Referat
Social- og Sundhedsudvalget mandag den 12. juni 2017 kl. 16:30

Mødelokale 2 E

Sagsfremstilling

Årsrapport Socialtilsyn Hovedstaden:
Socialtilsyn Hovedstaden udgiver hvert år en årsrapport. Årsrapporten for 2016 indeholder oplysninger om socialtilsynets produktionsdata for 2016. Der kan læses om antallet af gennemførte tilsynsbesøg, karakteren af de udstedte sanktioner samt en opgørelse af antallet af henvendelser om bekymrende forhold. Årsrapporten indeholder desuden et overblik over aktindsigtsanmodninger i 2016 samt Ankestyrelsens afgørelser vedrørende klager over Socialtilsyn Hovedstadens afgørelser. Endelig gennemgås resultatet af Socialtilsyn Hovedstadens tilfredshedsundersøgelser for 2016. Udover den overordnede analyse af den generelle kvalitet, vælger Socialtilsyn Hovedstaden hvert år også kvalitetsområder, som der sættes særlig fokus på. I 2016 har nedenstående områder været udvalgt:

1)    Botilbud med brede målgrupper

2)    Plejefamiliernes samarbejde med plejebarnets biologiske familie

3)    Analyse af nye plejefamilier 2016

Årsrapporten samt resume af årsrapporten er vedhæftet.

Aktivitetsoversigt 2. halvår 2017: Udvalget skal drøfte aktivitetsoversigten for andet halvår af 2017 og komme med forslag hertil.

Ishøj Kommune har fået tilsagn om kr. 2.185.401 kroner fra Sundheds- og Ældreministeriet til at renovere de lokale køkkener på de otte afdelinger på Kærbo. Der vil være tale om et løft af de eksisterende forhold med nyt inventar (ovne, frysere, køleskabe) som dermed kvalificerer madlavningen. Her er der ikke nogen egenfinansiering.

Status på 225-timers regel, kontanthjælpsloft, integrationsydelse og udsættelser for maj måned er vedhæftet.

Beslutning

Vedr. aktivitetsoversigten: I august er tema "sund aldring" samt proces for de 6 hovedpolitikker, jf. Ishøjblomsten. I oktober sættes staus på gruppevejledning og misbrug på. Til december er der uddeling af § 18 midler. Bilaget skal tilrettes herefter.

Bilag

Resume

Det fremgår af økonomiregulativet, at der skal foretages 2 budgetopfølgninger om året, som fremlægges politisk.

Sagsfremstilling

Der er foretaget 1. budgetopfølgning 2017, som overordnet for Ishøj Kommune viser en forventet mindreudgift på 3,5 mio.kr.

Der er forventes mindreudgifter indenfor servicerammen på 0,3 mio.kr., mens der udenfor servicerammen forventes mindreudgifter på 4,1 mio.kr. På anlægssiden forventes der merudgifter på 2,5 mio.kr., mens der på finansieringssiden er forventning om mindreugifter på 1,6 mio.kr.

Specifikt under Social- og Sundhedsudvalget forventes der samlet 1,5 mio.kr. i merudgifter. Beløbene kan opgøres til 3,6 mio.kr. i merudgifter indenfor servicerammen og 2,2 mio.kr. i mindreudgifter udenfor servicerammen.


Der er udarbejdet notat af 6. juni 2017 (bilag A), som mere detaljeret beskriver den samlede budgetopfølgning. Bilag B viser den samlede oversigt i beløb over budgetopfølgningen pr. 6. juni 2017.

Indstilling

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget indstiller

- at budgetopfølgningen tiltrædes

- at der gives bevilling indenfor fagudvalgets område i henhold til oversigtsskemaet

Beslutning

Tiltrædes som anført.

Venstre ønsker, at budgetopfølgningen på socialområdet bliver omdelt, så man kan få tal på de enkelte områder og således følge udviklingen.

Bilag

Sagsfremstilling

På Social- og Sundhedsudvalgets møde i maj blev der drøftet mulige områder for besparelser i forbindelse med budget 2018. På mødet i juni foretages en opsamling af mulige forslag.

Indstilling

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget drøfter
mulige besparelsesforslag for budget 2018.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget ønsker, at administrationen arbejder videre med beregninger på følgende områder:

1. Justering af rådighedsbeløb for pensionister med gradvis aftrapning over fire år.

2. Klippekortsordningen tilpasses.

3. Hjemtagelser fra botilbud

4. Hjemtagelser fra misbrugsområdet

Resume

Tandplejen i Ishøj Kommune ønsker at igangsætte et pilotprojekt om tandsundhed målrettet udsatte og sårbare familier. Projektbeskrivelsen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Tandplejen i Ishøj Kommune ønsker at igangsætte et treårigt pilotprojekt om tandsundhed for udsatte og sårbare familier. Formålet med projektet er at få kontakt til udsatte forældre som den primære målgruppe for derigennem at hjælpe forældrene til at mestre egen tandsundhed, så de dermed også bedre er i stand til at varetage deres børns tandsundhed.

Målgruppen for pilotprojektet er 25 udsatte børn i alderen 3-15 år med ringe tandsundhed samt børnenes forældre, som har uhensigtsmæssige tandplejevaner og en ringe tandsundhed, og som er ude af stand til, af fysiske eller psykiske årsager, at bruge voksentandplejesystemet i privat tandlægepraksis. I pilotprojektet gennemføres restaurerende tandbehandling af både børn og forældre. Derudover arbejdes der med at lære barnets forældre at tage vare på egen og barnets mundhygiejne og tandsundhed, så der igennem forældrenes motivation og holdning til gode tandplejevaner sker en bedring af barnets tandplejevaner og tandsundhed.

Indsatsen i pilotprojektet er tænkt som en helhedsindsats, hvorfor der samarbejdes tæt med Center for Børn og Forebyggelse, Borgerservice og Jobcenteret. Indsatsen skal således understøtte samspillet mellem de forskellige instanser i Ishøj Kommune, så der arbejdes ud fra et helhedssyn til gavn for borgerne i målgruppen.

I projektperioden foreslås det, at der ikke opkræves egenbetaling for de forældre, der deltager i pilotprojektet (kr. 510 årligt for forældre, der tilknyttes omsorgstandplejen og kr. 1895 årligt for forældre, der tilknyttes specialtandplejen).

Projektet løber fra 1. oktober 2017 til 30. september 2020. Udgifter til projektet holdes inden for den eksisterende økonomiske ramme for tandplejen.

Vedhæftet er projektbeskrivelse for pilotprojektet.

Indstilling

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkender
projektbeskrivelsen for pilotprojekt om tandsundhed for udsatte og sårbare familier.

Beslutning

Tiltrådt. Der ønskes i den forbindelse en oversigt over afslag på § 82 tandbehandling fra 2016 og til nu samt antal visiterede til special- og omsorgstandpleje for samme periode. Administrationen sender oversigten til udvalget med udgangen af juni 2017.

Økonomi

Projektet holdes inden for den eksisterende ramme for tandplejen.

Bilag

Resume

Administrationen har lavet en kortlægning, der viser, at der vil være flere synergieffekter ved at samlokalisere indsatser på tværs af Center for Socialservices område. Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til drøftelse.

Sagsfremstilling

Administrationen har lavet en kortlægning, der viser, at der vil være flere synergieffekter ved at sammentænke indsatser på tværs af Center for Socialservices område. Derfor foreslår administrationen, at tilbuddene Pitstop, Ung På Vej (UPV), MentorIshøj og dele af socialpsykiatrien forankres på samme matrikel i Ishøj Kommune.

Erfaringer fra bl.a. Ung På Vej viser, at det, at man samler flere fagligheder under samme tag omkring borgeren giver positive resultater og skaber en helhed for borgeren. Fordelene ved at samlokalisere nuværende mindre tilbud rundt om i kommunen ét sted er desuden, at der vil være større sammenhæng og kontinuitet i indsatserne målrettet borgerne, at der vil være faglig synergi medarbejderne imellem samt at der vil være mulighed for borgerne at drage nytte af forskellige indsatser på samme beliggenhed. 

Såfremt man fra politisk side ønsker at prioritere en samlokalisering af eksisterende tilbud under Center for Socialservice, skal der findes en egnet bygning/lokation hertil. Det er her vigtigt at understrege, at bygningen skal kunne rumme mange samtidige indsatser, hvormed der er behov for en bygning, der indeholder mange kvadratmeter.

Notat om synergi ved sammentænkning af indsatser for udsatte borgere er vedhæftet.

Indstilling

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget drøfter
muligheden for samlokalisering af indsatser under Center for Socialservice samt drøfter mulige lokationer i Ishøj Kommune.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget vedtog, at administrationen arbejder videre med at finde egnet lokation.

Venstre kan ikke tilslutte sig at benytte lokation på Ishøj Søvej 1 til formålet.

Bilag

Resume

Der er beboere på kommunes plejecentre med betydelige udfordringer udover somatik, hvis adfærd er svær at rumme på et alment plejecenter. Social- og Sundhedsudvalget skal drøfte forskellige scenarier til, hvordan disse borgeres behov imødekommes bedst muligt og udstikke retningslinjerne for administrationens videre arbejde.

Sagsfremstilling

Der er beboere på Ishøj kommunes plejecentre, der har et betydeligt behov for somatisk pleje, men som samtidig har behov for særlig/specialiseret støtte. Disse borgers adfærd kan være svære at rumme på et alment plejecenter idet de f.eks. kan være sindslidende, aktivt misbrugende, senhjerneskadede eller udviklingshæmmede

Aktuelt giver et par beboere på Kærbo store udfordringer for plejecentret.

Gruppen af beboere på plejecentre, der har behov ud over somatisk pleje, befinder sig organisatorisk i gråzonen mellem Ældre og Rehabilitering og Center for Socialservice. Der er derfor brug for at finde en løsning på, hvordan disse borgeres behov imødekommes bedst muligt samt i forlængelse heraf, hvorledes opgaven fremadrettet løses bedst muligt, således at organisationens samlede kompetencer kommer i spil til gavn for borgeren

 Der er flere muligheder i forhold til en placering af beboere på plejecentre med udfordringer ud over somatisk pleje.

  1. Beboerne bliver boende på Kærbo, men de tilbydes derudover socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85. Dette kan ske via et formelt samarbejde mellem Ældre og Rehabilitering og Center for Socialservice. Der har tidligere i forhold til konkrete beboere været et etableret et sådant samarbejde.
  2. Beboerne bliver boende på Kærbo. Der kan etableres en skærmet enhed til disse beboere med specialuddannet personale. Dog vurderer Ældre og Rehabilitering, at det ikke umiddelbart er en mulighed, da det vil optage en hel afdeling med min. 10 pladser, hvilket skønnes at være betydeligt større end behovet på såvel kort som langt sigt.
  3. Beboerne flytter fra Kærbo til botilbud efter servicelovens § 108. Disse borgere har herefter også krav på et dagtilbud efter § 104. Sagerne overgår fra Ældre og Rehabilitering til Center for Socialservice

 Der skal endvidere ses på andre mulige boligformer. I forhold til en enkelt af de konkrete borgere, så er det en mulighed, at borgeren tilbydes en af kommunens kommende hjemløseboliger.

 En plejecenterplads i Ældre og Rehabilitering er generelt billigere end et botilbud i Center for Socialservice. Derfor forventes scenarie 1 at være den billigste løsning og scenarie 3 den dyreste.

Indstilling

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget drøfte
r de skitserede scenarier samt beslutter, hvilken af disse administrationen skal arbejde videre med.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget vælger aktuelt scenarie 1, således at borgerens situation afhjælpes. Administrationen arbejder videre med at afdække muligheden for at etablere en skærmet enhed på et af vores plejehjem (scenarie 2). Administrationen genforelægger sagen til december 2017.

Bilag

Resume

Mandag d. 10. april 2017 behandlede Social- og Sundhedsudvalget et projektforslag, der har til formål at forebygge udviklingen af type 2-diabtes hos borgere i Ishøj Kommune.

På dette møde besluttede Social- og Sundhedsudvalget at godkende projektforslaget på forudsætning af, at målgruppen og succeskriterierne blev konkretiseret.

Sagsfremstilling

Derfor fremlægges her et revideret projektforslag, hvor beskrivelsen af målgruppen og indsatsens målparametre er konkretiseret.

Indstilling

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkender
det reviderede projektforslag.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Der er i henhold til Lov om Social Service § 18 afsat midler til foreninger og frivillige, der anmoder om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde. Midlerne kan søges to gange om året.


Sagsfremstilling

Der er i 2017 afsat kr. 341.280 til frivilligt socialt arbejde.

Der er indkommet følgende ansøgninger:

1. Næstehjælperne Ishøj

Gennem frivillige kræfter arbejder foreningen for at hjælpe familier, der er ramt af kontanthjælpsloftet eller på anden måde er i økonomisk nød. Næstehjælperne står for at facilitere indsamling og uddeling af diverse fornødenheder, blandt andet tøj, legetøj og mad. Derudover arbejder de for at lave julehjælp, der skal sikre, at børn af trængte familier får en julegave, de ønsker sig. Der er i skrivende stund cirka 60 frivillige tilknyttet Næstehjælperne, heriblandt flere frisører, en cykelsmed og administratorer, der i deres fritid stiller deres kompetencer til rådighed.

Der søges midler til kontorartikler, opbevaringskasser til mad og tøj, indretningsartikler og promoveringsmateriale.

Der ansøges om kr. 9.900.


Næstehjælperne Ishøj modtog kr. 13.750 i december 2016.


2. Brugerbestyrelsen Omsorgscentret Kærbo

Brugerbestyrelsen på Kærbo er en støtteforening, der gennem aktiviteter og synlighed vil fremme kendskabet til de muligheder, der er til rådighed på Kærbo. Derudover er det hensigten gennem aktiviteter at motivere og inspirere nuværende brugere til fortsat at komme på Kærbo. Dette arbejde gøres gennem forskellige workshops, temadage og åbent hus arrangementer.


Brugerbestyrelsen på Kærbo søger om midler til at afholde disse arrangementer, mere bestemt en skovtur, hvor udgifter til bus med lift er høje. Derudover søges der om midler til en ny maskine til smykkeproduktion og til opstart af nye hold, afholdelse af mindre arrangementer og til at genopfriske Biksen, som er en lille genbrugsbutik.


Der ansøges om kr. 60.000.


Brugerbestyrelsen Omsorgscentret Kærbo modtog kr. 25.000 i december 2016.


3. Legetøjskælderen - dukkehuse og legetøj til udsatte børn

Anne-Grethe Madsen søger om midler til sit frivillige projekt, der arbejder for at skaffe og istandsætte dukkehuse og legetøj til børn af familier, der ikke selv har midlerne til at købe det. Anne-Grethe får doneret legetøjet, og målgruppen er børn i alderen 0-10 år, hvis familier ikke har råd til at købe legetøj til dem. Anne-Grethe samarbejder med Vores Ishøj, beboerhusene i Ishøj samt Næstehjælperne i Ishøj.


Midlerne skal primært gå til transport af legetøjet fra den landsdel, det befinder sig i. Der er desuden udgifter forbundet med anskaffelsen af manglende dele til det brugte legetøj.


Der ansøges om kr. 5.000.


Legetøjskælderen - dukkehuse og legetøj til udsatte børn modtog kr. 3.000 i december 2016


4. Førtidspensionisterne i Ishøj

Førtidspensionisterne i Ishøj er et netværk for folk, der har til formål at give førtidspensionister i Ishøj mulighed for at være en del af et socialt netværk. Dette skaber livskvalitet og forebygger ensomhed blandt denne gruppe borgere, ved at de oplever, at de også har noget at bidrage med til fællesskabet.

Der søges om midler til fællesarrangementer, transportudgifter og entré-betaling til fællesudflugter til f.eks. museer eller biografen for dem, der ikke har så mange midler.

Der ansøges om kr. 6.000.

Førtidspensionisterne i Ishøj modtog kr. 5.000 i december 2016.

5. Dansk Blindesamfund - Storkøbenhavn Syd

Blinde og svagtseende har behov for at mødes med ligesindede, da det er vanskeligt at deltage i det eksisterende foreningsliv. Der tilbydes forskellige aktiviteter og arrangementer, der både henvender sig til ældre og yngre medlemmer. Arrangementerne er med til at forebygge ensomhed blandt mennesker med synshandicap.

Der søges om midler til administration samt tilskud til hjælpere og arrangører af sommerferietur.

Der ansøges om kr. 15.000.


Dansk Blindesamfund - Storkøbenhavn Syd modtog kr. 3.000 i december 2016.

6. Dansecafé på Kærbo

Michael Brostrøm søger om midler til underholdningsarrangementer for beboerne på Kærbo. Arrangementerne laves i samarbejde med lederne af de forskellige afdelinger, således af de sørger for det praktiske med hensyn til beboerne, og Michael Brostrøm sørger for underholdningen. Underholdningen foregår på Kærbo og tilrettelægges således, at også de svagere borgere, der af fysiske eller psykiske årsager har vanskeligt ved at deltage i Kærbos andre aktiviteter, kan være med. Det forventes, at underholdningen vil bringe glæde og socialt samvær, der kan være med til at øge livskvaliteten. Da der vil være servering ved arrangementerne, giver det også mulighed for, at småtspisende får lyst til at nyde et måltid sammen med andre. Underholdningen vil primært blive udført af kunstnere, der har stillet sig gratis til rådighed i 1-1½ time. Dansecafé afholdes sidste tirsdag i hver måned fra kl. 14-15.30.

Der søges om midler til at dække de underholdende kunstneres transportomkostninger, lidt kaffe m.m. Enkelte kunstnere skal betales med et honorar, som afregnes på stedet.

Der ansøges om kr. 12.000.

Dansecafé på Kærbo modtog kr. 5.000 i december 2016.

7. Ældre Sagen lokalafdeling Ishøj

Ældre Sagen i Ishøj ønsker at videreføre og udbygge eksisterende ordninger for ældre og handicappede borgere i Ishøj. Gennem tilbuddet Besøgsvenner arbejder de for at besøge ældre og andre personer, der føler sig alene. Sammen gås der ture i nærområdet, der drikkes en kop kaffe eller andet, som borgeren har lyst til. Gennem tilbuddet Hospitalsvenner følger de borgere, som er alene og ønsker hjælp, til hospitalet i forbindelse med undersøgelser eller indlæggelser. Ældre Sagen håber på at få syv hospitalsvenner tilknyttet for at imødekomme behovet. I januar 2017 udvidede Ældre Sagen deres tilbud til også at omfatte Tryghedsopkald. Gennem dette tilbud skal frivillige hver morgen ringe til de personer, der ønsker det. Alle tre tilbud skal være med til at skabe en bedre og mere tryg hverdag for borgere i Ishøj.

Der søges om midler til at få dækket udgifter i forbindelse med transport, afholdelse af diverse arrangementer, kontorartikler, porto samt telefonopkald.

Der ansøges om kr. 24.537.


Ældre Sagen lokalafdeling Ishøj modtog kr. 10.000 i december 2016.


8. Frivilliggruppen på Kærbo


Frivilliggruppen er uafhængige af brugerbestyrelsen på Kærbo. Gruppen ønsker at afholde månedlige arrangementer for beboere, pårørende, besøgsvenner og hjælpere på Omsorgscenteret Kærbo, som skal styrke det sociale miljø. Arrangementerne dækker over forskellige former for underholdning så som banko, musik, sang, dans, konkurrencer mm. Det forventes at 30-60 personer vil deltage i arrangementerne.


Der søges om midler til bl.a. kaffe/the og kage til arrangementerne, præmier ved banko og konkurrencer samt betaling af musikere.


Der søges om kr. 12.000 kr.


Frivilliggruppen på Kærbo modtog kr. 10.000 i december 2016.


Ansøgninger fra foreninger uden for Ishøj Kommune:


  • Næstved Døveforening
  • Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade - LMS
  • Krigsveteran Landsholdet
  • FitforKids

Indstilling

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget beslutter
at tildele:

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget har besluttet at tildele:

- Næstehjælperne: kr. 9.900

- Brugerbestyrelsen Omsorgscentret Kærbo: kr. 40.000

- Legetøjskælderen: kr. 5.000

- Førtidspensionisterne i Ishøj: kr. 6.000

- Dansk Blindesamfund: kr. 5.000

- Dansecafé på Kærbo: kr. 10.000

- Ældre Sagen: kr. 24.537

- Frivilliggruppen Kærbo: kr. 10.000

Sagen sendes til Byrådet.

Resume

Ishøj Kommune medfinansierer en andel af udgifterne til behandling af kommunens borgere i sygehusvæsenet og i praksissektoren. Generelt betaler kommunen en procentdel af behandlingens pris inden for rammerne af et medfinansieringsloft og med virkning fra 2018 indtræder en ny aldersdifferentieret afregningsmodel. Ordningen betyder, at kommunen kommer til at betale en højere andel for de helt yngste borgere, 0-2 årige, samt de ældre borgere, 65+ årige. Nærværende notat har til hensigt at bidrage med viden, herunder at fremlægge en prognose for den kommunale medfinansiering for 2018 - 2024, samt demonstrere den økonomiske betydning af den nye afregningsmodel.

Sagsfremstilling

Den totale kommunale medfinansiering på sundhedsområdet for 2016 er opgjort til 89 mio. kr. Det skal dog bemærkes, at der i forbindelse med ibrugtagningen af sundhedsplatformen er opstået udfordringer med korrekt indberetninger fra hospitalerne, hvorfor der forsat kan ske en efterregulering. Region Hovedstaden har fået indtil 10. juni 2017 til at indberette for Rigshospitalet samt Herlev og Gentofte Hospital. Alle data fra øvrige hospitaler er indberettet på nuværende tidspunkt. I 2015 blev det totale kommunale medfinansieringsbidrag opgjort til 91.6 mio. kr. Det vil sige, et mindre forbrug i 2016 i omregningen af 2.6 mio. kr.

Den økonomiske konsekvens af indføringen af den aldersdifferentierede afregningsmodel for kommunal medfinansiering vil betyde, at der i kommuner med forholdsvis mange småbørn og ældre vil være højere udgifter til kommunal medfinansiering og i kommuner med forholdsvis få småbørn og ældre være lavere udgifter til kommunal medfinansiering. Samlet set forventes det, at den kommunale medfinansiering på landsplan vil forblive konstant med indføringen af den nye afregningsmodel. Både vores egne beregninger samt beregninger fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at den nye ordning isoleret set vil betyde lavere udgifter til kommunal medfinansiering for Ishøj Kommune. Når prognosen alligevel viser en forventede stigning i udgifterne, skyldes det i høj grad forventningerne til befolkningstilvæksten. Hvor der særligt forventes en stigning i tilvæksten af 0-2 årige samt de 80+ årige.

Den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering på sundhedsområdet er et stort og komplekst område, og kommunen har begrænset indflydelse på størrelsen af den. Det er lovgivningen, regionerne, sygehusene, de praktiserende læger mv. der afgør henholdsvis finansieringsmodel, registreringspraksis, hvem der behandles, ændringer i behandlingstilbud og hvornår patienterne er færdigbehandlede, og dermed har den afgørende indflydelse på den kommunale medfinansiering. I hvilken grad vi som kommune kan påvirke udgifterne kræver forsat analyse på området. Generelt har det betydning, at vi tilbyder målrettede sundhedstilbud, der modsvarer kommunes specifikke sundhedsudfordringer. Ligesom det har betydning, at vi understøtter borgernes mulighed for et sundt hverdagsliv, således at vi på den lange bane forebygger sygdom og mistrivsel i at opstå.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager notatet `Den kommunale medfinansiering - prognose´ til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Stadig mere international forskning viser, at en målrettet anvendelse af kunst- og kulturaktiviteter i et sundhedsfremmende regi kan bidrage til forbedring af både den mentale og den fysiske sundhed hos patienter og borgere. På baggrund af en generel stigende fokus på ”Kultur og Sundhedsfremme”, ønsker vi i Kultur og Fritidscenteret at give et bud på et kommende indsatsområde på dette felt i Ishøj kommune. Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Ishøj Kulturpakke-ordning for ældre er kulturelle og kreative forløb og aktiviteter for målgruppen, og bygger videre på erfaringen fra Ishøj Kulturpakker for børn.

Primært formål :
·        At forbedre den mentale sundhed for udvalgte grupper på kommunens plejecentre

Sekundære formål:
·         At sætte faglig fokus på ”kultur og sundhedsfremme” som begreb
·         At udvikle innovative tværsektorielle processer og samarbejder i Ishøj Kommune
·         At kulturinstitutionerne udvikler tilbud til nye målgrupper (publikumsudvikling), og bidrager som aktiv samfundsaktør

Målgruppe
Den primære målgruppe for Kulturpakken, er ældre på kommunens plejecentre Kærbo og Thorsbo, som ikke selv kan opsøge kommunens kulturtilbud, dvs. ældre som mangler ressourcer, netværk og mobilitet. I pilotprojektet vil vi fokusere på to grupper:
·         Ældre med demens
·         Ensomme ældre
Alle deltagere udvælges i tæt dialog med personalet på plejecentrene, og eventuelt via forebyggende hjemmebesøg fra Center for Ældre & rehabilitering.

Aktiviteter
Indholdet i Kulturpakken for ældre skal være en blanding af lokale og eksterne kulturinstitutioner, samt mødet med både formidlere og professionelle kunstnere. Alle forløb er involverende og med de ældre som deltagere, naturligvis med udgangspunkt i deres forudsætninger og evner. Forud for forløbet er plejepersonalet på et forberedende kursus, så de er godt rustet til at støtte op om deltagelsen, men også er klædt på til at følge op og arbejde videre med tematikkerne efterfølgende.

IndstillingForslag til beslutning: 19. juni 2017, pkt. 33:

Kultur- og Fritidsudvalget vedtager, at der bevilges ….


Social- og Sundhedsudvalget drøfter og godkender sagen.

 

Beslutning

Tiltrådt. Når sagen er godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget sendes den til Seniorrådet.

Venstre kan dog ikke tilslutte sig indstillingen. Venstres holdning til projektet er positiv, men projektet har en karakter som gør, at det bør være en del af budget 2018.

Økonomi

Jf. vedlagte budget med tidsplan vil den samlede udgift for pilotprojektet være 151.000, som fordeler sig på 92.000 i efteråret 2017 og 59.000 i foråret 2018.
Se vedhæftede oplæg til budget af 020517.
Midlerne findes inden for den eksisterende ramme.

Bilag

Resume

Der fremlægges klagesager for maj 2017 på Social- og Sundhedsudvalgets områder. Klagesagerne forelægges til orientering.

Sagsfremstilling

Enkeltydelser: 1
Sygedagpenge: 2
Førtidspension: 1

Ældre og Rehabilitering: 0

Indstilling

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget tager
klagersager til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutning

Der var intet til evt.