Referat
Social- og Sundhedsudvalget mandag den 9. september 2019 kl. 18:00

Rådhuset, 2.sal, Bredekærgård lokale 244

Resume

Beslutningspunkt

Administrationen fremlægger statusrapport for fase 2 af analyse af pleje- og omsorgsområdet i Ishøj Kommune (se bilag). Analysen fremstiller dels en række konklusioner, dels en række anbefalinger til drøftelse og beslutning i Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrund

Social- og Sundhedsudvalget besluttede i august måned 2018, at der skulle udarbejdes en analyse af pleje- og omsorgsområdet i Ishøj Kommune med henblik på at belyse serviceniveauer samt økonomistyring af området. Analysens 2. fase er nu gennemført, og administrationens konklusioner og anbefalinger forelægges i statusrapport til drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget (se bilag).

 

Indsatsområder i analysens fase 2

 • Gennemgang af servicepakker
 • Madservice
 • Økonomistyring plejehjem
 • Nyt ydelseskatalog
 • Benchmarking med andre vestegnskommuner
 • Køb/salg af mellemkommunale plejepladser 

 

Sammenfattende konklusioner for analysens 2. fase

 • Ny konteringspraksis på Kærbo og Torsbo vil gøre beregninger på servicepakken mere gennemsigtig og retvisende
 • Administrationen overgår til nyt ydelseskatalog pr. 1/1 2020, der skal fungere som arbejdsredskab mellem myndighed og leverandør ifm. at gå fra rammestyring til aktivitetsstyring
 • Administrationen tilsigter at benytte en ændret økonomistyringsmodel så økonomistyringen bliver mere transparent.
 • Pensionssystemets opsætning gør ikke sammensætning af fakturaer til borgere gennemsigtig i tilfredsstillende grad. Administrationen vil i forbindelse med nyt pensionssystem sikre, at opsætningen i systemet indfrier behovet for mere gennemsigtighed i fakturaerne til borgerne.

 

Hovedanbefalinger

På baggrund af arbejdet med analysens fase 2 fremsætter administrationen følgende anbefalinger:

Anbefaling vedr. forskelle i administrativ praksis på plejehjemmene:

Administrationen foreslår:

 • at praksis på de to plejehjem ensrettes, således at både udgifter og indtægter til servicepakken Kost konteres samme sted

Anbefaling vedr. nuværende og fremtidig opsætning af konti på Kærbo og Torsbo:

 • at de to plejecentre fra 1/1 2020 bruger ensrettede kontoplaner og konteringspraksis

Anbefaling vedr. sikring af ensartede servicepakker på området for toiletartikler:

 • at de konkrete produkter ensrettes på de to plejecentre
 • at alle produkter gennemgås for egnede billigere alternativer indenfor købsaftalerne

Anbefaling vedr. takst på Servicepakke -Toiletartikler:

 • at der afventes med at tage stilling til taksten til servicepakken Toiletartikler, indtil der er konteringsmæssig tilstrækkelig datamængde til at træffe en objektiv vurdering

Anbefaling vedr. madservice

 • at der arbejdes på at justere på tilbudsviften for mad

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget beslutter at godkende anbefalingerne fra analysens fase 2.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt

Mange vaner og adfærd, som påvirker vores sundhed skabes i ungdomsårene, hvor mange unge eksperimenterer med alkohol, tobak og stoffer. Hver fjerde ung drikker for meget. 250.000 unge i Region Hovedstaden har prøvet at ryge hash og 27.000 unge vil gerne stoppe med at ryge. Dertil kommer, at hver femte ung angiver at have dårlig mental sundhed, svarende til ca. 41.000 af Hovedstadens unge. De unge har deres hverdag i ungemiljøer på ungdomsuddannelser (Fx gymnasier, erhvervsskoler og FGU), som ofte går på tværs af kommunegrænser. Derfor skal løsninger på mange af udfordringerne være tværkommunale og udvikles i dialog med skolerne. KKR Hovedstaden vedtog i 2017 et mål for "Bedre fysisk og mental sundhed hos de unge". Dette er nu blevet konkretiseret i bilagte udkast til en fælles kommunal strategi for fremme af fysisk og mental sundhed på tværs af kommunerne i Region Hovedstaden. Ønsket er, at strategien også kan være med til at fremme og styrke de lokale samarbejder med ungdomsuddannelsesinstitutionerne, da disse spiller en væsentlig rolle i, at strategien får den største effekt.

Sagsfremstilling

KKR Hovedstaden afholdt i 2016 en række dialogmøder for politikere fra sundheds- og psykiatriudvalgene samt kommunernes administrationer, hvor de drøftede fælleskommunale udfordringer og ønsker til fælles handling på sundhedsområdet. Dette arbejde resulterede i tre fælleskommunale KKR-mål for sundhed. Det ene af disse mål er "Bedre fysisk og mental sundhed hos de unge". Heraf fremgår, at KKR skal:

 • Etablere en fælles strategi for fremme af fysisk og mental sundhed på tværs af kommuner og ungdomsuddannelser.
 • Udarbejde et idékatalog med konkrete eksempler.

Embedsmandsudvalget for Sundhed har nu udarbejdet et udkast til strategi og inspirationskatalog, hvor den røde tråd er at fremme lokalt samarbejde mellem kommuner og ungdomsuddannelser med henblik på at skabe bedre fysisk og mental trivsel og videreformidle inspiration fra lokale eller tværgående projekter på området til både større og mindre kommuner.

Strategien har fokus på mental sundhed, alkohol, stoffer og tobak. For at kunne gennemføre strategien er der også fokus på kommunernes rolle, som er at:

 • Indlede samarbejde med ungdomsuddannelserne og indbyde til partnerskaber om unges mentale sundhed samt brug af alkohol, stoffer og tobak
 • Lægge vægt på strukturelle indsatser i samarbejde med ungdomsuddannelserne (fx ryge- og alkoholpolitikker på skoler)
 • Målrette kommunale indsatser til alle unge på ungdomsuddannelserne uanset hvor stor en andel, der kommer fra andre kommuner
 • Etablere de nødvendige interne kommunale fora for udveksling af viden om unges sundhed og koordinering af sundhedsindsatser
 • Danne tværkommunale samarbejder omkring ungdomsuddannelser, der har matrikler i flere kommuner
 • Gå i dialog med rektorforeningerne om at styrke unges fysiske og mentale sundhed

Inspirationskataloget indeholder eksempler på konkrete indsatser inden for mental sundhed, alkohol, stoffer og tobak, hvor kommunerne kan hente inspiration til at få strategiens vision og principper omsat til virkelighed.

Den videre proces

Efter høringsperiodens udløb den 21. oktober vil Embedsmandsudvalget for Sundhed behandle de indkomne input med henblik på at KKR Hovedstaden kan godkende strategi og inspirationskatalog primo 2020.

Herefter vil den endeligt vedtagne strategi blive udsendt til kommunerne med henblik på at styrke samarbejdet lokalt og gensidig inspiration.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Beslutningspunkt
I forbindelse med, at Ishøj Kommune indgår i et toårigt pilotprojekt om vask af tøj ved ekstern leverandør, foreslår administrationen i Center for Voksne og Velfærd, at der pr. 1. september ikke tilbydes kommunal vask af privat tøj på de 19 fleksible omsorgspladser på Kærbo. Administrationen foreslår endvidere, at servicepakken på Kærbos fleksible omsorgspladser ændres til 125 kr./dag. Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse, og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune, Center for Voksne og Velfærd overgik d. 1. september 2019 til vaskeordning ved Berendsen. Det betyder, at beboere på Kærbo og Torsbo pr. d. 1. september får vasket deres tøj ved Berendsen. Vaskeordningen er tiltænkt borgere og beboere, der har permanent eller længerevarende ophold på Kærbo/Torsbo. Vaskeordningen er derfor svær at implementere på de 19 fleksible omsorgspladser på Kærbo, hvor beboere opholder sig i kortere perioder ad gangen. Det vil kræve megen administration og blive omkostningstungt, såfremt beboernes tøj skal vaskes via vaskeordningen. Administrationen har derfor været i dialog med Berendsen om en løsning. Berendsen har foreslået, at beboere på de 19 fleksible omsorgspladser kan få vasket tøj ved Berendsen udenom Ishøj Kommune, hvormed det er beboeren selv, der laver aftale med Berendsen omkring vask af tøj.

Administrationen har undersøgt lovgivningen på området, og vi er som kommune ikke forpligtet til at vaske tøj for borgere, der har midlertidigt ophold på en fleksibel omsorgsplads.

Derfor foreslås det, at der pr. 1. september 2019 ikke vaskes tøj på de 19 fleksible omsorgspladser, medmindre beboerne selv aftaler dette direkte med Berendsen. Undtaget er linned, som Ishøj Kommune lejer via Forenede Dampvaskerier. Ordningen træder i kraft for de borgere, der har ophold på de fleksible omsorgspladser efter d. 1. september 2019. Det betyder samtidig, at servicepakken på Kærbo, som i dag koster 129 kr./dag, nedjusteres med 4 kr., som er det beløb, der er afsat til vask af tøj. Servicepakken vil således koste 125 kr./dag.

 

Indstilling

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkender,
at der fra september 2019 tilbydes vask på de 19 fleksible omsorgspladser gennem Berendsen og godkender at servicepakken på disse pladser nedjusteres til 125 kr./dag.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Der vil være en mindreindtægt på de 19 fleksible omsorgspladser på 26.353 kr. pr. år, som følge af, at servicepakken nedjusteres med 4 kr. pr. dag. Der er regnet med en belægningsprocent på 95.

Resume

Beslutningspunkt

Jump4Fun er et træningstilbud for overvægtige børn og unge mellem 6-16 år. Tilbuddet har været i gang i 4 sæsoner. Formålet med Jump4Fun er at give børn og unge, som ellers ikke ville deltage i et idrætstilbud en oplevelse af bevægelsesglæde og mulighed for fysisk træning. Derudover arbejdes der med at styrke deltagernes kropslige og sociale kompetencer i en fast fritidsaktivitet én gang om ugen. Samtidig er det også formålet at give deltagerne mod til at prøve kræfter på et ordinært hold i en af Ishøjs idrætsforeninger.

DGI har udarbejdet en evalueringsrapport omkring Jump4Fun med alle kommuner. Denne er vedhæftet.

DGI har fremsendt ny kontrakt for kommende sæson. Denne er vedhæftet.

Sagsfremstilling

Ishøj Gymnastikforening og Ishøj Volley og Beachvolley Klub er de to foreninger, der har været indgået aftale med i denne 2-årige periode. Ishøj Gymnastikforening har ydet en stor indsats i projektet og ønsker at fortsætte i indeværende sæson 2019/20. Ishøj Volley og Beachvolley Klub har desværre ikke haft den samme succes grundet trænermangel og færre deltagere, hvorfor de ikke ønsker at indgår i den nye aftale.

Rekrutteringen har været mere kompleks i sæson 2018/19 end sæsonen tidligere, da Ishøj Gymnastikforening måtte ændre træningstid. Der har i den forgangne sæson været 18 deltagere på holdet, som ifølge Ishøj Gymnastikforening har haft stor glæde af holdet. I evalueringsrapporten fremgår det i øvrigt, at der er stor tilfredshed med tilbuddet blandt deltagerne, og instruktørerne giver udtryk for, at de kan mærke, at Jump4Fun gør en forskel for de børn og unge, der er med i projektet. Nogle af deltagerne er udsluset til andre foreninger, og få er fortsat på holdet ind i den nye sæson 2019/20.

Jump4Fun er organisatorisk forankret i Center for Kultur og Fritid, men har fortsat samarbejde med relevante aktører i forhold til rekrutteringen.

I indeværende sæson 2019/2020 er oplægget i aftalen med DGI èt hold med 15 deltagere i Ishøj Gymnastikforening. Der er i kontrakten indskrevet en status med DGI i 1. kvartal 2020.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget vedtager, at godkende sagen.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

I indeværende sæson 2019/2020 er oplægget 1 hold med 15 deltagere i Ishøj Gymnastikforening. Denne model koster årligt 55.000 kr.

Det foreslås, at Center for Kultur og Fritid afholder udgifter for 2019 og Sundhedspuljen afholder udgifter for 2020, hver med en andel på 27.500 kr.

 

Bilag

Resume

Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Baggrund

Samordningsudvalgets nye organisations- og samarbejdsstruktur er inspireret af Randersklyngens tilgang til og erfaringer med sundhedsstrategisk ledelse samt de nye muligheder for lokalt funderet strategisk udviklingsarbejde, som samordningsudvalgene i Region Hovedstaden har fået med den nye sundhedsaftale for 2019-2023.

Under den nye sundhedsaftale kan et samordningsudvalg byde ind på en opgave med at konkretisere et mål indenfor et af aftalens fokusområder med efterfølgende implementering i hele regionen. Med aftalen har samordningsudvalgene fået en ny rolle, med mulighed for direkte indflydelse på den løbende udvikling af konkrete indsatser i det tværsektorielle samarbejde i regionen og desuden et selvstændigt råderum til at initiere udviklingsarbejde i egne planområde med udgangspunkt i lokale udfordringer og muligheder, ved siden af de løbende implementeringsopgaver. Til de øgede opgaver ansættes en udviklingskonsulent som forankres i Hvidovre Kommune.

Samordningsudvalget ønsker:

 • Tættere dialog med direktørkredsen og hospitalsdirektionen
 • Fælles projektkoordination
 • Etablering af et `Forum for koordination`, der kan understøtte samordningsudvalget ift. at finde fælles løsninger på udfordringer

Ramme

Region Hovedstadens sundhedsaftale sætter rammen for samordningudvalgets arbejde. Rammen udgøres af tre udvalgte fokusområder, hver med enkelte mål, der undervejs kan suppleres med nye:

 • Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom:

Mål: Alle borgere med flere sygdomme oplever en samlet indsats med udgangspunkt i deres behov og ønsker.

Mål: Alle ældre, syge borgere opholder sig der, hvor deres behov varetages bedst.

 • Sammen om borgere med psykisk sygdom:

Mål: Alle borgere med psykisk sygdom oplever, at der tages hånd om deres samlede behov, - også i forbindelse med anden sygdom.

Mål: Alle borgere med psykisk sygdom skal opleve et koordineret udskrivningsforløb.

 • Sammen om børn og unges sundhed:

Mål: Vi udvikler og styrker vores samarbejde om tilbud til sårbare gravide og småbørnsfamilier med afsæt i deres behov og ressourcer

Mål: Alle børn og unge, der viser tegn på mental mistrivsel, får den rette hjælp i tide.

 Inspiration fra Randersklyngen og Forbedringsmodellen

Seks værdipolitiske mål har inspireret til at være faste ledetråde for det fremtidige tværsektorielle samarbejde i Planområde Syd:

 • Hold fast i borgeren/patienten som det fælles mål
 • Se på hele forløbet - også når det gælder økonomien
 • Tag alle sektorer med på råd fra starten
 • Brug tid sammen og byg bro
 • Sæt struktur på udviklingsarbejdet
 • Én fælles projektkoordinator

 

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Der er ikke meldt nøgletal.

Beslutning

Taget til efterretning.

Resume

Orienteringssag

I tillæg til orienteringssagen omkring MFR og HPV vaccinationer i Ishøj Kommune, som blev forelagt udvalget den 14. august 2019, fremlægges her data vedr. vaccination mon difteri, stivkrampe, kighoste, polio, hibinfektion og pneumokok. Denne vaccination gives i 3, 5 og 12 måneders-alderen. Herefter tilbydes der en revaccination i 5 års alderen. Ishøj Kommune ligger, ligesom det er tilfældet for MFR og HPV vaccinationer, i det store hele på niveau med fem andre vestegnskommuner Albertslund, Glostrup, Brøndby, Høje-Taastrup og Vallensbæk i forhold til tilslutningen til børnevaccinationen DiTeKiPolHibHbv + PCV.

Notat vedrørende data for omtalte børnevaccination er vedlagt.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt

 

Klagesager:

§ 112, hjælpemidler: 1

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.