Referat
Social- og Sundhedsudvalget mandag den 7. december 2015 kl. 16:30

Mødelokalet, etage 6

Sagsfremstilling

I forbindelse med finansloven for 2016 afsættes der 1 mia. kr. årligt fra 2016, sådan at kommunerne kan styrke arbejdet med en værdig ældrepleje. Vedhæftet er information om værdighedsmilliarden.

Invitation til dialogmøde på det specialiserede socialområde. Se vedhæftning.

KLs årlige sundhedskonference afholdes d. 26 januar 2016 på hotel Comwell Kolding.

Beslutning

Der arbejdes på at afholde møde med Social- og Sundhedsudvalget fra Vallensbæk Kommune.

Bilag

Sagsfremstilling

Nøgletal oktober 2015.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Status på senorpolitikken 2014-2017 - år 2 fremlægges. Statusnotatet tager udgangspunkt i de temaer, som politikken er bygget op omkring og giver et indblik i disse.

 

Se vedlagte notat.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager status på seniorpolitikken 2014-2017 - år 2 til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Mulighed for at deltage i rygestopprojekt med kontant belønning til borgere, der holder op med at ryge undersøges. Lennart Hartmann Nielsen(V), kan ikke tilslutte sig dette.

Punktet sendes til orientering i Seniorrådet.

Bilag

Sagsfremstilling

Der er i henhold til Lov om Social service § 18 afsat midler til foreninger og frivillige, der anmoder om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde. Midlerne kan søges to gange årligt.

 

Der er i 2015 afsat kr. kr. 322.330 til frivilligt socialt arbejde. Der blev uddelt kr. 82.279 i juni 2015, og der er således kr. 240.051 til rådighed til uddeling i december 2015.

 

Der er indkommet følgende ansøgninger:

 

1. Bedre psykiatri – Ishøj/Vallensbæk

Bedre psykiatri – Ishøj/Vallensbæk er en nyopstartet pårørendeforening, som henvender sig til pårørende til psykisk syge samt brugere og professionelle inden for det psykiatriske område. Foreningens formål er at skabe bedre vilkår for psykisk syge og deres pårørende ved at støtte og rådgive de pårørende bedst muligt gennem rådgivning, information og støtteaktiviteter. Desuden at øge kendskabet til og nedbryde tabuiseringen omkring psykisk sygdomme og styrke dialogen med den etablerede psykiatri samt at varetage de pårørende og de psykisk syges interesser i forhold til politiske beslutningstagere.

 

Der søges om midler til 2 informations- og oplysningsaftener. Desuden søges om midler til etablering af samtale/netværksgruppe til pårørende med møde ca. 1 gang om måneden samt etablering af en netværksgruppe for forældre til psykisk syge børn og unge. Endelig vil foreningen tilbyde en lokal støtte/hjælpefunktion til de pårørende.

 

Der ansøges om kr. 64.000

 

2. Brugerbestyrelsen på Kærbos aktivitetscenter

Brugerbestyrelsen på Kærbo søger om midler til afholdelse af en informationsdag for pensionister i Ishøj, til transport og forplejning til afholdelse af skovtur for aktivitetscentret og daghjemmet på Kærbo samt til indkøb af værktøj og maskiner m.m. Ligeledes søges om midler til den informationsbrochure, der udgives hvert andet år og gives til borgere over 60 år i Ishøj. Formålet med aktiviteterne og indkøbene er at udbrede kendskabet til aktiviteterne på aktivitetscentret og at påskønne og udvikle tilbuddene og de frivillige gruppeledere.  

 

Der ansøges om kr. 35.000

 

Brugerbestyrelsen modtog kr. 15.000 i juni 2015

 

3. Dancecafe på Kærbo

Michael Brostrøm søger om midler til underholdningsarrangementer for beboerne på Kærbo. Arrangementerne laves i samarbejde med lederne af de forskellige afdelinger, således at de sørger for det praktiske med hensyn til beboerne og Michael Brostrøm søger for underholdningen. Underholdningen foregår på Kærbo og tilrettelægges således, at også de svagere borgere der af fysiske eller psykiske årsager har vanskeligt ved at deltage i Kærbos andre aktiviteter, kan være med. Det forventes, at underholdningen vil bringe glæde og socialt samvær, der kan være med til at øge livskvaliteten. Da der vil være servering ved arrangementerne giver det også god mulighed for at småtspisende får lyst til at nyde et måltid sammen med andre. Underholdningen vil primært blive udført af kunstnere, der har stillet sig gratis til rådighed i de 1-1½ time, som de bliver engageret i. Dansecafe afholdes sidste tirsdag i hver måned fra 14-15-30.

 

Der søges om midler til at dække de underholdende kunstneres transportomkostninger, lidt kaffe, m.m. Enkelte kunstnere skal betales med et honorar, som afregnes på stedet

 

Der søges om kr. 10.000

 

Dansecafe modtog kr. 10.000 i juni 2015

 

4. Dansk Blindesamfund, Kreds Storkøbenhavn Syd

Blinde og svagtseende har behov for at mødes med ligesindede, da det er vanskeligt at deltage i det eksisterende foreningsliv. Der tilbydes forskellige aktiviteter og arrangementer, der både henvender sig til ældre og yngre medlemmer. Der søges om midler til telefonudgifter, da telefoner og internet er afgørende for foreningens virke og et tilskud til afholdes af en påskefrokost.

 

Påskefrokosten skal være med til at styrke medlemmernes livskvalitet, deres muligheder for at skabe netværk med ligesindede og at forebygge ensomhed og misbrug. Til gennemførelse af arrangementerne er der behov for seende hjælpere, dækning af transportudgifter, fortæring m.m.

 

Der ansøges om kr. 5.000

 

Dansk Blindesamfund modtog kr. 8.552 i juni 2015

 

5. Dansk handicap Forening, Vestegnen

Dansk Handicap Forening, Vestegnen arbejder for, at mennesker med handicap får samme muligheder i samfundet som mennesker uden handicap. Derfor er der fokus på at give alle medlemmer med handicap mulighed for socialt samvær og adspredelse i hverdagen, sådan at de oplever bedre livskvalitet. Der er hver måned et tilbud til medlemmerne fx. banko, foredrag, fester, musik, udflugter m.m.

 

Der ansøges om kr. 15.560

 

Dansk Handicap Forening, Vestegnen modtog kr. 10.000 i december 2014

 

6. Depressionsforeningen

Selvhjælpsgruppen i Ishøj har nu eksisteret i 6 år og har udviklet sig til at være en god og dynamisk gruppe. I gruppen gøres der meget ud af at finde værktøjer, som kan bruges til at håndtere depression og hvor det er muligt hjælpe medlemmerne tilbage på arbejdsmarkedet.

Gruppen hjælper depressionsramte og deres pårørende til at få et netværk og redskaber til at håndtere sygdommen. Gruppen ledes af frivillige.

Der søges om midler til at afholde foredrag, til faglige og sociale aktiviteter og til administration af hjemmeside og blad. Ligeledes skal midlerne bruges til at videreføre foreningens telefontjeneste.

 

Der søges om kr. 45.000

 

Depressionsforeningen modtog kr. 20.000 i december 2014

 

7. Det udgående team

Det udgående Team (DUT) et tilbud under Lænke-ambulatorierne. Formålet er at forbedre sammenhængen mellem patienters afrusning/indlæggelse med alkoholrelaterede lidelser på sygehuse og i alkoholbehandlinger, således at flere patienter får påbegyndt en egentlig misbrugsbehandling. Det udgående Team tilbyder motiverende samtale om alkoholproblemer, information om støttemuligheder, følgeordninger, selvhjælpsgrupper, telefonrådgivning og hjemmebesøg til mennesker med alkoholproblemer, der er indlagt til afrusning. Ligeledes tilbydes støtte til pårørende og sundhedspersonale, der ønsker sparring i forhold til alkoholproblematikker.

 

Teamet er et samarbejde mellem en sygeplejerske med psykiatrisk misbrugsbehandlingserfaring og 15 frivillige, der kender til alkoholproblemer fra deres eget liv.

Der søges om midler til afholdelse af internatkurser og opkvalificerende foredrag og undervisning for de frivillige med fokus på alkohols påvirkning af familier/pårørende. Desuden skal midlerne bruges til at sætte fokus på kommunikation og til erfaringsudvekslingsmøder med supervision og sparring mellem de frivillige.

 

Der søges om kr. 6.000

 

Det udgående Team modtog kr. 6.000 i december 2014

 

8. Ensomhedsforening

Michael Brostrøm ønsker at opstarte en ensomhedsforening, som skal opsøge og støtte personer, som er ensomme. Ligeledes skal foreningen gennem kulturelle tilbud forsøge at engagere og hjælpe de ældre til at få et aktivt liv. Formålet er således at lette dagligdagen for ensomme ældre og give dem større kvalitet i hverdagen.

 

Det er ønsket at Ishøj Kommune vil indgå i et aktivt samarbejde med den nye forening, fx ved at indgå i bestyrelsen for foreningen. Foreningen vil benytte sig af aktivitetsoverblikket 65+ i sit møde med de ensomme ældre i Ishøj.

 

Der søges om kr. 3.000

 

9. Frivillighedsgruppen på Omsorgscenter Kærbo

Frivillighedsgruppen er uafhængige af brugerbestyrelsen på Kærbo. Gruppen ønsker at afholde 12 arrangementer på Omsorgscenter Kærbo for beboere, pårørende, besøgsvenner og hjælpere på Kærbo. Arrangementerne dækker over underholdning af forskellig art: sang, musik, gættekonkurrencer, banko, oplæsning, m.m.

 

Midler skal gå til udgifterne til kaffe/the og kage ved arrangementerne som fortrinsvis afholdes lørdage og søndage, præmier ved banko og andre konkurrencer samt evt. betaling for musik.

 

Der søges om kr. 15.000-18.000

 

Frivilliggruppen modtog kr. 10.000 i juni 2015

 

10. Hjerteforeningen lokalkomite Ishøj/Vallensbæk

Hjerteforeningen i Ishøj er en lokalforening, der har fokus på at forebygge, behandle og rehabilitere hjertepatienter. Der er desuden fortsat fokus på hjertestarterkurser. Hjerteforeningen søger om midler til at afholde kurser i brug af hjertestartere. Desuden påtænker Hjerteforeningen at afholde 4-6 foredrag og cafemøder om hjerteproblemer, forebyggelse, behandling og rehabilitering samt fortsætte deres 'kokkeskole', hvor de laver sund og hjerterigtigt mad.

 

Der søges om kr. 40.000

 

Hjerteforeningen modtog kr. 30.000 i december 2014

 

11. Ishøj Lænken

Ishøj Lænken drives udelukkende af frivillige, som selv har haft et alkoholmisbrug, og som nu arbejder for at hjælpe andre, der har brug for støtte til at komme ud af et problematisk forbrug af alkohol. Foreningens formål er at støtte og rådgive borgere med alkoholproblemer og deres pårørende om, hvordan de skaber et liv uden alkohol. Dette gøres dels gennem rådgivning og dels ved at tilbyde alkoholfri sociale aktiviteter og udflugter samt fællesspisning 2 gange om ugen.

 

Der søges om midler til kurser for de frivillige på Lænken, medlemsaktiviteter, medlemsaftener og temamøder. Ligeledes søges om tilskud til diverse kontorartikler.

 

Der ansøges om kr. 25.000

 

Ishøj-Lænken modtog kr. 20.000 i december 2014

 

12. I tråd med verden

Projektet I tråd med verden er et tilbud til udsatte kvinder og i særdeleshed etniske minoritetskvinder, som er langt fra arbejdsmarkedet pga. sproglige, helbredsmæssige eller sociale problemstillinger. Kvinderne er alderen 30-65 år. I tråd med verden tilbyder undervisning og projektarbejde. Kvinderne kommer dagligt og laver primært håndarbejde og designopgaver. Herudover er der fælles madlavning og spisning, udflugter, ture i lokalområdet, hjælp til IT, avislæsning, gymnastik og yoga.

Formålet med I tråd med verden er at øge udsatte kvinders muligheder for beskæftigelse og deltagelse i det danske samfund. Dette gøres ved at styrke deltagernes sociale netværk internt og i lokalsamfundet, at styrke deltagernes selvværd gennem fokus på ressourcer of succesoplevelser med håndarbejde, at øge deltagernes viden om det danske samfund og at motivere til sund livsstil og gennem sundhedsfremmende aktiviteter.

 

I tråd med verden søger om midler til 2 udflugter i foråret 2016. Der søges også om tilskud til madlavning i samarbejde med sundhedscentret, hvor medlemmerne handler ind og laver maden sammen for at styrke fællesskabet og øge kendskabet til de forskellige madkulturer. Endelig søges der midler til materialer til og opbevaring af smykker.

 

Der ansøges om kr. 8380

 

I tråd med verden modtog kr. 4.200 i juni 2015

 

13. Kærbo Billard

Kærbo billard er et tilbud under aktivitetscentret på Kærbo, der planlægges og udføres af frivillige. Tilbuddet henvender sig til efterlønsmodtagere, førtidspensionister og pensionister i Ishøj og har 30-35 deltagere hver dag. Kærbo Billard mødes hver dag og er et socialt mødested for billard interesserede seniorer i Ishøj, hvor der også afholdes billard turneringer med udefrakommende aktivitetscentre.

 

Kærbo Billard søger om midler til et nyt klæde til deres billardbord.

 

Der søges om kr. 4.000

 

14. Menighedsplejen

Menighedsplejen Ishøj Sogn er en selvstændig forening inden for Folkekirkens diakonale menighedsarbejde. Foreningen arbejder med at støtte op om socialt udsatte borgere i sognet, såsom ældre ensomme, dårligt stillede forsørgere og vanskeligt stillede familier. Menighedsplejen støtter via besøg i hjemmene, hjælp til lægebesøg, uddeling af julekurve, afholdelse af sociale arrangementer m.m.

 

Der søges om midler til julekurve og julehjælp til socialt udsatte borgere samt til opretholdelse af menighedsplejens besøg og arrangementer.

 

Der ansøges om kr. 20.000

 

Menighedsplejen modtog kr. 15.000 i december 2014

 

15. Parkinsonforeningen, Ishøjklubben

Ishøjklubbens formål er at skabe et lokalt netværk for parkinsomramte og deres pårørende. En klub hvor man kan udveksle erfaringer omkring sygdommen og forholdene for de pårørende. Derfor lægges der vægt på det sociale aspekt og foreningen bidrager således til, at der skabes netværk for borgere med parkinsons og pårørende. Der tilbydes foredrag om Parkinsons sygdom, herunder om behandlingsmetoder og forskellige sider af sygdommen og om nye behandlingsmetoder. Herudover arrangeres kulturelle arrangementer og udflugter. Der søges om midler til sociale arrangementer, undervisning og foredrag om Parkinson og udflugter.

 

Der ansøges om kr. 6.500

 

Parkinsonforeningen modtog kr. 5.000 i december 2014

 

16. Revy på Kærbo

Revyen på Kærbo skal laves af Annelise Svendsen og Michael Brostrøm i samarbejde med borgere og ansatte på Kærbo. Annelise og Michael er vant til at samarbejde om at stable en revy på benene fra deres samarbejde i Ældre i bevægelse. Annelise Svendsen bor i en ældrebolig på Kærbo og Michael er frivillig. Deltagerne i revyen vil være beboerne og ansatte og også borgere, som kommer på aktivitetscentret med det formål at lave et fælles projekt på tværs af de forskellige grupper på Kærbo. Indholdet vil være sange og historier fra hverdagen på Kærbo og forestillingen forventes afholdt i november 2016.

 

Der søges om midler til at etablere en scene. De midler, som de modtog i juni i år, skal stadig bruges til musik og udstyr i det omfang, det ikke allerede findes på Kærbo eller kan laves i aktivitetscentret.

 

Der søges om kr. 3.500

 

Revy på Kærbo modtog kr. 4.000 i juni 2015

 

17. Røde Kors, Ishøj

Røde Kors afdeling i Ishøj har lige nu gang i flere projekter: familienetværket, hvor udsatte familier, der har brug for en ekstra hånd kan komme og deltage i aktiviteter og få en bid mad en gang om måneden. Desuden arrangeres der ture for dette netværk også. Herudover projekt ' nørklerne', som er for kvinder, der har tid og overskud til at mødes og samle penge ind til fx Vågetjenesten og julehjælpen i Røde Kors. Fælles for Røde Kors aktiviteter er ønsket om at skabe rammer for sårbare og udsatte borgere i Ishøj.

 

Der ansøges om midler til afholdelse af kulturelle arrangementer i familienetværket, indkøb af symaskiner til ’nørklergruppen’ og midler til etablering af et nyt foreningslokale, sådan at rammerne for de frivillige i Røde Kors Ishøj kan forbedres.

 

Der ansøges om kr. 30.000

 

Røde Kors modtog kr. 10.000 i december 2014

 

18.Scleroseforeningen

Scleroseforeningens formål er blandt andet at afholde møder og aktiviteter af oplysende, instruerende, social og underholdende karakter. Der holdes mødes med forskellige foredragsholdere om sclerose og relaterede problemstillinger.  I år er temaerne: ny forskning, yoga for stemmen, sclerose og arbejde, kærlighed, intimitet og sex. Scleroseramte og deres pårørende får forståelse for og indsigt i sygdommen, så de kan se muligheder frem for begrænsninger i deres hverdag. Samtidig er der mulighed for at danne netværk med andre scleroseramte. Arrangementerne har forskelligt indhold for at tilgodese de forskellige målgrupper med sclerose, herunder familier, unge, pårørende. m.fl.  

 

Der søges om midler til at dække udgifter til foredrag, arrangementer samt administration i 2015. Udgifterne er fordelt på de kommuner, der er med i scleroseforeningens lokalafdeling.

 

Der søges om kr. 14.025

 

Scleroseforeningen modtog kr. 5.000 i december 2014

 

19. Tirsdagscykling

Tirsdagscykling er en flok aktive herrer og damer, der i perioden fra maj til september hver tirsdag mødes og cykler rundt i Ishøj. Formålet med turene er at holde sig i gang og at give deltagerne en oplevelse af natur, kultur og historie i Ishøj. Samtidig lægges der vægt på det sociale samvær på turene. Den primære målgruppe er 50+, men alle er velkomne. Cykelklubben kan i år fejre 10 års jubilæum. De to frivillige borgere, der står for tirsdagscykling, er også frivillige på hhv. Kærbo og Torsbo, hvor de tager interesserede borgere med ud på ture (på tandemcykel).

 

Tirsdagscykling søger om midler til vedligeholdelse af hjemmeside og tilskud til sociale sammenkomster.  

 

Der ansøges om kr. 2.700

 

Cykelklubben modtog kr. 4.000 i december 2014

 

 

Ansøgninger fra foreninger udenfor Ishøj Kommune:

• Astma-Allergi Foreningen

• Brohusklubben

• Børns Vilkår

• Børns Voksenvenner, København

• Dansk Center vedr. alle afhængigheder

• Dansk Landsforening for Hals- og Mundhuleopererede

• Døveforeningen af 1866

• FDDB

• FBU Hovedstaden

• ULF

                

 

 

Indstilling

Social- og Sundhedudvalget beslutter at tildele:

Beslutning

  Ad 1:

Kr.

10.000,00

 

  Ad 2:

Kr.

20.000,00

 

  Ad 3:

Kr.

  7.500,00

 

  Ad 4:

Kr.

  5.000,00

 

  Ad 5:

Kr.

  5.000,00

 

  Ad 6:

Kr.

30.000,00

 

  Ad 7:

Kr.

  6.000,00

 

  Ad 8:

Kr.

  3.000,00

 

  Ad 9:

Kr.

15.000,00

 

 Ad 10:

Kr.

40.000,00

 

 Ad 11:

Kr.

25.000,00

 

 Ad 12:

Kr.

 

 

 Ad 13:

Kr.

  4.000,00

Under forudsætning om at de ikke kan få tilskud via folkeoplysningsudvalget.

 Ad 14:

Kr.

15.000,00

 

 Ad 15:

Kr.

  6.500,00

 

 Ad 16:

Kr.

  3.500,00

 

 Ad 17:

Kr.

27.000,00

 

 Ad 18:

Kr.

14.025,00

 

 Ad 19:

Kr.

  2.700,00

 

 

Sagsfremstilling

2 gange årligt opgøres antallet af hjemløse i Ishøj Kommune. Opgørelsen forelægges Social- og Sundhedsudvlaget til orientering.

Af opgørelsen over hjemløse i Ishøj Kommune december 2015 fremgår det, at:

  • Der er 102 borgere, der er registreret uden fast bopæl i Ishøj Kommune
  • Der er i alt 50 hjemløse i Ishøj Kommune efter SFI definition (Socialforskningsinstituttet), som fordeler sig på ophold enten på herberg/forsorgshjem, akutbolig kolonihavehus m.m. (se vedhæftede notat)
  • De resterende 52 borgere er enten udrejst fra Danmark eller falder ind under kategorien "ved ikke", hvilket betyder at der ikke er tilstrækkelig information, om borgeren reelt er hjemløs.

Til sammenligning var der ved sidste optælling juni 2015, 111 borgere uden fast bopæl, og 61 hjemløse i Ishøj Kommune.

Konklusionen er derved, at der er sket et fald i antallet af hjemløse i Ishøj Kommune, hvilket kan skyldes forskellige årsager, som øget fokus på området.

Det foreslås derfor, at der sættes yderligere fokus på hjemløseområdet ved at gøre hjemløse til et af hovedtemaerne for Udsatterådets arbejde i 2016.

Vedhæftet er notat vedr. opgørelse af hjemløse i Ishøj Kommune – december 2015.

 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager staus på hjemløse - december 2015 til efterretning, og at udvalget træffer en principbeslutning om at administrationen kan arbejde videre med ansøgning af satspuljemidler til hjemløseområdet.

Beslutning

Tiltrådt.

De 50 personer, der er hjemløse skal undersøges nærmere i samarbejde med Udsatterådet for at finde ud af årsagen og behov.

Bilag

Sagsfremstilling

Sundheds- og Ældreministeriet har udmeldt en pulje på 4,5 mio. til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, som normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg. Projektperioden løber frem til december 2016.

Ishøj Kommune ansøger om midler til en etårig projektansættelse, der kan sætte målrettet fokus på at igangsætte og etablere kollektive arrangementer, hvor forebyggende medarbejdere kan komme i kontakt med de grupper af ældre, der normalt ikke deltager i de forebyggende hjemmebesøg. Herigennem kan skabes tryghed og interesse for at deltage i forebyggende tilbud i Ishøj. Projektet er målrettet udsatte ældre over 65 år, herunder ældre tilhørende etniske minoritetsgrupper.

Projektet ligger i direkte forlængelse af det arbejde, der allerede er i gang gennem den særlige indsats i hjemmeplejen, på træningscentrene, hos de forebyggende konsulenter, i forskellige foreninger og i Ældres Netværk. Projektet giver mulighed for at binde de eksisterende indsatser bedre sammen, og opnå kontakt til nogle af de ældre, som vi endnu ikke har kontakt til. Samtidig giver det mulighed for at udvide vores netværk af lokale kræfter til fx gårdmænd, viceværter mm. 

Ishøj Kommune har ansøgt om 468.300 kr.

Puljeansøgning og budgetskema er vedlagt.

Indstilling

Social- og sundhedsudvalget godkender puljeansøgningen.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag