Referat
Social- og Sundhedsudvalget mandag den 8. februar 2016 kl. 16:30

Mødelokale 2D / Svedala, etage 2

Sagsfremstilling

 Pr. 1/3-2016 tiltræder Stine Fahnøe som ny chef for staben for sundhedsudvikling.

 

Der er rettet henvendelse fra FOA angående værdighedspolitikken. Brev vedlagt. 

 

Vallensbæks Social- og Sundhedsudvalg vil gerne afholde fællesmøde formegentlig først i efteråret ´16.

 

Beslutning

   Til efterretning.

 

Bilag

Sagsfremstilling

Nøgletal for januar 2016.

 

Beslutning

Nøgletallene blev taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Socialtilsyn Hovedstaden (herefter Socialtilsynet) har gennemført regodkendelsestilsyn på bofællesskabet Løkkekrogen, beliggende i Vallensbæk.

 

Løkkekrogen blev etableret i 1994 og kan rumme 7 voksne borgere med udviklingshæmning. Løkkekrogen har indtil 2014 fungeret som et botilbud efter servicelovens § 107. I forbindelse med besøg fra Socialtilsynet i 2014 blev det bekendt, at tilbuddet ikke kunne drives efter servicelovens § 107, men efter reglerne i almenboliglovens § 105. D. 1. januar 2015 skiftede Løkkekrogen derfor juridisk status og drives nu som et tilbud, hvor borgerne visiteres til individuelle ydelser efter henholdsvis servicelovens §§ 83 (hjemmehjælp, Vallensbæk) og 85 (hjemmevejledning, Ishøj).

 

Socialtilsynets vurdering og konklusioner:
Socialtilsynet vurderer, at beboerne støttes til udvikling og trivsel, men at indsatsen på tilbuddet bærer præg af, at Løkkekrogen har ændret juridisk status. Det betyder, at der er to forskellige medarbejdergrupper med hver deres vagtplan, dokumentationssystem, kompetenceudvikling og ledelse, hvilket kan vanskeliggøre en samlet indsats i forhold til den enkelte beboer. Socialtilsynet vurderer derudover, at tilbuddet arbejder systematisk med den pædagogiske indsats og med resultatdokumentation. Socialtilsynet konkluderer, at medarbejderne og ledelsen har de rette kompetencer, men at Løkkekrogen fremadrettet skal arbejde på en fælles faglig og pædagogisk retning.

 

Socialtilsynet regodkender derfor Løkkekrogen med to vilkår, dels omkring den juridiske konstruktion, dels omkring økonomien afledt af de beslutninger, der forventes at blive truffet mellem Vallensbæk Kommune og LEV.

 

Vedhæftet er tilsynsrapport samt afgørelsesbrev for regodkendelse af Løkkekrogen.

 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager regodkendelsesrapport for Løkkekrogen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Punktet oversendes til Handicaprådet.

Bilag

Sagsfremstilling

Socialtilsyn Hovedstaden (herefter Socialtilsynet) har udført nygodkendelsestilsyn af Pitstop, som er et ambulant misbrugsbehandlingstilbud beliggende i Ishøj efter servicelovens § 101 til Ishøj- og Vallensbækborgere i alderen 13-35 år, som har et misbrug af hash og /eller centralstimulerende stoffer, fx kokain.

 

Socialtilsynets samlede vurdering:
Socialtilsynet vurderer, at Pitstop i sin helhedsorienterede tilgang har en faglig tilgang, der understøtter borgernes beskæftigelsessituation samt borgernes selvstændighed og relationer. Socialtilsynet vurderer, at Pitstop har en klar, men også ganske bredt favnende målgruppe. Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har tydeligt fagligt funderede metoder og dokumentationspraksis, samt principper for resultatopfølgning. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet med fordel kan beskrive mere eksplicit, hvilke pædagogiske hensyn, samt hvilken refleksion der i tilbuddet gøres mellem borgerne på henholdsvis over og under 18 år i fht. disse gruppers myndighedsmæssige status.

 

Det vurderes samlet set, at Pitstop ledes kompetent og med relevante kompetencer sat i spil for borgerne. Socialtilsynet vurderer på det foreliggende grundlag, at Pitstop overordnet er etableret økonomisk bæredygtigt, med henblik på at Pitstop inden for de økonomiske rammer, kan yde den beskrevne indsats. Endelig vurderer Socialtilsynet, at de fysiske rammer imødekommer behovene til ambulant behandling, men at det er et opmærksomhedspunkt at få dæmpet akustikken mellem samtalerummene for at værne om borgernes privatsfære.

 

Socialtilsynet har således godkendt Pitstop. .

 

Nygodkendelsesrapport samt afgørelsesbrev er vedhæftet.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager nygodkendelsesrapporten til efterretning

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Det er kommunerne, der har ansvaret for forebyggelse på både stof- og alkoholmisbrugsområdet. Netop for at styrke der forebyggende arbejde vedtog Social- og Sundhedsudvalget i oktober 2015 et forebyggelseskatalog på stofmisbrugsområdet, som skal implementeres i løbet af 2016. Tal fra Sundhedsprofilen 2013 viser, at der er 2000 ishøjborgere, der har et alkoholmisbrug, men kun et fåtal er i behandling. Der er således også behov for at styrke forebyggelsesindsatsen på alkoholdelen.

Det anbefales derfor, at den forebyggende indsats for så vidt angår både alkohol- og stofmisbrug opprioriteres med særligt fokus på ungegruppen.

Det ønskes derfor at omlægge og dermed investere indsatsen i forebyggelse i lokal området, og dermed omflytte midler fra døgnbehandlingen eksternt til forebyggelse lokalt.

Center for Socialservice anbefaler at der omflyttes midler 450 t. kr. for en 2- årig periode fra døgnbehandling til forebyggelse misbrug, således at der for en foreløbig toårig periode ansættes en medarbejder, primære opgave bliver at etablere og udvikle det lokale forebyggende arbejde på såvel alkohol- som stofmisbrugsområdet. Stillingen tilknyttes Pitstop så det sikres, at al forebyggelse og behandling og ekspertise inden for misbrugsområdet i Ishøj Kommune samles ét sted.

Stillingen finansieres ved omlægning af midler fra døgnbehandling til forebyggelse på budgetområde er B60.10.30 ”Stofmisbrugsbehandling” og B60.10.25 ”Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede”.  

Vedhæftet er uddybende notat om opprioritering af forebyggelsesindsatsen på misbrugsområdet.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkender, at der ansættes en medarbejder til at varetage forebyggelsesindsatsen på misbrugsområdet, og at stillingen finansieres af eksisterende midler fra misbrugsområdet.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Stillingen finansieres ved omlægning af midler fra døgnbehandling til forebyggelse på budgetområde er B60.10.30 ”Stofmisbrugsbehandling” og B60.10.25 ”Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede”.  

Beregning ud fra Skandia-modellen:
Opprioritering af forebyggelsesindsatsen er forsøgt beregnet ud fra Skandia-modellen. Her peger resultatet på, at indsatsen tjener sig selv ind efter 1 - 2 år, når man ser på udgifterne til region, stat og kommune. Når man ser isoleret set på udgifter til Ishøj Kommune, så tjener projektet sig ind efter 2 - 4 år alt efter hvor mange borgere, det lykkedes at få væk fra et alkohol- eller stofmisbrug.

I beregningen er medtaget en kommunal investering på 450 t. kr. samt øget udgifter til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på 408 t. kr. pr. år i en toårig periode.

Det antages, at projektet vil være målrettet den brede befolkning og minimum 70 borgere vil vælge at gå i misbrugsbehandling. Succeskriteriet er, at 20 - 40 % af dem der går i behandling, kan komme ud af et misbrug og således få et velfungerende liv uden afledte konsekvenser af misbruget. Der er derudover taget højde for, at der vil være tilbagefald.

Bilag

Resume

Tandplejen ønsker at rådighedsbeløb på 260.000 kr. i investeringsoversigten bliver frigivet.

 

Sagsfremstilling

Til budget 2016 ansøgte Tandreguleringen I/S i de seks ejerkommuner: Albertslund, Brøndby, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk; om en bevilling til dækning af udskiftning af dentalt udstyr.

 

Der er samlet blevet søgt om 2.196.000 kr., der dækker omkostningerne ved nyanskaffelser i perioden 1.1. 2015 – 31.12.2017.

Ishøj Kommunes andel udgør ca. 260.000. kr.

 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet, at rådighedsbeløbet på 260.000 kr. frigives

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

I investeringsoversigten for 2016 er der afsat et rådighedsbeløb på 260.000 kr. til dentalt udstyr i Tandreguleringen.

Bilag

Sagsfremstilling

Der er i finansloven for 2016 og frem afsat 1 mia. ekstra årligt til initiativer, der understøtter værdige liv for ældre borgere i Danmark. Det er en forudsætning for udbetaling af midlerne, at hver kommune formulerer en værdighedspolitik, der beskriver de overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet samt udarbejder en redegørelse for, hvordan de modtagne midler forventes brugt. Begge dele skal ligge færdige senest 1. juli 2016 og der er en forventning om, ar udarbejdelsen af politikken sker i samarbejde med seniorråd, de ældre selv, deres pårørende og medarbejderne i ældreplejen.

 

Værdighedsmilliarden lægges ovenpå det serviceniveau, som allerede er fastsat for 2016 i kommunerne og er således ekstra midler til arbejdet på ældreområdet. Ishøj Kommune modtager kr. 2.844.000.

 

Vedhæftet er proces- og tidsplan for udarbejdelse af en værdighedspolitik i Ishøj.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkender proces- og tidsplan for værdighedspolitikken.

Beslutning

Tiltrådt idet 1. udkast af værdighedspolitikken fremlægges i maj mhp. endelig godkendelse i juni.

Bilag

Sagsfremstilling

Ældre og Rehabilitering gennemførte ultimo 2015 en brugertilfredshedsundersøgelse på ydelser leveret af den kommunale hjemmepleje og de private leverandører på hjemmehjælpsområdet samt tilfredsheden med madserviceordningen.

 

Undersøgelsen blev sendt til i alt 533 borgere. Der er overordnet modtaget 214 skemaer, hvilket giver en svarprocent på 40. I undersøgelsen af hjemmehjælp angiver 78 % af de adspurgte borgere, at de er meget tilfredse eller tilfredse med hjemmehjælpen. Der er fortsat en høj tilfredshed med hjælpen til personlig pleje, mens der ses en faldende tilfredshed med primært den praktiske hjælp, hvilket kan skyldes skift i leverandørerne af hjemmehjælp. Der er 37 af de adspurgte borgere, der har svaret på spørgsmål vedr. madservice. Der ses en fremgang i tilfredsheden med madservice, hvor 78 % meget tilfredse eller tilfredse med maden, og 88 % er meget tilfredse eller tilfredse med leveringen.

 

Vedhæftet er evaluering af hjemmehjælp og evaluering af madservice 2015.

 

KL anbefaler, at kommunerne hvert andet år undersøger brugertilfredsheden. Samtidig er der et relativt højt ressourceforbrug forbundet med undersøgelsen. Eventuelle ændringer foretages ikke på baggrund af én enkelt undersøgelse, men det er snarere tendenser over flere år, som vil føre til behov for nye handlinger. Administrationen indstiller på den baggrund, at der fremadrettet udarbejdes brugertilfredshedsundersøgelse hvert andet år - første gang i år 2017. Der skal endvidere arbejdes på at finde en form, der appellerer til, at flere deltager i undersøgelsen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager brugertilfredshedsundersøgelsen til efterretning samt godkender, at der fremadrettet udarbejdes brugertilfredshedsundersøgelse hvert andet år.

Beslutning

Begge punkter tiltrådt.

 

Punktet oversendes til Seniorrådet.

Bilag

Sagsfremstilling

Der er i samarbejde med Vallensbæk kommune udarbejdet en analyse af hjælpemiddel- og genoptræningsområderne. Analysen fremlægges til orientering.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager analysen til efterretning.

Beslutning

Punktet udsættes til næste møde.

Bilag

Sagsfremstilling

Albertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby samt Vallensbæk kommuner er i regi af VAKS (Vestegnens analyse og kortlægning af specialområdet) gået sammen om at oprette en akuttelefon til voksne i akut psykisk krise. Akuttelefonen oprettes ved Ishøj kommune, og placeres fysisk på Kløverengen, botilbud efter servicelovens §§ 107 og 108, beliggende i Vallensbæk Kommune. Akuttelefonen oprettes foreløbig for et år, fra d. 1. september 2016 og et år frem. Akuttelefonen evalueres efter 9 måneder.

​Akuttelefonen er et tilbud, hvor voksne og deres pårørende kan få psykisk førstehjælp i de sene aften- og nattetimer. Borgerne kan ringe til akuttelefonen, hvis de ikke kan håndtere den akutte psykiske krise, de står i. Man kan henvende sig anonymt og uden aftale på forhånd.

Formålet med akuttelefonen er at afhjælpe en akut psykisk krise, således at borgeren ikke får behov for mere indgribende tilbud. Forventningen er dermed, at akuttelefonen kan bidrage til, at den socialpsykiatriske indsats over for kommunernes borgere styrkes, og at forebygge nyindlæggelser og genindlæggelser.

Målgruppe og åbningstider:
Den primære målgruppe er borgere over 18 år i de deltagende kommuner med sindslidelser, som bor i eget hjem og som har et akut behov for telefonisk hjælp og støtte. Derudover er også pårørende eller andre, der har en tæt relation til en borger i akut psykisk krise, i målgruppen.

Akuttelefonen vil være tilgængelig uden for de traditionelle åbningstider, og vil derfor have åbent kl. 23.30-07.30 alle ugens 7 dage.

Succeskriterier:
Akuttelefonen etableres som nævnt i en etårig forsøgsperiode, med evaluering efter 9 måneder. Evalueringen skal danne grundlag for en beslutning om, hvorvidt akuttelefonen skal forankres som et fast tilbud. I den forbindelse er der fastsat en række succeskriterier: 

  1. Efter 6 måneder skal der være minimum 25 opkald om måneden. Efter 9 måneder skal der være minimum 35 opkald pr. måned. efter 12 måneder skal der være 50 opkald om måneden.
  2. 75 % af borgerne skal svare ja til, at han/hun vil ringe til akuttelefonen, hvis en lignende situation skulle opstå i fremtiden.
  3. I samarbejde med Distriktpsykiatrisk Center Glostrup samt Amager Hospital, skal det evalueres, hvorvidt akuttelefonen vurderes at have en positiv indvirkning på antallet af indlæggelser og genindlæggelser på psykiatriområdet samt henvendelser til de psykiatriske skadestuer.
  4. Baseret på interviews med de medarbejdere, der varetager akuttelefonen, evalueres effekt og udbytte af akuttelefonen.

Finansiering:
Det anbefales, at der benyttes en objektiv finansiering i form af en abonnementsordning baseret på kommunernes indbyggerantal. Kløverengen tildeles en lønsumspulje på kr. 500.000 på årsbasis. Det første år er der imidlertid afsat yderligere kr. 50.000 af til etablering og kompetenceudvikling.

Beregning af objektiv finansiering af akuttelefon:  

 

Dragør

Tårnby

Albertslund

Brøndby

Glostrup

Ishøj

Vallensbæk

Hvidovre

Indbyggere

14028

42573

27806

35050

22357

22025

15204

52380

Pris

33.339

101.179

66.084

83.300

53.134

52.345

36.134

124.486

Etablering af akuttelefon har været drøftet på møde i direktørkredsen for vestegnssamarbejdet d. 8. januar 2016. Direktørerne anbefaler samlet, at akuttelefonen oprettes for en etårig prøveperiode med evaluering og efterfølgende mulighed for forankring. 

Vedhæftet er notat om etablering af akuttelefon på Vestegnen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at akuttelefonen oprettes for en etårig prøveperiode med den anbefalede finansiering og at sagen oversendes til Økonomi- og Planudvalget til endelig godkendelse.

Finansiering af akuttelefonen i projektperioden afholdes inden for rammen af budgetområde 60.10.20 (botilbud for voksne).

 

Beslutning

Godkendt.

 

Punktet oversendes til Handicaprådet, Udsatterådet og Seniorrådet.

Bilag

Sagsfremstilling

Der har i 2015 været behandlet 73 ishøjsager i rehabiliteringsteamet. Her blev der indstillet enten til førtidspension, fleksjob, ressourceforløb eller ordinær indsats.

Der har været 15 borgere, der har ønsket at søge om førtidspension, hvoraf én har klaget over afslag herpå. I de resterende sager er der typisk iværksat ressourceforløb af 1-5 års varighed, hvor formålet er at afklare borgerens arbejdsevne.

Der er et stort pres på rehabiliteringsteamet, hvorfor man i 2016 har valgt at udvide møderækken til 4 møder om måneden, mod tidligere 3 månedlige møder.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager status på rehabiliteringsteam til efterretning

Beslutning

Tiltrådt.