Referat
Social- og Sundhedsudvalget mandag den 8. september 2014 kl. 16:30

Mødelokalet etage 6.

Resume

Klagesager August 2014  

Borger- og Socialservice / Jobcenter 

- 1 sag vedrørende uddannelseshjælp og kritik af sagsbehandling(jobcenter)

- 1 sag vedrørende afslag på ressourceydelse(jobcenter) 

- 2 sager vedrørende sanktion i kontanthjælp(jobcenter)

- 1 sag vedrørende ydelsesniveau 
- 1 sag afslag på optagelse af ikke dansk barn i pas.

Sundhed og Ældre

Diverse klager fra borger over Sundhed og Ældre.

Familiecentret

- 1 sag vedrørende klage over indstilling til Børne og Unge-Udvalget.

 

Beslutning

- Møde med repræsentant fra cykling uden alder. Der arbejdes videre med ideen.
 (Annelise Madsen deltog ikke under denne orientering).
- Den nye Borgerservice i stueetagen er indviet i dag. Der var stor tilslutning fra borgere.
 (Annelise Madsen deltog ikke under denne orientering).
- Udvalgets møder på driftssteder drøftes.
 Formand og direktør udarbejder nyt forslag til tilrettelæggelse.
- Klagesager gennemgået.
- Tilbagemelding fra Sundhedsstyrelsen angående rygestop tilbud.
 Der er bevilget midler til 15 timers ansættelse over tre år.

Sagsfremstilling

- Nøgletal på børneområdet pr. 31. august 2014.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager nøgletallene til efterretning.

Beslutning

Nøgletallene taget til efterretning.

 

Fremover bliver nøgletal udsendt pr. mail til udvalget senest fredag før mødet.

Bilag

Resume

Byrådet 1. behandlede budgetforslaget den 25. august 2014.

I budgetforslaget er der en ubalance på 35,9 mio. kr. for budget 2015 ex. indregning af særtilskud, som i budget 2015 udgør 28,2 mio.kr. Til dækning af ubalancen er der udarbejdet et inspirationskatalog, som blev forelagt Byrådet ved 1. behandlingen.

Byrådet har oversendt budgetforslaget – herunder inspirationskataloget - til 2. behandling i Byrådet, som sker den 7. oktober 2014.

Budgetforslaget har været udsendt til høring i råd, institutioner m.v., samt til drøftelse og information i MED-udvalgene frem til den 2. september 2014. Alle høringssvar vil indgå i Økonomi- og Planudvalgets 2. behandling af budgettet den 22. september 2014.

Der henvises til den udarbejdede budgetredegørelse 2014 af 12. august 2014 samt inspirationskataloget af 12. august 2014.

Social- og Sundhedsudvalget har indhentet høringssvar fra de under udvalget hørende råd, institutioner m.v. Disse høringssvar fremlægges.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at forslag til budget 2015 samt inspirationskataloget gokendes - der tages dog forbehold for, at der kan forekomme ændringer som følge at de politiske forhandlinger i Byrådet.

Bilag

Resume

Fra 1. januar 2015 ændrer Løkkekrogen status til et tilbud efter almenboliglovens § 105, hvilket betyder, at boligerne ikke længere vil være et midlertidigt botilbud efter SEL § 107 men i stedet vil være almindelige lejeboliger. Der er tale om 7 beboere, som fremadrettet bor i egen lejlighed. Ishøj Kommune skal således fra 1. januar 2015 kun levere hjemmevejledning (SEL§ 85), og Vallensbæk skal levere hjemmepleje (SEL § 83) til beboerne.

Sagen fremlægges til efterretning.

Sagsfremstilling

Fra 1. januar 2015 ændrer Løkkekrogen status til et tilbud efter almenboliglovens § 105, hvor beboerne har en lejekontrakt til deres boliger. Det vil fra denne dato være LEV, der er ejendomsadministrator, og som har ansvaret for, at der nedsættes en bestyrelse for Løkkekrogen.

Ændringen i status skyldes, at Løkkekrogen ikke kan drives som et § 107 tilbud, da bygningen er opført efter almenboligloven. Beboerne på tilbuddet har således også en lejekontrakt til deres bolig.

Da borgerne herved bor i eget hjem, skal Ishøj Kommune levere alene hjemmevejledning (SEL § 85) til de borgere, der visiteres til denne ydelse. Vallensbæk Kommune skal levere hjemmepleje (SEL § 83) samt anden sundhedsfaglig hjælp, såfremt der er behov herfor, da dette ikke er omfattet af det forpligtende samarbejde, og boligerne er placeret i Vallensbæk.

Ishøj, Vallensbæk og LEV har igangsat en proces med inddragelse af beboere og pårørende, så overgangen bliver så optimal og smidig som mulig for beboere, pårørende og personale m.m.

Notat med yderligere information samt snitflader mellem Ishøj Kommune, Vallensbæk Kommune og LEV er vedhæftet sagen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager Løkkekrogens ændrede status til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Lovgrundlag

SEL § 107, Almenboliglovens § 105    

Bilag

Resume

Fra 1. januar 2015 varetager Ishøj kommune selv den sociale misbrugsbehandling af unge under 30 år. Formålet med at hjemtage behandlingen er at yde en mere effektiv og helhedsorienteret indsats, så vi får flere unge ud af deres misbrug og undgår lange ineffektive forløb.

Borger- og Socialservice har derfor udarbejdet en projektbeskrivelse, som beskriver den fremtidige plan for hjemtagelse af misbrugsbehandlingen. Projektbeskrivelsen fremlægges herved til godkendelse.

Sagsfremstilling

Indhold i et socialt misbrugsbehandlingstilbud

 • Hjemtagelse af den sociale misbrugsbehandling for unge under 30 år
 • Der kan være op til 40 unge indskrevet i tilbuddet
 • Tilbuddet vil bestå af social misbrugsbehandling og forebyggende behandling
 • Tilbuddet forventes at starte op pr. 1. januar 2015

Succeskriterier

Som en del af projektbeskrivelsen har styregruppen fastsat følgende succeskriterier for Ishøj Kommunes tilbud:

 • 65 % af borgerne skal have et stabilt fremmøde i tilbuddet
 • 50 % af de borgere, der afslutter deres behandlingsforløb planmæssigt, skal være enten stoffrie eller have reduceret deres stofmisbrug, når de udskrives
 • 6 måneder efter et planmæssigt afsluttet forløb er 15 % af borgerne stoffrie eller har reduceret deres stofmisbrug
 • 60 % af de borgere, der er stoffrie eller har reduceret deres stofmisbrug 6 mdr. efter et planmæssigt afsluttet forløb, er påbegyndt et uddannelses- eller beskæftigelsesforløb inden for 1 år.

Procesplan

 • Tilbuddet kommer til at få lokaler sammen med Lænken på Tranegilde Strandvej 7 i Ishøj. I denne forbindelse er der taget kontakt til CPH West med henblik på at etablere et samarbejde omkring indretning af lokalerne. Indretningen skal desuden ske sammen med Lænkens brugere og de kommende brugere af misbrugsbehandlingstilbuddet, så begge grupper får ejerskab over lokalerne.
 • Der er nedsat en tværfaglig projektgruppe, som bl.a. skal beskrive det faglige indhold i tilbuddet, visitationsprocedure samt snitflader til øvrige centre og enheder. Projektgruppen består af medlemmer fra Borger- og Socialservice, Familiecenteret, Stabsenheden for Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse, Jobcenteret, Vejlederteamet, Kløverengen og Psykiatrisk Center Glostrup
 • Der er etableret samarbejde med Brøndby Kommune vedr. tilkøb af den lægefaglige behandling for målgruppen.

For at skabe det bedst mulige tilbud ønsker Borger- og Socialservice at ansætte den første medarbejder i tilbuddet fra 1. december 2014. Medarbejderen skal ud over at være misbrugsbehandler fungere som koordinator i tilbuddet. Tanken med ansættelsen er, at vedkommende hermed kan få indflydelse på udformningen af tilbuddet og få ejerskab over projektet samt bidrage til opstart af tilbuddet.

Projektbeskrivelsen er vedhæftet sagen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkender status på projektbeskrivelse for oprettelse af et socialt misbrugsbehandlingstilbud i Ishøj.

 

Social- og Sundhedsudvalget indstiller til Økonomi og Planudvalget, at der ansættes en medarbejder i tilbuddet pr. 1. december 2014.

Lønudgiften afholdes af tilsvarende hjemtagelser på misbrugsområdet.

Beslutning

Godkendt.

Der forventes evaluering efter et år. Der udarbejdes status efter 6 måneder.

 

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold har udarbejdet en ny lovbekendtgørelse om kvalitetsstandarder for social behandling for stofmisbrug (BKG. nr. 430 af 30. april 2014). På denne baggrund har Borger- og Socialservice revideret den eksisterende kvalitetsstandard på området, så den følger de nye krav. Standarden fremlægges herved til godkendelse.

Sagsfremstilling

Den nye kvalitetsstandard indeholder bl.a. en beskrivelse af kommunens overordnede målsætninger på misbrugsområdet. Målene er fastsat ud fra regeringens 2020 mål samt Socialstyrelsens tal på området, og ser således ud:

 • 50 % af de borgere der afslutter deres behandlingsforløb planmæssigt har reduceret deres stofmisbrug, når de udskrives. Herunder skal 30 % af de udskrevne være stoffrie.

 • Under 50 % af borgerne er tilbage i misbrugsbehandling inden for det første år.

Herudover indeholder kvalitetsstandarden følgende nye emner

 • En beskrivelse af Ishøj Kommunes kommende misbrugsbehandlingstilbud samt tilbuddets adresse

 • En beskrivelse af de behandlingsformer kommunen tilbyder

 • Et krav om opfølgning på borgeren via en samtale efter henholdsvis 1 og 6 måneder fra udskrivelsen

 • Krav om monitorering af indsatsen ud fra de fastsatte mål

 • Henvisning til Ishøj Kommunes misbrugspolitik og handleplan

Kvalitetsstandarden skal revideres hvert andet år.

Bekendtgørelse samt kvalitetsstandard er vedhæftet sagen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkender kvalitetsstandard for social stofmisbrugsbehandling.

Beslutning

Godkendt.

Lovgrundlag

SEL § 101

Bilag

Resume

Borger- og Socialservice har opgjort antallet af hjemløse i Ishøj Kommune i juli 2014 som ønsket. Status fremlægges herved til efterretning.

Sagsfremstilling

Borger- og Socialservice er blevet bedt om at udarbejde en status på antallet af hjemløse i Ishøj Kommune som en opfølgning på optællingen i februar 2014. I den forbindelse har vi fundet frem til følgende:

 • Antallet af borgere uden fast bopæl i folkeregistret er faldet fra 122 til 114

 • Antallet af optalte hjemløse er steget med 1 person fra 49 til 50

 • Antallet af hjemløse borgere under 30 år er faldet med 3 personer

 • Fordelingen af borgerne er stort set uændret

Tallene i denne status skal ses som et øjebliksbillede.

Status er baseret på tal fra 15. juli 2014.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager status på hjemløshed til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning. Der følges op på indsatsen på mødet i december.

Bilag

Resume

Handicappolitikken 2014-2018 samt handleplanen herfor har været i høring hos relevante aktører.

Politikken fremlægges hermed til godkendelse.

Sagsfremstilling

Handicappolitik og handleplan 2014-2018 har i løbet af foråret 2014 været til høring hos HovedMed, de lokale medudvalg, Kirkebækskolen og i Handicaprådet.

Alle høringssvar er taget til efterretning og er indarbejdet i Handicappolitikken.

Handicappolitik, handleplan og høringssvar er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller at Handicappolitikken 2014-2018 og Handleplan godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag