Referat
Seniorrådet mandag den 28. november 2016 kl. 10:00

Mødelokalet 6. sal

Beslutning

Referatet godkendt uden bemærkninger.

Vi aftaler at beslutningen for hvert punkt læses højt ved fremtidige møder.

Sagsfremstilling

Herunder værdighedsredegørelsen, kvalitetsstandart for forebyggende hjemmebesøg, opfølgning af seniorrådets skrivelse til Teknik og boligudvalget, som ikke var med på sidste TBU-møde og valg til seniorråd forår 2017.

Beslutning

Ældrechef Per Tostenæs fortæller at der er ved at blive søgt om puljemidler til ensomme målrettet borgere, der modtager meget hjemmehjælp. Der er borgere, der har efterspurgt aktiviteter om aftenen. Hvis vi får del i puljemidlerne, vil initiativer blive igangsat kommune og frivillige imellem , for på sigt at blive bæredygtigt uden kommunale kræfter. Initiativerne vil blive igangsat ud fra et af borgerne defineret behov i lighed med f.eks. gruppen for amputerede, der mødes i seniorlokalerne.

Der bliver spurgt til, om der vil blive mulighed for transport. Det understreges, at transport vil være en mulighed, hvis man på grund af en funktionsnedsættelse ikke har andre muligheder for at komme afsted.

Per oplyser, at der er nedsat en gruppe i Ishøj, der skal kigge på transportmuligheder for ældre i Kommunen. Per Tostenæs opfordrer seniorrådet til at melde en repræsentant ind i denne gruppe. Tilmelding kan ske ved en mail til leder af sekretariatet for Ældres Netværk Trine Andrä på mailadresse: 38897@ishoj.dk.

Formand for Socialudvalget Merete Amdisen fortæller at der i Lokalplanen er forslag om 8 aflastningspladser mere i kommunen i forbindelse med oprettelsen af det nye rehabiliteringscenter. Der ud over tænker man ind, at gøre plads til nogle praktiserende læger i rehabiliteringscentret.

Merete Amdisen fortæller endvidere at læge Lene Villerslev er sygemeldt og at det er omkostningsfrit at skifte læge, når lægeskiftet skyldes Lene Villerslevs fravær.

Merete Amdisen fortæller at Ishøj Kommune har fået 2 ydrenumre mere og at man gør alt, for at få trukket flere læger til Ishøj. Det er regionen, der er ansvarlig for, at kommunen er dækket ind med praktiserende læger.

Sagsfremstilling

Værdighedspolitikken og redegørelsen for værdighedsmilliarden 2016 blev godkendt på byrådsmødet den 21. juni 2016. De tildelte midler fra værdighedsmilliarden i 2016 udgjorde kr. 2.844.000.

Der er nu lavet en status på 2016 aktiviteterne samt en redegørelse for hvilke aktiviteter, der skal fortsættes med i 2017. Det skal foreligges for ministeriet den 15. november 2016.

Den samlede status og redegørelse er vedlagt som bilag.

Indstilling14. november 2016, pkt. 106:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager status over 2016 aktiviteter til orientering, og godkender redegørelsen for 2017.Social- og Sundhedsudvalget, 14. november 2016, pkt. 106:

Tiltrådt.

Der ønskes en status og statistik på tiltagene i februar 2017.

Beslutning

Der skal afgives status til ministeriet primo 2017 vedrørende:

-          Udvidelse af klippekort til svageste hjemmehjælpsmodtagere.

-          Udvidelse af åbningstid i aktivitetscentret for for pensionister og ældre med anden etnisk baggrund end dansk.

-          Sorggrupper

-          Nye velfærdsteknologiske løsninger

-          Udnyttelse af lokaler/arealer og fysisk indretning

Bilag

Sagsfremstilling

På baggrund af ny lovgivning skal målgruppen for forebyggende hjemmebesøg udvides, og der skal udarbejdes en kvalitetsstandard på området.

Notat om målgrupper for fremtidige forebyggende hjemmebesøg samt kvalitetsstand på området er vedlagt som bilag.

Indstilling14. november 2016, pkt. 104:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender målgrupperne og kvalitetsstandarden for fremtidige forebyggende hjemmebesøg.Social- og Sundhedsudvalget, 14. november 2016, pkt. 104:

Tiltrådt.

Beslutning

Seniorrådet fortæller at de har læst den nye kvalitetsstandart på området igennem og at den er taget til efterretning.

Formand Leif Christoffersen fortæller, at han har været med gruppen for etablering af sorg-/støtte grupper eller livsmodsgrupper, som man er endt med at kalde dem.

Leif Christoffersen fortæller videre at præsten Asta har meldt sig som tovholder og det samme har udskrivningssygeplejerske Bente Johansen fra Ishøj Kommune.

Leif fortæller at det vil blive grupper af max 6 personer og at tovholderne skal igennem uddannelse og de vil blive tilbudt supervision.

Bilag

Beslutning

Formand Leif Christoffersen fortæller at han har skrevet til Borgmester Ole Bjørstorp, da han har fået oplyst at seniorrådets skriv ikke var med på sidste udvalgsmøde i Teknik og Miljø.

Det aftales at Leif sender seniorrådets skriv om trafikforhold i kommunen til Merete Amdisen, som sørger for at punktet kommer på dagsorden på næste udvalgsmøde i Teknik og Miljø.

Det blev drøftet, at seniorrådet kan invitere formanden for Teknik og Miljø udvalget med på et seniorrådsmøde og tale om fremtidigt samarbejde.

Formand Leif Christoffersen og næstformand Bjarne Gosvig informerer om, at mødet om den medicinske patient bliver til feb. 2017.

Der skal snart være Vestegnstræf igen. Tid og sted vil fremgå af dagsordenen, når den udkommer.

Bilag

Beslutning

Budgettet blev gennemgået på mødet. Der er for 2016 et underskud på 15.712 kr. Dette skyldes indkøb af i-pads og tilhørende tastaturer til alle seniorrådets medlemmer.

Seniorrådets budget for 2017 er på ca. 49.000 kr. (48.070 kr. + fremskrivning).

Budgettet er taget til efterretning.

Beslutning

Næstformand for seniorrådet Bjarne Gosvig og seniorrådsrepræsentant Bente Nielsen har været til venstegnstræf i Tårnby, hvor borgmesteren deltog hele dagen.

Der har været nedsat en gruppe, der har fået overblik og styr på teleslynger i kommunens lokaler. Formand Leif Christoffersen oplyser dog, at teleslyngen i seniorrådslokalet ikke er sat til. Vi aftaler, at jeg skriver til rådhusservice om dette. Teleslyngen i Kulturcaféen benyttes kun sjældent, da musikerne ofte frabeder sig brugen af teleslyngen, da den går i deres lydanlæg.

Beslutning

Der er fastsat et møde for Seniorrådet om forretningsordenen / vedtægter.

Mødet bliver d. 9. januar 2017 kl. 10 i seniorlokalerne.