Referat
Social- og Sundhedsudvalget onsdag den 12. august 2020 kl. 17:00

Rådhuset, mødelokale Tårnbjerget

Resume

På baggrund af den besluttede disponeringsplan for Brohusets etape 1 er der i dialog med brugerne udarbejdet en opdateret disponeringsplan, som indeholder forslag til endelig indretning af Forenings- og Netværksområdet med tilhørende fællesarealer. Derudover beskrives forslag til den fremtidige anvendelse af kantinearealet og etableringen af en ”brobygger” funktion i Brohuset. Centerchef Inge Sørensen, Center for Ejendomme, og Kristina Sia Andersen udviklingskonsulent, Center for Kultur og Fritid deltager og fremlægger punktet.

 

Sagsfremstilling

Dette punkt fremlægges som enslydende dagsordenspunkt for Kultur- og Fritidsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Disponeringsplanen for de 4 etaper i ombygningen af Brohuset blev godkendt af Ishøj Byråd d. 24/6-2019. På byrådsmødet d. 7/4-20 blev der givet anlægsbevilling til etape 1 til Forenings- og netværksområdet i stueplan, og d. 2/6-20 besluttede byrådet at udvide etape 1 med sundhedsfunktioner på 1. sal. Hele Brohusprojektet blev drøftet på byrådsseminar d. 17/6-20.

Byrådet har besluttet, at brugerne inddrages etapevis i den endelige indretning med udgangspunkt i disponeringsplanen. For etape1 er brugerne inddraget i foråret 2020, og der er udarbejdet forslag til opdateret disponeringsplan for etape 1.  Dialogen har handlet om, hvordan de nye faciliteter kommer til at fungere i praksis samt indretning af køkken- og fællesområder.

De nuværende brugere af Foreningslokalerne på Vejlebrovej 45B og Seniorlokalerne på Vejlebrovej 105 er blevet hørt. Derudover er repræsentanter for de kommende kommunale funktioner i Brohuset blevet hørt.

Som en del af renoveringen i etape 1 indgår det nuværende kantineområde. Der lægges op til, at der etableres et fælleskøkken og et anretterkøkken. Dialogen med brugerne har vist, at fælleskøkkenet i Brohuset kan have mange forskellige brugere, fx botræning og undervisning i sunde madvaner eller aktiviteter i de sociale foreninger og netværk. Køkkenfaciliteterne kan ikke bookes til kommercielle aktiviteter eller åbne arrangementer, som er offentligt tilgængelige eller minder om café-drift. Fælleskøkkenet kan bookes på samme måde som booking af et foreningslokale. Anretterkøkkenet er primært tiltænkt forenings- og netværksområdet og kræver ikke booking.

På baggrund af brugernes ønsker indrettes et fælles og fleksibelt opholdsområde foran køkkenet. Fællesområderne giver plads og rammer til at være sammen på tværs i Brohuset og understøtter visionen om at skabe grobund for øget sundhed, trivsel og livskvalitet for borgerne.

For at bygge bro mellem brugerne i Brohuset foreslås det, at der bliver etableret en ”Brobyggerfunktion”. Brobyggeren har sin daglige gang i Brohuset og skal fungere som kontaktperson og ”fødselshjælper” for nye fælles aktiviteter. Brobyggeren skal hjælpe til med at brugerne lærer hinanden at kende og grundlægge nye relationer og samarbejder. Brobyggeren kan fx i samarbejde med de kommunale funktioner og foreninger arrangere temaoplæg/arrangementer om kultur og sundhed, frivillighed, bevægelse, sunde madvaner mv.

Derudover vil en brobygger spille en stor rolle i dialogen med brugerne, som er en løbende opgave i de næste år, herunder udvikling af fælles spilleregler for brugen af de nye fællesarealer. Derfor er det oplagt, at Brobyggerfunktionen etableres samtidig med fællesområderne og fælleskøkkenet.

 

Indstilling

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget indstiller
, at

-          Etape 1 i stueplan indrettes som anført i den opdaterede disponeringsplan og køkkennotat

-          Der etableres en brobyggerfunktion i Brohuset for en 3-årig periode, med ansættelse fra 1. januar 2021. Finansiering på 600.000 kr. hertil forslås afklaret i budgetprocessen for budget 2021.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget indstiller at godkende etape 1 som anført. Social- og Sundhedsudvalget ønsker, at funktionen som brobygger uddybes således, at synergier og mål for funktionen tydeliggøres nærmere. Pia Beckmann Skourup, V, afventer stillingtagen til funktionen brobygger indtil funktionen er beskrevet. Social og Sundhedsudvalget ønsker, at der indarbejdes tilgængelighed i indretningen både i stuen og 1. sal, samt teleslynge i festsalen.

Økonomi

Finansieringen af renoveringen af den eksisterende kantine til det nye fælleskøkken, anretterkøkken og opholdsområde indgår i projektets samlede økonomi i etape 1 (dog ikke finansiering af løst inventar).

Brobyggeren er en ny funktion, hvor der skal findes finansiering udenfor anlægsudgifterne til Brohuset. Udgiften skønnes til et årsværk på ca. 600.000 kr. Stillingen foreslås etableret som tidsbegrænset på 3 år, hvorefter den evalueres.

 

Bilag

Resume

Godkendelsespunkt

Ishøj Kommune ønsker at optimere indsatsen inden for det socialpsykiatriske område, hvorfor der ønskes en uvildig analyse af området. BDO har afgivet tilbud på analyse, og tilbuddet forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

BDO har afgivet tilbud på analyse til afdækning af funktioner af tilbud i Det Gule Hus, samt borgernes tilfredshed og forventninger til tilbud (se bilag). Opgaven er desuden, på baggrund af undersøgelsen, at BDO fremkommer med anbefalinger til fremtidige tilbud.
Følgende elementer vil indgå i undersøgelsen:

 • Brugerperspektivet (afdækkes på baggrund af anonymiserede interviews)
  - Hvordan oplever borgerne tilbud i Det Gule Hus i dag?
  - Hvordan er borgernes oplevelse af indflydelse og inddragelse?
  - Hvad ønsker borgerne, at tilbud skal bidrage med?
 • Medarbejderperspektivet (Både medarbejdere med særlig tilknytning og øvrige medarbejdere der anvender Det Gule Hus)
  - Hvorledes er tilbuddet organiseret?
  - Er der klarhed om kerneopgaverne?
  - Hvorledes arbejdes med borgerindragelse?
 • Ledelsesperspektivet
  - Hvordan fungerer tilbuddet i et drifts- og organisatorisk perspektiv?
  - De fysiske rammer
 • Målgruppeperspektivet
  - Hvordan fungerer de forskellige målgrupper i tilbuddet?
  - Er der en synergieffekt?
  - Hvordan fungerer frivillighedsindsatsen?
 • Aktivitetsperspektivet
  - Hvilke tilbud er der i dag?
  - Er det de relevante tilbud, og rammer de målgrupperne?

 

Analysens mål og succeskriterier

Det er målet, at undersøgelsen skaber en god belysning af forholdende på tilbuddet både i et organisatorisk- og et brugerperspektiv, og på denne baggrund fremkommer med anbefalinger til kommende indsatser og funktioner. Der er fokus på involvering af ledere, medarbejdere og i særdeleshed brugere i undersøgelsen.

 

Ved godkendelse af tilbuddet udarbejder BDO en konsulentaftale og en databehandleraftale.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender tilbud på analyse fra BDO.

Beslutning

Tiltrådt. Sagen sendes til Udsatterådet samt Handicaprådet til orientering.

Økonomi

Den samlede pris for opgaveløsningen er kr. 270.900. ekskl. moms og inkl. kørsel.

Finansieringen tages indenfor eksisterende budgetramme, konto 5.

Bilag

Resume

Godkendelsespunkt

Administrationen har udført en analyse på pleje- og omsorgsområdet i Ishøj Kommune, og ønsker at gennemføre et lignende eftersyn af det voksenspecialiserede socialområde og af vejlederteamet samt myndighed (se bilag for kommissorium samt tidsplan).

Sagsfremstilling

Administrationen oplever et stigende udgiftspres på det specialiserede socialområde. Udgiftspresset er blandt andet opstået ved, at stadig flere mennesker visiteres til sociale ydelser som følge af et stigende antal borgere med psykiske udfordringer og/eller diagnoser.
Derfor ønsker administrationen at skabe transparens og omsættelig ledelsesinformation til styring af ressourcer/udgifter på det voksenspecialiserede socialområde, ved at analysere tilbud i udbudsviften under § 85, § 82a og § 82b og at efterse vejlederteamets brug af metoder til at sikre borgerens progression, samt at undersøge kvaliteten af visitationen.
Administrationen ønsker tillige at styrke en fælles faglighed i myndigheden, der sikrer, at sagsbehandlerne har et ensartet og stærkt metodisk grundlag for tildeling og opfølgning af kommunens tilbud til borgeren.
På denne baggrund ønsker administrationen at påbegynde en transformation til at ruste Ishøj Kommune mod et voksende udgiftspres og kommende udfordringer på det voksenspecialiserede socialområde.

Analysens formål er følgende:

 • At sikre borgerens progression
 • At sikre brug af systematiske metoder i tilgange til borgeren
 • At skabe transparens på området
 • At analysere fremadrettede behov på det voksenspecialiserede område
 • At sikre specialisering og kvalitet
 • At sikre økonomisk bæredygtighed og ressourceoptimering

 

Følgende parametre skal indgå i analysen:

 • Et eftersyn af udbuds/tilbudsviften under § 85
 • Oversigt over ydelser
 • Oversigt over tilbud
 • Målgruppebeskrivelse
 • En kapacitetsanalyse af det voksenspecialiserede socialområde herunder forholdet mellem antal af borgere og vejledere, ATA-tid, samt vejledernes forbrug af tid på kørsel.
 • Benchmark for sammenligning med andre vestegnskommuner
 • Analyse af kvaliteten i visitationen
 • Udvikling af brugbar og omsættelig ledelsesinformation/styringsredskaber
 • Udvikling af metoder
 • Afrapporteringer til Social- og Sundhedsudvalget

 

Projektet forløber i perioden august 2020 - september 2021 og fordeles over fem faser.

Social- og Sundhedsudvalget fremlægges en midtvejsevaluering i maj 2021 i forbindelse med budgetplanlægning 2022.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender Projekt analyse af det voksenspecialiserede socialområde myndighed/udfører handicap og psykiatri.

Beslutning

Tiltrådt. Sagen sendes til Udsatterådet samt Handicaprådet til orientering.

Bilag

Resume

Godkendelsespunkt

Social- og Sundhedsudvalget besluttede d. 14. august 2018, at administrationen skulle udarbejde en analyse af pleje- og omsorgsområdet i Ishøj Kommune med det formål at belyse serviceniveau og økonomistyring. På baggrund af arbejdet med analysen besluttede SSU den 9. september 2019, at der skulle arbejdes på en justering af tilbudsviften inden for madserviceordningen.

Sagsfremstilling

Benchmarking med fem øvrige vestegnskommuner viser, at Ishøj Kommune tilbyder en bredere tilbudsvifte inden for madservice end de øvrige kommuner. På den baggrund foreslår administrationen, at valgmulighederne i madserviceordningen reduceres, så Ishøj Kommunes tilbudsvifte matcher de tilbud, der tilbydes i de øvrige vestegnskommuner. Derudover vil en reducering af tilbudsviften betyde mindre madspild samt frigive ressourcer til at højne madkvaliteten generelt. Reduktion af antallet af hovedretter vil medføre en udgiftsreduktion på ca. 150.000 kr., som hermed kan bruges på at højne kvaliteten. Herudover er der udarbejdet en sammenligning af de nuværende madservicepriser med udvalgte Vestegnskommuner.

Indstilling

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkender:

 • at der foretages en reduktion af antallet af hovedretter i madserviceordningen pr. 1. januar 2021.
 • at de samlede udgiftsreduktioner anvendes på at højne kvaliteten i madserviceordningen.

Beslutning

Tiltrådt. Social- og Sundhedsudvalget ønsker en status til dec. 2020. Sagen sendes til Seniorrådet til orientering.

Økonomi

Evt. besparelser vil blive brugt på at højne kvaliteten af maden.

Bilag

Resume

Godkendelsessag

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet d. 9.3. 2020 at sende Retningslinje for velfærdsteknologi 2020-2021 samt Handleplan for velfærdsteknologiske indsatser 2020-2021 (se evt. bilag) til høring i Seniorrådet, Udsatterådet samt Handicaprådet med høringsfrist d. 15. april. 

Sagsfremstilling

 • Udsatterådet havde følgende høringssvar: Udsatterådet støtter op om retningslinjerne for velfærdsteknologi, men vil gerne understrege, at det skal være muligt for borgeren selv at vælge.
 • Seniorrådet havde følgende høringssvar: Seniorrådets høringssvar er, at det er rigtig fint og lyder godt. Seniorrådet ønsker at blive orienteret løbende om hvordan det går og hvad status er. Seniorrådet ønsker der er fokus på at holde fast i de skrevne ord.
 • Handicaprådet havde følgende høringssvar: Handicaprådet tager orientering om retningslinje og handleplan til efterretning.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender endeligt Retningslinje for velfærdsteknologi 2020-2021 samt Handleplan for velfærdsteknologiske indsatser 2020-2021.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Godkendelsespunkt

Det er vurderes, at den aktuelle praksis i Ishøj Kommune, hvor dele af genoptræningsforløb bevilliges som voksenspecialundervisning, er unødvendig bureaukratisk, da den kræver sagsbehandling både i forhold til sundhedsloven § 140 og efter lov om specialundervisning for voksne. Da ydelser, som normalt bevilliges som specialundervisning til voksne, lovgivningsmæssigt kan sagsbehandles som en del af genoptræningsforløbet under sundhedsloven, er forslaget at flytte opgaven og tilhørende budget fra Center for Børn og Forebyggelse til Center for Voksne og Velfærd.

Sagsfremstilling

Det har været praksis i mange år i Ishøj Kommune, at synsfaglige opgaver, audio-/logopædiske opgaver og neuropsykologiske opgaver visiteres under bestemmelserne for voksenspecialundervisning. Denne praksis har også været gældende, når det handler om genoptræning af borgere, som udskrives med en genoptræningsplan (GOP). Det har betydet, at der foruden sagsbehandling i forhold til bestemmelserne om § 140 ofte samtidigt har pågået en sagsbehandling i forhold til voksenspecialundervisning.
Det vurderes imidlertid, at alle typer af fagligheder, som er nødvendige i forbindelse med genoptræning, kan sagsbehandles og besluttes under sundhedslovgivningens § 140 vedr. genoptræning. Det betyder, at det ikke er nødvendigt, at visse fagspecifikke ydelser visiteres som en ydelse under voksenspecialundervisning, som hidtil har været praksis i Ishøj Kommune.
Den nuværende samarbejdsform kræver unødvendigt mange sagsbehandlere, som alle skal indhente alle nødvendige oplysninger i sagen og afgøre sagen under to forskellige bestemmelser, hvilket forlænger sagsbehandlingstiden. Det skaber ekstra arbejdsgange, og det kræver en ekstra tværfaglig dialog for at sikre en fælles plan for borgeren. Det vurderes derfor, at der aktuelt er for meget parallel visitation og administration og for meget koordinering for at sikre en helhedsplan for hjerneskadede borgere.
Der afholdes et evalueringsmøde i juni 2021 mellem relevante fagpersoner og ledere i Center for Voksne og Velfærd og Center for Børn og Forebyggelse. Formålet med dette møde er at sikre, at ændringen lever op til de faglige og administrative forventninger. Resultatet af evalueringen fremlægges Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget til orientering.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at opgaver og budget for specialundervisning til voksne, når det handler om borgere med en genoptræningsplan, overføres fra Center for Børn og Forebyggelse til Center for Voksne og Velfærd.

Beslutning

Tiltrådt. Sagen sendes til Handicaprådet til orientering.

Økonomi

Forslaget er således, at der nedskrives kr. 507.600 (2020-niveau) fra budget til voksenspecialundervisning i Center for Børn og Forebyggelse, mens budgettet for genoptræning i Center for Voksne og Velfærd opskrives med det tilsvarende beløb. Forslaget er endvidere, at der afgives et budget i Center for Børn og Forebyggelse til administration på kr. 62.400, som overføres til Center for Voksne og Velfærd.

Lovgrundlag

Forslaget vedr. Sundhedslovgivningen § 140 (genoptræning) samt Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne.

Bilag

Resume

Beslutningspunkt:
Forslag fremsættes til, hvordan der kan tilføres flere plejeboliger til kommunen uden at bygge nyt plejecenter. Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse og sendes efterfølgene til godkendelse i Økonomi- og Planudvalget og Byrådet samt til orientering i Seniorrådet.  

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune oplever et stadigt stigende behov for plejeboliger til ældre borgere med omfattende pleje- og omsorgsbehov. På Byrådsseminaret d. 18. juni 2020 blev præsenteret muligheder for at tilføre flere plejeboliger til Ishøj Kommune. På baggrund heraf ønskede Byrådet at gå videre med følgende tre muligheder:

 • Ældreboligerne på Kærbo og Torsbo omlægges til plejeboliger i takt med, at boligerne bliver ledige.
 • Træningscentret på Kærbo omlægges til plejeboliger, når der er etableret en ny træningssal i Brohuset.
 • Der udarbejdes en analyse af årsager til, at nogle ældreboliger, særligt i Åparken, er svære at udleje.

I det vedhæftede notat samt bilag uddybes mulighederne for omlægning af Torsbos og Kærbos ældreboliger til plejeboliger samt omdannelse af træningscentret på Kærbo til plejeboliger. Der er udarbejdet et særskilt kommissorium for undersøgelse af udlejningsproblematikken i Åparken. Kommissoriet er ligeledes vedhæftet.

Omlægning af ældreboliger samt ombygning af træningscentret på Kærbo:
Det kræver få ændringer af ældreboligerne på Kærbo og Torsbo, før de er egnede som plejeboliger. Der skal blandt andet etableres kaldeanlæg samt liftsystem. På Torsbo skal der desuden etableres en forbindelse mellem de nuværende ældreboliger og plejehjemsdelen, så de kommende plejeboliger bliver en integreret del af plejehjemmet. Administrationen vil undersøge forskellige scenarier for, hvordan der kan etableres en forbindelse. Scenarierne vil blive forelagt Social- og Sundhedsudvalget i løbet af efteråret 2020.

For begge plejehjem betyder det, at vakante ældreboliger fremadrettet ikke udlejes som ældreboliger, men løbende konverteres til plejeboliger, når der er ledige boliger.

I forbindelse med køb af Brohuset etableres et nyt og større træningscenter i regi af Brohuset. Derved kan træningscentret på Kærbo ombygges til 5 nye plejeboliger.

I alt er det muligt på sigt at tilføre 44 plejeboliger til Ishøj Kommune ved at implementere de oplistede tiltag.

Tidsperspektiv
Den gradvise omlægning af vakante ældreboliger forventes at blive en proces, som strækker sig over en årrække, da boligerne kun bliver ledige ved naturlig afgang eller fraflytning. Hvad angår ombygning af træningscentret på Kærbo, forventes dette at ske i 2022 med indflytning i plejeboligerne primo 2023.

Personaleforhold:
Der vil på sigt være behov for at opnormere på personalesiden, da plejeboligbeboere har et stort plejebehov, som ikke kan rummes med den nuværende personalenormering. Det faktiske behov afhænger af, hvor hurtigt ældreboligerne omdannes til plejeboliger. Ligeledes vil der være behov for en opnormering, når der er etableret 5 nye plejeboliger i det nuværende træningscenter på Kærbo.

Vedhæftet er notat om forslag til udmøntning af strategiske pejlemærker inden for ældeområdet samt bilag 1 "plejeboligbehovet i Ishøj Kommune" samt bilag 2 "kommissorium vedrørende tomgangslejligheder i Åparken". Endvidere er vedhæftet slides fra Byrådsseminaret d. 18. juni 2020.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at der træffes principbeslutning om:

 • At ældreboliger på Kærbo og Torsbo omdannes til plejeboliger, efterhånden som boligerne bliver ledige, og at der derfor fremadrettet ikke udlejes ældreboliger på Torsbo og Kærbo
 • At det undersøges, hvilke muligheder, der er, for at etablere en forbindelsesgang mellem de nuværende ældreboliger på Torsbo og plejehjemsdelen
 • At træningscentret på Kærbo omdannes til plejeboliger, når den nye træningssal i Brohuset står klar.
 • At der fremlægges en særskilt sag, hvad angår de økonomiske forhold vedrørende omlægning af ældreboliger til plejeboliger samt omdannelse af træningscentret på Kærbo
 • At der i et selvstændigt spor arbejdes med at afdække de faktiske forhold vedrørende udlejningsproblematikken særligt i Åparkens ældreboliger.
 • At der afsættes en årlig pulje på 800.000 kr. til omlægning af ældreboliger til plejeboliger i perioden 2021-2025, med mulig finansiering fra Økonomi- og Planudvalgets pulje.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget ønsker, at det understreges, at der bliver behov for personaleressourcer i takt med at ældreboligerne omlægges til plejeboliger. Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at sagen sendes til Byrådet. Sagen sendes i Seniorrådet til orientering.

Økonomi

Økonomisk overslag:
Der vil samlet set være udgifter på mellem 500.000 - 800.000 kr. til omlægning af nuværende ældreboliger på Kærbo og Torsbo, samt 6 millioner kr. til etablering af tre fællesrum på Kærbo. Derudover skal medregnes udgift til etablering af forbindelse mellem de nuværende ældreboliger på Torsbo og Torsbos plejehjemsdel.
Det foreslås, at der afsættes en årlig pulje på 800.000 kr.  i perioden 2021-2025 til istandsættelse og lettere ombygning af ældreboligerne. En mulighed kunne være, at puljen finansieres af Økonomi- og Planudvalgets pulje.
Hvad angår økonomi for ombygning af træningscentret på Kærbo, vil der blive fremlagt en særskilt sag herom på et senere tidspunkt.

Bilag

Resume

Efterretningspunkt
Socialtilsyn Hovedstaden har i april 2020 udarbejdet en tilsynsrapport for det socialpsykiatriske botilbud Kløverengen. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af et anmeldt driftsorienteret tilsyn på Kløverengen den 21. januar 2020, et opfølgende møde hos Socialtilsynet den 19. februar 2020 samt et høringssvar fra Kløverengen fra april 2020.

Ved tilsynet den 21. januar 2020 foretog Socialtilsyn Hovedstaden interviews med beboere, medarbejdere og ledelse.
Socialtilsynet har desuden foretaget en kvalitetssikring af godkendelsesbrevet for Kløverengen.

Sagsfremstilling

Socialtilsyn Hovedstaden konkluderer i tilsynsrapporten, at Kløverengen er godkendt i henhold til Lov om Socialtilsyn § 5.

Af tilsynsrapporten fremgår det desuden, at:

 • Kløverengen leverer en faglig, kompetent indsats, med et relevant og målrettet fokus på at inkludere borgerne i samfundslivet.
 • Borgerne støttes i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til arbejde og uddannelse, med udgangspunkt i den enkeltes situation og ønsker.
 • Borgerne giver generelt udtryk for, at de modtager en relevant indsats fra deres kontaktpersoner.
 • Kløverengen har et fokus på at styrke borgernes sociale kompetencer gennem deltagelse i beskæftigelse, sociale aktiviteter og fællesskaber.
 • Medarbejderne fremstår fagligt velfunderede og med de fornødne kompetencer og erfaringer til at varetage indsatsen overfor målgruppen.
 • Kløverengen har en fagligt kompetent ledelse, der er opmærksom på de udfordringer, tilbuddet har.

Opmærksomhedspunkter

 • Med udgangspunkt i de udførte interviews, opstiller Socialtilsynet et opmærksomhedspunkt for, at der på Kløverengen sættes et øget fokus på værdighed, etik og omgangsform i tilbuddet.
 • Socialtilsynet opstiller et opmærksomhedspunkt i forhold til nedbringelse af personalegennemstrømningen på Kløverengen, som vil blive fulgt op på ved kommende tilsyn.

Kløverengens bemærkninger til opmærksomhedspunkter

Kløverengens ledelse tager borgernes udtalelser til Socialtilsynet meget alvorligt, og vil følge op på dem med borgere og medarbejdere. Det skal således sikres, at alle medarbejdere arbejder efter Kløverengens faglige tilgang og værdigrundlag, der er baseret på værdighed, etik og en ligeværdig omgangsform. Ledelsen har desuden et løbende fokus på at understøtte en kultur baseret på få regler og mange faglige refleksioner og overvejelser.

Kløverengens ledelse er opmærksom på, at personalegennemstrømningen kan være en udfordring. Personalegennemstrømningen vurderes bl.a. at kunne forklares i manglende kompetencer hos medarbejderne. I den forbindelse er der blevet indført brug af cases i ansættelsessamtaler, for på denne måde at finde de medarbejdere, der matcher jobbet bedst.

Kvalitetssikring af godkendelsesbrev

Socialtilsyn Hovedstaden har i februar 2020 foretaget en kvalitetssikring af godkendelsesbrevet for Kløverengen.

Kløverengen er godkendt til 41 pladser, jf. lov om social service § 107 og § 108.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og sundhedsudvalget tager tilsynsrapport for Kløverengen af april 2020 til efterretning.

 

Beslutning

TIltrådt. Sagen sendes til Handicaprådet og Udsatterådet.

Bilag

Resume

Efterretningssag

Socialtilsyn Hovedstaden har i maj 2020 udarbejdet en tilsynsrapport for rusmiddelbehandlingen Pitstop. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af et anmeldt driftsorienteret tilsyn på Pitstop den 12. februar 2020 samt et høringssvar fra Pitstop fra maj 2020.
Ved tilsynet den 12. februar 2020 har Socialtilsyn Hovedstaden observeret en gruppebehandling og deltaget i fællesspisning. Socialtilsynet har haft mindre dialoger med borgere i forbindelse med gruppebehandlingen, ligesom der er foretaget interviews med ledelse og medarbejdere samt foretaget stikprøver i Pitstops dokumentation.

Sagsfremstilling

Socialtilsyn Hovedstaden konkluderer i tilsynsrapporten, at Pitstop fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. § 6 og § 12-18 i Lov om socialtilsyn.
Af tilsynsrapporten fremgår det desuden, at:

·         Pitstops indsats med individuelle behandlingssamtaler, gruppebehandling og social helhedsorienteret støtte imødekommer borgernes behov.

·         Borgerne føler sig anerkendt og godt hjulpet i tilbuddet i forhold til den enkeltes rusmiddelrelaterede problematikker.

·         Tilbuddet har en relevant borgerrettet dokumentation, der fremstår med behandlingsmål og løbende opfølgning på disse.

·         Pitstop samarbejder med en række relevante eksterne aktører, med henblik på at sikre borgerne en helhedsorienteret indsats, der tager udgangspunkt i den enkeltes behov.

·         Pitstop er udfordret af personalegennemstrømningen i personalegruppen. Socialtilsynet anbefaler, at der tilstræbes en fastholdelse af den nuværende medarbejdergruppe, for at sikre stabilitet og udvikling i tilbuddet.

·         Tilbuddets faglige tilgange og metoder fortsat er i en implementeringsproces, hvilket understøttes af uddannelse af medarbejdere og faglig supervision inden for den metakognitive tilgang.

·         Medarbejderne er trygge ved deres leder og oplever ejerskab i forhold til tilbuddet.

·         Pitstop har en visionær ledelse, som har en kritisk sans for at højne kvaliteten i tilbuddet.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager tilsynsrapport for Pitstop af maj 2020 til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt. Sagen sendes til Handicaprådet samt Udsatterådet.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt

Sundhedsstyrelsen har udmeldt puljen 'Flere, bedre og mere fleksible aflastningstilbud til mennesker med demens og deres pårørende, der skal sikre pårørende et frirum fra sygdommen'. Puljen er en del af aftalen for udmøntningen af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for 2020-2023. Puljen ligger i forlængelse af den nationale demenshandlingsplan og initiativer vedr. om flere meningsfulde og fleksible dag- og aflastningstilbud.

Sagsfremstilling

Puljen har til formål at sikre flere, bedre og mere fleksible aflastningstilbud til mennesker med demens og deres pårørende, således at de pårørende oplever at få et frirum fra sygdommen. Målgruppen for puljen er hjemmeboende borgere med demens og deres nære pårørende.

På baggrund af puljeopslaget udarbejder administrationen en puljeansøgning. I denne ansøgning søges der om midler til et projekt, hvor pårørende kan få viden og redskaber til bedre at kunne mestre hverdagen med demens inde på livet. Formålet er at styrke de pårørende til at skabe et mentalt frirum for dem selv, således at de oplever at blive aflastet i hverdagen. Herudover vil der blive indtænkt meningsfulde udflugter og aktiviteter for de demensramte, således at de pårørende kan deltage i projektet med god samvittighed.

Der er ansøgningsfrist den 4. september 2020. Administrationen fremlægger den endelige ansøgning til mødet i oktober 2020.

Puljeopslaget er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

TIltrådt.

Økonomi

Ansøgningspuljen er på kr. 39 mio. Midler fordeles på årene 2020-2023.

Bilag

Resume

Orienteringssag

Administrationen fremlægger en orienteringssag, om resultaterne af Social- og Indenrigsministeriets rapport om arbejdstid i forbindelse med rekrutteringsvanskeligheder på sundheds- og ældreområdet.

Sagsfremstilling

Analysen viser, at den gennemsnitlige arbejdstid er relativ lav blandt social- og sundhedspersonale på Ældreområdet. Kun 10 % af medarbejderne er på fuldtid på landsplan. I Ishøj er kun 6 % på fuldtid. Den samlede beskæftigelsesgrad (gennemsnitlig antal timer pr. medarbejder) er på 27 timer i 2019. Rapporten indikerer, at der er flere barrierer for at øge den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad blandt social- og sundhedspersonalet. Den mest udbredte begrundelse fra medarbejderne for at være på deltid er arbejdsbelastningen, efterfulgt af et ønske om tid til familielivet. Arbejdsgiverne udtrykker, at den største barriere er, at medarbejderne typisk ikke ønsker at gå op i tid, samt at der kan være organisatoriske hensyn, da det er lettere at få deltidsansatte til at vikardække for hinanden.
Notat er vedlagt med data for Ishøj sammenlignet med andre Vestegnskommuner. Ishøj adskiller sig ved at have en lavere andel af fuldtidsansatte og en højere andel af timeansatte. Administrationen ønsker at arbejde videre med analysens resultater og at se nærmere på årsager og forklaringer på, at Ishøj adskiller sig på visse områder. Administrationen vil fremlægge dette arbejde i efteråret 2020.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orientering af rapport om arbejdstid på Ældreområdet til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt. Social- og Sundhedsudvalget ønsker, at der i dialog med medarbejderne er ledelsesmæssig fokus på at ansætte flere på fuldtid i takt med, at der opstår vakancer på ældreområdet.

Bilag

Resume

Efterretningssag

I marts 2020 blev der af styrelsen for patientsikkerhed indført besøgsrestriktioner på alle plejehjem, med undtagelse af besøg i kritiske situationer, som terminale borgere. Dette betød, at Ishøj Kommune lukkede for besøgende, pårørende, aktiviteter og gæster udefra efter regeringens udmelding om COVID-19 i Danmark.
Sundheds- og ældreministeriet har udsendt en ny bekendtgørelse om besøgsrestriktioner på plejehjem mv. gældende fra den 2. juli 2020. Den nye bekendtgørelse ophæver de generelle besøgsrestriktioner, så alle besøg på både ude- og indendørsarealer nu er tilladt. Plejecentrene skal sikre, at besøg såvel indendørs som udendørs sker under hensynstagen til sundhedsstyrelsens anbefalinger om opretholdelse af sikker afstand, god håndhygiejne og besøget foregår i borgerens egen bolig, have eller på plejecentrenes udendørs arealer. Og i særlige tilfælde på besøgsstationer indendørs. Det anbefales fortsat at besøg afholdes udendørs, når dette er muligt.
Vedlagte retningslinje (se bilag) beskriver, hvordan alle besøg, fra mandag den 6. juli finder sted på henholdsvis Kærbo og Torsbo.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager retningslinje for besøg på plejecentre til efterretning.


Beslutning

TIltrådt.Sagen sendes til seniorrådet.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt

Social- og Sundhedsudvalget blev den 8. juni 2020 orienteret om de 3 første faser under COVID-19, som var pågået i vejlederteamet. I vedhæftede notat fremlægges en status for faserne 4, 5 og 6 til orientering (se bilag). Sagen sendes efterfølgende til orientering i Udsatterådet samt Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Grundet regeringens udmelding om nedlukning af store dele af det danske samfund, blev alle tilbud og aktiviteter under Handicap og Psykiatri midlertidigt lukket ned d. 13. marts 2020. Da socialområdet henhører under "kritiske funktioner" har det stadig været muligt for borgerne at få individuel vejledning i hele perioden. I takt med at samfundet løbende er åbnet mere op, har borgernes vejledning været omlagt i overensstemmelse med de sundhedsmæssige retningslinjer i faserne 1-6. Administrationen forelægger Social- og Sundhedsudvalget faseplan for faserne 4-6 (se bilag) for genåbning og reetablering af aktiviteter og indsatser under Handicap og Psykiatri.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orientering om indsatser samt faseplan for tilbud under Handicap og Psykiatri til efterretning.

Beslutning

TIltrådt. Sagen sendes til Handicaprådet samt Udsatterådet.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt:
Ishøj Kommune, Center for Voksne og Velfærd har indgået aftale med BDO om uanmeldt tilsyn på kommunens plejehjem samt Hjemmeplejen. Sagen fremlægges til orientering og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune skal hvert år foretage mindst et uanmeldt tilsyn på kommunens plejehjem. Tilsynsbesøget skal medvirke til, at kommunen løbende kan foretage en systematisk opfølgning på indsatsen over for beboerne/borgerne og holde øje med, at de får den hjælp, de har behov for og krav på, og at hjælpen har den kvalitet, som kommunen har besluttet. Kommunen kan antage et privat firma til at foretage tilsynet, men skal selv tage stilling til, om indsatsen er god nok. Ishøj Kommune, Center for Voksne og Velfærd, har indgået aftale med BDO om at foretage uanmeldt tilsynsbesøg på Kærbo, Torsbo og i Hjemmeplejen i perioden 15. august - 30. september 2020. Det er aftalt med BDO, at der vil være særligt fokus på borgernes/beboernes trivsel, medicinering, daglige aktiviteter og omgangstone. Det er desuden aftalt med BDO, at de vil have samtaler med beboere, pårørende, personale og ledelse, således at der opnås et nuanceret billede af hverdagen på kommunens plejehjem samt i Hjemmeplejen.
BDO udarbejder besøgsrapporter for alle tre enheder som forelægges SSU til politisk behandling efterfølgende.

Indstilling

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget tager
orientering om kommende uanmeldte tilsyn på ældreområdet til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt. Sagen sendes til Seniorrådet til orientering.

Resume

Orienteringspunkt

Da Social- og Sundhedsudvalget på udvalgsmødet d. 8.6. 2020 godkendte at udskifte det eksisterende nødkaldssystem, har administrationen udarbejdet et overblik over brugen af det eksisterende system.

Sagsfremstilling

Samlet har 273 borgere nødkaldsapparater, hvoraf 72 borgere benytter apparatet. Således har 201 borgere ikke benyttet deres nødkald i mere end 6 måneder.
Administrationen har foretaget en gennemgang af borgerlisterne, og en del af de borgere der ikke havde benyttet deres nødkald er umiddelbart skrevet op til nyt nødkald.
Administrationen har foretaget partshøring af 120 borgere, som ikke bruger deres nødkald. I partshøringen opfordres borgerne til at rette henvendelse til administrationen, hvis borgeren fortsat mener at have behov for et nødkald.
I dialogen informeres borgerne om muligheden for at få et telefonnummer til Tryghedscentralen i stedet for at have et nødkald.
På nuværende tidspunkt er der i Ishøj Kommune:

 • 140 borgere der skal have et nyt nødkald
 • 11 borgere har godkendt løsningen med at ringe til et telefonnummer i stedet for at benytte et nødkaldsapparat

 

Alle borgere der skal have et nyt nødkald, eller telefonnummer til Tryghedscentralen får besøg af personale fra depotet. De borgere der skal have et telefonnummer til Trykhedscentralen modtager hjælp til opsætning af deres telefon. De borgere der ikke længere skal have nødkald, får en afgørelse, med klagevejledning og et besøg af personale fra depotet, der nedtager det gamle apparat.

 

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet.

Beslutning

TIltrådt.

Resume

De kommunale politikere i Praksisplanudvalget (PPU) har besluttet at gennemføre en supplerende høring af kommunale ønkser til en kommende praksisplan. Beslutningen skyldes, at det planlagte politiske dialogmøde om praksisplanen grundet covid-19 aflyses, og i stedet erstattes af et udvidet møde i PPU. Høringen skal supplere notatet, som blev udarbejdet i forlængelse af tidligere høring i kommunerne, og derefter godkendt på KKR-mødet 19. juni 2020.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til et høringssvar med supplerende bemærkninger til ny praksisplan for almen praksis i Hovedstaden. De supplerende bemærkningerne omhandler behovet for sikring af den nødvendige lægedækning samt behovet for præcisering af roller og ansvarfordeling mellem almen praksis og det kommunale sundhedspersonale.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget drøfter sagen. Sagen sendes til byrådet.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

 • Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen har udarbejdet et overblik over aflyste rengøringsbesøg relateret til Covid-19 (se bilag).
 • Under punkter på medarbejderudvalgsmøder på kommunens plejecentre arbejdes der med `god omgangstone`i relation beboere.
 • Ishøj Kommune har inviteret til frivilligfest fredag d. 25 sept. 2020 kl. 17-20, for at takke de som gør en forskel på det frivillige sociale område (se bilag for invitation).
 • Social- og Sundhedsudvalget blev til udvalgsmødet i marts 2020 orienteret om normeringer på plejehjem. Rapport fra VIVE samt notat om normeringer på plejecentre i Ishøj Kommune er vedhæftet som bilag til genbesøg.
 • Regeringen og Folketingets øvrige partier indgik d. 25. april 2020 en aftale med fokus på at normalisere indsatserne på socialområdet mest muligt i forlængelse af de ændringer, der har været gennemført som følge af covid-19. Til at følge denne udvikling har KL gennemført en survey blandt alle landets kommuner. Se bilag for hovedresultater om status for normalisering af indsatser på socialområdet.
 • KL inviterer til ældrekonference d. 29. september på Hotel Comwell i Kolding, med fokus på "anderledes ældreliv".
 • I 2017 gennemførte Autism Spectrum Disorders in the European Union (ASDEU)-projektet en anonym online spørgeskemaundersøgelse i 11 europæiske lande, herunder Danmark. Rapporten indeholder resultaterne fra de 630 danske besvarelser (221 autistiske voksne, 154 omsorgspersoner for voksne med autisme og 255 professionelle, 34 % af deltagerne i alle lande). Hovedformålet er at præsentere data-tabeller og figurer (appendiks) og et skriftligt resumé, der fremhæver væsentlige aspekter af resultaterne for hvert af undersøgelsens spørgsmål https://pure.au.dk/portal/files/191028939/ASDEU_DK_final1_16_juni.pdf
 • Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Social medicinsk Center har udgivet årsrapport for 2019 (se bilag). I årsrapporten sættes bl.a. fokus på opgørelse af de patienter/borgere, der har været til en socialmedicinsk vurdering i afdelingen, eller som er sent til rehabiliteringsmøderne i kommunerne.
 • Regeringen har præsenteret kommissorium for evaluering det specialiserede socialområde (evt link: https://www.kl.dk/forsidenyheder/2020/juni/kl-hilser-evaluering-af-det-specialiserede-socialomraade-velkommen/ ). Evalueringen skal danne grundlag for at nå frem til en national specialeplanlægning, med det formål at sikre kvaliteten i de tilbud borgerne får. Evalueringen vil køre i tre spor:
 1. Afdækning af det specialiserede socialområde
 2. Model for beskrivelse af specialiseringsniveauer med henblik på specialeplanlægning.

      3.   Initiativer, som understøtter specialisering og kvalitet.

 

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager meddelelserne til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt

Administrationen orienterer Social- og Sundhedsudvalget om nøgletal (se bilag).

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen om nøgletal til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt 

Sagsfremstilling

Serviceloven § 100: 1 (merudgifter).

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager orientering om efterretningssager til efterretning.

Beslutning

TIltrådt.

Resume

For beslutning: se nedenstående

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget ønsker at aflyse den planlagte studietur til London i november 2020.