Referat
Social- og Sundhedsudvalget mandag den 10. februar 2014 kl. 16:30

Mødelokalet, etage 6

Sagsfremstilling

- Resumé og status på sundhedsaftaler
- Resumé og status på Lighedsnetværket

- Klage til Borger- og Socialservicecentret over ressourceforløb og samlevendeberegning

- Invitation til dialogmøde for udvalgsmedlemmer i KKR Hovedstaden vedr. det specialiserede socialområde

- På mødet præsenteres familiecentret ved centerchef Flemming Bøchmann Andersen

og borger- og socialservicecentret ved centerchef Helle Pernille Madsen

Beslutning

Annelise Madsen og Lennart H. Nielsen deltager på dialogmødet i KKR Hovedstaden.

Bilag

Sagsfremstilling

Nøgletal beskæftigelsesområdet, pr. 31. december 2013.

Nøgletal på børneområdet pr. 31. januar 2014.

Oversigt over fordeling af anbringelser i Ishøj Kommune.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager nøgletallene til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

På social- og sundhedsudvalgsmødet i januar blev det besluttet, at ændre afholdelse af social- og sundhedsudvalgsmøderne således at møderne afholdes den 3. mandag i måneden kl. 16.30.

Det giver dog problemer i forhold til afvikling af øvrige fagudvalgsmøder, som ligger i samme uge og på samme dag som social- og sundhedsudvalget.

Derfor fremlægges forskellige forslag til afholdelse af social- og sundhedsudvalgsmøderne. I forslagene er der taget højde for, at dagsordener skal være udsendt 4 dage før mødeafvikling.

1. Social- og Sundhedsudvalgsmøderne afholdes den 2. mandag i hver måned kl. 16.30

2. Social- og Sundhedsudvalgsmøderne afholdes den 2. tirsdag i hver måned kl. 16.30

3. Social- og Sundhedsudvalgsmøderne afholdes den 2. onsdag i hver måned kl. 16.30

4. Social- og Sundhedsudvalgsmøderne afholdes den 3. tirsdag i hver måned kl. 16.30

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget beslutter at flytte Social- og Sundhedsudvalgsmøderne til

Beslutning

den anden mandag i hver måned kl. 16.30.

Sagsfremstilling

Sundhed og Ældre gennemførte ultimo 2013 en spørgeskemaundersøgelse af brugertilfredsheden med ydelser leveret af den kommunale hjemmepleje og de private leverandører på hjemmehjælpsområdet samt tilfredsheden med madservice ordningen.

Undersøgelsen blev sendt til I alt 568 borgere. Der er modtaget 227 udfyldte spørgeskemaer, hvilket giver en svarprocent på 40. I undersøgelsen af hjemmehjælp anfører 84pct af borgerne, at de er tilfredse med hjemmehjælpen. Der er i alt modtaget 38 spørgeskemaer vedrørende madservice. Her er 71pct tilfredse med maden, mens 94pct er tilfredse med leveringen.

Vedhæftet er evaluering af hjemmehjælp og evaluering af madservice 2013.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager brugertilfredshedsundersøgelsen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt. Social- og Sundhedsudvalget ønsker et oplæg til nye målepunkter for brugertilfredshedsundersøgelse til behandling på fællesmøde med Seniorrådet i august 2014.

Der ønskes en kvalitativ undersøgelse af tilfredshed med hjemmepleje i maj 2015. Social- og Sundhedsudvalget ser gerne, at der sker en vækst i antallet af tilfredse brugere samt en vækst i antallet af besvarelser.

Det ønskes, at der ses på udbuddet af mad med henblik på en øget tilfredshed med udvalget.

Bilag

Sagsfremstilling

Støtte til enkeltydelser efter aktivloven ydes som hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter, sygebehandling, særlig hjælp vedr. børn samt flytteudgifter.

Ved beregning af om borgeren er berettiget til enkeltydelser bruges rådighedsbeløbet, som er det beløb, der er tilbage når alle faste nødvendige udgifter er betalt.

Ishøj Kommune har udarbejdet vejledende rådighedsbeløb, som bruges ved vurdering af ansøgninger om støtte til ydelser efter aktivloven.

Rådighedsbeløb for 2014:

Ægtepar/samlevende: 5000 kr.

Enlige: 3000 kr.

Hjemmeboende: 1900 kr.

Der gives tillæg på 700 kr. for børn og der kan gives tillæg for i alt 3 børn.

Rådighedsbeløb for pensionister: (2013-niveau):

Enlige 6.366 kr.
Samlevende/ægtepar: 8.245 kr.

I vedhæftede notat redegøres for rådighedsbeløb ved ansøgning om enkeltydelser efter aktivloven.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkender rådighedsbeløb 2014.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Aktivlovens §§ 81, 82, 83 og 85

Bilag

Resume

Antallet af 0-dagsindlæggelser i Region Hovedstaden varierer betydeligt afhængigt af hospital og kommune.

Sagsfremstilling

Ledelsesoverblik over Sundhedsaftaler 2013 viser, at Ishøj Kommune har et højt antal 0-dagsindlæggelser på hospitalerne, når der sammenlignes med gennemsnittet af 0-dagsindlæggelser i kommunerne i Region Hovedstaden. Desuden er der en betydelig forskel i antallet af 0-dagsindlæggelser på hospitalerne i Region Hovedstaden. Således er 24,2% af Glostrup Hospitals indlæggelser 0-dagsindlæggelser, mens gennemsnittet for hospitalerne i Region Hovedstaden er 10,2%. En gennemgang af de sidste års ledelsesoverblik viser også, at antallet af 0-dagsindlæggelser på Glostrup Hospital er steget fra 12,1% i 2008 til 24,2% i de første 8 måneder af 2013.

Vi har i Ishøj Kommune været opmærksomme på forskellen i antallet af 0-dagsindlæggelser siden 2012, hvorfor vi har rettet henvendelse til Glostrup Hospital og Region Hovedstaden for i fællesskab at belyse problemstillingen. Dette har resulteret i, at der er udarbejdet en audit, der er en kvalitetsvurdering af sundhedsvæsnets ydelser vurderet på konkrete patientforløb. Resultatet fra auditten angiver ikke årsagen til, at antallet af 0-dagsindlæggelser på Glostrup Hospital adskiller sig fra andre hospitaler i Region Hovedstaden, men understrejer blot relevansen af 0-dagsindlæggelser.

Der vil efterfølgende blive udarbejdet et brev til Regionsrådformanden vedrørende problematikken omkring 0-dagsindlæggelser.

Vedhæftet er notat vedrørende 0-dagsindlæggelser i Region Hovedstaden samt Ledelsesoverblik over Sundhedsaftaler 2013. Udvalget bedes bemærke, at bilaget 'ledelsesoverblik - somatik jan-aug 2013' er på 60 sider. Bilaget medbringes af administrationen på mødet.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget drøfter notatet vedrørende 0-dagsindlæggelser.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet, at der rettes en officiel henvendelse til Region Hovedstaden med henblik på at få en afklaring på, hvorfor der er så markant forskel på antallet af 0-dagsindlæggelser på Glostrup Hospital i forhold til de øvrige hospitaler.

Bilag

Sagsfremstilling

Sundhedspolitikken 2014-2017 fremlægges til endelig godkendelse.

Politikken har været i høring i efteråret 2013 og der er både indkommet interne og eksterne høringssvar.

De indkomne høringssvar har overordnet set været positive i deres udmelding.

Høringssvarene er vedhæftet dagsorden.


Forslag til beslutning 20. januar 2014, pkt. 6:

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at Sundhedspolitikken 2014-2017 godkendes.


Social- og Sundhedsudvalget, 20. januar 2014, pkt. 6:

Punktet udsættes til førstkommende møde.

På baggrund af tilbagemeldinger fra Center for Børn og Undervisning er der udarbejdet nyt forslag til Sundhedspolitikken 2014-2017. Forslaget er vedhæftet sammen med den tidligere udgave af Sundhedspolitikken samt høringsoversigt og høringssvar. Rettelserne i sundhedspolitikken fremstår med rødt.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller at Sundhedspolitikken godkendes

Beslutning

- Tiltrådt med ændringer fra Center for Børn og Undervisning.

-Indsatsområdet for 2014 er, at der skal ske en reduktion i antallet af overvægtige børn og unge, samt at der arbejdes på at skabe mere sammenhæng til sundhedstilbudene, så de rammer bredere.

- At der samarbejdes med Center for Børn og Undervisning omkring tilbud til overvægtige børn og deres familier, og at tilbudene kommer til at ramme bredt. Målet er, at der i 2020 er 5-10% færre overvægtige eller svært overvægtige børn målt på 0. klasses årgang.

Der meldes tilbage hvert år i april til Social- og Sundhedsudvalget med hensyn til, hvordan indsatsen forløber.

Bilag