Referat
Social- og Sundhedsudvalget mandag den 9. april 2018 kl. 16:30

Mødelokale 2 D

Sagsfremstilling

Teamleder Nina Fabricius orienterer kort om frivillighed og Ældres Netværk.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget ønsker, at det synliggøres, hvilke initiativer der retter sig mod ældre og voksne i øvrigt på frivilligområdet, samt hvilke snitflader der er til Kultur og Fritid. Sagen fremlægges for Social- og Sundhedsudvalget til november 2018.

Bilag

Resume

Administrationen har gennemgået kriterierne for tildeling af § 18 midler og fremlægger hermed forslag til reviderede kriterier.

Sagsfremstilling

Det drejer sig om, at ansøger skal afdække og udtømme deres muligheder for at søge midler i Kulturudvalgets pulje til aktiviteter. Der kan som udgangspunkt ikke ansøges om § 18 midler, såfremt man er en godkendt forening efter loven om Folkeoplysning, eller hvis man modtager tilskud som godkendt forening, jf. samme lov. Ansøgningsskemaet er ligeledes blevet tilpasset, så det stemmer overens med de reviderede kriterier (vedhæftet).

Administrationen foreslår desuden en fordelingsnøgle i henhold til de årlige midler, kommunen har til rådighed til § 18 ansøgere, således at 1/3 uddeles i juni, mens 2/3 uddeles i december. Dette på baggrund af erfaring med flest ansøgere i december, hvor mange søger til det nye år. Ydermere foreslår administrationen, at Social- og Sundhedsudvalget fremadrettet modtager indstilling fra administrationen, så der sikres ligebehandling samt at kriterierne er opfyldt. Dette vil også medføre nye ansøgningsfrister henholdsvis den 15. maj og 15. november, så administrationen har tid til at gennemgå ansøgningerne inden Social- og Sundhedsudvalgets møder.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender de nye kriterier, at midlerne fordeles med 1/3 i juni og 2/3 i december, samt at administrationen fremadrettet udarbejder en indstilling i henhold til indkomne ansøgninger.

Beslutning

Godkendes.

Bilag

Sagsfremstilling

Der er i 2018 afsat kr. 3.000.000 til initiativer under Værdighedsmilliarden. Administrationen har gennemgået det overordnede rammebudget, som er godkendt og indsendt til Sundheds- og Ældreministeriet i november 2017. På baggrund af denne gennemgang har administrationen et ønske om at ændre på enkelte af budgetposterne, da disse, som de er budgetlagt lige nu, i enkelte tilfælde ikke lever op til de behov, som initiativerne har. Dette betyder, at der et ønske om at flytte kr. 107.513 mellem budgetposterne kompetenceudvikling, lønmidler og anskaffelser.

Den 28. maj afholdes der 60. års jubilæum på Torsbo med deltagelse fra udvalgsformand Merete Amdisen og borgmester Ole Bjørstorp.

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 12. marts blev det fremlagt, at Ishøj Kommune ansøger om midler fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til bedre bemanding i ældreplejen. Ansøgningen er nu indsendt. Ishøj Kommune er tildelt kr. 1.440.000, der fordeles mellem hjemmeplejen og plejecentrene til ansættelse af nyt personale. Desuden er der afsat en mindre sum, kr. 140.000, til administration. Vedhæftet findes de indsendte dokumenter.

Nødberedskabsplan i hjemmeplejen i forbindelse med eventuel konflikt er vedhæftet.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Den nationale og regionale sundhedsprofil 2017 er netop lanceret, og der er grund til bekymring. Det går ikke den rigtige vej med sundheden, hverken i Danmark eller i Ishøj Kommune.

Sagsfremstilling

Sundhedsprofilen er udarbejdet på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen `Hvordan har du det? 2017´. Undersøgelsen belyser sundhed, sundhedsadfærd, risikofaktorer og sygdom blandt borgere fra 16 år og op. Det er den fjerde sundhedsprofil i Region Hovedstaden, og i alt deltog 55.185 personer, heraf 1.095 personer fra Ishøj Kommune.

På flere parametre er det gået den forkerte vej. Vi har fortsat mange rygere (hver femte ryger dagligt), der er kommet flere borgere med usunde kostmønstre og flere borgere med svær overvægt. Samtidig har vi en høj andel af borgere med dårligt mentalt helbred. Det samme billede gør sig gældende på landsplan og i Region Hovedstaden.

Rikke Hesselø vil gennemgå tal fra Ishøj Kommunes sundhedsprofil i forhold til borgernes sundhedsadfærd og risikofaktorer.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Sundhedsprofilen belyser trivsel, helbred og livsstil hos 9. klasseselever i Ishøj Kommune. Undersøgelsen er lavet på baggrund af et spørgeskema udfyldt af eleverne på platformen skolesundhed.dk. Rapporten er udarbejdet af kommunens børne- og ungelæge i skoleåret 2017-18.

Sagsfremstilling

Sundhedsprofilen viser, at hovedparten af eleverne trives godt. Sammenlignet med de foregående år, er der flere, der bevæger sig. Modsat det, vi ser i sundhedsprofilen for voksne (16+år), så er andelen af 9. klasseselever, der ryger, faldet. Det er bekymrende, at en stor andel af eleverne ikke får nok søvn, ikke spiser morgenmad og er overvægtige.

Der er undersøgelser, der viser en sammenhæng mellem søvn, manglende morgenmad og overvægt. Det kan forklares med, at træthed og sult ofte gør, at man vælger mad med hurtig energi og dermed højt kalorieindhold. Mindre søvn og søvnproblemer kan tildels hænge sammen med brugen af mobiltelefoner, som langt hovedparten af eleverne bruger næsten dagligt, når de ligger i sengen og skal til at sove, men den manglende søvn er også delvist stressbetinget.

Halvdelen af eleverne har aldrig drukket alkohol, men modsat de foregående år, så er der flere af de elever, der drikker alkohol, som har været fulde, og som drikker mere og hyppigere sammenlignet med elever på landsplan.

Sundhedsprofilen for 9. klasseselever belyser desuden følgende forhold:

 • Trivsel i skolen og hjemmet
 • Sociale kompetencer
 • Stress og travlhed
 • Kostvaner
 • Rusmidler
 • HPV-vaccination
 • Astma
 • Ensomhed/fællesskab

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen om sundhedsprofilen for Ishøj Kommunes 9. klasseselever til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning. Fremover foretages der en koordinering mellem de to udvalgsformænd for Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget angående Ungeundersøgelsen.

Bilag

Resume

Nye tal peger på en bekymrende udvikling i danskernes sundhed og trivsel. Mange lever med fysisk og mental sygdom og mistrivsel, som i væsentlig grad kunne være forebygget. KL melder, at der er behov for, at forebyggelsesindsatsen kommer op i et endnu højere gear, og de har derfor lanceret et nyt forebyggelsesudspil. Udspillet er en invitation til lokalt og nationalt at drøfte, hvordan vi i fællesskab investerer i forebyggelsen og tager et medansvar som borgere, civilsamfund, erhvervsliv, stat, regioner og kommuner.

Sagsfremstilling

Sundhed er en forudsætning for, at borgerne kan leve det liv, de ønsker. For at det lille barn leger og lærer. For at den unge kommer godt på vej med uddannelse og arbejde. For at den voksne danner familie og tager del i arbejdsmarkedet og samfundslivet, og for at den ældre lever et godt liv længst muligt. I de sidste mange år har det nationale politiske fokus været på sygdom og behandling på højt specialiserede sygehuse. Nu er tiden kommet til at fokusere på at forebygge, og det kræver prioritering fra alle aktører.

KL foreslår seks pejlemærker for forebyggelse for fremtiden. Pejlemærkerne sætter en fælles retning for, hvordan kommunerne kan gøre en mærkbar forskel for borgernes sundhed. Med udspillet er det prioriteret at sætte fokus på børn og unge samt tobak, alkohol og mental sundhed. Det er helt centrale målgrupper og livsstilsfaktorer for kommunernes sundhedsfremme- og forebyggelsesindsats. Det betyder dog ikke, at andre områder ikke også er vigtige, som for eksempel fysisk aktivitet og tilbud til borgere med kronisk sygdom. Udspillet skal ses i sammenhæng med KL´s øvrige udspil.

De seks pejlemærker er:

 1. Alle skal have mulighed for et sundt liv – fælles ansvar og kvalitet i indsatsen
 2. Alle børn skal have en sund start på livet, der fremmer deres trivsel, udvikling og læring
 3. Alle unge skal have plads i fællesskabet og komme godt på vej i uddannelse og job
 4. Flere skal vælge et røgfrit liv, og ingen børn og unge skal begynde at ryge
 5. Flere skal drikke mindre, og ingen børn og unges liv må skades af alkohol
 6. Flere skal leve et liv med bedre mental sundhed og trivsel

Notat med kort sammenskriv af KL´s forebyggelsesudspil er vedhæftet. Den fulde version af udspillet kan findes på KL´s hjemmeside: https://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_85212/cf_202/Forebyggelse_for_fremtiden_-fuld_version-.PDF

Der er desuden udgivet en pixi-udgave af Forebyggelse for fremtiden, som vil blive omdelt på mødet.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager KL´s forebyggelsesudspil til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

I notatet `Opfølgning på Ishøj Kommunes sundhedsstrategi´, som blev forelagt Social- og Sundhedsudvalget på mødet i december 2017, er det angivet, hvornår udvalget kan forvente opfølgning på de indsatser, der relaterer sig til Ishøj Kommunes sundhedsstrategi. Nærværende notat kommer med en kort status på en række af disse indsatser.

Sagsfremstilling

Der fremlægges en kort status på følgende indsatser i relation til hvilket tema og mål i sundhedsstrategien, som de peger op imod:

 • Røgfri på tværs. Tværkommunalt projekt.
 • Bliv en vinder uden tobak. Tværkommunalt projekt.
 • Boblberg.dk. Borger-til-borger-portal.
 • Tandsundhed i sårbare og udsatte familier i Ishøj Kommune, hvor barnet har tilknytning til den kommunale tandpleje. Pilotprojekt.
 • Ung på vej. Vedvarende indsats.
 • Indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Pilotprojekt.
 • Status i forhold til sundhedsfremmende aktiviteter på Kløverengen.
 • Tandplejevaner og tandsundhed hos socialt udsatte ældre omsorgspatienter, med særlig fokus på borgere med demens i Ishøj Kommune. Varig indsats.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Det kommunale tilsyn har udført uanmeldt tilsyn på Plejehjemmet Torsbo og Omsorgscentret Kærbo i 2017. Begge tilsyn blev udført af ekstern konsulent Nete Britt Jorck.

Sagsfremstilling

Tilsynets vurdering lyder, at den leverede hjælp og det skriftlige arbejdsgrundlag på begge plejehjem i vid udstrækning lever op til såvel krav i lovgivningen, kvalitetsstandarder samt almene omsorgs- og sundhedsfaglige standarder. Tilsynet beskriver, at det var en stor fornøjelse at møde så engagerede medarbejdere og ledere på begge plejecentre, der aktivt efterlever værdighedspolitikkens rammer for gode og værdige ældreliv.

På Omsorgscentret Kærbo var den samlede vurdering af målepunkterne 'helt opfyldt'. Der var herudover et enkelt forbedringspunkt, som ikke er omfattet af målepunkterne vedr. hygiejne ift. arbejdsdragt, hvilket er drøftet med ledelsen og herefter udbedret.

På Plejehjemmet Torsbo var den samlede vurdering af målepunkterne 'godkendt med få bemærkninger'. Dette betyder, at der ikke er konstateret betydelige mangler i forhold til de lovgivningsmæssige forhold, men at der er fundet enkelte områder, hvor den leverede ydelse eller det skriftlige grundlag ikke er helt tilfredsstillende. Der er indgået en dialog med ledelsen vedr. udbedring af dette. 

Punktet sendes til Seniorrådet.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager tilsynsrapporterne til efterretning og sender punktet til orientering i Seniorrådet.

Beslutning

Taget til efterretning med de faldne bemærkninger om opfølgning på punkterne fra Torsbo. Punktet sendes til Seniorrådet til orientering.

Bilag

Resume

Områdeleder for træning Marianne Damsbo Brix har udarbejdet en årsrapport for træningscentret, der giver et overblik over nøgletal og udvikling på træningsområdet. Hermed fremlægges rapporten for 2017.

Sagsfremstilling

Siden kommunalreformen har der været en stigning i antal årlige genoptræningsforløb. Rapporten for 2017 viser, at der mod forventning har været en gennemsnitlig nedgang på genoptræningsforløb på 10 %. Dette skal dog ikke ses som et udtryk for, at udviklingen er vendt. Implementeringen af Sundhedsplatformen på hospitalerne har således spillet en rolle i forhold til denne nedgang. Det forventes, at antallet af genoptræningsforløb vil stige igen i 2018 - dog betinget at den muligt kommende strejke og/eller lockout. Rapporten viser også, at lovbestemte kvalitetsstandarder ift. ventetider i høj grad overholdes. Således ligger de gennemsnitlige ventetiderne under de lovbestemte kvalitetsstandarder. Dette skal tilskrives de ekstra midler på området, som blev bevilget af hhv. Ishøj og Vallensbæk Byråd, der gjorde det muligt at tilføre ressourcer til træningscentret.

Jf. Social- og Sundhedsudvalgets møde den 12. marts, hvor det blev besluttet at nedsætte to arbejdsgrupper på træningsområdet, har arbejdsgruppe 1 påbegyndt arbejdet med at se på kvalitetsstandarderne, kapacitetsmuligheder og transport ifm. træning.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager rapporten til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning og sendes til Handicaprådet og Seniorrådet til orientering.

Bilag

Resume

Hermed fremlægges den årlige status på initiativer under Værdighedsmilliarden.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune modtager årligt midler fra Værdighedsmilliarden. De tildelte midler i 2017 udgjorde kr. 2.892.000. Disse midler var i 2017 fordelt på fem tiltag. Disse er:

 • Klippekortsordning til hjemmehjælpsmodtagere
 • Aktivitetscenter for borgere med anden etnisk baggrund end dansk - Egely
 • Ældres Netværk - blandt andet etablering af sorg- og livsmodsgrupper
 • Afprøvning og ibrugtagning af nye velfærdsteknologiske løsninger
 • Kompetenceudvikling i forbindelse med implementering af værdighedspolitikken

Status viser overordnet, at de igangsatte initiativer er velfungerende, og at de alle stadig er under udvikling ift. de behov, der løbende opleves hos både borgere og medarbejdere. 

Punktet sendes til Seniorrådet.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender status på initiativer under Værdighedsmilliarden 2017 og sender punktet til orientering i Seniorrådet.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget ønsker som et pilotprojekt en afprøvning af skylletoiletter til forebyggelse af urinvejsinfektioner. Dette medtages under nye velfærdsteknologiske løsninger. Der ønskes en status på Egely-projektet med angivelse af antal og proces for indflytning og sammentænkning af aktiviteter på Kærbo, som fremlægges på Social- og Sundhedsudvalgets møde i maj 2018. Derudover ønskes der en årsrapport for Egely-projektet til fremlæggelse for Social- og Sundhedsudvalget i december 2018.

Bilag

Sagsfremstilling

Der fremlægges nøgletal på udvalgte områder. Nøgletal er vedhæftet.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager nøgletal til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Der fremlægges klagesager for marts 2018 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Klagesagerne forelægges til orientering.

Borgerservice:

Enkeltydelser (Aktivloven § 81): 1

Kontanthjælp (Aktivloven § 11): 4

Tandbehandling (Aktivloven § 82): 1

Sygedagpenge (Sygedagpengeloven § 23): 1

Ledighedsydelse (Aktivloven § 74)): 1

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager efterretningssager til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutning

Det var ikke noget under evt.