Referat
Social- og Sundhedsudvalget mandag den 11. marts 2019 kl. 17:00

Lisbet Lentz' kontor

Resume

Orienteringspunkt

I Træning og Rehabilitering har man udarbejdet en årsrapport for træningscenteret, der giver et overblik over nøgletal og udvikling på træningsområdet. Hermed fremlægges rapporten for 2018.
Afdelingsleder Nathalie Hjorth Petersen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

2018 har været præget af flere større forandringer i træningscenteret.  Herunder en ny lov om kortere ventetid og udvidet frit valg på genoptræning, implementering af nyt omsorgssystem (Cura) samt implementering af ny styringsmodel med pakkeforløb. De vigtigste konklusioner fra rapporten er følgende:

 • Rapporten viser, at træningscenteret er lykkedes med at overholde de nye ventetider, men forandringerne og ressourcer til implementering har haft konsekvenser på den leverede tid til træning i 2018 ifm. SEL § 86.1 og SUL § 140:
  • Der er et samlet fald på 22 % i forhold til leveret tid fra 2017 til 2018.
  • Cura (det nye omsorgssystem) kræver mere administrationstid, da programmets system ikke er målrettet træning – dette resulterer i mindre tid til at levere genoptræning.  
  • De nye pakkeforløb har nedsat tiden på udvalgte hold fra 60 til 45 minutter.
  • Den nye lovgivning om kortere ventetid og frit valg har resulteret i aflyste træninger, da træningscentret har prioriteret at få borgerne ind til den første samtale inden for de syv kalenderdage, som lovgivningen foreskriver.
  • Der kan ikke trækkes ’leveret tid’ fra Cura, så tiden er blevet registreret manuelt via Excelark, og der er derfor en større sandsynlighed for, at der er fejl.
 • Siden kommunalreformen har der været en stigning i antal årlige genoptræningsforløb:
  • Fra 2017 til 2018 har der været en stigning på 17 %, hvilket skal ses i lyset af et utilsigtet fald i 2017, hovedsageligt grundet implementeringen af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden.
  • Fra 2016 til 2018 er der sket en stigning på 7,5 procent, hvilket følger den generelle udvikling set over de sidste 11 år.
 • I 2018 var fordelingen af genoptræningsforløb samlet set 59 % fra Ishøj og 41 % fra Vallensbæk.
 • Inden for flere diagnosegrupper ses der en stigning i antallet af henvendelser. Der ses den højeste stigning inden for den geriatriske gruppe (ældre patienter) og dernæst amputationer og bækkensmerter/gynækologi.
 • Rapporten viser, at træningscentret er rigtig god til at overholde rammer for ventetiden – til og med 1. juli 2018 var det 10 hverdage for SUL § 140 (fastsat i kommunal kvalitetsstandard), hvor den nye lovgivning nu foreskriver syv kalenderdage. For SEL § 86.1 er det 15 hverdage, fastsat i kommunal kvalitetsstandard.

Indstilling

Forslag til indstilling:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. Sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Seniorrådet.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Beslutningspunkt

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 10. december 2018 blev et nyt design til brugertilfredshedsundersøgelse med hjemmehjælp og madservice godkendt. Hermed fremlægges det nye spørgeskema til godkendelse.

Sagsfremstilling

Spørgeskemaet er mere uddybende end tidligere og fokuserer mere på borgerens oplevelser med hjemmehjælpen. Der bliver også spurgt mere ind til kontakten med hjemmeplejen, valg af leverandør og de hjælpere, der kommer hos borgeren. Spørgeskemaet er opdelt i følgende afsnit:

 • Indledende spørgsmål
 • Om dig
 • Personlig pleje
 • Praktisk hjælp
 • Den generelle hjemmehjælp
 • Hjælpere, der kommer i dit hjem
 • Madservice

 

Derudover arbejdes der på et koncept for fokusgruppeinterview af pårørendegrupper, for at blive klogere på samspillet mellem borgere, pårørende og kommunen.

Indstilling

Forslag til indstilling:

Social- og Sundhedsudvalget godkender spørgeskemaet til brugertilfredshedsundersøgelse og sender det til orientering i Seniorrådet.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget drøftede spørgeskemaet og ønsker følgende tilføjelse til spørgsmål 20 om borgernes smagsoplevelse: 1. Smager maden godt? 2. Hvordan ser maden ud?

Derudover ønsker udvalget, at det tydeliggøres på side 2, at der er tale om en anonym undersøgelse.

Seniorrådet har ønsket at være testgruppe på spørgeskemaet. Derudover skal der findes en mindre testgruppe blandt de ældre medborgere, som kommer i spisecafeen.

Spørgeskemaet skal sendes ud inden sommerferien.

Bilag

Resume

Beslutningssag

Social- og Sundhedsudvalget har ønsket, at der udarbejdes rammer for Handicaprådet, Seniorrådet og Udsatterådet. Formålet er at tydeliggøre rådenes formål og virke. Administrationen har derfor udarbejdet notat om forslag til rammer for Seniorrådet. Sagen har været behandlet i Social- og Sundhedsudvalget d. 14 januar 2019 og efterfølgende sendt i høring til Seniorrådet. Seniorrådet har ikke ønsket at godkende forslag til rammer for Seniorrådet og er fremkommet med følgende opmærksomhedspunkter:

 • Budgettet er for lavt.
 • Seniorrådet ønsker at afholde op til 11 møder årligt.
 • Seniorrådet kan ikke godkende forslaget, da man mener, at man i forvejen samarbejder på god vis.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i ovenfornævnte sagsproces foreslår administrationen, at rammer for Seniorrådet fastsættes således:

 • Det er byrådet, der sætter rammer og vedtægter for Seniorrådet, jf. retssikkerhedslovens § 30. Her foreskrives det, at byrådet alene kan vedtage rammer for Seniorrådets virke. Der skal samarbejdes om, hvilke emner der skal til høring i Seniorrådet. Såfremt der ikke opnås enighed herom, vil det være alle emner, som sendes til høring. Seniorrådets rolle er alene en rådgivende part, og det er byrådet, som har beslutningskompetencen. For så vidt angår godkendelse af vedtægter fremgår det, at vedtægterne godkendes for en samlet valgperiode og kan derfor ikke ændres midt i perioden. Det betyder, at de nuværende vedtægter er gældende indtil en ny valgperiode indtræder fra 1. januar 2022.
 • Seniorrådet kan afholde op til 11 ordinære møder årligt
 • Ishøj Kommune afsætter sekretærbistand efter en nærmere fastsat ramme, jf. bilag.
 • Der er deltagelse fra politisk niveau og administrationen to gange årligt, hvoraf det ene er fællesmødet med Social- og Sundhedsudvalget. Såfremt administrationen skal deltage på flere af Seniorrådets møder, skal dette aftales mellem administrationen og Seniorrådet.
 • Seniorrådets budget for 2019 er fastlagt i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019 og kan dermed ikke ændres. Budgetrammen for 2019 er således 51.000 kr.

Det foreslås, at rammerne træder i kraft d. 1. juni 2019, hvor et nyt Seniorråd konstituerer sig.


Indstilling

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget beslutter
at sende sagen til godkendelse i byrådet.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget ønsker præciseret under punkt 4, at forplejning bookes via kantinen. Dette tilføjes i bilaget. Sagen sendes til godkendelse i byrådet.

Tiltrådt.

Økonomi

Seniorrådets budget for 2019 ændres ikke som følge af de foreslåede ændringer.

Lovgrundlag

Retssikkerhedslovens § 30 samt dertilhørende vejledning.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt

Der aflægges en endelig status på indsatserne under handleplan for Psykiatriplan 2015-2018 for Vallensbæk og Ishøj Kommuner. Psykiatriplanen vil blive erstattet af en strategi på området, og der er derfor ikke udarbejdet en ny strategi. Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget i Vallensbæk og Ishøj Kommuner.

Sagsfremstilling

Alle indsatser under handleplanen på nær ét er blevet igangsat, forankret eller afsluttet. Den indsats, der ikke er kommet i gang, er afhængig af et samarbejde med regionen, som skal være initiativtager.

I det vedhæftede dokument kan alle indsatsers status ses.

Indstilling

Forslag til indstilling:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. Sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Udsatterådet.

Beslutning

Vedrørende tøjdepotet, jf. s. 12, så varetages tøjdepotet af Næstehjælperne. Depotet er således ikke nedlagt, blot overgået til andre "hænder".
Social- og Sundhedsudvalget ønsker, at psykiatriplanen fortsætter i 2019, indtil der udarbejdes en strategi for psykiatriområdet. Udvalget ønsker, at der udarbejdes en plan for omlægning af akutboliger i Ishøj.
Tiltrådt.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt

Ishøj Kommune har leveret data til VIVE's hjemløsetælling i uge 6. Tal for Ishøj Kommune forelægges Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Antallet af hjemløse i Ishøj Kommune opgøres, hvormed det er muligt at følge udviklingen i, hvor mange hjemløse der er i Ishøj Kommune, og hvilken form for hjemløshed den enkelte borger er i. Optællingen og kategoriseringen følger VIVE's definition på hjemløshed (se vedhæftede notat). Af opgørelsen over hjemløse i Ishøj Kommune i uge 6 2019 fremgår følgende:

 • Pr. uge 6 2019 er der i alt 76 borgere registreret uden fast bopæl i Ishøj Kommune og 10 borgere i akutboliger eller på herberg/forsorgshjem. Der er således i alt 86 borgere uden fast bopæl.
 • Da borgere i akutboliger eller på herberg/forsorgshjem defineres som hjemløse, er der samlet set 33 hjemløse i Ishøj Kommune. Udover førnævnte opholder de sig hos venner/familie, på gaden og 'rundt omkring'. Langt de fleste opholder sig hos venner/familie, mens 5 vurderes at sove på gaden, i trappeopgange, i skure og lignende.
 • De resterende 53 borgere er udrejst, flyttet til anden kommune eller forsvundet, hvormed de indgår i kategorien 'ved ikke', da der ikke er tilstrækkelig information på borgerne i forhold til at vurderer, om de reelt er hjemløse.

Til sammenligning var der ved sidste optælling i juni 2018 93 borgere uden fast bopæl, hvoraf 28 blev vurderet til at være hjemløse, jf. VIVE's definition. Den lille stigning i antal hjemløse skyldes hovedsageligt tilflyttere siden juni 2018, der bor hos venner/familie. Der er således ikke kommet flere borgere, der sover på gaden. Vedhæftet findes notat vedrørende opgørelse af hjemløse i Ishøj Kommune i uge 6 2019.

Indstilling

Forslag til indstilling:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning og sender sagen til Udsatterådet til orientering.

Beslutning

Tiltrådt.

Social- og Sundhedsudvalget bemærker, at der ses et behov for billige og mindre boliger til unge.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt

Der er udarbejdet et notat, som belyser udviklingen af den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet. Notatet indeholder pointer fra en ny rapport omhandlende udvikling i kommunal medfinansiering for Region Hovedstaden og kommuner fra 2013 til 2015 samt egne beregninger for Ishøj Kommune.

Sagsfremstilling

Flere forskellige faktorer har betydning for den kommunale medfinansiering. Rapporten finder blandt andet:

 • For indlæggelser har alder og etnicitet betydning for mænd, mens indkomstniveauet kun har betydning for kvinder.
 • For ambulante besøg har uddannelses- og indkomstniveau betydning for kvinder, men ikke for mænd.
 • For kvinder er ændringen i sandsynligheden for indlæggelse (fra 2013-2015) signifikant større for Ishøj Kommune end regionsgennemsnittet. Det samme gør sig ikke gældende for mænd.

Analyse af udgiftsniveauet for den kommunale medfinansiering for Ishøj Kommune for 2013-2018 viser, at der har været en stigning på 16 % fra 2013-2015 i andelen af borgere, som er i kontakt med sygehusvæsenet. Derefter har der været et fald på 3 % fra 2016-2018. Analysen viser samtidig, at selvom andelen af borgere, som er i kontakt med sygehusvæsenet, er faldet, så er udgiften pr. patient steget de sidste år. Det vil sige, at der er lidt færre borgere, som bliver behandlet på sygehusene, men at de, som gør, er blevet dyrere.

Der analyseres også på forskellige faktorers betydning for udviklingen i den kommunale medfinansiering. For Ishøj Kommune har en ændring/forskydning i aktivitet fra praksissektoren til sygehussektoren den største betydning. Det betyder, at borgerne i Ishøj Kommune er blevet behandlet lidt mindre i praksissektoren i 2018 end 2016 og i lidt højere grad i sygehussektoren. Det er en udvikling, som peger i den modsatte retning end ønsket om mere behandling i det nære sundhedsvæsen frem for på sygehuset. Det vil være relevant at følge udviklingen for dette i 2019. Denne ændring betyder dog ikke, at der er oplevet et højere udgiftsniveau samlet set til den kommunale medfinansiering end forventet.

Indstilling

Forslag til indstilling:

Social- og Sundhedsudvalget tager orientering om udvikling i den kommunale medfinansiering til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Den 29. maj 2018 blev en ny lov vedrørende udvidet frit valg på genoptræning vedtaget. Loven giver borgere, der er udskrevet fra sygehus med en genoptræningsplan ret til at vælge en privat leverandør, hvis ikke kommunen kan tilbyde opstart af genoptræning inden for syv kalenderdage efter udskrivelsen. Loven trådte i kraft 1. juli 2018, hvor træningscenteret tilpassede ventetiden. KL fik til opgave at indgå aftaler med private leverandører. Pr. 18. februar 2019 kunne loven effektueres, idet KL nu har lavet aftaler med private leverandører. Det udvidede frie valg omfatter i første omgang basal genoptræning. Det vil sige de borgere, der har en almen genoptræningsplan, og som kommunen vurderer skal have genoptræning på basalt niveau fx genoptræning af skulder, knæ og hofte kan vælge genoptræning i privat regi, hvis kommunen ikke kan overholde ventetiden.

Sundheds- og Ældreministeriet har godkendt den nye redegørelse, som Ishøj Kommune indsendte for puljen til bedre bemanding i ældreplejen i starten af februar. Kommunen modtager kr. 1.464.000.

Indstilling

Forslag til indstilling:

Social- og Sundhedsudvalget tager meddelelser til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Der har været to klager på Social- og Sundhedsudvalgets områder i februar 2019. Den ene klage har omhandlet hovedrengøring, og den anden klage har omhandlet hjemmehjælp/ledsagerordning

Indstilling

Forslag til indstilling:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Der fremlægges nøgletal for udvalgte områder.

Indstilling

Forslag til indstilling:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Beslutning

Der var ikke noget til eventuelt.