Referat
Social- og Sundhedsudvalget mandag den 8. december 2014 kl. 16:30

Mødelokalet, etage 6

Sagsfremstilling

-  Afslag på ansøgning om midler til sårbare gravide.

 

-  H'apps dit liv - oversigt over de apps, som anvendes af vejlederteamet i Psykiatri og Handicap 

- Tilsagn om puljemidler til oprettelse af et frivilligt mentorkorps fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på i alt 756.000 kr. fordelt over tre år (2014-2016)

- Erfaringer med digital tilmelding til pensionisternes julefrokost.  

- Flytning af lægepraksis fra Ishøj Kommune til Høje Taastrup Kommune.

- Særlig dyre enkeltsager.

- Hvornår får du svar?

 

 Klagesager november 2014   

Borger- og Socialservice / Jobcenter

- 1 sag vedrørende kontanthjælp.

- 2 sager vedrørende sanktioner.

- 4 sager vedrørende enkeltydelser.

- 2 sager vedrørende sagsbehandling.

- 2 sager vedrørende sygedagpenge.

- 1 sag vedrørende afslag på botilbud.

Sundhed og Ældre

- Diverse klager fra borger over Sundhed og Ældre.

Familiecentret

- 1 sag vedrørende klage over beslutning om anbringelse uden for eget hjem i Børne og Unge-udvalget.

 

Beslutning

Godkendt. 

Bilag

Sagsfremstilling

- Nøgletal på børneområdet pr. 30. november 2014.

- Nøgletal på ydelsesområdet  for oktober 2014.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager nøgletallene til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt. 

Bilag

Resume

Ishøj Kommune har modtaget Ankestyrelsens ankestatistik 1. halvår 2014 omhandlende alle sager på social- og beskæftigelsesområdet, herunder aktivloven, pensionslovene og serviceloven.

 

Ankestyrelsens ankestatistik 1. halvår 2014 forelægges i Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

I 1. halvår 2014 afgjorde Ankestyrelsen 77 klagesager over Ishøj Kommune.

 

I 39 af klagesagerne var Ankestyrelsen enig i Ishøj Kommunes afgørelse.

 

I 16 af klagesagerne ændrede Ankestyrelsen Ishøj Kommunes afgørelse.

 

I 9 af klagesagerne hjemviste Ankestyrelsen Ishøj Kommunes afgørelse til fornyet behandling.

 

I 13 af klagesagerne afviste Ankestyrelsen at behandle klagesagen med henvisning til en overskredet klagefrist, at klager har besluttet at opgive klagen, eller at Ankestyrelsen ikke var rette klagemyndighed.

 

For en uddybning af ovennævnte, se vedhæftet bilag.

Indstilling

Social- og sundhedsudvalget tager Ankestyrelsens ankestatistik 1. halvår 2014 til efterretning, og beslutter at Ankestyrelsens ankestatistik fremover behandles halvårligt. 

Beslutning

 Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Hermed fremlægges status på det første år af seniorpolitikken 2014-2017. Status på seniorpolitikken tager udgangspunkt i de temaer, som politikken er bygget op omkring og giver et kort indblik i disse.  

 

Se vedlagte notat.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager status på seniorpolitikken 2014-2017 til efterretning. 

Beslutning

 Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Der har været afholdt møde med foreningen Cykling uden alder vedrørende muligheden for opstart i Ishøj Kommune. På denne baggrund fremlægges forslag til etablering af cykling uden alder i Ishøj i april 2015, i samarbejde med foreningen Cykling uden alder.

 

Se vedlagte notat.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkender forslag om, at der indkøbes 2 cykler til kr. 60.000 samt at 1)løbende vedligehold og 2) betaling for medlemskab svarende til kr. 12.000 årligt, finansieres af Social- og Sundhedsudvalgets pulje.

 

Beslutning

Tiltrådt.

Social- og Sundhedsudvalgets pulje fra 2014 på kr. 76.900 overføres til 2015.

Økonomi

Det foreslås, at der indkøbes 2 cykler til kr. 60.000 samt at 1) løbende vedligehold og 2) betaling for medlemskab svarende til kr. 12.000 årligt, finansieres af Social- og Sundhedsudvalgets pulje.

 

I den sammenhæng foreslås det, at Social- og Sundhedsudvalgets pulje for 2014 på kr. 76.900 overføres til 2015 til delfinansiering af projektet og at restbeløbet tages af udvalgets pulje for 2015 på kr. 78.750. 

Bilag

Sagsfremstilling

Der er i henhold til Lov om Social service § 18 afsat midler til foreninger og frivillige, der anmoder om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde. Midlerne kan søges to gange årligt.

 

Der er i 2014 afsat kr. 315.690 til frivilligt socialt arbejde. Der blev uddelt kr. 134.000 i juni 2014, og der er således kr. 181.690 til rådighed til uddeling i december 2014.

 

Der er indkommet følgende ansøgninger:

1. Bent Sørensen - Cykelklubben

Cykelklubben eller tirsdagscykling som de også kalder sig, er en flok aktive herrer og damer, der i perioden 1/5-31/10 hver tirsdag mødes og cykler sammen rundt i Ishøj. Formålet med turene er at holde sig i gang og at give deltagerne en oplevelse af natur, kultur og historie i Ishøj. Samtidig lægges der vægt på det sociale samvær på turene. Den primære målgruppe er 50+, men alle er velkomne. Cykelklubben kan i år fejre 10 års jubilæum. De to frivillige borgere, der står for tirsdagscykling, er også frivillige på hhv. Kærbo og Torsbo, hvor de tager interesserede borgere med ud på ture (på tandemcykel).
Der søges om midler til sikkerhedsveste og vedligeholdelse af deres hjemmeside.  

Der ansøges om kr. 4.000

Cykelklubben modtog kr. 4.000 i december 2013

2. Brugerbestyrelsen på Kærbos aktivitetscenter

Brugerbestyrelsen på Kærbo søger om midler til kompetencegivende kurser for de frivillige gruppelederne i aktivitetscentret samt til indkøb af værktøj og maskiner m.m. Formålet er at klæde gruppelederne på, sådan at de kan skabe gode tilbud til kommunens ældre. Ligeledes søges om midler til fællesarrangementer for alle brugere på aktivitetscentret.

Der ansøges om op til kr. 50.000

Brugerbestyrelsen modtog kr. 25.000 i juni 2014

3. Dansk Blindesamfund, Kreds Storkøbenhavn Syd.

Blinde og svagtseende har behov for at mødes med ligesindede, da det er vanskeligt at deltage i det eksisterende foreningsliv. Der tilbydes forskellige aktiviteter og arrangementer, der både henvender sig til ældre og yngre medlemmer. Der søges om midler til transport til sommerudflugten, en hjælperfest for de frivillige hjælpere samt mortens aftens arrangement og en julefest.

Formålet er blandt andet at styrke medlemmernes livskvalitet, deres muligheder for at skabe netværk med ligesindede og at forebygge ensomhed og misbrug. Til gennemførelse af arrangementerne er der behov for seende hjælpere, dækning af transportudgifter, fortæring m.m. Der er ligeledes egenbetaling til aktiviteterne.

Der ansøges om kr. 26.000

Dansk Blindesamfund modtog kr. 6.000 i juni 2014

4. Dansk handicap Forening, Vestegnen

Dansk Handicap Forening, Vestegnen arbejder for, at mennesker med handicap får samme muligheder i samfundet som mennesker uden handicap. Derfor er der fokus på at give alle med handicap mulighed for socialt samvær uden for deres daglige rammer for herigennem at skabe bedre livskvalitet. Der er hver måned et tilbud til medlemmerne fx. banko, foredrag, fester, musik, udflugter m.m.

Der ansøges om kr. 20150

Dansk Handicap Forening, Vestegnen modtog kr. 13.000 i december 2012

5. Depressionsforeningen

Selvhjælpsgruppen i Ishøj har nu eksisteret i 5 år og har udviklet sig til at være en god og dynamisk gruppe. I gruppen gøres der meget ud af at finde værktøjer, som kan bruges til at håndtere depression og hvor det er muligt hjælpe medlemmerne tilbage på arbejdsmarkedet. I øjeblikket er der fokus på at ubrede viden om foreningen til flere interesserede.

Gruppen hjælper depressionsramte og deres pårørende til at få et netværk og redskaber til at håndtere sygdommen. Gruppen ledes af frivillige.

Der søges om midler til uddannelse og supervision til de frivillige, til faglige og sociale aktiviteter og til administration af hjemmeside og blad. Ligeledes skal midlerne bruges til at videreføre foreningens telefontjeneste. 

Der søges om kr. 40.000

Depressionsforeningen modtog kr. 26.822 i december 2013 

6. Det udgående team

Det udgående Team (DUT) et tilbud under Lænke-ambulatorierne. Formålet er at forbedre sammenhængen mellem patienters afrusning/indlæggelse med alkoholrelaterede lidelser på sygehuse og i alkoholbehandlinger, således at flere patienter får påbegyndt en egentlig misbrugsbehandling.

Det udgående Team tilbyder motiverende samtale om alkoholproblemer, information om støttemuligheder, følgeordninger, selvhjælpsgrupper, telefonrådgivning og hjemmebesøg til mennesker med alkoholproblemer, der er indlagt til afrusning. Ligeledes tilbydes støtte til pårørende og sundhedspersonale, der ønsker sparring i forhold til alkoholproblematikker.

Teamet er et samarbejde mellem en sygeplejerske med psykiatrisk misbrugsbehandlingserfaring og 15 frivillige, der kender til alkoholproblemer fra deres eget liv.

Der søges om midler til afholdelse af internatkurser og opkvalificerende foredrag og undervisning for de frivillige med fokus på psykisk syges alkoholmisbrug og alkohols påvirkning af familier/pårørende. Desuden skal midlerne bruges til at sætte fokus på kommunikation og til erfaringsudvekslingsmøder med supervision og sparring mellem de frivillige. 

Der søges om kr. 6.000

Det udgående Team modtog kr. 6.000 i december 2013

7. Erik Klinke, Gågruppen

Erik Klinke søger på vegne af gågruppen, som er et initiativ, der har eksisteret i 8 år i Ishøj. Gågruppen mødes hver mandag, og går en tur rundt i Ishøj for at få motion og hyggeligt samvær og fællesskab. Målgruppen er pensionister og handicappede, og der er 30 medlemmer lige nu.

Der søges om penge til indkøb af trafikveste med selvlysende bånd, sådan at alle i gruppen er trafiksikrede, specielt nu i den mørke tid. Gågruppen går nemlig også på trafikerede veje.

Der søges om kr. 2.000

8. Hjerteforeningen lokalkomite Ishøj/Vallensbæk

Hjerteforeningen i Ishøj er en lokalforening, der har fokus på at forebygge, behandle og rehabilitere hjertepatienter. Der er desuden fortsat fokus på at redde liv gennem hjertestarterkurser, som har været en stor sucess i 2014. Hjerteforeningen søger således om midler til at afholde kurser i førstehjælp, hjertemassage og brug af hjertestartere i Ishøj Kommune. Desuden påtænker Hjerteforeningen at afholde 4-6 foredrag og cafemøder om hjerteproblemer, forebyggelse, behandling og rehabilitering, at foretage blodtryksmålinger hvor det er relevant samt fortsætte deres 'køkkenskole', hvor de laver sund og hjerterigtigt mad.

Der søges om kr. 30.000

Hjerteforeningen modtog kr. 10.000 i december 2013

9. Hyggebio

Hyggebio vi i samarbejde med Kærbo og nogle frivillige etablere et antal filmsøndage for beboerne på Kærbo. Der er mange aktiviteter på Kærbo, men der mangler en biografdag, og da beboerne på Kærbo ikke har mulighed for at komme til Hyggebios normale visninger i Ishøj Bio, er ønsket at bringe filmene hen til beboerne. Således kan beboerne hygge sig sammen og ligeledes invitere deres pårørende og bekendte med og få en god oplevelse sammen med dem. Der søges om penge til dækning af omkostninger.

Der søges om kr. 2.000

10. Ishøj Lænken

Ishøj Lænken drives udelukkende af frivillige, som selv har haft et alkoholmisbrug, og som nu arbejder for at hjælpe andre, der har brug for støtte til at komme ud af et problematisk forbrug af alkohol. Foreningens formål er at støtte og rådgive borgere med alkoholproblemer og deres pårørende om, hvordan de skaber et liv uden alkohol. Dette gøres dels gennem rådgivning og dels ved at tilbyde alkoholfri sociale aktiviteter og udflugter samt fællesspisning 2 gange om ugen. Der er i øjeblikket et fremmøde på Lænken på mellem 40 og 50 borgere til de faste spisedage mandag og torsdag. Ishøj Lænken har opstartet et nyt tilbud til  børn og unge, hvis forældre er alkoholmisbrugere, som er en stor succes.

Der søges om midler til kurser for de frivillige på Lænken, medlemsaktiviteter og udflugter/ture, medlemsaftener fx. julehygge i december måned og temamøder. Støtten til medlemsaktiviteter har til hensigt at sænke brugernes egenbetaling og dermed gøre det lettere for borgere med alkoholproblemer at finansiere egen deltagelse i sociale aktiviteter, som kan styrke deres indgåelse i alkoholfri fællesskaber og netværk.

Der ansøges om kr. 60.000

Ishøj-Lænken modtog kr. 25.000 i juni 2014

11. I tråd med verden

Projektet I tråd med verden er et tilbud primært til kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, der tilbydes workshops i håndarbejde, dansk undervisning, udflugter til museer og lignende. Alt der produceres har en funktion, det kan fx være bestilling af produkter fra en designer eller lignende. Formålet er at skabe selvværd, fællesskab og samvær, hvor ressourcestærke medlemmer støttes af mindre ressourcestærke. Herudover forventes det, at medlemmerne oplever forbedrede danskkundskaber, samarbejdskompetencer og kendskab til krav på arbejdsmarkedet. Der søges om midler til 2 kulturelle udflugter, hvor deltagerne kan få større viden om Danmarks finkultur. Der søges også om tilskud til madlavning, hvor medlemmerne handler ind og laver maden sammen for at styrke fællesskabet og øge kendskabet til de forskellige madkulturer. Endelig søges der midler til materialer til og opbevaring af smykker.

Der ansøges om kr. 13.500

I tråd med verden modtog kr. 6.000 i december 2013

12. Meninghedsplejen

Meninghedsplejen Ishøj Sogn er en selvstændig forening inden for Folkekirkens diakonale meninghedsarbejde. Foreningen arbejder med at støtte op om socialt udsatte borgere via besøg i hjemmene, hjælp til lægebesøg, uddeling af julekurve, afholdelse af sociale arrangementer m.m.

Der søges om midler til julekurve og julehjælp til socialt udsatte borgere. Desuden til at afholde en julefest for disse borgere og deres pårørende.

Der ansøges om kr. 15.000

13. Michael Brostrøm

Michael Brostrøm søger om midler til underholdningsarrangementer for beboerne på Kærbo. Arrangementerne foregår i samarbejde med lederne på Kærbos afdelinger. Underholdningen udføres primært af lokale kunstnere, der stiller deres kompetencer gratis til rådighed. Underholdningen foregår på Kærbo og tilrettelægges således, at også de svagere borgere der af fysiske eller psykiske årsager har vanskeligt ved at deltage i Kærbos andre aktiviteter, kan være med. Det forventes, at underholdningen vil bringe glæde og socialt samvær, der kan være med til at øge livskvaliteten. Da der vil være servering ved arrangementerne giver det også god mulighed for at småtspisende får lyst til at nyde et måltid sammen med andre. De ansøgte midler skal dække diverse omkostninger i forbindelse med arrangementerne herunder transport, kaffe og lignende til underholderne.

Der ansøges om kr. 10.000

Michael Brostrøm modtog kr. 10.000 i juni 2014

14. Natteravnene

Natteravnene i Ishøj er en forening, som pt. tæller 15 frivillige voksne af blandet køn og etnisk herkomst, der indgår i et landsdækkende netværk. Natteravnene går en tur i gademiljøet i de sene aften- og nattetimer om fredagen, hvor de unge er i byen. Det forventes, at Natteravnenes tilstedeværelse skaber tryghed og dialog mellem unge og voksne, samt at hærværk, vold og anden kriminalitet falder i de områder, hvor de færdes.

Natteravnene samarbejder med Landssekretariatet, SSP, politi og lokale erhvervsdrivende. Natteravnene ansøger om økonomiske midler til kontorartikler, mobiltelefoni, bolsjer og kondomer til uddeling, kaffe, sodavand og til interne udgifter såsom nye møbler og tæppe til det lokale, hvor de holder til, da dette har været berørt af vandskade.

Der ansøges om kr. 20.000

Natteravnene modtog kr. 10.000 i juni 2014

15. Parkinsonforeningen, Ishøjklubben

Ishøjklubbens formål er at skabe et lokalt netværk for parkinsomramte og deres pårørende. Derfor lægges der vægt på det sociale aspekt og foreningen bidrager således til, at der skabes netværk for borgere med parkinsons og pårørende. Der tilbydes foredrag om Parkinsons sygdom, herunder om behandlingsmetoder og forskellige sider af sygdommen og om nye behandlingsmetoder. Herudover arrangeres kulturelle arrangementer og udflugter. Der søges om midler til møder, kurser og udflugter.

Der ansøges om kr. 11.500

Parkinsonforeningen modtog kr. 6.000 i december 2013

16. Røde Kors, Ishøj

Røde Kors afdeling i Ishøj har gang i flere projekter. Våge- og aflastningstjenesten, der yder støtte til familier, hvor et medlem af familien er døende. Der ydes beroligelse og trøst af den døende. De frivillige sidder hos den døende og våger over denne. Udover denne tjeneste har Røde Kors også et tilbud til sårbare familier - familienetværket - hvor familier, der har brug for en ekstra hånd kan komme og deltage i aktiviteter og få en bid mad. Desuden har Røde Kors Genbrugsbutikken i centret, et tilbud om gymnastik på Kærbo, en besøgs- og ledsagertjenesten, projekt ' nørklerne' samt et projekt, der har fokus på 'nye' danskere.

Der ansøges om midler til  afholdelse af arrangementer, bespisning, administration, transport, mødeafholdelse m.m.

Der ansøges om kr. 42.500

Røde Kors modtog kr. 10.000 i december 2014

17. Scleroseforeningen

Scleroseforeningens formål er blandt andet at afholde møder og aktiviteter af oplysende, instruerende og underholdende karakter. Der holdes mødes med forskellige foredragsholdere om sclerose og relaterede problemstillinger. Scleroseramte og deres pårørende får forståelse for og indsigt i sygdommen, så de kan se muligheder frem for begrænsninger i deres hverdag. Samtidig er der mulighed for at danne netværk med andre scleroseramte. Arrangementerne har forskelligt indhold for at tilgodese de forskellige målgrupper med sclerose, herunder familier, unge, pårørende. m.fl.  

Der søges om midler til at dække udgifter til foredrag, arrangementer samt administration i 2015. Udgifterne er fordelt på de kommuner, der er med i scleroseforeningens lokalafdeling. 

Der søges om kr. 13.675

Scleroseforeningen modtog kr. 6.000 i december 2013

18. Semarkand Ungdom

Semarkand Ungdom i Ishøj er en del af landsorganisationen Semarkand Ungdom. De holder til i lokaler på jægerbuen 6, og har åbent alle hverdage mellem 16-20, for at understøtte deres målgruppe i deres faglige, sociale og fysiske udvikling. Målgruppen for foreningen er børn og unge med anden etnisk baggrund. Denne målgruppe understøttes gennem forskellige faglige og sociale tiltag. For det første afholdes en lektiecafe for primært drenge. Lektiecafeen varetages af frivillige i alderen 18-20 år, der tilbyder hjælp til lektier og skolearbejde. Ligeldes afholdes et kunstværksted, der har som mål at sætte fokus på børnenes kunstneriske kompetencer. Det er planen, at begge tiltag skal være åbent mindst 2 gange om ugen. Udover disse tiltag arrangeres også sociale sammenkomster, oplæg, computerværksted, udflugter, filmaftener m.m.

Der søges om midler til at videreføre lektiecafeen og kunstværkstedet og ligeledes til arrangementer m.m.

Der søges om kr. 25.000

Semarkand Ungdom samarbejder med Red Barnet og Ministeriet for børn og undervisning

19. Tryghedsopkald 

Tryghedsopkald er en lille flok af frivillige, der hver morgen ringer til ca. 20 ældre, enlige borgere i Ishøj for at skabe tryghed hos de ældre og skabe kontakt til de, der sidder meget alene derhjemme. Tryghedsopkald ønsker at afholde en frokost, sådan at de ældre kan komme ud af deres hjem og få kontakt til andre ældre og derigennem forhåbentligt skabe netværk med andre. Frokosten afholdes i den Røde Varmecentral, sådan at de , der i forvejen kommer her og drikker morgenkaffe også kan inkluderes i arrangementet. Der søges således penge til afholdelse af frokosten.

Der søges om kr. 2.560

Tryghedsopkald modtog kr. 2.000 i juni 2013

20. Ældre Sagen i Ishøj

Lokalkomiteen af Ældre Sagen i Ishøj besøger for tiden 32 besøgsværter. Besøgsvennerne besøger ældre og handicappede borgere i Ishøj kommune i eget hjem og i ældreboligerne på Kærbo og Torsbo og går tur, køber ind, snakker og hygger sig over en kop kaffe, spiller kort m.m. Der er i øjeblikket en kort venteliste til at få en besøgsven. Besøgsvennerne har desuden igangsat en besøgstjeneste for ældre med anden etnisk baggrund. Hospitalsvensordningen er også kommet godt i gang og en ordning med spisevenner er under opbygning. Ligeledes er Ældresagen involveret i cafearrangementerne i Vejleåparken sammen med Ishøj Kommune.

Lokalkomiteen ansøger om økonomiske midler til at videreføre de forskellige ordninger. Midlerne søges anvendt til administration, kørsel, gaver og repræsentation, kaffe og te, arrangementsudgifter til fælles arrangementer og fester.

Der ansøges om kr. 11.167

Ældre Sagen modtog kr. 30.000 i december 2014  

 

Ansøgninger fra foreninger udenfor Ishøj Kommune:

 • Brohusklubben
 • Børns vilkår
 • Dansk Præmatur Forening
 • DLFL
 • Døveforeningen
 • FDDB
 • Ringsted Krisecenter
 • ULF

                

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget beslutter at tildele:               

Beslutning

Ad 1:   4.000

Ad  2: 20.000

Ad  3:  5.000

Ad  4: 10.000

Ad  5: 20.000

Ad 6:   6.000

Ad  7:   2.000

Ad  8: 30.000

Ad 9:   2.000

Ad 10:20.000

Ad 11:  5.000

Ad 12:15.000

Ad 13:  5.000

Ad 14:  6.000

Ad 15:  5.000

Ad 16:10.000

Ad 17:  5.000

Ad 18:         0

Ad 19:  2.000

Ad 20:10.000

 

Sagsfremstilling

Inden udgangen af januar 2015 skal der være indgået ny sundhedsaftale mellem kommunerne og regionen for perioden 2015 – 2018. Den kommende sundhedsaftale består af en politisk del og en administrativ del. Der indgås én sundhedsaftale mellem de 29 kommuner og Regionen. Denne samlede sundhedsaftale skal nu politisk godkendes efter endt høring. 

Udkastet til den politiske del har været i politisk høring før sommerferien, og er blevet endeligt godkendt d. 5. september. Den administrative del af sundhedsaftalen, som konkretiserer den politiske dels mål og indsatser,  har ligeledes været i høring og er nu endeligt godkendt.

Den administrative del af sundhedsaftalen følges op af årlige implementeringsplaner for de 74 indsatser, der er i sundhedsaftalen. Der skal årligt udarbejdes en implementeringsplan, hvor indsatserne bliver prioriteret, således at udgifter for det næstkommende år kendes året før inden sommerferien, og kan indregnes i de regionale og kommunale budgetter. Implementeringsplaner for 2015 vil primært omfatte lovbundne opgaver, der allerede er igangsat, samt opgaver, hvor det er nødvendigt med et større forberedelsesarbejde.

Omkring arbejdet med implementeringsplanerne oprettes der en organisation, således at både regionalt og kommunal repræsentation sikres.

 

 

 

  

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller Sundhedsaftale 2015-2018 til godkendelse.

Beslutning

 Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

I satspuljeaftalen for 2015 er der åbnet mulighed for, at der kan søges op til 50.000 kr. bl.a. til oprettelse af internetportaler for frivillige på ældreområdet. Administrationen har udarbejdet ansøgning til satspuljen vedrørende oprettelse af en sådan portal. Der søges i alt 47.000 kr. Der er beskrevet medfinansiering i form af personaletimer. Personaletimerne finansieres indenfor eksisterende budgetramme.

Indstilling

 Social- og Sundhedsudvalget godkender, at der søges satspuljemidler på i alt kr. 47.000

 

Beslutning

 Tiltrådt.

Bilag

Resume

 Familiecentret har i samarbejde med it-firmaet Appinux udviklet en app til hjælp for unge med behov for struktur på hverdagen. App'en er nu klar til at blive benyttet i det daglige arbejde.

Sagsfremstilling

Siden begyndelsen af 2013 har Familiecentret indgået i et samarbejde med it-firmaet Appinux vedr. udvikling af en app til hjælp for unge med behov for struktur på hverdagen.

 

 

Målgruppen for app'en er unge, der har behov for hjælp til at strukturere hverdagen, mens formålet er, at de unge skal blive mere selvhjulpne. Når en ung skal i gang med at bruge app'en, sættes vedkommende i kontakt med en koordinator fra Ishøj Kommune. Koordinatoren har pædagogisk indsigt, og står for de unges introduktion til app'en. Koordinatoren er desuden ansvarlig for at tilpasse app'en, så den passer til den enkelte unges behov, opfordre til brug af app'en og følge op på ændringer i den unges brug af app'en. Tidligere testperioder har vist, at 92% af testdeltagerne "i høj grad" eller "i nogen grad" har husket flere aftaler og opgaver. Ligeledes angiver størstedelen af forældrene, at de unge er blevet mere selvhjulpne.

 

For yderligere information se vedhæftede evalueringer og pjece om app'en.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget beslutter, at Familiecentret fortsat skal udbyde app'en til unge med behov for struktur på hverdagen. 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Målsætningen er, at der indenfor det første halve år tilknyttes minimum 20 brugere. Sagen behandles påny i august 2015.

 

Venstre ved Lennart Hartmann Nielsen kan ikke tiltræde denne sag. Udviklingenaf en sådan app er som udgangspunkt en rigtig god ide. Denne app rammer efter Venstres mening for snævert, og man udnytter ikke de muligheder som en app giver.

 

Venstre kan ikke tilslutte sig grundet grundlaget er for spinkelt, da man kun kan have 100 borgere med på appen.

kr. 9.700 pr. måned for et pilotprojekt, som ikke er færdigudviklet og som rammer en for snæver målgruppe, og hvor grundlaget for beslutningen ikke er fyldestgørende.

Økonomi

Omkostninger i forbindelse med drift af app'en beløber sig til kr.9.500/ måned, hvilket giver 100 brugere adgang til app'en.

Bilag

Resume

Status på Socialtilsyn Hovedstaden

Sagsfremstilling

1. januar 2014 blev Socialtilsyn Hovedstaden forpligtet til at varetage tilsyn med Ishøj Kommunes plejefamilier, anbringelsessteder, botilbud og andre sociale tilbud for udsatte børn og voksne. Socialtilsyn Hovedstaden har indtil nu aflagt tilsyn i Spindehuset og på Ishøjgård i Ishøj Kommune. Der forventes besøg fra Socialtilsyn Hovedstaden på de øvrige instittutioner i indeværende år.

Socialtilsyn Hovedstaden afholdt årsmøde for kommunerne i juni måned, og den 23. oktober blev der afholdt individuelt dialogmøde mellem Ishøj Kommune og Socialtilsyn Hovedstaden. Det har været tydeligt, at Socialtilsyn Hovedstaden har løst opgaven på et fagligt højt niveau, og der er positive tilbagemeldinger fra de institutioner og plejefamilier, Tilsynet har været hos.

Socialtilsynet arbejder videre med at forbedre modellen efter de erfaringer, der er kommet det første år.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

 Tiltrådt.

Økonomi

Finansiering af tilsyn med plejefamilier sker med udgangspunkt i den enkelte kommunes befolkningstal (objektiv finansiering). Finansiering af institutionstilbud sker ved takstfinansiering.

Socialtilsyn Hovedstadens driftsbudget er reduceret fra kr. 48mio. i 2014 til kr. 44mio. i 2015 grundet færre tilbud og plejefamilier end først antaget. De endelige takster for 2015 er i Ishøj Kommune kr. 243.165 i 2015. Dette er et fald fra kr. 259.735 i 2014.

Vedhæftet findes brev fra Socialtilsyn Hovedstaden vedr. 2015 takster for kommuner og region.

For yderligere information vedr. Socialtilsyn Hovedstadens budget 2015, se vedhæftede notat herom.

Bilag

Resume

Som et led i arbejdet med forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge har Familiecentret, PPR-center og Center for Børn og Undervisning i samarbejde udarbejdet et forslag til en politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn og unge.

Det foreslås, at politikken sendes til udtalelse i de relevante bestyrelser.

Sagsfremstilling

Ifølge servicelovens § 19, stk. 5 skal Byrådet udarbejde et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af Byrådet og offentliggøres. Byrådet skal revidere beredskabet løbende efter behov dog med maksimalt fire års intervaller.

Som led i arbejdet har centrene udarbejdet vedhæftede forslag til 'Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn og unge'.

Det foreslås, at politikken sendes til udtalelse i skolebestyrelser, dagtilbuddenes forældrebestyrelser, ungdomsskolebestyrelsen og kulturskolebestyrelsen.

Udover udarbejdelse af politikken har Familiecentret, PPR-center og Center for Børn og Undervisning iværksat en gennemgang af Ishøj Kommunes beredskab og tilhørende dokumenter. Som et led i arbejdet har centrene indledt et samarbejde med Videncenter for Sociale Indsatser ved Vold og Seksuelle overgreb mod børn (SISO) under Socialstyrelsen. SISO har blandt andet gennemlæst politikudkastet og yder rådgivning i forbindelse med gennemgangen af beredskabet.

IndstillingSocial- og Sundhedsudvalget beslutter, at 'Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn og unge' sendes til udtalelse i skolebestyrelser, dagtilbuddenes forældrebestyrelser, ungdomsskolebestyrelsen og kulturskolebestyrelsen fra den 16. december 2014 til torsdag den 29. januar 2015, kl. 12.00.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på den Københavnske Vestegn fra 2015 fremlægges Social og Sundhedsudvalget til godkendelse.

 

 

Sagsfremstilling

Parterne for samarbejdsaftalen 2015 omfatter Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre, Glostrup, Rødovre, Høje Taastrup, Albertslund, Tårnby og Dragør kommuner samt Fonden Lænke-Ambulatorierne i Danmark.

Aftalen omfatter ambulatorierne i Ishøj, Glostrup, Hvidovre, Rødovre og Tårnby, og er gældende pr. 1. januar 2015

 

Ændringer

Samarbejdsaftalen indeholder følgende ændringer:

 

 • Aftalen er gjort flerårig
 • Der er indarbejdet takstblad, som fornyes årligt
 • Der er indarbejdet en ny ydelse i forlængelse af Sundhedsstyrelsens KIA-projekt (Kvalitet i alkoholbehandling). Den nye ydelse omhandler et særligt familietilbud til familier med børn under 18 år

 

Samarbejdsaftale 2015 samt takstblad 2015 er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Social og Sundhedsudvalget godkender Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på den Københavnske Vestegn fra 2015

Beslutning

 Tiltrådt.

Lovgrundlag

Sundhedsloven § 141 

Bilag

Resume

Anmodning om iværksættelse, ændring eller ophævelse af værgemål, kan fremsættes af Byrådet.

 

Delegation af kompetencen til, på vegne af Byrådet, at anmode Statsforvaltningen om at iværksætte, ændre eller ophæve værgemål på det voksenspecialiserede område, forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Målgruppen for værgemål er borgere med svær sindssygdom, svær udviklingshæmning, eller anden form for alvorligt svækket helbred, der er ude af stand til at varetage sine anliggender. Som eksempel herpå kan nævnes borgere med svær hjerneskade,eller borgere uden sprog og forståelse for sine økonomiske forhold.

Anmodning om iværksættelse, ændring eller ophævelse af værgemål, fremsættes over for Statsforvaltningen af personen selv, nære pårørende, en allerede udpeget værge, Politidirektøren, Regionsrådet eller Byrådet.

Byrådets kompetence til at anmode Statsforvaltningen om at iværksætte, ændre eller ophæve værgemål, kan delegeres til en eller flere navngivne personer, eller til en chef med ret til videredelegation til navngivne medarbejdere.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet, at kompetencen delegeres til den til enhver tid siddende centerchef for det voksenspecialiserede område, med ret til videredelegation til navngivne medarbejder inden for myndighedsområdet.

 

 

Beslutning

Tiltrådt. 

Lovgrundlag

Værgemålslovens (LBK nr. 1015 af 20. august 2007) § 16, stk. 1.

Resume

Social- og Sundhedsudvalget modtog på møde d. 16. juni 2014 den første status på projekt Ung På Vej, som er et uddannelses- og beskæftigelsesrettet tilbud til aktivitetsparate unge.

Siden opstart er det blevet tydeligt, at også uddannelsesparate unge, som ikke åbenlyst er parate til at påbegynde et uddannelsesforløb, med fordel kan inddrages i projekt Ung På Vej. Målgruppen for projektet bliver således udvidet til også at gælde uddannelsesparate unge.

 

Status for andet halvår af 2014 herunder udvidelse af målgruppen fremlægges Social og Sundhedsudvalget til godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Udvidelse af målgruppen

Erfaringer viser, at en del af de uddannelsesparate unge på trods af, at de er erklæret uddannelsesparate, stadigt har behov for støtte og vejledning for at kunne påbegynde et uddannelsesforløb. På baggrund af disse erfaringer er målgruppen for projekt Ung På Vej således blevet udvidet for også at gælde uddannelsesparate unge, som har behov for en indsats for at blive i stand til at påbegynde et uddannelsesforløb.

 

Status

 • 7 ud af i alt 41 unge er overgået fra at være aktivitetsparate til nu at kunne erklæres uddannelsesparate. Dette svarer til 17 % af alle unge inden for Ung På Vej i perioden marts-november 2014 (succeskriterium jævnfør projektbeskrivelsen er 60 % for hele projektperioden 2014-2017).
 • 1 ung er startet i uddannelse på ordinære vilkår
 • 2 unge er startet i uddannelse på særlige vilkår

 

 • Der er pt. indskrevet 26 unge. 23 er indskrevet som aktivitetsparate, 3 er indskrevet som uddannelsesparate jævnfør udvidelse af målgruppen
 • Fremmødefrekvens for perioden juni-oktober ligger på 55 %
 • Undervisningstilbuddet tilpasses løbende den indskrevne gruppe af unge samt deres behov.

 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkender status herunder udvidelse af målgruppen for projekt Ung På Vej

Beslutning

 Tiltrådt.