltage med afstand.

Plejecentrene planlægger at afholde en høstfest for egne beboere. Det vil være en høstfest med musik og markedsagtig stemning. Beboerne vil komme opdelt i et begrænset tidsrum til festen.

Lene fortalte, at sammenlægning med Kærbo og Torsbo går godt og giver god mening. Det er godt der bliver arbejdet på samme måde begge steder. Endvidere bliver personaleressourcerne brugt bedre og man har stor glæde af vidensdeling. Der arbejdes bl.a. også om deling bussen.

Køkkenet på henholdsvis Kærbo og Torsbo blev drøftet.

Der blev spurgt ind til om har registreret hvor mange borgere der er med Parkinson. Lene svarede, at det har man ikke.

Seniorrådet takkede Lene for besøget, de var meget glade for at hun ville deltage.

Seniorrådet havde spurgt ind til aflastnings- og flexpladserne. Lene henviste her til Helle Madsen.

 

Beslutning

Det aftales at ordinære Seniorrådsmøder i 2021 afholdes den 2. tirsdag i hver måned. Forslag til mødedatoer herunder:

* 12. januar 2021 kl. 13.00-15.00

* 9. februar 2021 kl. 13.00-15.00

* 9. marts 2021 kl. 13.00-15.00

* 13. april 2021 kl. 13.00-15.00

* 11. maj 2021 kl. 13.00-15.00

* 8. juni 2021 kl. 13.00-15.00

* 10. august 2021 kl. 13.00-15.00

* 14. september 2021 kl. 13.00-15.00

* 12. oktober 2021 kl. 13.00-15.00

* 9. november 2021 kl. 13.00-15.00                                              

* 14. december 2021 kl. 10.00-12.00 (Julefrokost efterfølgende)

Seniorrådet ville gerne vide om man har sagt Seniorlokalerne op og i bekræftende fald hvornår det gælder fra. Hvis lokalerne ikke er sagt op, er det så planen at lokalerne skal siges op.

Formanden takkede for god ro og orden og opfordrede til fortsat Corona forsigtighed.