Referat
Social- og Sundhedsudvalget mandag den 10. november 2014 kl. 16:30

Mødelokalet, etage 6

Sagsfremstilling

Mødekalender Byrådet 2015. *

Klagesager oktober 2014   

Borger- og Socialservice / Jobcenter

- 1 sag vedrørende afgørelse af kontanthjælp.   

- 3 sager vedrørende afgørelse om enkeltydelse.

- 1 sag vedrørende sanktion.

Sundhed og Ældre

- diverse klager fra en borger over Sundhed og Ældre.  

Familiecentret

- 1 sag vedrørende klage over opstart af børnefaglig undersøgelse mod fars ønske.

 

 

 

Aktivitetsoversigt 2015 - Social- og Sundhedsudvalget  

 

Beslutning

* Mødekalender:

 

Social- og Sundhedsudvalgsmøder afholdes den 2. mandag i måneden med følgende undtagelser:

 

Augustmødet holdes den 12. august 2015.

 

Decembermødet holdes den 7. december 2015.

 

 

- Socialstyrelsen har udbudt kurser om overgreb på børn, som Ishøj Kommune har takket ja til.

 

- Tirsdag den 6. januar 2015 er der åbning af projekt "Leg dig glad".

 

- Der afholdes pensionistjulefrokoster fra 1. december til 5. december 2014.

 

- Der uddeles Ældre- og handicapprisen den 3. december 2014, kl. 17.00.

Bilag

Sagsfremstilling

- Nøgletal på børneområdet pr. 31. oktober 2014.

- Nøgletal på ydelsesområdet for september 2014.

 

IndstillingForslag til beslutning 13. oktober 2014, pkt. 93:

Social- og Sundhedsudvalget tager nøgletallene til efterretning.Social- og Sundhedsudvalget, 13. oktober 2014, pkt. 93:

Udvalget er bekymret over det stigende antal underretninger til familiecentret.

 

Nøgletallene taget til efterretning.

 

Bilag

Resume

Der er foretaget 2. budgetopfølgning pr. 30. september 2014 og denne viser samlet for hele kommunen en merudgift på 1,0 mio.kr., der finansieres af kassebeholdningen.

Der er udarbejdet notat af 4. november 2014 (bilag A), som fremlægges. Notatet beskriver i mere detaljeret grad det samlede resultat af budgetopfølgningen.

Bilag B viser den samlede oversigt over budgetopfølgningen.

Budgetopfølgningen betyder en mindreudgift indenfor serviceudgiftsrammen på 2,2 mio.kr., mens der udenfor servicerammen forventes merudgifter på 1,0 mio.kr. På anlægssiden forventes merudgifter på 1,3 mio.kr., mens der på finansieringssiden er forventning om merudgift på 0,9 mio.kr. De interne omplaceringer er i balance. 

Indstilling

at budgetopfølgningen tiltrædes

at der gives bevilling indenfor fagudvalgets område iht. bilag B

Beslutning

Tiltrådt.

Udvalget ønsker en gennemgang af eksempler på dyre enkeltsager indenfor de 3 fagområdet i anonymiseret form. 

Bilag

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandard for madservice er revideret som følge af beslutning om indførelse af fritvalgsbevis på madservice senest behandlet på Social- og Sundhedsudvalgsmødet d. 18.august 2014. Her godkendte udvalget procesplan for indførelse af fritvalgsbeviset. Der er i kvalitetsstandarden tilføjet afsnit vedrørende mulighed for benyttelse af fritvalgsbevis. Kvalitetsstandarden er i øvrigt uændret. Den nye standard skal træde i kraft i forbindelse med indførelse af ordningen

1. januar 2015. 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkender, kvalitetsstandard for madservice.

Beslutning

Tiltrådt. 

Bilag

Resume

På det fælles udvalgsmøde for Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget den 25 juni 2014 blev det besluttet at igangsætte et projekt, hvor formålet er at nedbringe antallet af overvægtige 6 - 7 årige børn i Ishøj Kommune. Det blev endvidere besluttet, at projektets målgruppe er de 3 - 6 årige børn i Ishøj Kommunes dagtilbud, og at administrationen udarbejder en projektbeskrivelse med udgangspunkt i de delmål, som blev besluttet på det fælles udvalgsmøde.

Sagsfremstilling

Projektet 'Livsglade børn som bruger deres krop' foreslås gennemført som et tre-årigt projekt, som løber i perioden fra 1. januar 2015 - 31. december 2017, og gennemføres i et samarbejde mellem daginstitutionerne, Sundhedsplejen, Familiecenteret, Center for Børn og Undervisning og de praktiserende læger.

Projektet har følgende delmål:

 

  • At børn får mod og lyst til at bruge deres krop, således at deres grundform forbedres.
  • At flere børn deltager i det frivillige foreningsliv.
  • At børn får styrket deres selvtillid og kropskompetence.
  • At skabe klare snitflader og enkle arbejdsgange på tværs af kommunens centre.

 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkender projektbeskrivelsen for 'Livsglade børn der bruger deres krop'. 

Beslutning

Tiltrådt.

Udvalget ønsker en løbende opfølgning og orientering på projektet i samarbejde med Børne- og Undervisningsudvalget i henhold til foreløbig tidsplan. 

Økonomi

I forbindelse med budgetforliget for 2015 er det aftalt, at der afsættes 160.000 kr. årligt til kompetenceudvikling af daginstitutionspersonalet. Midlerne bruges til at gennemføre kompetenceudviklingsforløbene og til dækning af vikarer for de medarbejdere, der er på kompetenceudvikling.

De øvrige aktiviteter dækkes indenfor det eksisterende budget.

Forslag til projektbeskrivelse for 'Livsglade børn der bruger deres krop' er vedhæftet dagsordenen.

Bilag