Referat
Social- og Sundhedsudvalget mandag den 9. oktober 2017 kl. 16:30

Mødelokale 2 D

Resume

Der gives en status på udvikling og implementering af gruppebaseret socialpædagogisk vejledning inden for Handicap og Psykiatri v/ afdelingsleder for Handicap og Psykiatri Betina Funch Rasmussen og koordinator i Handicap og Psykiatri Joy Theresa Doherty.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkendte kommissoriet for udvikling og implementering af gruppebaseret socialpædagogisk vejledning inden for Handicap og Psykiatri på mødet d. 13. februar 2017.

Afdelingsleder Betina Funch Rasmussen og koordinator Joy Theresa Doherty vil på mødet give en status på processen. Opdateret procesplan er vedhæftet.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager status på proces for udvikling og implementering af gruppebaseret vejledning til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Lovgrundlag

Serviceloven § 85.

Bilag

Sagsfremstilling

Afdelingsleder for Myndighed Margit Wendelboe Petersen og faglig leder i Pitstop Adam Risbjerg Nielsen vil give en kort status på misbrugsbehandlingstilbuddet Pitstop.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager status på Pitstop til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Tandplejen i Ishøj Kommune ønsker i en periode fra 1. november 2017 og frem til sommerferien 2018 at ansætte en tandlæge to dage om ugen.

Grundet ny lovgivning med indførelse af § 82a i aktivloven og ændret ankepraksis stilles der større faglige krav til vurdering af tandlægekonsulentsager på kontanthjælps- og førtidspensionsområdet. Der opleves samtidig en stigning i antallet af sager, der sendes til vurdering hos tandlægekonsulenten i Tandplejen. Med baggrund i udskiftning i tandlægekonsulentfunktionen, vakancer og barselsorlov samt den oplevede stigning i antal sager mv., er der sket en ophobning af sager, der skal vurderes, hvorfor Tandplejen ønsker at ansætte en tandlæge to dage om ugen i en afgrænset tidsperiode frem til sommerferien 2018, således at det gældende serviceniveau og lovgivning kan overholdes. Tandplejen afholder udgiften inden for den eksisterende budgetramme.

 

KL afholder sin årlige Handicap- og Psykiatrikonference d. 28. november på Hotel Comwell Kolding. Årets tema er "Rehabilitering - et fælles udgangspunkt".

I maj 2017 lancerede KL det socialpolitiske udspil "Fælles om Fremtidens Socialpolitik", der lægger op til, at rehabilitering skal være et fælles udgangspunkt i kommunernes arbejde på tværs af både sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet. På konferencen er der mulighed for at få inspiration til, hvordan man som kommune kan arbejde rehabiliterende i samarbejde med borgeren. Der vil blandt andet være oplæg om følgende:

 • Hvordan arbejder vi med og implementerer rehabilitering og recovery som grundelementer i den kommunale organisering?
 • Hvordan skabes god faglig ledelse og refleksion, der understøtter arbejdet frem mod en mere rehabiliterende tilgang?
 • Hvordan sikrer vi, at borgeren reelt er inddraget og del af sin egen recovery-proces?
 • Hvordan skal vi fremadrettet og på tværs af sektorer samarbejde om at hjælpe borgeren med at opnå et selvstændigt og meningsfuldt liv?
 • Hvordan arbejder vi ud fra et rehabiliteringsperspektiv med at forebygge ulighed i sundhed for borgere med svære funktionsnedsættelser?

Konferencen retter sig blandt andet mod politikere, medlemmer af de kommunale handicapråd, ledere og medarbejdere i både myndighed og drift samt bruger- og pårørendeorganisationer.

Det er muligt at tilmelde sig via følgende link: http://tilmeld.kl.dk/hpkonference2017

Der er tilmeldingsfrist d. 24. november, men det anbefales at tilmelde sig i god tid.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager meddelelser til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Resume

Socialtilsyn Hovedstaden har d. 11. august 2017 været på uanmeldt besøg på Bofællesskabet Spindehuset.

Sagsfremstilling

Socialtilsyn Hovedstaden har d. 11. august 2017 været på uanmeldt besøg på Bofællesskabet Spindehuset. Den endelige tilsynsrapport er vedhæftet.

Socialtilsynets konklusion er, at Spindehuset er et velfungerede tilbud. Nedenfor oplistes hovedkonklusionerne:

 • Spindehuset arbejder med afsæt i relevante tilgange og metoder samt den enkelte borgers ressourcer
 • Medarbejderne forholder sig etisk til opgaven, og respekten for borgerens selv- og medbestemmelse er gennemgående i alt arbejde på tilbuddet
 • Tilbuddet arbejder ud fra konkrete mål, hvor dokumentationen med fordel kan systematiseres yderligere
 • Tilbuddet har en kompetent ledelse og kompetente medarbejdere
 • De fysiske rammer understøtter den faglige indsats
 • Der er ingen påbud.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager tilsynsrapporten til efterretning.

Tilsynsrapporten sendes til Handicaprådet til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

De nye hjemløseboliger og samlokaliseringen af tilbud for udsatte borgere - begge beliggende på Ishøj Søvej, skal navngives.

Administrationen foreslår følgende navne:

 • Søhuset (samlokaliseringen af tilbud på Ishøj Søvej 1)
 • Søhaven (hjemløseboligerne).

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at sagen sendes til Byrådet til godkendelse.

Beslutning

Sagen sendes til Byrådet til godkendelse.

Resume

Ishøj Kommune har modtaget midler fra Værdighedsmilliarden siden 2016. Her følger en kort status over, hvilke initiativer midlerne er gået til samt en redegørelse over, hvordan midlerne ønskes fordelt i 2018. Der foreslås en omfordeling af midlerne, så to nye tiltag kan igangsættes. Redegørelsen skal fremlægges for Sundheds- og Ældreministeriet den 1. november 2018.

Sagsfremstilling

I forbindelse med midler fra Værdighedsmilliarden for 2018 er der udarbejdet en kort status over brug af midlerne fra 2016 og 2017 samt en redegørelse over fordeling af midler i 2018.

Redegørelsen foreslår en videreførsel af de fem indsatsområder, der er arbejdet med siden 2016; klippekortsordning, aktivitetscenter Egely, Ældres Netværk, velfærdsteknologi og kompetenceudvikling. Der foreslås desuden to nye indsatsområder; etablering af en inkontinensklinik samt ansættelse af medarbejdere på plejecentrene, der skal hjælpe demensramte med overgangen fra egen bolig til plejebolig. De to nye indsatsområder finansieres ved nedjustering på klippekortsordningen, velfærdsteknologi og kompetenceudvikling.

Redegørelsen er vedlagt som bilag.  

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender redegørelsen samt de nye tiltag under Værdighedsmilliarden.

Sagen sendes til Seniorrådet til orientering.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget drøftede redegørelse for anvendelse af midler fra Værdighedsmilliarden for 2018 og sender sagen til Handicap- og Seniorrådet til orientering.

Venstre afventer stillingtagen og ønsker, at sagen sendes til Byrådet.

Bilag

Resume

På mødet den 11. september 2017 godkendte Social- og Sundhedsudvalget, at Ishøj Kommune indtræder i et samarbejde om ansøgning af midler hos Sundhedsstyrelsen til et fælles rådgivnings- og aktivitetscenter for demensramte og pårørende med Hvidovre, Glostrup og Albertslund Kommuner samt Alzheimerforeningen. Den endelige ansøgning fremlægges hermed til godkendelse.

Sagsfremstilling

Den endelige ansøgning vedr. et fælles rådgivningscenter på Vestegnen for demensramte fremlægges hermed. Samtidig fremlægges en samarbejdsaftale mellem de involverede parter.

Efter endt projektperiode skal der tages stilling til eventuel fortsættelse af initiativet samt fortsat finansiering. Se vedlagte ansøgning. 

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender ansøgningen vedr. et fælles rådgivningscenter på Vestegnen for demensramte.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Resume

Der aflægges hermed status på forebyggelse af fogedudsættelser i 2017 under Helhedsplanen, som dækker boligselskaberne AAB og Domea. Der aflægges ligeledes status på 225-timers regel, kontanthjælpsloft, integrationsydelse og udsættelser i august måned. Det foreslås, at der fremadrettet afgives årsstatus på forebyggelse af fogedudsættelser i februar og halvårsstatus i august måned.

Sagsfremstilling

I perioden 1. januar til 26. september 2017 har der været afholdt i alt 363 rådgivningssamtaler med beboere, der har haft behov for økonomisk råd og vejledning under Helhedsplanen. 15 af samtalerne har været afholdt sammen med AAB. Status på fogedudsættelser under Helhedsplanen er:

 • 3 udsættelser med børn. Af disse er der tale om 2 kontrolsager, hvor det er vurderet, at familien ikke opholder sig på adressen. I den sidste sag er familien sat ud, og barnet er i et forløb hos Center for Børn og Forebyggelse. I alle 3 sager er familierne tilbudt råd og vejledning, men ingen har takket ja til tilbuddet.
 • 5 udsættelser uden børn
 • 7 udsættelser er afværget, 3 af disse er med børn.

De 7 udsættelser, der er afværget, dækker kun sager, hvor sagen har været i fogedretten. Antallet af udsættelser, der er afværget via almindelig råd og vejledning, er således betragteligt højere.

Status på forebyggelse af fogedudsættelser i 2017 under Helhedsplanen er vedhæftet sammen med status på 225-timers regel, kontanthjælpsloft, integrationsydelse og udsættelser for august måned.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager status på forebyggelse af fogedudsættelser 2017 samt status på 225-timers regel, kontanthjælpsloft, integrationsydelse og udsættelser for august måned til efterretning, samt godkender at der afgives status på økonomisk rådgivning under Helhedsplanen for 1 år i februar og for 6 måneder i august måned.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Der fremlægges nøgletal på udvalgte områder. Nøgletal er vedhæftet.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager nøgletal til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Der fremlægges klagesager for september 2017 på Social- og Sundhedsudvalgets områder. Klagesagerne forelægges til orientering.

Sagsfremstilling

Enkeltydelser (aktivloven § 82): 1

Sygedagpenge (sygedagpengeloven § 21, stk. 1, nr. 1): 1 

Merudgifter (serviceloven § 100): 1

Aflastningsbolig/plejebolig: 1

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager efterretningssager til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutning

Centerchef Per Tostenæs gav en status på cykler fra Cykling Uden Alder. Aktuelt er der to cykler med GPS.