Referat
Seniorrådet tirsdag den 24. november 2020 kl. 10:00

Hjemmeplejen, Vejlebrovej 47

Beslutning

Referatet blev godkendt.

Beslutning

Orientering formand;

Peter orienterede om, at man får mulighed for at hente sin pensionist håndbog for 2021 hos borgerservice eller på biblioteket. Seniorrådet vil gerne opfordre til, at man i disse tider, sender pensionistbogen rundt til borgerne i stedet for (dog kun 1 pr. husstand). Kommunen burde have penge til det i år, da der er blevet sparet rigtig meget på diverse pensionistaktiviteter pga. coronasituationen.

Seniorrådet vil gerne opfordre til at pensionisthåndbogen for 2022 laves i et andet format, gerne større, som f.eks. i A5 størrelse. Endvidere mener Seniorrådet, at siderne med kalender godt kan spares væk.

Peter orienterede om, at der i Vallensbæk ældreråd er valgt ny formand. Den nye formand er Niels Erik Tulstrup. Peter har aftalt at mødes med Niels for at finde ud af, hvordan vi kan arbejde sammen og trække på hinanden som Seniorråd/Ældreråd.

Temamødet med Ældresagen omkring tricktyverier m.m. er udskudt på ubestemt tid, grundet Corona situationen.

Danske Ældreråd afholder snart valg til bestyrelsen. Der er frist den 29. januar 2021 for opstilling, hvis man ønsker at stille op kan man henvende sig til Peter. Der skal endvidere vælges ny formand, da nuværende formand ikke genopstiller. Seniorrådet er enige i, at det ville være godt med en kandidat her fra Ishøj.

Peter har fra Danske Ældreråd modtaget en oversigt med overblik over de sidste nye besøgsrestriktioner på plejehjemmene. Det er meget de samme som vi kender i forvejen, men det gode er bl.a., at man nu må have besøg af to gæster.

Danske Ældreråd holder et "webinar" (online møde) den 10. december 2020 kl. 11.00-12.00. Det har fokus på ældre menneskers risiko for ensomhed. Det koster 250 kr. pr. medlem at deltage. Seniorrådet synes ikke det er rimeligt, at det koster penge at deltage i dette online kursus. Peter skal have besked, hvis et af medlemmerne ønsker at deltage.

Seniorrådet har fået muligheden for at betale kontingentet til Danske Ældreråd for 2021 allerede nu i 2020. Der er enighed i, at det er en god idé.

På sidste Seniorrådsmøde opfordrede Seniorrådet til, at de burde være en del af arbejdsgruppen, der skal arbejde med kortlæggelse af aktivitetstilbud for borgere +60. Seniorrådet blev oplyst, at der desværre ikke er tid til at de deltager i arbejdsgruppen, som allerede er i gang med andre relevante parter. Seniorrådet synes ikke det er i orden, at de som lovpligtigt udvalg ikke er med inden over så vigtige ting, for borgere over 60 år. Seniorrådet ønsker stadig og har en forventning til at de kan blive repræsenteret i det fremtidige arbejde med kortlæggelse af aktivitetstilbud til borgere 60+. Det aftales, at Bjarne Gosvig næstformand i Seniorrådet kan deltage i gruppen.

Der er valg til Seniorrådet, sammen med kommunalvalget. Seniorrådet vil gerne vide nærmere om, hvordan det kommer til at foregå rent praktisk og ønsker at være en del af processen. Seniorrådet vil gerne have det på plads i løbet af foråret. Der var videre drøftelse heraf. Peter vil prøve, at undersøge hvordan det har været foregået i andre kommuner.

På sidste møde, var der en kort drøftelse af cykelpiloterne, hvordan man finder oplysningerne herom hvis man f.eks. ønsker at blive cykelpilot. De oplysninger finder man bl.a. i pensionisthåndbogen og på kommunens Hjemmeside.

Næstformand Bjarne, havde ingen orientering til mødet.


Beslutning

Ingelise fortalte, at hun har været til møde i tilgængelighedsudvalget. Der er dog ikke noget nyt om udgangen til stoppesteder.

Vedr. cykel chikaner, så er der regler for hvordan de skal være. Ingelise vil kigge nærmere herpå. 

Vedr. fliserne ved Kærbo, så er de stadig ikke lavet. Seniorrådet ønsker de skader der er på fliserne, bliver  udbedret hurtigst muligt. Seniorrådet ønsker en status herpå.

Endvidere har Seniorrådet hørt en del utilfredshed med elevatoren til lægen i Brohuset. Det er ikke holdbart, at man skal holde knappen inden hele turen og det er heller ikke så rart i disse tider med Covid-19.  

Beslutning

Seniorrådet undrer sig over, at der i budgettet er sat kr. 5000 af til diæter, men der bliver brugt mange flere penge hertil. Det ønsker Seniorrådet reguleret til kommende år.

Endvidere ønsker Seniorrådet at de ubrugte midler i 2020 kan overføres til 2021.

Resume

Orienteringssag

Ishøj Kommune har modtaget postivt tilsagn fra Sundhedsstyrelsen og modtager derfor over de næste 3 år kr. 1.952.925 til at drive projektet for.

Sagsfremstilling

Som orienteret på sidste Social- og Sundhedsudvalgsmøde i oktober har administrationen udarbejdet en ansøgning om midler til et 3 årligt projekt, hvor pårørende med demens inde på livet kan tilegne sig viden, redskaber og mestringsstrategier, der kan styrke deres mentale overskud. Projektet skal være med til at understøtte Ishøj Kommunes arbejde med at blive en demensvenlig kommune og hænger herudover sammen med et af de pejlemærker: 'Fokus på pårørende', der bliver en del af den kommende demensstrategi i Ishøj Kommune. Administrationen har nu modtaget positiv tilsagn fra Sundhedsstyrelsen, hvilket betyder at følgende iværksættes:


Planlægning af projektet

 • Ansættelse af medarbejder til at udvikle og drive projektet i samarbejde med Ishøj Kommunes demenskonsulent. Det er forventningen, at denne medarbejder kan starte i Ishøj Kommune d. 1/1-2021.
 • Intern kommunikation om projektet, så alle involverede og relevante parter internt i organisationen klædes på og inddrages.
 • Ekstern kommunikation om projektet, fx. indslag på Tv-Ishøj/Facebook samt dialog/møder med involverede og relevante samarbejdspartnere og lokale aktører.
 • Dialog i mindre grupper med demensramte og pårørende. Det var planen at afholde et større opstartsseminar, men grundet den nuværende situation med covid-19, planlægges mindre møder og dialog i mindre grupper.
 • Planlægning af hvornår og hvordan daghøjskole og udflugter for demensramte kan løbe af stablen i 2021 i lyset af covid-19 situationen. Dette planlægges løbende ift. de gældende restriktioner i 2021.


Administrationen har været i dialog med Sundhedsstyrelsen i relation til den nuværende Corona situation og har drøftet, at der er elementer i den indsendte projektbeskrivelse/tidsplan, der naturligt rykker sig tidsmæssigt ind i 2021.

Social- og Sundhedsudvalget fremlægges en kort status på projektets forløb og fremgang i august 2021.


Indstilling9. november 2020, pkt. 122:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet.Social- og Sundhedsudvalget, 9. november 2020, pkt. 122:

Tiltrådt.

Beslutning

Der er enighed i, at det er et rigtig vigtigt projekt. Det drøftes kort og tages til efterretning.

Seniorrådet ønsker at vide nærmere om, hvilken medarbejder man påtænker at ansatte for puljemidlerne. Kate fortalte under hendes besøg (Punkt 114), at man gerne vil ansætte en demens konsulent med projektleder erfaring.

Økonomi

Ishøj Kommune modtager over de næste 3 år kr. 1.952.925 fra Sundhedsstyrelsen til at drive projektet for. Midlerne skal bruges til ansættelse af en demensfaglig medarbejder, frikøb af sosu-medarbejdere og fysioterapeuter, honorar til en demensfaglig psykolog, forplejning samt revision. Det samlede budget for ansøgningen er kr. 2.369.454, hvoraf Ishøj Kommunes egenfinansiering beløber sig til kr. 416.529. Egenfinansieringen dækker over eksisterende medarbejdere, der skal byde ind i projektet, udgifter til kørsel i kommunens minibus samt tryk af materialer.

Resume

Godkendelsespunkt
Der er udarbejdet forslag til kvalitetsstandard for kontinensklinikken. Sagen forelægges til godkendelse og sendes efterfølgende til høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Kontinensklinikken blev etableret i 2018 og ligger i læge- og sundhedshuset på rådhusets etage 5. Kontinensklinikken er et tilbud til alle Ishøjborgere med kontinensproblemer. I praksis er det primært ældre borgere, der gør brug af kontinensklinikken.

Der er udarbejdet kvalitetsstandard for kontinensklinikken. Af kvalitetsstandarden beskrives parametre som målgruppe, formål, form og indhold, tildeling, ventetid, egenbetaling m.fl. Formålet med kvalitetsstandarden er at give borgere såvel som medarbejdere viden om kontinensklinikkens ydelser og serviceniveau samt kriterier for tildeling.

Kvalitetsstandarden forelægges til godkendelse og sendes efterfølgende til høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Vedhæftet er forslag til kvalitetsstandard for kontinensklinikken.

Indstilling9. november 2020, pkt. 125:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender kvalitetsstandard for kontinensklinikken og sender sagen til høring i Seniorrådet og Handicaprådet.Social- og Sundhedsudvalget, 9. november 2020, pkt. 125:

TIltrådt.

Beslutning

Seniorrådet synes det er en rigtig fin kvalitetsstandard. Den lever op til det der skal stå i en kvalitetsstandard for en kontinensklinik.

Det er dog ærgerligt, at der kan gå op til ti dage, før man skal reagere på en henvendelse. Der er enighed i, at det er rigtig lang tid, når man står og har et behov for en tilbagemelding og reaktion. 

Endvidere var der drøftelse af, om alle borgere kender til dette tilbud. Det er vigtigt, at alle der har behov for information og viden herom, ved hvor de skal henvende sig. Tilbuddet med kontinensklinikken skal være mere synligt.

Seniorrådet foreslog, at man fremstiller et opslag, som kunne hænge hos lægerne, sådan at man bliver gjort opmærksom på muligheden. Herudover forslog Seniorrådet at der kommer et opslag herom i Ishøj nyt.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt
Kontinensklinikken blev oprettet i 2018 som et tilbud til Ishøj Kommunes borgere. Der blev ved oprettelsen afsat 300.000 kr. årligt fra værdighedsmilliarden. Der er udarbejdet status for Kontinensklinikken. Status forelægges til orientering, og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet.

Sagsfremstilling

Kontinensklinikkens tilbud
Kontinensklinikkens målgruppe er alle Ishøjborgere fra 18 år, men i praksis er det primært ældre borgere, der henvises. Tilbuddet er til både kvinder og mænd.

I Kontinensklinikken arbejder kontinenssygeplejerske og kontinensfysioterapeut sammen om at udrede borgere for urin- og afføringsinkontinens, hyppige vandladninger/vandladningstrang, nedsynkningsgener fra underlivsorganer samt problematikker med forstoppelse og diarré. Derudover gives råd og vejledning fx i forbindelse med cancerbehandling og deraf følgende gener i tarme og underliv.
De fleste borgere, der søger om bleer, bliver desuden tilbudt et udredningsforløb inden en evt. blebevilling.

Henvisning til Kontinensklinikken
Borgere kan selv ansøge om en udredning via ansøgningsskema på Ishøj Kommunes hjemmeside. Derudover kan personale ansøge på borgers vegne via Cura, og privatpraktiserende læger kan sende en henvisning via det elektroniske journalsystem.


Kontinensklinikken i tal
Kontinensklinikken har åbent 1½ dag om ugen. Der er afsat 4 tider af 1½ times varighed om ugen i klinikken til den første udredning og undersøgelse af borgere. Derefter dokumenteres indsatsen på den enkelte borger og der følges op på nye henvendelser samt kommunikeres med samarbejdspartnere.

Borgerne ses typisk 1-3 gange i klinikken, hvorefter der kan gives forskellige andre kommunale tilbud.

I hele 2019 har der været 69 borgere til udredning i Kontinensklinikken.

Fremtidigt perspektiv og potentiale
Det er antagelsen, at der er et større behov end det behov, der afspejler sig i antal henvisninger til Kontinensklinikken. Der er en forventning om, at der vil komme flere henvisninger ved et øget fokus på området internt men mere bredt i kommunen samt med kommunens privatpraktiserende læger. Derudover ses et potentiale og formål i at etablere kontakt til kommunens sundhedspleje, som har kontakt til nybagte mødre, der ofte kan opleve problemer med inkontinens efter graviditet og fødsel.
Ligeledes arbejdes der på et tøttere samarbejde med de praktiserende læger.

Der er fokus på effektmåling af Kontinensklinikken, og aktuelt undersøges andre kommuners måleparametre for at hente inspiration.  

Vedhæftet er status på kontinensklinikken.

Indstilling9. november 2020, pkt. 126:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orientering om Kontinensklinikken til efterretning. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet.Social- og Sundhedsudvalget, 9. november 2020, pkt. 126:

Taget til efterretning.

Beslutning

Punkterne 107 og 108 er skrevet sammen under punkt 107.  

Bilag

Resume

Orienteringspunkt

BDO har foretaget uanmeldt tilsyn på Torsbo. Der er på baggrund af tilsynet udarbejdet en tilsynsrapport, hvori BDO beskriver de forhold, de har observeret i forbindelse med tilsynet. Sagen forelægges til orientering og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet.

Sagsfremstilling


BDO har på vegne af Ishøj Kommune d. 10. september 2020 foretaget uanmeldt tilsyn på Torsbo. Formålet med det uanmeldte tilsyn er at vurdere om lovgivningen, det vedtagne serviceniveau og de almene faglige standarder inden for pleje og praktisk hjælp bliver overholdt.

BDO vurderer overordnet, at Torsbo er et meget velfungerende plejecenter, som tilbyder beboerne gode og trygge rammer, både hvad angår personlig og praktisk hjælp, men også i forhold til den kommunikation, der pågår mellem personale og beboere, som opleves som værdig og respektfuld. BDO vurderer endvidere, at medarbejderne i alle henseender med faglig indsigt og på en refleksiv måde kan redegøre for det arbejde, de udfører.

Nedenfor er oplistet tilsynets vurderinger, bemærkninger og anbefalinger.


Tilsynets vurderinger:

 • At leder sætter relevante tiltag i værk, som kan understøtte den ønskede kvalitetsudvikling på Torsbo.
 • At dokumentationen er meget tilfredsstillende, og lever op til gældende lovgivning og retningslinjer på området.
 • At medicinhåndteringen er på et særdeles tilfredsstillende niveau.
 • At beboerne er særdeles tilfredse med kvaliteten af den personlige støtte og pleje.
 • At den praktiske hjælp er af tilfredsstillende kvalitet.
 • At beboerne er særdeles tilfredse med madens kvalitet, rammerne for måltidet og det sociale samvær under måltiderne.
 • At beboerne er særdeles tilfredse med kommunikationen og kontakten til medarbejderne.
 • At beboerne er særdeles tilfredse med kvaliteten af aktiviteter og træning, og beboerne oplever at modtage relevante aktivitets- og træningstilbud.
 • At de fysiske rammer er tilpasset målgruppen på meget tilfredsstillende måde.
 • At der arbejdes relevant med at sikre beboernes personfølsomme data.


Tilsynets bemærkninger:

 • Tilsynet bemærker, at pn medicin (medicin efter behov) ikke er adskilt fra aktuel medicin, og at der kan opnås bedre sikkerhed ved at adskille medicinen ved hjælp af poser eller bokse.
 • Tilsynet bemærker, at der er findes store mængder uaktuel medicin i separate kasser - retningslinjerne på området angiver, at medicin, der ikke længere bruges, skal bortskaffes med borgerens samtykke.


Tilsynets anbefalinger:

 • Tilsynet anbefaler, at det sikres, at besøgsplaner udfyldes, så de kan anvendes som det redskab, de er tiltænkt. Særlig opmærksomhed kan rettes mod beskrivelser af beboernes mestring, motivation og ressourcer, ligesom der skal sikres opfølgning på observationer og opdatering af planerne.
 • Tilsynet anbefaler, at det sikres, at medarbejderne kender og overholder retningslinjerne for håndhygiejne i forbindelse med håndtering af vasketøj.
 • Tilsynet anbefaler, at der sættes fagligt fokus på retningslinjer om afspritning mellem handskeskift.
 • Tilsynet anbefaler, at der arbejdes efter aftalte planer, så der altid sikres korrekt sidestilling for konkret beboer.


Ledelsen på Torsbo er i gang med at indarbejde tilsynets anbefalinger i den daglige drift.
Vedhæftet er tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Torsbo.IndstillingForslag til beslutning: 9. november 2020, pkt. 129:

Social- og Sundhedsudvalget tager tilsynsrapport for Torsbo til efterretning. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet.Social- og Sundhedsudvalget, 9. november 2020, pkt. 129:

TIltrådt.

Beslutning

Seniorrådet har overordnet kigget på rapporterne. For Torsbo ser det rigtig fint ud. Der er ikke det store hertil.

Seniorrådet synes det er vigtig for alle tilsyn, at man skal finde ud af hvornår og hvordan der følges op på tilsynets vurderinger og anbefalinger.

Dog har Seniorrådet modtaget en del kritikpunkter vedr. Torsbo. Det drejer sig primært om utilsigtede hændelser. Man mener ikke disse bliver anmeldt som de skal.

Seniorrådet drøftede herefter utilsigtede hændelser generelt. Det aftales, at man på mødet i januar ønsker at høre nærmere om proceduren for utilsigtede hændelser i Hjemmeplejen og på plejecentrene her i Ishøj kommune.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt

BDO har foretaget uanmeldt tilsyn på Kærbo. Der er på baggrund af tilsynet udarbejdet en tilsynsrapport, hvori BDO beskriver de forhold, de har observeret i forbindelse med tilsynet. Sagen forelægges til orientering, og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet.


Sagsfremstilling


BDO har på vegne af Ishøj Kommune d. 4. september 2020 foretaget uanmeldt tilsyn på Kærbo. Formålet med det uanmeldte tilsyn er at vurdere om lovgivningen, det vedtagne serviceniveau og de almene faglige standarder inden for pleje og praktisk hjælp bliver overholdt.

BDO vurderer samlet set, at Kærbo leverer meget tilfredsstillende kvalitet i kerneopgaverne personlig støtte og pleje samt praktisk hjælp og medicinhåndtering samt, at medarbejderne inden for nævnte områder med faglig indsigt og på en refleksiv måde kan redegøre for indsatserne.
Tilsynet vurderer, at der på dokumentationsområdet er behov for væsentlige indsatser for at få højnet og kvalitetssikret dokumentationspraksis. Tilsynet skriver i relation hertil, at Kærbos ledelse fortæller, at en række administrative indsatsområder har været sat på pause under Covid–19 epidemien, men at der i forhold til seneste tilsyn er iværksat tiltag i relation til dokumentationspraksis. Det er tilsynets vurdering, at der stadig udestår indsatser på dokumentationsområdet. På den baggrund har Kærbos ledelse udarbejdet en handleplan, som beskriver, hvordan der skal arbejdes med de anbefalinger, der er fremkommet fra BDO ifm. tilsynsrapporten (se bilag). Af handleplanen fremgår det hvordan der arbejdes med de konkrete anbefalinger. Handleplanen er vedhæftet som bilag.


Nedenfor er oplistet tilsynets vurderinger, bemærkninger og anbefalinger.


Tilsynets vurderinger:

 • Tilsynet vurderer, at medicinhåndteringen er på et særdeles tilfredsstillende niveau.
 • Tilsynet vurderer, at beboerne er særdeles tilfredse med kvaliteten af den personlige støtte og pleje.
 • Tilsynet vurderer, at beboerne er særdeles tilfredse med kvaliteten af den praktiske hjælp, og at de oplever at modtage den hjælp, som de har behov for.
 • Tilsynet vurderer, at beboerne er særdeles tilfredse med kommunikationen og kontakten til medarbejderne og oplever, at medarbejderne møder dem med respekt og venlighed.
 • Tilsynet vurderer, at beboerne er tilfredse med kvaliteten af aktiviteter og træning, og at beboerne oplever delvist at modtage relevante aktivitets- og træningstilbud.
 • Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer er tilpasset målgruppen på meget tilfredsstillende vis, og at der arbejdes relevant med at sikre beboernes personfølsomme data.
 • Tilsynet vurderer, at ledelsen sikrer, at de rette kompetencer er til stede på omsorgscentret på meget tilfredsstillende måde.
 • Tilsynet vurderer, at der i kvalitetsarbejdet er fokus på relevante faglige indsatser, og at medarbejderne kan redegøre for kvalitetsarbejdet, men i praksis fungerer dette ikke optimalt, idet tilsynet konstaterer mangler i forhold til området.
 • Tilsynet vurderer samlet kvalitetsarbejdet som tilfredsstillende.
 • Tilsynet vurderer, at dokumentationen ikke er tilfredsstillende, og på flere områder ikke lever op til gældende lovgivning og retningslinjer på området.
 • Tilsynet vurderer, at døgnrytmeplanerne ikke er handlingsanvisende for alle SEL-indsatser, som beboeren modtager.
 • Tilsynet vurderer, at medarbejderne udviser faglig frustration i forhold til dokumentationssystemets funktionalitet og oplæring i samme.
 • Tilsynet vurderer, at omsorgscentret finder det nødvendig med dobbeltdokumentation

Tilsynets bemærkninger:

 • Tilsynet bemærker, at der ved tilsynet er gennemgået dokumentation i forhold til servicelovsområdet med fund af en række kritiske mangler.


Tilsynets anbefalinger:

 • Tilsynet anbefaler, at der er fokus på at få dokumenteret afvigelser og ændringer i borgerens tilstand rettidigt.
 • Tilsynet anbefaler, at det sikres, at Cura-omsorg fungerer, og at medarbejderne opnår tilstrækkelig viden i systemets funktionalitet og krav til dokumentationen.
 • Tilsynet anbefaler, at der iværksættes udvikling i forhold til måltidets rammer og medarbejdernes roller, så der sættes øget fokus på arbejdet tilrettelæggelse, medarbejdernes kommunikation og det gode måltid.
 • Tilsynet anbefaler, at der i forhold til en konkret beboer arbejdes med, hvorledes der fagligt sikres en god kommunikation og støtte til beboer.
 • Tilsynet anbefaler, at det sikres, at en konkret beboers pleje tilrettelægges med udgangspunkt i beboers situation og velbefindende, så der sikres tryghed i plejen.
 • Tilsynet anbefaler, at der sættes fokus på, at medarbejderne kender og overholder hygiejniske retningslinjer for brug af værnemidler og korrekt anvendelse af handsker, afspritning af hænder efter handskebrug, og rengøring af inventar, der har indgået i plejen og håndtering af vasketøj.
 • Tilsynet anbefaler, at der sikres tilstrækkelig mundhygiejne for en konkret beboer.


Vedhæftet er tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Kærbo samt handleplan.


Indstilling9. november 2020, pkt. 130:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager tilsynsrapport samt handleplan til efterretning og sender sagen til orientering i Seniorrådet.Social- og Sundhedsudvalget, 9. november 2020, pkt. 130:

Tiltrådt.

Beslutning

Seniorrådet er enige i, at det ikke ser godt ud på Kærbo efter tilsynet. De vil derfor gerne have, at plejecenterleder Lene Stürup deltager i Seniorrådsmøde i januar, så de kan hører nærmere om hvordan man vil handle på de ting tilsynet har påpeget.

Seniorrådet er bekymret over vurderinger og anbefalinger, men vil ikke gøre mere før et evt. møde med plejecenterleder Lene Stürup. Her kan Lene få lov at uddybe og fortælle om tiltag og handleplanerne. Lene er inviteret til møde den 26. januar 2021.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt:

I september 2017 indgik Ishøj Kommune et samarbejde med Boblberg.dk. Boblberg.dk er en borger-til-borger-portal, hvor borgerne kan danne relationer og fællesskaber på baggrund af behov og fælles interesser. Dette er med til at forbedre borgernes livskvalitet samt fysiske og mentale sundhed.

Her fremlægges en kort status.

Sagsfremstilling

Status på samarbejdet med Boblberg.dk i Ishøj Kommune pr. 2. oktober 2020:

 • På baggrund af Social- og Sundhedsudvalgets ønske om fremme antallet af ældre medborgere som brugere på portalen har dette været et fokuspunkt siden marts 2020. Derfor har Boblberg.dk bl.a. besøgt Torslundecaféen, julemarkedet på Kærbo aktivitetscenter samt Ældre Sagens Herreværelset og besøgsvenner for at udbrede kendskabet og brugen af Boblberg.dk til Ishøj Kommunes ældre medborgere. Der er i dag 465 brugere, der er +65, hvilket er en stigning på 278 personer siden marts 2019.
 • Der er i alt 2.113 brugere af Boblberg.dk i Ishøj Kommune, hvilket svarer til 11,62 % af alle borgere over 14 år i Ishøj. Målsætningen ligger på 1-3 %, hvilket betyder, at antallet af brugere er tilfredsstillende. Antallet af brugere er steget med 1.182 brugere siden marts 2019.
 • 84,13 % af brugerne, får svar på deres bobler (opslag). Målsætningen herfor er mindst 50 % og dette er derfor ligeledes tilfredsstillende.
 • 93,5 % af brugerne fra Ishøj henvender sig til brugere i andre kommuner. Dette er et tegn på, at den korte afstand til nabokommunerne er en fordel, og at transport ikke er en hindring for at danne relationer.
 • Gennemsnitsalderen på Boblberg.dk er 39,43 år i Ishøj i dag, hvor den var den var 37,8 år i marts 2020.
 • De mest søgte emner i Ishøj Kommune er venskab/ensomhed, gåture/vandreture, træning, psykisk sårbarhed samt tilflytter.
 • Boblberg.dk har i samarbejde med Røde Kors udviklet teknologierne JuleVenner, SnakSammen, SprogLand og SikkerSnak.
 • Boblberg.dk udbreder fortsat kendskabet til portalen via besøg hos lokale aktører samt via cases til sociale medier. Team Frivillighed og Lokalsamfund støtter op om dette arbejde.

Indstilling9. november 2020, pkt. 131:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen om Boblberg.dk til efterretning.

Sagen sendes til orientering i Seniorrådet, Udsatterådet og Handicaprådet.Social- og Sundhedsudvalget, 9. november 2020, pkt. 131:

Tiltrådt.

Beslutning

Der er enighed i, at det lyder som et rigtig fint værktøj. Det er godt så mange benytter sig af det. Seniorrådet studsede over der er forholdsvis mange ældre der bruger det, men synes det er rigtig godt. Boblberg har været introduceret i flere af de frivillige organisationer, hvilket er rigtig godt.

Bilag

Beslutning

Seniorrådet er glade for muligheden til at gennemlæse hele rapporten. Desværre er der nogen ting i den udleveret rapport som ikke kan læses, da hele teksten ikke er med i rapporten.

Nogle af Seniorrådsmedlemmerne har spørgsmål om bl.a. kommunikationen mellem kontoret i Hjemmeplejen og det udekørende personale, da beskederne ikke altid når ud til rette. Der var også utilfredshed over de mange forskellige personaler der kommer i ens hjem. Det aftales, at medlemmerne i første omgang selv kontakter leder af Hjemmeplejen. Hvis der er mere generelle ting der skal drøftes, aftales det at Hjemmeplejelederen inviteres til et kommende møde.


Beslutning

Seniorrådet havde besøg af Kate Espe demenskonsulent. Kate fortalte om hendes baggrund og vej til at ende som demenskonsulent her i Ishøj kommune. Mødet startede med at forventningsafstemme, hvad Seniorrådet ville høre nærmere om og herefter fortalte Kate nærmere om demens, så kendskabet hertil blev større for alle. Alle medlemmer fik slides med det gennemgået materiale.

Man arbejder i Ishøj rigtig meget med demens og arbejder for en rød tråd i arbejdet hermed. Man vil kompetenceløfte hele kommunen på demensområdet.

Seniorrådet ønsker at vide nærmere om, hvilken medarbejder man påtænker at ansatte for puljemidlerne. Kate fortalte under hendes besøg, at man gerne vil ansætte en demens konsulent med  projektledererfaring. 

Beslutning

Der er en Parkinson klub i Ishøj. Der er ønske fra Seniorrådet om, at det bliver lettere at finde disse klubber. Denne klub kan man bl.a. få kendskab til, hvis man er medlem af Parkinsonforeningen. (www.parkinson.dk).

Seniorrådet synes det er glædeligt, at der er kommet bænke i bycentret og ønsker gerne flere bænke.

Vedr. Arken walk, så er det en rigtig god idé. Dog ønsker Seniorrådet der er bænke og skraldespande på ruten, og evt. nogle borde og bænke hvor der er plads hertil. Seniorrådet ønsker, at der ved stationen er oplyst hvor langt der er fra stationen til Arken, da det kan være en strabadserende gåtur for nogle.

Seniorrådet ville gerne rose formand Peter Møller for at styre mødet, overholde tiden og god ro og orden.