Referat
Social- og Sundhedsudvalget mandag den 12. marts 2018 kl. 16:45

Kløverengen

Sagsfremstilling

Det socialpsykiatriske botilbud Kløverengen afprøver gennem et ét-årigt projektet, 'Projekt Liv-retten' (d. 1.1.18-31.12.18), hvorvidt en integreret kostordning kan bidrage til en hurtigere recovery-proces for beboerne. Kostordningen består af morgen- og aftensmad mandag-fredag, som planlægges og tilberedes af beboere med støtte fra personalet. Forstander Anette Rix fortæller om baggrunden for projektet, hvilke delmål projektet sigter mod at opnå samt om fremtidsperspektiverne. Kort orientering om status på projekt 'Tryghed og trivsel'.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

ProjektGIV har udgivet et nyhedsbrev, som er vedhæftet. 

Som meddelt på Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 16/1-2018, er der midler at søge via puljer, der er udmøntet af finanslovsaftalen for 2018. Således er 'puljen til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger' undervejs, og første udmelding er modtaget i kommunen. Ishøj Kommune er blevet tildelt kr. 1.440.000, som kan søges. Såfremt der ikke ansøges om beløbet, tilfalder det de øvrige kommuner. Administrationen ønsker at søge denne pulje, der skal anvendes til et løft af ældreområdet via en bedre bemanding. Dette kan både være gennem nyansættelser og ved opnormering af timer for eksisterende medarbejdere. Samtidig skal kommunen, for at få del i midlerne, indsende en redegørelse for den lokale indsats i forhold til sygefravær og medarbejdernes gennemsnitlige arbejdstid på ældreområdet. Så snart den endelige udmelding af puljen modtages i kommunen (hvilket forventes at være primo marts), udarbejdes en ansøgning til denne pulje. Frist er d. 1/4-2018. Ansøgningen kan indsendes med forbehold for politisk godkendelse. Ansøgningen og redegørelsen omkring sygefravær mm. forelægges på Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 9/4-2018. Vedhæftet er fordelingsoverblikket, fakta om puljen samt administrationsgrundlaget.

Kvartalsstatus på 225-timers regel, kontanthjælpsloft, integrationsydelse og fogedudsættelser er vedhæftet.

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 12.02.2018 blev det aftalt, at administrationen ville vende tilbage til udvalget med tal på andelen af unge, der har prøvet at ryge hash. Stabsenhed for Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse har udarbejdet en ungeprofilundersøgelse for 2017 (vedhæftet), som er en kortlægning af trivsel, social kapital og risikoadfærd blandt elever i 7. og 8. klasserne i Ishøj Kommune. Undersøgelsen baserer sig på anonyme spørgeskemaer besvaret af eleverne selv. I undersøgelsen er der skrevet følgende om hash: "Kun 2,5 % af eleverne i Ishøj svarer, at de har prøvet at ryge hash, marihuana, pot eller skunk. Det afviger ikke fra landsgennemsnittet. Tidligere gennemførte Ungeprofilundersøgelser har vist, at forbruget af hash først rigtig sætter ind i 15-16 års alderen og stiger frem til tyverne, hvor over halvdelen af unge har prøvet det". I Sundhedsprofilen for 9. klasse, skoleåret 2016/2017, som er udarbejdet at Børne- og Ungelæge Tove Billeskov, fremgår det, at 3,6 % af 9.-klasseseleverne angiver, at de har prøvet at ryge hash, hvilket svarer til otte 9.-klasseselever i Ishøj.

Ishøj Kommune har modtaget tilskud fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til den sociale vicevært, der er ansat på Søhaven (kommunens nye hjemløseboliger). Tilskuddet ydes inden for en ramme af kr. 180.000 pr. år i en treårig periode fra den 1. marts 2018 til den 31. februar 2021, i alt en ramme på kr. 540.000 i den treårige periode. Tilsagnsbrevet er vedhæftet.

Tilsagn angående projektbeskrivelse omkring pulje fra Sundhedsstyrelsen til udvikling og implementering af brugertilfredshed med genoptræning og rehabilitering efter erhvervet hjerneskade - et samarbejde mellem regioner og kommuner.

Der skal være genforhandling af samarbejdsaftale mellem kommunerne og regionen om brugen af Socialmedicinsk Enhed. Der lægges op til store takstforhøjelser for at dække underskuddet siden 2013 i  Socialmedicinsk Enhed.

Sundhedsprofilen 2017 for Region Hovedstaden, herunder også Ishøj, er blevet offentliggjort i elektronisk udgave på Region Hovedstadens hjemmeside. Der er offentliggjort to rapporter, som kan downloades her:

Rapporterne vil blive behandlet på Social- og Sundhedsudvalgets møde i april 2018.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Som et resultat af den struktur der ligger i Ishøjblomsten, har Ishøj Byråd d. 7. marts 2017 truffet beslutning om, at kommunens politiske styredokumenter revideres og samles i seks hovedpolitikker. Velfærdspolitikken vil udgøre en af de seks politikker.

På mødet i Social- og Sundhedsudvalget d. 14. august 2017 drøftede Social- og Sundhedsudvalget fokusområder for Velfærdspolitikken. Der har været afholdt kickoff-møder i oktober 2017 med deltagelse af relevante råd, brugerbestyrelser, frivillige og medarbejdere. Formålet var at give alle interessenter mulighed for at bidrage til politikken.

På mødet i Social- og Sundhedsudvalget d. 11. december 2017 blev råudkast til Velfærdspolitikken fremlagt. Social- og Sundhedsudvalget var positive over for det fremlagte råudkast med ønske om mindre sproglige justeringer.

Sagsfremstilling

Forslaget til Ishøj Kommunes Velfærdspolitik er udarbejdet på baggrund af inputs fra Social- og Sundhedsudvalget, et kickoff-arrangement med deltagelse af Handicaprådet, Udsatterådet, Seniorrådet, repræsentanter for foreningslivet, interesseorganisationer og brugere af tilbud på området samt en workshop for ledere og medarbejdere, der til daglig arbejder på velfærdsområdet.

Ifølge planen for udvikling af kommunens seks politikker skal forslaget til Velfærdspolitikken i høring i marts med henblik på, at Social- og Sundhedsudvalget kan behandle høringssvar på udvalgets møde den 14. maj. Politikken bliver herefter tilrettet i forhold til høringssvar og sammenhæng til de øvrige hovedpolitikker. Der arbejdes i øjeblikket på et fælles forord til alle seks hovedpolitikker, og det betyder, at der kommer ændringer til forord og indledning i velfærdspolitikken i forhold til det, som kan læses i udkastet.

Kommunens seks nye hovedpolitikker bliver behandlet samlet på Byrådets møde i juni 2018. Sideløbende med høringsperioden kommer politikken til information og drøftelse i MED-systemet.

Administrationen har udarbejdet et udkast til Velfærdspolitik, som er vedhæftet. Særligt skal følgende fremhæves:

 • Der er formuleret en klar vision
 • Der er udarbejdet et afsnit, der definerer forståelsen af velfærd i Ishøj
 • Der er udarbejdet tre temaer, som relaterer sig til området for henholdsvis sundhed, ældre og udsatte voksne
 • Politikken er blevet justeret sprogligt

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget beslutter, at udkast til Ishøj Kommunes Velfærdspolitik sendes i høring i Handicaprådet, Udsatterådet og Seniorrådet samt brugerbestyrelser på Kløverengen, Det Gule Hus, Torsbo og Kærbo i perioden 13. marts - 26. april 2018.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget sender udkast til Velfærdspolitik i høring til de nævnte råd/nævn mm.

Bilag

Resume

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udmeldt en pulje på 38,5 mio. kr. til indretning af demensegnede plejeboliger. Torsbo vil ansøge om midler til at anlægge en demensvenlig sansehave. Der er ansøgningsfrist den 15. marts 2018. Der kan max ansøges om kr. 25.000 pr. plejebolig, hvilket svarer til kr. 600.000 for Torsbo.

Sagsfremstilling

Formålet med ansøgningen er at skabe udearealer på Torsbo, der indbyder til aktiviteter og udendørs ophold for demensramte beboere. Ophold i naturen har mange gavnlige effekter for demensramte mennesker. Der ses eksempelvis færre tilfælde af udadreagerende adfærd, et mindsket forbrug af medicin, bedre søvn, forhøjet livskvalitet og færre fald blandt demensramte, der kommer udenfor. Via puljen til indretning af demensegnede boliger kan Torsbo etablere aktiviteter i haven, som er demensvenlige, og som indbyder til et aktivt og stimulerende udeliv for beboerne.

Der ansøges om midler til at etablere fire aktiviteter i haven (se vedhæftede ansøgning for uddybning af aktiviteterne og vedhæftede tegning for et overblik over indretningen af haven. Da styrelsens ansøgningsskema ikke er print-venligt, er indholdet fra ansøgningen ligeledes vedhæftet i en Word-udgave):

 • Sanseskov
 • Kolonihave
 • Dyrehold
 • Aktivitetsrum

Alle aktiviteterne er valgt på baggrund af ønsker fra beboere, pårørende og personale og i samarbejde med kommunens demenskoordinatorer samt ekstern konsulent Lise Nevstrup Andersen, der er ergoterapeut og master i Natur, Sundhed og Haver. Lise Andersen arbejder i Aalborg Kommune med at implementere udeliv i ældreplejen på plejecentre.

Baggrunden for ansøgningen er et større projekt med at gøre udearealerne på Torsbo demensvenlige. I den sammenhæng har Byrådet i 2018 afsat 1,5 mio. kr. til at indramme Torsbos udearealer og gøre haven demensvenlig. Midlerne fra Byrådet vil hovedsageligt gå til at indramme Torsbo med hække, hegn og andre kreative løsninger samt stisystemer, belysning mm. Dette skal sikre, at beboerne og andre, der har deres daglige gang på Torsbo, kan færdes frit og sikkert udenfor, uden fare for at blive væk eller komme i farlige situationer. Udover midler fra Byrådet råder Torsbo over kr. 250.000, som er en donation fra en pårørende. Disse midler er øremærket haven, og arbejdsgruppen har besluttet, de skal finansiere et orangeri/drivhus, da det også er noget, beboerne ønsker sig.

Det endelige beløb, der ansøges om, kan variere fra det vedhæftede budget, da arbejdsgruppen stadig mangler at modtage enkelte tilbud fra leverandører. Vedhæftede budget er baseret på bedste estimerede bud.

Indstilling

Forslag til indstilling:

Social- og Sundhedsudvalget godkender ansøgningen til demensvenlig sansehave til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, og at sagen sendes til Økonomi- og Planudvalget, således at afsatte midler fra Byrådet frigives.

Beslutning

Godkendes og sendes til Økonomi- og Planudvalget for frigivelse af midler.

Bilag

Resume

Social- og Sundhedsudvalget orienteres om resultatet af BDO’s analyse af trænings- og hjælpemiddelområdet i Ishøj og Vallensbæk kommuner med forslag om, at der bliver nedsat to arbejdsgrupper.

Sagsfremstilling

Revisionsfirmaet BDO har udarbejdet en analyse af trænings- og hjælpemiddelområdet i Ishøj og Vallensbæk kommuner. Analysen er bestilt for at skabe et fælles grundlag i fagområderne oven på de økonomiske udfordringer, der er konstateret på områderne i 2016 og 2017, især i Vallensbæk Kommune. Grundlæggende konkluderer BDO, at der bliver udøvet samme serviceniveau til borgerne uanset kommune, og at serviceniveauet afspejler de politisk vedtagne standarder. Der er en række forhold, som BDO foreslår, at kommunerne arbejder videre med. Anbefalingen er, at der primært bliver fokuseret på træningsområdet.

Analysens hovedkonklusioner

 • At serviceniveauerne i forhold til hjælpemidler og til træning, herunder transport til træning, er bredt definerede, relativt høje og forholdsvis ens udført i begge kommuner. Aftalegrundlaget for levering af servicen er ikke formelt revideret - eksempelvis i forhold til valget af fordelingsnøgler – men løbende tilpasset. Hvis kommunerne ønsker en højere grad af central styring med områderne, så kan kvalitetsstandarderne med fordel operationaliseres til at omfatte mere præcise angivelser af den ønskede service og derigennem sikre, at der er overensstemmelse mellem disse og det vedtagne budget
 • At aktiviteten er stigende på begge områder i begge kommuner. Aktivitetsstigningerne skyldes i høj grad en øget efterspørgsel på træning og hjælpemidler i begge kommuner
 • At afregningsgrundlaget følges på træningsområdet. Det gælder for begge kommuner, at afregningsgrundlaget er uforudsigeligt og forbundet med usikkerhed
 • At afregningsgrundlaget bør følges på hjælpemiddelområdet, og at der bør registreres en relativt høj andel hjælpemidler direkte på borgernes CPR-numre
 • At budgetforudsætningerne på begge områder ikke er transparente, hvilket kan være medvirkende til en lav grad af fælles forståelse for budgettets sammensætning og dermed risiko for manglende, samlet ejerskab
 • At budgetopfølgningerne kun i mindre grad forholder sig til faglige vurderinger af eksempelvis forventninger til de tendenser, der ses på områderne – særligt i forhold til forventninger til merforbrug/budgetoverskridelser

BDO’s anbefalinger

BDO anbefaler på baggrund af den gennemførte foranalyse:

 • At aftalegrundlaget opdateres, således at ansvar, roller og procedurer fremgår tydeligere
 • At kvalitetsstandarderne bør ajourføres og operationaliseres til at øge den politiske styring af området
 • At der igangsættes et udviklingsarbejde i forhold til konsekvent brug af historik og mængdeforudsætninger i selve budgetlægningen
 • At der undersøges alternative modeller for afregning på træningsområdet, som kan bidrage til at skabe øget gennemsigtighed
 • At kommunerne i større omfang end hidtil går i dialog og sikrer gensidig fælles forståelse for budgetforudsætninger, budgetopfølgninger, takster og økonomi
 • At betydningen af kommunernes forskellige socioøkonomiske vilkår undersøges i forhold til den afviklede aktivitet i en mere dybdegående analyse 

Det fremadrettede arbejde – to arbejdsgrupper

På baggrund af analysens konklusioner og anbefalinger anbefaler administrationen, at der bliver nedsat to arbejdsgrupper:

Arbejdsgruppe 1
Arbejdsgruppe 1 skal udarbejde forslag til nye kvalitetsstandarder, som inddrager BDO’s anbefalinger. Kvalitetsstandarderne skal være transparente og sikre ensartethed i serviceniveauet for borgerne samtidig med, at der skal være plads til faglige skøn, som sikrer borgerens individuelle behov. Formålet er at øge muligheden for den politiske styring. De nye kvalitetsstandarder skal rumme alle relevante former for træning i løsningen af opgaven, herunder mulighed for individuel træning, holdtræning og selvtræning, og de skal sikre størst mulige effekt af ressourcerne. Arbejdsgruppen skal også se på alternative kapacitetsmuligheder (lokaler, udvidet åbningstid mm.) i kommunerne.

Arbejdsgruppen består af – fra Ishøj: direktør Lisbet Lentz (formand), centerchef Helle Madsen, områdeleder Marianne Damsbo Brix og analyse- og økonomikonsulent Thomas Stenrød Poulsen, som også deltager i arbejdsgruppe 2 – og fra Vallensbæk: centerchef Anette Hein-Sørensen. 

Arbejdsgruppe 2

Arbejdsgruppe 2 skal udarbejde forslag til nyt afregningsgrundlag for både trænings- og hjælpemiddelområderne, som forholder sig til BDO’s anbefalinger. Der skal ske en revurdering af afregningsgrundlag, herunder fordelingsnøgler, overhead, forrentning og afskrivning med videre, så der bliver skabt transparens og mulighed for sammenligning af priser med andre kommuners tilbud og private tilbud. Samtidig skal arbejdsgruppen give forslag til en rammestyringsmodel for træningsområdet. Der skal også udarbejdes en prognose for de skønnede fremtidige behov på træningsområdet. Arbejdsgruppen skal også revidere aktivitetstal på hjælpemiddelområdet, så der kommer fokus på de områder, der hurtigt kan få betydning for eventuelle budgetoverskridelser.

Arbejdsgruppen består af økonomichef Peter W. Andersen (Vallensbæk), økonomichef Kenneth Andersen (Ishøj) og en økonomikonsulent fra hver kommune. Arbejdsgruppen inddrager selv andre deltagere, hvis den vurderer, at det er relevant.

Det er forventningen, at resultatet af arbejdsgruppernes arbejde bliver fremlagt til politisk godkendelse i august 2018.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager foranalysen af trænings- og hjælpemiddelområdet fra BDO til efterretning og beslutter, at der på baggrund af BDO’s anbefalinger bliver nedsat to arbejdsgrupper, hvor resultatet af arbejdet bliver fremlagt i udvalgene i august 2018.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget tager foranalysen til efterretning og ønsker, at der i processen også ses på at afsøge muligheder for samarbejde med Albertslund, Glostrup og Brøndby kommuner.

Bilag

Resume

Ishøj Kommunes vejledende rådighedsbeløb for 2018 forelægges Social- og Sundhedsudvalget til vedtagelse.

Sagsfremstilling

Under nærmere fastsatte betingelser kan økonomisk hjælp bevilges som enkeltydelse efter aktivlovens §§ 81-85 og som personligt tillæg til pensionister og førtidspensionister på den gamle ordning (før 2003) i henhold til pensionslovens § 14, stk. 1. og § 17, stk. 2. i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv.

Økonomisk hjælp bevilges på baggrund af en økonomisk beregning, hvor godkendte faste udgifter fratrækkes ansøgers indtægt. Heraf fremkommer et rådighedsbeløb, som danner grundlag for den konkrete og individuelle vurdering af ansøgers økonomiske forhold.

Vejledende rådighedsbeløb for 2018 ved ansøgning om enkeltydelser efter aktivloven

Det vejledende rådighedsbeløb ved ansøgninger om enkeltudgifter efter aktivloven §§ 81-85 reguleres hvert andet år. Da det vejledende rådighedsbeløb blev reguleret i 2017, forbliver niveauet det samme i 2018:


Enkeltydelser

- Enlige kr. 3.250

- Ægtepar/samlevende kr. 5.500/2.750

- Tillæg til forsørgere kr. 710 pr. barn indtil 3 børn

Se bilag for de vejledende rådighedsbeløb i kommunerne i Region Hovedstaden 2018.

Vejledende rådighedsbeløb for 2018 ved ansøgning om personlig tillæg

Ishøj Kommunes rådighedsbeløb ved personlige tillæg for folkepensionister og førtidspensionister, der har fået tilkendt pension før 2003, ligger væsentlig højere end hos omegnskommunerne.


Enlige

Ægtepar

Glostrup

Kr. 4.790

Kr. 7.510

Vallensbæk

Kr. 4.800

Kr. 6.000

Høje Tåstrup

Kr. 4.732

Kr. 7.671

Albertslund

Kr. 5.206

Kr. 7.672

Brøndby

Kr. 4.000

Kr. 5.500

Ishøj

Kr. 6.366

Kr. 8.245

Administrationen foreslår, at beløbene nedsættes, så de er på samme niveau som omegnskommunerne, jf. tabel. På baggrund af et gennemsnit af omegnskommunernes rådighedsbeløb, foreslås følgende rådighedsbeløb for 2018:

Personligt tillæg

- Enlige kr. 4.800

- Ægtepar/samlevende kr. 6.800

I forhold til 2017 vil der være tale om en nedgang på kr. 1.666 for enlige og kr. 1.445 for ægtepar.

Konsekvenser

En mulig konsekvens ved en nedsættelse af de vejledende rådighedsbeløb ved ansøgninger om personlig tillæg vil være, at nogle borgere som udgangspunkt vil få en større egenbetaling. Der skal dog fortsat foretages en konkret og individuel vurdering, da rådighedsbeløbene alene er vejledende.

Administrationen foreslår, at rådighedsbeløbene er gældende fra 1. april 2018 og skal benyttes ved nye ansøgninger.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget vedtager administrationens forslag til beløbsgrænser for 2018 og at forventede besparelser for 2019 tilfalder Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde.

Beslutning

Vedtaget. Ændringen får ikke konsekvenser for pensionister, som oppebærer brøkpension.

Økonomi

Der forventes en besparelse på pensionsområdet i forhold til personlige tillæg for resten af 2018 og fremadrettet. Administrationens bedste bud vil være en besparelse på mellem kr. 100.000-200.000 for 2019.

Lovgrundlag

Aktivloven (LBK nr. 269 af 21. marts 2017) §§ 81-85

Pensionsloven (LBK nr. 1208 af 17. november 2017) § 14, stk. 1.

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. (LBK. 1209 af 17. november 2017)

Bilag

Resume

Social- og Sundhedsudvalget behandlede 12. februar 2018 notat om udvidet Ledsagerordning. Social- og Sundhedsudvalget fremførte herved ønske om at få beregnet de økonomiske konsekvenser ved en evt. visitering til henholdsvis 5, 7½, 10 og 15 timers ledsagelse om måned for borgere over 67 år.

Sagsfremstilling

Administrationen har set nærmere på de 20 borgere, som fremgår af notatet, og foretaget en beregning af, hvor store udgifterne forventes at være fordelt på henholdsvis 5, 7½, 10 og 15 timer jf. drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget. En gennemsnitlig timepris udgør kr. 222.
Tabel 1: Udgiften for 20 borgere pr. år på forskellige antal timer med ledsagerordning


5 timer

7,5 timer

10 timer

15 timer

Udgift pr. år efter forskelligt antal timer

Kr. 267.000

Kr. 400.000

Kr. 534.000

Kr. 800.000

Muligheder ved ny pulje til Fællesskabsklippekort
Sundhedsstyrelsen har netop offentliggjort en ny pulje, som har til formål at styrke ensomme ældre hjemmehjælpsmodtageres mulighed for civilsamfundsdeltagelse gennem tilbud om fælleskabsklippekort. Fællesskabsklippekortet kan blandt andet bruges til, at medarbejdere i hjemmeplejen ledsager borgere til kommunale aktiviteter eller tilbud i frivillige foreninger og det øvrige civilsamfund. Der er afsat 28,3 mio. kr. til puljen, som er en del af satspuljeaftalen på ældreområdet for 2018-2021. Kommunerne kan ansøge om puljen inden 25. april 2018.

Sammenfatning
Administrationen foreslår, at Ishøj Kommune ikke udvider Ledsagerordningen på nuværende tidspunkt.
Administrationen anbefaler, at der foretages en gennemgang af, hvorvidt gruppen på de førnævnte 20 borgere kan modtage støtte efter klippekortsordningen eller andre ordninger, samt at Social- og Sundhedsudvalget giver accept til, at Ishøj Kommune ansøger puljen til fællesskabsklippekort.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender, at Ishøj Kommune ansøger puljen til fællesskabsklippekort, således at målgruppen af borgere over 67 år kan få mulighed for ledsagelse. Udvidelse af Ledsagerordningen er derfor betinget af, at Ishøj Kommune får andel i puljemidlerne.

Beslutning

Godkendes og sendes til Handicap- og Seniorrådet til orientering.

Lovgrundlag

Serviceloven § 97 og § 184

Bilag

Resume

Socialtilsyn Hovedstaden har den 30. januar 2018 udarbejdet en tilsynsrapport for det socialpsykiatriske bosted Kløverengen, som hermed fremlægges.

Sagsfremstilling

Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af to besøg på Kløverengen, henholdsvis den 28. juli 2017 samt den 27. november 2017.

Socialtilsynet konkluderer i tilsynsrapporten, at Kløverengen er et velfungerende tilbud med en høj kvalitet:

 • Kløverengen har et relevant og målrettet fokus på, at borgere i videst muligt omfang inkluderes i samfundslivet, herunder kommer i uddannelse og beskæftigelse
 • Kløverengen vurderes at have særligt fokus på borgerens muligheder for udvikling af sociale kompetencer
 • Kløverengen vurderes at arbejde med afsæt i en bredt sammensat men klar målgruppebeskrivelse, og at tilgange og metoder er relevante
 • Det vurderes, at Kløverengen arbejder helhedsorienteret, og både understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel
 • Det vurderes, at Kløverengen har en hensigtsmæssig organisering samt en engageret og ansvarlig ledelse
 • Det vurderes, at Kløverengens personale har de nødvendige kompetencer og er tværfagligt sammensat
 • Det vurderes, at de fysiske rammer er velegnede og understøtter borgernes udvikling og trivsel.

Socialtilsyn Hovedstaden har ingen opmærksomhedspunkter eller påbud vedrørende Kløverengen.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager tilsynsrapport for Kløverengen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning og sendes til Handicap- og Udsatterådet til orientering.

Bilag

Resume

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet den 13. juni 2016 en puljeansøgning til Sundhedsstyrelsen. Der blev ansøgt om midler til at opstarte et initiativ omkring aflastning af pårørende til demensramte gennem netværk med andre familier ramt af demenssygdomme. Projektet er nu afsluttet, og den endelige evaluering fremlægges hermed.

Sagsfremstilling

Gennem projektet blev familier med demens tilbudt at deltage i aktiviteter til hele familien, så de kunne komme ud og få oplevelser sammen. I samarbejde med forenings- og frivillighedslivet i Ishøj blev der tilbudt mange aktiviteter, herunder dansearrangementer, ture ud i naturen og teaterforestillinger. Målet har været, at de pårørende ville føle sig aflastet ved at komme ud af huset og få gode oplevelser med deres syge familiemedlem og desuden møde andre i samme situation. Det har været vigtigt, at aktiviteterne ikke var tilrettelagt særligt for demensramte, men var 'normale' aktiviteter, så familierne ikke følte, de kun var der i kraft af sygdommen. Foreninger og frivillige er i processen blevet klædt på til at imødekomme demensramte familier og deres behov. Det har således også været et mål, at lokalsamfundet i Ishøj blev mere bekendt med demenssygdomme og kunne være med til at nedbryde fordomme. Projektet blev afsluttet den 30. november 2017.

På baggrund af kvantitative mål og løbende samtaler med de deltagende familier er projektet nu blevet evalueret. Evalueringen viser, at projektet overordnet har været en succes. Der har været flere deltagere og arrangementer end målsat, og der har været afholdt dobbelt så mange undervisningsforløb for frivillige og foreninger end beregnet. Dette vidner om et stort lokalt engagement og et ønske fra familierne om at deltage. Deltagerne (de pårørende, som er projektets primære målgruppe) fortæller, at de har opnået ny viden om det at være pårørende til demensramte, og de har fået et nyt netværk med andre familier i samme situation. Derudover har de fået følelsen af at være almindelige familier, der lavede aktiviteter sammen, som de også gjorde, inden sygdommen ramte.

Administrationen drøfter i forbindelse med organisationsændringen, hvor det giver bedst mening at forankre projektet for fremtiden, da det skal fortsætte på frivillige hænder.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager evalueringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning og sendes til Seniorrådet til orientering.

Bilag

Resume

Den 13. marts 2017 godkendte Social- og Sundhedsudvalget ansøgningen til Sundheds- og Ældreministeriet vedrørende klippekort til beboere på plejehjem. Hermed fremlægges en kort midtvejsstatus.

Sagsfremstilling

Klippekort til beboere på plejehjem er et to-årigt projekt, hvor Ishøj Kommune modtager midler i både 2017 og 2018. Der blev bevilget kr. 1.505.000 i 2017, og beløbet vil være tilsvarende i 2018. Via klippekort på plejecentrene bliver det muligt for beboerne at deltage i flere aktiviteter uden for plejecentrene og få hjælp og støtte til aktiviteter i egen bolig. Indsatsen understøtter beboernes oplevelse af at være herrere i eget liv, og at de herigennem opnår en højere livskvalitet.

Pr. 1. april skal der fremlægges en kort midtvejsrapport til Sundheds- og Ældreministeriet.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager rapporten om klippekort til beboere på plejehjem til efterretning.


Beslutning

Taget til efterretning. Social- og Sundhedsudvalget ønsker at få suppleret et afsnit om eventuelle udfordringer ved ordningen. Sendes til Seniorrådet til orientering.

Bilag

Resume

Ishøj Kommune har i 2017 kørt et projekt med fokus på demensramte beboere på plejehjem og uddannelse af nøglepersoner via Sundhedsstyrelsens demensrejsehold. Projektet, der var støttet af midler fra Sundhedsstyrelsen, er nu afsluttet.

Sagsfremstilling

Projekt 'Demensrejseholdet', der har kørt på plejecentrene Kærbo og Torsbo, er nu afsluttet, og der foreligger en afsluttende rapport, som er vedhæftet. Formålet med projektet har været:

 • At opkvalificere medarbejdernes kompetencer til at imødekomme demensramte beboeres individuelle behov for pleje
 • At beboere med demens vil opleve en stigende livskvalitet
 • At medarbejderne vil opleve et forbedret arbejdsmiljø, fordi de i endnu højere grad har de rette kompetencer til at yde pleje og omsorg for beboere med demens eller demenslignende symptomer

Som det fremgår af rapporten, er der arbejdet intensivt med disse punkter gennem 2017, og der er stor tilfredshed med den opnåede opkvalificering af personalet samt udviklingen i metoder og arbejdsgange i relation til den enkelte borger - metoder og arbejdsgange, der nu er en implementeret del af dagligdagen på plejecentrene.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager den afsluttende rapport om demensrejseholdet til efterretning.

 

Beslutning

Taget til efterretning og sendes til Seniorrådet til orientering.

Bilag

Resume

Ishøj har sammen med 8 andre kommuner kørt et projekt rettet mod storrygere i perioden 2015-2017. Dette projekt er nu afsluttet og status fremlægges.

Sagsfremstilling

”Røgfri på Tværs” er et samarbejde mellem Albertslund, Brøndby, Tårnby, Dragør, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk kommune om hjælp til rygestop, inklusiv rekruttering og fastholdelse. I 2014 bevilgede Sundhedsstyrelsen kr. 8.250.000 til et 3-årigt projekt ”Stærkt koordineret storrygerindsats - mellem kommunerne, almen praksis og hospitaler på Vestegnen og Sydamager”. Indsatsen startede den 1. januar 2015 og afsluttedes med udgangen af 2017.

Projektet havde til formål at hjælpe især storrygere til røgfrihed. Det skulle ske ved at implementere en nem og praktisk henvisningsstruktur, opkvalificere personalet i almen praksis, på hospitaler og kommunalt frontpersonale i opsporing, kort samtale og elektronisk henvisning til rygestoptilbud samt integrere tilskud til rygestopmedicin som et supplement til rygestoprådgivningen.

Projektet har rekrutteret i alt 2199 storrygere blandt de deltagende kommuner. Ishøj placerer sig på en tredjeplads over de kommuner, der har rekrutteret flest deltagere til projektet, målt procentvis ud fra antallet af storrygere i kommunen. Deltagerne har overvejende korte uddannelser, mange er uden for arbejdsmarkedet, og de fleste har mellem 30-40 års erfaring som rygere.

Muligheden for tilskud til rygestopmedicin, dygtige rådgivere og samvær med andre kursister har haft overordentlig stor betydning for, at rigtig mange er blevet røgfri svarende til 74,9 % efter kurset. 46,9 % er stadig røgfri efter 6 mdr. Her var projektets mål 30 %, så målt på den parameter har projektet været en succes. 95 % af alle deltagere, der ryger mere 15 cigaretter om dagen, siger ja tak til at få tilskud til rygestopmedicin.

I projektperioden er der udviklet en bæredygtig samarbejdsform med hensyn til effektiv drift og rekruttering til rygestop. Kommunerne fortsætter samarbejdet med partnerskabet ’Bliv en vinder uden tobak’, og vil ud over en fælles indsats i forhold til rygestop også arbejde for en røgfri generation i 2030, hvor ingen børn og unge begynder at ryge.

Vedhæftet er bilag: ”Opsamling på Røgfri på Tværs”.

 

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager opsamlingen på Røgfri på Tværs til efterretning.

 

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Der fremlægges nøgletal på udvalgte områder. Nøgletal er vedhæftet.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager nøgletal til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Der fremlægges klagesager for februar 2018 på Social- og Sundhedsudvalgets områder. Klagesagerne forelægges til orientering.

Borgerservice

Enkeltydelser (aktivloven § 81): 1

Center for Ældre og Rehabilitering

Afløsning i hjemmet (Serviceloven § 84): 1

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager efterretningssager til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutning

Administrationen omdelte faktaark omkring Sundhedsprofilen.

Sundhedsprofilen behandles på Social- og Sundhedsudvalgets møde i april.