Referat
Social- og Sundhedsudvalget mandag den 8. marts 2021 kl. 16:30

Virtuelt møde, Teams

Resume

Orienteringspunkt

Der er udarbejdet årsrapport 2020 for Træningscentret. Rapporten fremlægges til orientering, og sendes efterfølgende til orientering i Handicaprådet og Seniorrådet. Adelingsleder Nathalie Pedersen deltager i punktet.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet årsrapport 2020 for træningscentret. Træningscentret dækker over de to træningscentre; træningscentret på Kærbo i Ishøj og Pilehavehus i Vallensbæk. Årsrapporten skal ses i lyset af COVID-19, som har betydet, at der i marts/april 2020 var lukket for fremmøde i træningscentret. Indledende samtaler og opfølgning på genoptræningsforløb blev derfor løst telefonisk. Samtidig var der også en del borgere, der selv valgte at aflyse deres tid i træningscentret. Borgere i risiko for uopretteligt funktionstab har modtaget genoptræning i hele perioden med COVID-19.

Datagrundlag
Data til årsrapportens tal fra 2020 er udelukkende fra håndregistreringer blandt terapeuterne. Den leverede tid er lig med den faktiske tid, som terapeuten bruger sammen med borgeren. Heri er ikke medregnet transporttid fra Træningscenteret og til borgerens hjem eller anden lokalitet, administrativt arbejde som dokumentation i omsorgssystemet eller koordinering internt eller eksternt i kommunen ift. det aktuelle borgerforløb. Dette bruger terapeuterne tid på ud over den leverede tid.

Årsrapporten 2020 viser

 • At der over forår og sommer har været tilbudt opstart af og opfølgning på genoptræning over telefonen så vidt, det har været muligt.
 • At der i perioder har været fokus på at mindske fremmødet i træningssalene for at mindske risiko for smitte. Det har medført færre borgere pr. hold og færre fremmøder pr. forløb.
 • At der har været stort fokus på at tilbyde genoptræning ved fysisk fremmøde til borgere med størst behov. Deraf har Træningscenteret også løbende foretaget vurderinger af, hvilke borgere der kan genoptræne ved at selvtræne under supervision fra en terapeut og dermed ses færre gange af en terapeut.
 • At der er et fald i antal henvendelser og et fald i leveret tid (timer).
 • Fald i antal henvendelser skyldes primært færre genoptræningsplaner fra hospitalerne.
 • Faldet i leveret tid (timer) tilskrives fortrinsvis COVID-pandemien, som har medført en stigning i visitering til individuelle tilbud, hvilket skyldes, at der i hele pandemien har været visiteret markant flere borgere til individuel træning efter første vurderingssamtale for at mindske smitterisikoen.
 • I 2020 var fordelingen af genoptræningsforløb 61 % til Ishøj og 39 % til Vallensbæk.
 • Inden for flere diagnosegrupper ses en stigning i antallet af henvendelser. Der ses højest stigning inden for neurologi (senhjerneskade), geriatri (den ældre medicinske borger), hoftebrud/ny hofte samt ben/ankel/fod.


Årsrapporten er vedhæftet.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager årsrapporten til efterretning. Sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Seniorrådet.

Beslutning

Tiltrådt. Sagen sendes til Handicaprådet og Seniorrådet.

Bilag

Resume

Godkendelsespunkt

Administrationen har revideret Træningscentrets kvalitetsstandarder. Kvalitetsstandarderne forelægges til orientering og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Træningscentrets kvalitetsstandarder er blevet revideret. Revideringen gælder følgende kvalitetsstandarder:

 • Kvalitetsstandard for genoptræning af voksne efter servicelovens § 86, stk. 1
 • Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning til voksne efter servicelovens § 86, stk. 2.
 • Kvalitetsstandard for træning til borgere på forløbsprogrammerne kræft, KOL og lænderyg - sundhedsloven § 119 – sundhedsfremme og forebyggelse
 • Kvalitetsstandard for genoptræning efter Sundhedsloven § 140

Af kvalitetsstandarderne fremgår parametre som målgruppe, formål, indhold, tildelingskriterier mv. Kvalitetsstandarden skal give borgere såvel som fagproffesionelle indsigt i, hvad Ishøj Kommune tilbyder, når man som borger visiteres til et forløb ved Træningscentret.

Ændringer
Der er alene tale om sproglige ændringer og præciseringer. Der er dermed ikke ændret på indholdet i ydelserne. Derudover er lovgivningen i klagevejledningen opdateret i alle kvalitetsstandarderne.

I Kvalitetsstandard for genoptræning af voksne efter serviceloven § 86, stk. 1 er flg. ændringer foretaget:

 • I afsnittet ”Omfang og varighed” er beskrivelse af de konkrete forløb taget ud for at korte afsnittet ned. I stedet henvises til ”Ydelseskatalog for genoptræning i Ishøj Kommune”.
 • I afsnittet ”Tildeling” er der ændret i teksten under overskriften ”Afgørelse”.

Oprindelig sætning: Borgeren får ved slutningen af den indledende samtale og undersøgelse mundtligt meddelt afgørelsen. Borgeren får tillige en skriftlig afgørelse tilsendt over e-boks. Et eventuelt afslag på træning vil blive begrundet skriftligt i afgørelsen.
Sætningen er ændret til: Borgeren får ved slutningen af den indledende samtale og undersøgelse mundtligt meddelt afgørelsen. Hvis borgeren ønsker at få en skriftlig afgørelse på, at genoptræning bevilliges, vil afgørelsen blive tilsendt over e-boks. Et eventuelt afslag på genoptræning vil blive begrundet i en skriftlig afgørelse.

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning til voksne efter serviceloven § 86, stk. 2

 • I afsnittet ”Tildeling” er der ændret i teksten under overskriften ”Afgørelse”.

Oprindelig sætning: Borgeren får ved slutningen af den indledende samtale og undersøgelse mundtligt meddelt afgørelsen. Borgeren får tillige en skriftlig afgørelse tilsendt over e-boks. Et eventuelt afslag på træning vil blive begrundet skriftligt i afgørelsen.

Sætningen er ændret til: Borgeren får ved slutningen af den indledende samtale og undersøgelse mundtligt meddelt afgørelsen. Hvis borgeren ønsker at få en skriftlig afgørelse på, at genoptræning bevilliges, vil afgørelsen blive tilsendt over e-boks. Et eventuelt afslag på genoptræning vil blive begrundet i en skriftlig afgørelse.

Kvalitetsstandard for træning til borgere på forløbsprogrammerne kræft, KOL og lænderyg - sundhedsloven § 119 – sundhedsfremme og forebyggelse

 • Ingen ændringer fraset lovgivningen i klagevejledningen.

Kvalitetsstandard for genoptræning efter Sundhedsloven § 140

 • Ingen ændringer fraset lovgivningen i klagevejledningen.


Vedhæftet er de reviderede kvalitetsstandarder.

Lovgrundlag

Sundhedsloven § 140

Sundhedsloven § 119

Servicelovens § 86, stk. 1 og 2

Indstilling

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkender
de reviderede kvalitetsstandarder og sender sagen til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.

Beslutning

Tiltrådt. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.

Bilag

Resume

Godkendelsespunkt

Administrationen har udarbejdet kvalitetsstandard for forløbsprogrammerne under Træning og Rehabilitering i Ishøj Kommune. Kvalitetsstandarden forelægges til drøftelse og sendes efterfølgende til høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet kvalitetsstandard for sundhedstilbud til borgere på forløbsprogrammerne for kræft, KOL, diabetes og hjerteforløb efter Sundhedsloven § 119.

Af kvalitetsstandarden fremgår parametre som målgruppe, formål, indhold, tildelingskriterier mv. Kvalitetsstandarden skal give borgere såvel som fagproffesionelle indsigt i, hvad Ishøj Kommune tilbyder, når man som borger visiteres til et forløbsprogram.

Kvalitetsstandarden fremlægges til drøftelse med efterfølgende høring i Seniorrådet. Høringsfristen sættes til d. 15. april 2021. Der fremlægges således endeligt forslag til kvalitetsstandard for forløbsprogrammerne til maj.


Vedhæftet er forslag til kvalitetsstandard for forløbsprogrammerne.

Lovgrundlag

Sundhedslovens § 119

Indstilling

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget drøfter
kvalitetsstandarden og sender sagen til høring i Seniorrådet og Handicaprådet med høringsfrist d. 15. april 2021.

Beslutning

Tiltrådt. Sagen sendes til høring i Seniorrådet og Handicaprådet med høringsfrist d. 15.4. 2021.

Bilag

Resume

Beslutningspunkt
Der er beregnet på de økonomiske konsekvenser ved at omlægge 10 ældreboliger på Kærbo til 8 plejeboliger, et fællesrum og et kontor. Desuden er der beregnet økonomiske konsekvenser ved at omlægge sanserum og fleksibel omsorgsplads på Torsbo til plejeboliger. Sagen fremlægges til drøftelse. Sagen sendes til behandling i Økonomi- og Planudvalget samt til orientering i Seniorrådet.

Sagsfremstilling

På Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 14. december 2020 godkendte udvalget, at afdeling 4, stuen på Kærbo primo 2021 omlægges til plejeboliger, da der er en overvægt af plejekrævende beboere på afdelingen. Konkret er der tale om, at 10 ældreboliger omlægges til 8 plejeboliger, et fællesrum og et kontor. Samtidig godkendte udvalget, at sanserum og omsorgsplads på Torsbo omlægges til to plejeboliger primo 2021.

Administrationen har derfor beregnet de økonomiske konsekvenser, der vil være som følge af de nævnte omlægninger. Der beregnes ud fra, at omlægningen træder i kraft fra d. 1. april 2021.

Økonomi:
Hvad angår Torsbo vil der være driftsudgifter på ca. 200.000 kr. i 2021 (9 måneder fra april) og fremefter ca. 266.000 kr. pr. år til at drive yderligere to plejeboliger i 2021 og fremefter. Der vil være mindre udgifter til istandsættelse, som finansieres af pulje på 800.000 kr. Som Byrådet har afsat i budget 2021 til formålet.

For Kærbo kan omlægningen beregnes på to måder: (1) ét scenarie hvor det antages, at den løbende omlægning vil medføre en begrænset helårseffekt som følge af, at det tager tid at lave omlægningen, og (2) ét scenarie, hvor omlægningen har fuld økonomisk effekt i budgetår 2021. Hvis der beregnes med en begrænset helårseffekt, vil omlægningen koste 1.728.777 kr. i 2021 og 3.457.554 kr. i 2022 og fremefter (se tabel nedenfor). Det er administrationens vurdering, at scenarie 2 med en økonomisk strakseffekt bedst støtter omlægningen, da borgerne i forvejen er meget plejekrævende, og har behov for plejepladser i stedet for ældreboliger.

Der vil desuden være etablerings- og ombygningsudgifter forbundet med omlægningen (se bilag 3). Center for Ejendomme har beregnet, at der vil være udgifter på ca. 2,3 mio. kr. til etablering af fællesrum og kontor på Kærbo samt mindre udgifter til istandsættelse af nuværende ældreboliger. Udgifter til sidstnævnte estimeres til at koste ca. 100.000 kr. og finansieres ved pulje på 800.000 kr. afsat af byrådet i 2021. Restbeløb for puljen henstår med 530.000 kr.

Der bruges i dag personaleressourcer i ældreboligerne svarende til 167.000 kr. om året, som leveres af Hjemmeplejen. Det er ikke muligt at reducere budgettet i Hjemmeplejen tilsvarende, grundet et stort økonomisk pres, primært pga. flere ressourcekrævende komplekse borgere, som er hjemmeboende grundet mangel på plejepladser.

Udgiften til omlægningen af plejepladser er omfattet af serviceudgiftsrammen, og vil påvirke serviceloftet i negativ retning.

Udgifter i alt til omlægningen:

Kærbo

Scenarie 1

Scenarie 2


2021

2022

2021

2022


Personaleressourcer*

1.728.777

3.457.554

3.457.554

3.457.554

Ombygning og etablering i fælles område og kontor

2.320.300

2.320.300

2.320.300

2.320.300

Inventar i de enkelte boliger

0

0

0

0

I alt

4.049.077

5.777.854

5.777.854

5.777.854


Torsbo

Personaleressourcer 2 pladser på Torsbo

366.000

488.000

366.000

488.000

Ekstra huslejeindtægter Torsbo

-166.000

-222.000

-166.000

-222.000

I alt

200.000

266.000

200.000

266.000


Omlægning i alt

4.249.077

6.043.854

5.977.854

6.043.854

Udgifter til omlægningen foreslås finansieret af kassebeholdningen.

Vedhæftet er følgende bilag:
Bilag 1: Notat om udgifter forbundet med omlægning af ældreboliger til plejeboliger
Bilag 2: Økonomisk beregning af ombygnings- og etableringsudgifter for blok 4, stuen.

Indstilling

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget drøfter
de foreslåede scenarier og indstiller til Økonomi- og Planudvalget:

- At der arbejdes videre med scenarie 2.

- At omlægningen finansieres af kassebeholdningen, og indarbejdes i budget for 2022.

- At omlægningen træder i kraft pr. 1. april 2021.

Beslutning

Tiltrådt. Sagen sendes til Økonomi- og Planudvalget. Social- og Sundhedsudvalget henstiller til at stillingerne på Kærbo opslås som fuldtidsstillinger.

Bilag

Resume

Indstillingssag

KKR Hovedstaden har godkendt økonomimodellen 3. februar 2021, og sender økonomimodellen til udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde til godkendelse i de 29 kommuner i Region Hovedstaden. Fristen for godkendelsen af kommunerne er 15. april.  

Sagsfremstilling

Økonomimodellen bidrager konstruktivt til den aktuelle nationale bevågenhed på handicapområdet og borgernes retssikkerhed. Kommunerne har forsyningsforpligtelsen på det specialiserede socialområde, og kommunerne har et fælles ansvar for at have relevante tilbud til borgerne. Økonomimodellen skal i første omgang bruges til at oprette nye pladser til den målgruppe, hvor behovet er størst: ”voksne med autismespektrumforstyrrelser kombineret med selvskadende adfærd, afvigende seksuel adfærd, udadreagerende adfærd el.lign.
Størstedelen af kommunerne i Region Hovedstaden mangler pladser til denne målgruppe. Kommunerne forventer at kunne visitere omkring 60-100 borgere til nye pladser i 2021 og i de efterfølgende år mellem 35-68 nye borgere i målgruppen pr. år. Det er resultatet af en rundspørge iblandt hovedstadskommunes direktioner i 2020 om, hvor mange nye pladser man vil kunne ønske sig til målgruppen.
De nye pladser skal oprettes på eksisterende driftssikre tilbud i Hovedstadsregionen, og borgernes muligheder for frit at vælge tilbud styrkes ved mindre udvidelser i hele geografien. KKR Hovedstaden anbefaler, at der til en start etableres 16-20 pladser løbende hen over en passende periode. Den løbende udvidelse med pladser skal sikre, at kommunerne kan få borgerne klar til de nye pladser, og at driftsherrer kan nå at etablere pladserne, herunder ansætte yderligere personale mv. Det er vurderingen, at der er en meget høj efterspørgsel efter disse pladser, og at det derfor ikke er sandsynligt, eller kun i meget begrænset omfang sandsynligt, at økonomimodellen kommer i anvendelse.

Økonomimodel med underskudsgaranti
KKR Hovedstaden har besluttet at udvikle en økonomimodel, der skal skabe driftssikkerhed i opbygningsfasen. Underskudsgarantien kan gives til driftsherrer, som i forvejen har erfaring med målgruppen og som udvider med nye pladser til målgruppen.
Garantien træder kun i kraft, hvis der bliver ledige pladser på de nye pladser. I så fald garanterer de 29 kommuner dækning af faste omkostninger i tre år. Faste omkostninger fastlægges til 50 pct. af taksten for det enkelte tilbud. Underskudsgarantien bygger på de øvrige gældende regler og aftaler for området.

10 borgere i målgruppen
Handicap og Psykiatri vurderer, at der er ca. 10 borgere i målgruppen i Ishøj Kommune, som primært er placeret i velfungerende tilbud. Handicap og Psykiatri vurderer, at der med tiden vil være udfordringer med at finde botilbud til målgruppen, hvorfor det er en styrke at tilbud til målgruppen udvides, og at der forventes at være en efterspørgsel på evt. nyoprettede pladser.
En evt. udgift til den objektive medfinansiering forventes at blive udlignet med udgiftsreduktion på særtakster, som gives til borgere, der er på tilbud, der ikke kan rumme borgeren indenfor de eksisterende rammer.

Videre proces
KKR Hovedstaden tager på et møde 19. april stilling til forslag om konkret brug af modellen, herunder en nærmere afsøgning af, hvordan en konkret efterspørgsel kan blive dækket af mulige driftsherrer. Dette er med henblik på, at de forpligtende købsaftaler for nye pladser kan behandles på møde i KKR Hovedstaden den 15. oktober 2021. Herefter starter etablering og løbende ibrugtagning af de nye pladser. Der planlægges en evaluering i efteråret 2022.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at sagen sendes til Økonomi- og Planudvalget og efterfølgende godkendes økonomimodellen i Byrådet.

Beslutning

Tiltrådt. Sagen sendes til Økonomi- og Planudvalget.

Bilag

Resume

Beslutningspunkt

Ved vedtagelsen af lov nr. 1053 af 30.06.2020 (lovtekst inkl. bemærkninger her til er vedlagt som Bilag 3) blev det pålagt kommunerne at oprette et socialt tandplejetilbud til de mest udsatte borgere i samfundet. Der er med loven fastsat 2 målgrupper:

 1. Hjemløse, herunder gadehjemløse samt borgere, der kan benytte herberger, varmestuer og væresteder på grund af hjemløshed, herunder borgere, som ikke kan opholde sig i egen bolig, og som ikke kan benytte de øvrige tandplejetilbud.
 2. Udsatte borgere, som ikke er hjemløse, og som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud grundet særlige sociale problemer.

For så vidt angår tandplejetilbud til målgruppe 1, da forpligtes kommunen til at oprette dette tilbud.

For så vidt angår målgruppe 2, da er det kommunalbestyrelsens kompetence at beslutte, om tilbuddet skal oprettes i Ishøj Kommune.

Sagsfremstilling

Der findes 18 forskellige tandplejeordninger i Danmark, og med den senest vedtagne – socialtandplejen – er der nu 19 forskellige ordninger. En del af disse ordninger er økonomisk tilskud til tandbehandling i privat regi. 

Formålet med den nye tandplejeordning er at give borgere med særlige sociale problemer, som ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud, mulighed for at få tandbehandling, og derved øge de mest socialt udsatte borgeres livskvalitet og tandsundhed samt begrænse yderligere marginalisering.

Udgangspunktet for den nye tandplejeordning er, at den kun gælder, hvis borgeren falder indenfor én af de 2 målgrupper, som er beskrevet ovenfor, og hvis borgeren ikke kan bruge en af de øvrige ordninger.

Der lægges i Ishøj Kommune op til en ordning, hvor visitationen til tandplejetilbuddet er en fælles opgave fordelt mellem Center for Voksne og Velfærd, som vil sikre at borgeren falder indenfor den målgruppe, som er tiltænkt i ordningen, og Center for Børn og Forebyggelse, Tandplejen, som vil foretage vurderingen af om borgeren konkret har behov for den tandbehandling, som er omfattet af ordningen.

Det vil herefter være Tandplejen i Ishøj Kommune, som vil udføre behandlingen (for detaljeret beskrivelse af et sagsforløb se bilag 2).

Den lovpligtige ordning omfatter kun hjemløse. Det erkendes dog i forarbejderne til loven, at der kan være grupper af socialt udsatte, som ikke er hjemløse, men som heller ikke vil kunne benytte de eksisterende tandplejeordninger. I forhold til dem gælder de samme hensyn, at også de har brug for øget livskvalitet, tandsundhed og begrænsning af øget marginalisering. Kommunerne har mulighed for at lade denne begrænsede gruppe omfatte af ordningen.

Det er på nuværende tidspunkt vurderet, at denne gruppe vil udgøre ca. 4 borgere om året. Dette er et skøn, som er foretaget på et meget løst grundlag, da det ikke er muligt på forhånd at give et mere underbygget skøn, da der kan være mange årsager til at disse borgere ikke kan benytte en af de øvrige tandplejeordninger.

Af samme grund er der lagt op til, at både for så vidt angår hjemløse, men også den gruppe som ikke er hjemløse, først skal indgå i et vejlederforløb, som skal afklare om borgeren kan benytte et andet tandplejetilbud, før der kan ske bevilling af social tandpleje. Vurderes det, at borgeren kan det, vil borgeren få vejledning og støtte til at benytte det relevante tilbud.

På samme vis som Tandplejen tilbyder tandbehandling til voksne i omsorgs- og specialtandplejen, vil socialtandplejen blive tilbudt tandpleje under de samme forhold og i samme lokaler.

Lovgrundlag

LBKG 2019-08-26 nr. 903, Sundhedsloven § 134 a. Lovens ordlyd samt bemærkninger til loven kan ses i Bilag 3.

Økonomi

Uddybende bemærkninger til beregning kan ses i Bilag 1.Samlede udgifter pr. år


Tilbuddet i sundhedslovens
§ 134 a stk. 1


Tilbuddet i sundhedslovens
§ 134 a stk. 2

I alt pr. år

Tandpleje

135.000

90.000

225.000

Vejledere

18.828

12.552

31.379

Rådgivere

12.111

8.074

20.184

I alt

165.938

110.626

276.564


Kommunen modtager DUT midler på kr. 241.144,00 pr. år i årene 2021 – 2023, hvilket håndteres budgetmæssigt ved den kommende budgetopfølgning pr. 31.3. 2021.

DUT-midlerne fordeles mellem Center for Børn og Forebyggelse (tandplejen) og Center for Voksne og Velfærd (administration og vejlederforløb) således, at Tandplejens budget forøges med kr. 225.000, og budgettet i Center for Voksne og Velfærd forøges med kr. 16.144,00.

Udgifter til vejlederforløb, som ikke er dække af DUT-midlerne, samt administrationsomkostninger i forbindelse dermed afholdes indenfor eksisterende budget.

Indstilling

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget beslutter,

 1. at Ishøj Kommune opretter socialtandpleje til den gruppe af borgere, som er omfattet af Sundhedslovens § 134 a stk. 2, som defineret af Ishøj Kommune i Bilag 2.
 2. at Ishøj Kommunes visitationsproces af borgere, omfattet af Sundhedslovens § 134a stk. 2, godkendes. Visitationsprocessen er beskrevet i Bilag 2.

Beslutning

Tiltrådt. Sagen sendes til orientering i handicaprådet og Udsatterådet.

Bilag

Resume

Godkendelsespunkt
Social- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet i december 2020, at der ønskedes kontakt til de borgere, som ikke selv havde meldt tilbage på et åbent brev med tilbud om et forebyggende besøg. Resultatet af denne kontakt fremlægges her.


Sagsfremstilling

Opfølgning på forebyggende hjemmebesøg var på Social- og Sundhedsudvalgets møde i december 2020. Her fremlagdes en status på, hvor mange af de nye 75 årige i Ishøj, der selv henvender sig med et ønske om et forbyggende hjemmebesøg. Det blev på mødet besluttet, at administrationen skulle kontakte de borgere, som ikke selv havde meldt tilbage, for at få afklaret årsagen til dette. Der er 44 borgere, der i løbet af september, oktober og november 2020 har modtaget et åbent brev uden fastlagt tidspunkt, hvilket betyder, at de selv har skulle henvende sig med ønske om et forebyggende hjemmebesøg. I nedenstående vises et overblik over resultatet af en rundringen til disse borgere:

 • 6 borgere har modtaget besøg
 • 7 borgere giver udtryk for, at de selv vender tilbage ved behov
 • 15 borgere ønsker ikke besøg
 • 2 ønsker besøg senere
 • 4 borgere har i første omgang ikke været opmærksom på brevet, men ønsker ikke besøg
 • 9 borgere forefindes der ikke aktuelle telefonoplysninger på - der er undersøgt via krak.dk m.m.
 • 1 borger svarer ikke sin telefon - der er forsøgt kontakt til denne borger 4-5 gange

På baggrund af ovennævnte opfølgning foreslår administrationen, at der fremadrettet foretages opfølgende kontakt ved udsendelse af breve om forebyggende hjemmebesøg for nye 75 årige.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender opfølgningen til efterretning og sender til orientering i Handicaprådet og Seniorrådet.

Beslutning

Tiltrådt. Social- og Sundhedsudvalget ønsker fortsat opfølgende kontakt ved udsendelse af breve vedr. forebyggende hjemmebesøg.

Resume

Orienteringssag

Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget orienteres om Ankestyrelsens ankestatistik for 2020 for Ishøj Kommune. Sagen forelægges endvidere for Social- og Sundhedsudvalget i Vallensbæk Kommune.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har modtaget Ankestyrelsens ankestatistik for 2020 omhandlende alle sager på socialydelse- og beskæftigelsesområdet, herunder også børneområdet. Statistikken vedrører således Borgerservice, Center for Børn og Forebyggelse samt Center for Voksne og Velfærd.
Statistikken omfatter tillige borgere fra Vallensbæk Kommune, på de områder hvor Ishøj Kommune som følge af det forpligtende samarbejde varetager opgaver inden for det specialiserede socialområde for både børn og voksne. Der skelnes derfor ikke mellem, om en sag er indbragt af en Ishøj borger eller Vallensbæk borger.
Der er forskel på antal modtagne sager og antal afgjorte sager. På grund af sagsbehandlingstid i Ankestyrelsen kan en sag godt være modtaget i et år, og afgøres i det efterfølgende år. I 2020 har Ankestyrelsen modtaget 127 klagesager og afgjort 128 klagesager over Ishøj Kommunes afgørelser på socialydelse- og beskæftigelsesområdet.

En nærmere forklaring af Ankestyrelsens begreber, er gengivet bilag (Ankestatistik 2020).

Der har i 2020 været indsendt 127 klagesager fra Ishøj Kommune, det udgør et fald i forhold til tidligere år, hvor der tilbage i 2017 f.eks var 150 indsendte klagesager.
Af nedenstående tabel fremgår det hvordan antallet af afgjorte klagesager i
2020 er fordelt på lovområder, samt om Ankestyrelsen har henholdsvis stadfæstet, ændret, hjemvist eller afvist klagen.


aktivlov

Pensions-love

Sygedag-pengelov

Servicelov

øvrige

I alt

Stadfæstelser

15

7

4

51

0

77

Ændringer

2

0

1

6

0


9

Hjemvisninger

5

1

0

17

2

25

Afvisninger

3

3

0

11

0

17

I alt


25

11

5

85

2

128

Omgørelsesprocententen for Ishøj Kommune på 31 % er lidt højere end for landet som helhed, hvor den er 29 %.

Tabel: Omgørelsesprocent 2020 fordelt efter lovgivning – beskæftigelsesområdet indgår under øvrige

Omgørelses-procent

Aktivlov

Pensions-love

Sygedag-pengelov

Servicelov

øvrige

I alt

Ishøj Kommune

32

12

20

31

100

31

Landstotal

29

17

18

36

32

29

På servicelovens område har Ishøj Kommune dog en lavere omgørelsesprocent end landsgennemsnittet.

Omgørelsesprocent vedr. serviceloven

- Alle sager

2018

2019

2020

Hele landet

36,0

40,9

36,3

Ishøj Kommmune

33,8

37,9

31,1

På aktivlovens område har Ishøj Kommune en større omgørelsesprocent end landsgennemsnittet, men omgørelsesprocenten er faldet fra 48,4 % i 2018 til 31,8 % i 2020.

Omgørelsesprocent vedr. aktivloven

-Alle sager

2018

2019

2020

Hele landet

34,9

32,2

28,9

Ishøj Kommmune

48,4

42,9

31,8

Som følge af det forpligtende samarbejde med Vallensbæk Kommune, har der kun været påklaget
2 sager på beskæftigelsesområdet i 2020.

Den iværksatte tværgående indsats for at styrke kvaliteten i kommunens afgørelser generelt, ser således ud til at have haft effekt. Dette ønskes at fortsætte.

Lovgrundlag

Retssikkerhedslovens §§ 76-79b

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og sundhedsudvalget tager Ankestyrelsens ankestatistik for 2020 til efterretning. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet, Handicaprådet samt Udsatterådet.

Beslutning

Tiltrådt. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet, Handicaprådet samt Udsatterådet.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt

Administrationen orienterer Social- og Sundhedsudvalget om overordnede konklusioner fra national samt lokal statusrapport for velfærdsteknologi udgivet af KL.

Sagsfremstilling

KL har udgivet statusrapport for velfærdsteknologi i kommunerne 2020 (se bilag). Rapporten giver en fælleskommunal status på erfaringer og udbredelsen af velfærdsteknologi. Derudover er der udarbejdet en rapport fra KL der indeholder et øjebliksbillede på brugen af velfærdsteknologiske løsninger i Ishøj Kommune (se bilag).

Overordnede konklusioner

Ishøj Kommune har i 2020 haft en nedgang i både afprøvning og implementering af velfærdsteknologi grundet covid-19. Jf. statusrapporten fra KL tegner dette billede sig nationalt for alle landets kommuner, da der har været fokus på at sikre drift og implementering af corona-retningslinjer. Rapporten viser, at der er stor stigning i anvendelsen af virtuelle videomøder dels internt i kommunerne, dels med eksterne samarbejdspartnere. Dette gør sig også gældende i Center for Voksne og Velfærd, Ishøj Kommune. Næste skridt i Ishøj er at understøtte borgerrettede opgaver virtuelt. Størstedelen af de danske kommuner har oplevet, at den øgede anvendelse af virtuelle møder er gået stærkt, men har været velfungerende. De fleste kommuner forventer at fortsætte med samme kadence for virtuelle videomøder fremadrettet.

I Center for Voksne og Velfærd er der fokus på implementering af virtuel understøttelse af indsatser. Der har dog hidtil været komplikationer grundet IT-infrastrukturen i Ishøj Kommune, som nu er afhjulpet, og administrationen forventer opstart i løbet af 2021.
I rapporten opgøres de teknologier der har haft de største gevinster i 2020 samt hvilke teknologier der har de største potentialer:
Teknologier der har haft de største gevinster:

 • Træningsløsninger
 • Skærmbesøg
 • Mobilitet
 • Hygiejne
 • Medicinhåndtering

Teknologier der er størst forventninger til:

 • Skærmbesøg
 • Medicinhåndtering
 • Træningsløsninger
 • Telemedicin

Nationalt forventes yderligere fokus på udviklingen af skærmbesøg og virtuelle møder. Tillige forventes det, at teknologier indenfor medicinhåndtering er modne nok til, at kommunerne vil arbejde med dette område.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet.

Bilag

Resume

Orienteringssag

Til efterretning orienteres om administrationens tiltag for øget samarbejde med tilgængelighedspanelet.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har siden 2017 haft et tilgængelighedspanel, der har til formål at sikre fokus på tilgængeligheden for ældre medborgere og personer med handicap i forbindelse med kommunens bygninger og anlæg såsom institutioner, veje og stier. Panelets rolle er at rådgive kommunen. Panelet består af to repræsentanter fra kommunens Seniorråd, to repræsentanter fra kommunens Handicapråd samt to repræsentanter fra administrationen.

For at give ekstra opmærksomhed på tilgængelighed og lytte til tilbagemeldinger fra tilgængelighedspanelet der oplever, at det kan være svært at blive hørt, så implementerer administrationen nogle ekstra tiltag for bl.a. at sikre, at panelet har faste kanaler, hvor spørgsmål og input om tilgængelighed er på dagsordenen:

 • Der indføres flere faste møder i tilgængelighedspanelet, så mødekadencen bliver 4 årlige møder. Møderne lægges fast i kalenderen (næste møde er indkaldt til d. 31. marts 2021).
 • Centerchefen for Center for Ejendomme deltager fast i møderne.
 • En eller to gange årligt informeres Handicaprådet og Seniorrådet om tilgængelighedspanelets arbejde. Tilgængelighedspanelet samt repræsentanter fra administrationen deltager, og der gives en status for tilgængelighedspanelets aktiviteter og forventede kommende opgaver i panelet. Afholdes første gang før sommerferien 2021 - forbåbentlig på et fysisk møde.
 • Der oprettes en mailadresse (tilgaengelighed@ishoj.dk) som tilgængelighedspanelet kan sende konkrete spørgsmål eller forslag til. Emnerne besvares eller sættes på dagsordenen til det efterfølgende møde. Ønsket er en fast koordinering via den faste mailadresse uafhængig af opgave og kontaktpersoner.

Ligesom det hidtil har været tilfældet, kan panelet komme med emner til dagsordenen, og både medlemmer af panelet og administrationen kan bede om, at der indkaldes til yderligere møder, hvis der opstår emner mellem møderne. På møderne vil der fortsat blive fremlagt konkrete projekter, og deltagere kommer til orde med input til mulige løsninger og opmærksomhedspunkter om tilgængelighed. På møderne vil der fast indledes med en opfølgning og status på drøftelser fra det sidste møde.

Tilgængelighedspanelet har fået tilsendt administrationens oplæg til øget samarbejde og drøfter det på det kommende møde i tilgængelighedspanelet.

De foreslåede tiltag igangsættes snarest, og evalueres efter 1/2 år.


Indstilling

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsvalget tager
orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt. Social- og Sundhedsudvalget har drøftet kommissoriet, og ønsker indarbejdet, at der ved akut opståede ombygninger, at Tilgængelighedspanelet indkaldes til møde.

Bilag

Resume

 • Der gives en kort status på vaccinationsindsatsatsen på udvalgets område.
 • Der gives en kort orientering om omorganisering i Center for Voksne og Velfærd (se bilag).
 • Styrelsen for patientsikkerhed har fremsendt orientering vedr. besøgsrestriktioner på plejehjem og plejecentre efter vedtagelsen af den nye epidemilov (se bilag).

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt. Social- og Sundhedsudvalget er blevet orienteret om, at enkelte udendørsaktiviteter på Egely er sat i gang sammen med Kultur- og Fritid.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Serviceloven § 83: 1 (rengøring).

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orientering om efterretningssager til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Der er ikke kommet nye nøgletal fra beskæftigelsesområdet.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Status på henvendelse angående Kærbo.

Beslutning

Administrationen gav en status vedr. status på konkret sag på Kærbo.

Sagsfremstilling

Med henblik på at lette proceduren med godkendelse/underskrift af protokol/referat i First Agenda, ved virtuelle møder, er der her oprettet et ekstra punkt - Godkendelse af protokol/referat.

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget beslutter, at referatet godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.