Referat
Social- og Sundhedsudvalget mandag den 12. november 2018 kl. 16:30

Lisbet Lentz' kontor på 7. sal

Resume

Orienteringssag

En ny sundhedsprofil for børn født i 2016 er udkommet. Det er Statens Institut for Folkesundhed og Databasen Børns Sundhed, der står bag rapporten. Den tager udgangspunkt i sundhedsplejerskers journaler på over 1/3 af alle spædbørn født i Danmark i 2016. Sundhedsplejen i Ishøj Kommune har sammen med 33 andre kommuner bidraget til rapporten. Rapporten beskriver forskellige områder af spæd- og småbørns sundhed og udvikling. Anne-Dorthe Roland, leder af sundhedsplejen, og Rikke Hesselø, leder af Sundhed og Analyse præsenterer kort udvalgte data fra rapporten. Der afsættes et kvarter til dette.

Indstilling

Forslag til indstilling:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen om spæd- og småbørns sundhed i Ishøj Kommune til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Resume

Beslutningspunkt

Det fremgår af Økonomiregulativ for Ishøj Kommune, at der skal foretages to budgetopfølgninger om året, som fremlægges til politisk behandling. Den første budgetopfølgning blev godkendt af Byrådet på mødet den 26. juni 2018. Den anden opfølgning fremlægges hermed.

Sagsfremstilling

Der er nu foretaget 2. budgetopfølgning for 2018, som overordnet viser en forventet mindreudgift på 1,5 mio.kr., jf. vedlagte oversigt.  

Den forventede mindreudgift fordeler sig med 3 mio. kr. indenfor servicerammen og 9,9 mio.kr. udenfor servicerammen. På finansieringssiden er der forventning om merudgifter på 11,4 mio.kr. afledt af en negativ midtvejsregulering i 2018.

Under Social- og Sundhedsudvalgets områder er der forventning om en samlet merudgift på 3,6 mio. kr., som dækker over såvel mer- som mindreudgifter fordelt på områderne. Det indstilles, at der gives tillægsbevilling hertil.

Der er udarbejdet notat af 8. november 2018 (bilag A), som mere detaljeret beskriver den samlede budgetopfølgning, herunder resultatet under Social- og Sundhedsudvalgets områder.

Bilag B viser den samlede beløbsmæssige oversigt.

Bilag C udgør Jobcentrets (Vallensbæk Kommune) budgetopfølgning på de områder, der varetages der.

Budgetopfølgningen fremlægges i samme form til alle fagudvalg for at sikre gennemsigtighed og en fælles information om den økonomiske situation.

Indstilling

Forslag til indstilling:

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at budgetopfølgningen godkendes, og at der gives tillægsbevilling inden for fagudvalgets område i henhold til oversigtsskemaet.

Beslutning

Godkendt.

Økonomi

Som angivet i notatet og oversigten.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov. Bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabsvæsen.

Bilag

Resume

Beslutningspunkt

Siden 2016 har Ishøj Kommune modtaget midler fra Værdighedsmilliarden, som har til formål at skabe gode og værdige ældreliv. Her følger en redegørelse over, hvordan midlerne foreslås fordelt i 2019. Redegørelsen fremlægges ligeledes for Sundheds- og Ældreministeriet den 1. november 2018 med forbehold for politisk godkendelse.

Sagsfremstilling

Redegørelsen foreslår en videreførelse af følgende seks indsatsområder:

 • Klippekortsordning
 • Aktivitetscenteret Egely
 • Understøttelse af tiltag på frivilligområdet
 • Velfærdsteknologi
 • Kontinensklinik
 • Gode indflytninger for demensramte til plejebolig

Det foreslås ligeledes at igangsætte et nyt indsatsområde:

 • Udvikling af nye initiativer med fokus på sundhed, ulighed og ensomhed.

Det overordnede fokus for alle indsatser under Værdighedsmilliarden i 2019 vil være forankring, således at initiativerne gøres så bæredygtige og selvkørende som muligt.

Notat med redegørelsen samt pixieudgave er vedlagt som bilag.

Indstilling

Forslag til indstilling:

Social- og Sundhedsudvalget godkender redegørelsen for anvendelse af midler fra Værdighedsmilliarden i 2019.

Sagen sendes til Seniorrådet til orientering.

Beslutning

Godkendt.

Økonomi

Ishøj Kommune får i 2019 tildelt kr. 3.048.000 fra Værdighedsmilliarden. Det foreslås at opjustere følgende indsatser:

 • Klippekortsordning
 • Understøttelse af initiativer på frivilligområdet
 • Velfærdsteknologi

Opjustering af indsatserne finansieres ved en nedjustering af følgende indsatser:

 • Aktivitetscenteret Egely
 • Kontinensklinik
 • Gode indflytninger for demensramte til plejebolig

Det skal bemærkes, at midlerne fra Værdighedsmilliarden overgår til bloktilskud fra 2020, og der skal således i løbet af 2019 foretages en politisk prioritering af, hvor mange af initiativerne der skal fortsætte og hvordan. I juni 2019 forelægges en status på initiativerne under Værdighedsmilliarden for Social- og Sundhedsudvalget.

Bilag

Resume

Orienteringssag

I 2005-2007 opstartede Ishøj Kommune et projekt med at etablere et opgangsfællesskab og værested i Strandgården 14 for borgere over 40 år med psykiske lidelser. Afdelingen for Handicap og Psykiatri under Center for Voksne og Velfærd har derfor dels anvisningsret til boligerne i opgangen og råder dels over en taglejlighed, hvor værestedet i sin tid blev etableret. Lejemålet af taglejligheden ønskes nu opsagt, da der ikke er brugere til lokationen. I stedet benyttes Det Gule Hus. Social- og Sundhedsudvalget orienteres hermed om sagen.

Sagsfremstilling

Da opgangsfællesskabet i sin tid blev etableret, rådede Ishøj Kommune over tre taglejligheder i opgangen, hvoraf de to allerede er opsagt. De blev i sin tid benyttet som personale- og samtalerum. Nu ønsker administrationen at opsige det sidste lejemål, som kun benyttes til værested to timer om ugen bemandet af to medarbejdere.

Igennem årene har både måden, kommunen arbejder med sindslidende borgere samt behovene hos sindslidende borgere forandret sig. Det betyder blandt andet, at langt flere får den støtte, de har behov for, gennem § 85-støtte, som foregår i eget hjem, og flere vælger at benyttes kommunens andre tilbud for samvær som eksempelvis Det Gule Hus. I takt med denne udvikling faldt antallet af borgere, der kom i værestedet i Strandgården 14, og åbningstiderne blev løbende reduceret til at være de to timer om ugen, der er åbent nu. I et forsøg på at bibeholde tilbuddet har åbningstiderne været udvidet i perioder, og borgerne er forsøgt motiveret til at benytte værestedet, men da borgerne som sagt vælger andre løsninger, blev åbningstiderne igen reduceret.

Grundet dette vurderer administrationen ikke, at det giver mening at bibeholde lejemålet, som koster cirka kr. 100.000 om året, og det opsiges derved. Repræsentanter fra Handicap og Psykiatri vil indkalde beboerne i Strandgården 14 til et informationsmøde om dette, så de er informeret om, at værestedet lukker ned. Her vil de blive oplyst om de andre tilbud, kommunen rummer, som eksempelvis Det Gule Hus eller caféerne i Ældres Netværk.

Indstilling

Forslag til indstilling:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning. Punktet sendes til Handicaprådet og Udsatterådet til orientering.

Resume

Orienteringssag

I 2015 modtog Ishøj Kommune satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsens "Pulje til fremme af lighed i sundhed og sundhedsvæsen" til udviklingen af Navigator Ishøj i perioden 1. juni 2015 til 31. maj 2018. Navigator Ishøj blev opstartet i et partnerskab mellem Ældre Sagens lokalafdeling i Ishøj og Ishøj Kommune.

Sagsfremstilling

Formålet med Navigator er at fremme lighed i sundhed ved at udvikle og udbrede et korps af frivillige navigatorer, som kan hjælpe og støtte sårbare borgere i deres kontakt til systemet. I løbet af projektperioden har i alt 44 borgere fra Ishøj fået hjælp og støtte af en navigator, og 43 borgere er via Navigator blevet henvist videre til anden relevant hjælp. Gennem projektperioden har der været i alt 28 frivillige navigatorer tilknyttet Navigator Ishøj. Efter endt projektperiode er Navigator Ishøj blevet videreført og forankret under Røde Kors i Ishøj og vil fremover kunne få rådgivning fra Teamet for frivillighed og lokalsamfund.

I forbindelse med afslutningen af projektperioden er der dels blevet udarbejdet en slutrapport til Sundhedsstyrelsen samt en kvalitativ opsamling på Navigator Ishøj. Slutrapporten med tilhørende regnskab er godkendt af både revisionen og Sundhedsstyrelsen.

Slutrapporten, den kvalitative opsamling, samt overblik over budget og forbrug vedlægges her som bilag.

Indstilling

Forslag til indstilling:

Social- og Sundhedsudvalget tager afrapporteringen af Navigator Ishøj til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Beslutningspunkt

I 2018 indgik Ishøj Kommune og Ishøj Apotek en et-årig partnerskabsaftale angående afholdelse af rygestopaktiviteter for borgerne i Ishøj. Ishøj Kommune ønsker at videreføre aftalen for 2019.

Sagsfremstilling

I Ishøj Kommune ryger 20 % af den voksne befolkning dagligt. Tobaksrøg øger risikoen for mere end 15 forskellige kræftformer og fører også til andre sygdomme. Ishøj Kommune indgår i et tværkommunalt samarbejde med andre kommuner på Vestegnen og Sydamager, hvilket betyder, at borgerne kan gå på rygestopkursus på tværs af kommunegrænsen. I Ishøj har Ishøj Apotek afholdt rygestopkurser for kommunerne i 2018.

Det overordnede formål med partnerskabsaftalen med Ishøj Apotek er at reducere antallet af rygere i Ishøj Kommune. Borgere i Ishøj, som ønsker at stoppe med at ryge, kan således deltage på rygestopkursus. Der kan maksimalt udbydes seks rygestopkurser fordelt over året. Således er det forventningen, at minimum 60 borgere modtager tilbuddet i 2019. Kurserne følger anbefalingerne fra Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen.

Som et forsøg i 2019 ønsker Ishøj Kommune også at tilbyde individuel rygestopvejledning til gravide. Moderens rygning under graviditeten forværrer barnets chance for at overleve og kan påvirke normal udvikling både i fostertilstanden og senere i livet. Der kan være op til seks gravide borgere, som kan modtage tilbuddet i 2019. Tilbuddet evalueres ved årets afslutning for at vurdere, om det skal være et permanent tilbud.

Indstilling

Forslag til indstilling:

Social- og Sundhedsudvalget godkender, at Ishøj Kommune indgår partnerskabsaftale med Ishøj Apotek omkring rygestopaktiviteter i 2019.

Beslutning

Godkendt.

Der ønskes et samarbejde med jordmødrene i Sundhedscentret angående kurser for gravide.

Social- og Sundhedsudvalget ønsker, at der fremlægges opfølgning efter hhv. 6 og 12 måneder.

 

Økonomi

Ishøj Apotek kan fakturere Ishøj Kommune for seks afholdte rygestopkurser og to individuelle rygestopvejledning til gravide i 2019. Dette kan maksimalt beløbe sig til 53.505 kroner.

Ishøj Kommune modtager bloktilskud fra Kræftplan IV bl.a. til at dække udgifterne til afholdelse af rygestopkursus og individuelle vejledninger. I bloktilskuddet er der afsat 195.825 kroner + moms til at dække afholdelse af rygestopkurser og individuelle vejledninger. I tillæg til disse udgifter er der også andre udgifter forbundet med afholdelse af rygestopkursus. Det er tilskud til nikotinerstatningsprodukter og rygestopmedicin, tværkommunal projektledelse samt aflønning af Stoplinjen for at gennemføre en opfølgende samtale med deltagerne. Disse beløb er dog ikke aktuelle for partnerskabsaftalen, men fremgår af vedhæftede notat. Udkast til partnerskabsaftalen er vedhæftet.

Bilag

Resume

Orienteringssag

Den 22. juni 2018 gav Styrelsen for Patientsikkerhed, på baggrund af et tilsynsbesøg den 8. november 2017, påbud til Kløverengen om at sikre:

 1. Tilstrækkelig journalføring, herunder implementering af instruks for sundhedsfaglig dokumentation.
 2. Implementering af instruks for håndhygiejne og instruks om patienters behov for behandling.

På baggrund af påbud gennemførte Kløverengen i juli 2018 tiltag for at sikre tilstrækkelig sundhedsfaglig dokumentation samt synlige instrukser for håndhygiejne og patienters behov for behandling.

Den 16. august 2018 var Styrelsen for Patientsikkerhed på et opfølgende tilsynsbesøg på Kløverengen og har efterfølgende ophævet ovenstående påbud, hvilket fremgår af Tilsynsrapport Kløverengen, Reaktivt tilsyn 2018.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer i Tilsynsrapport Kløverengen; Reaktivt tilsyn 2018, at Kløverengen opfylder målepunkter vedrørende instrukser og journalføring, og påbuddene ophæves som følge heraf. Styrelsen konkluderer, at:

 • Kløverengen har arbejdet struktureret og målrettet med udarbejdelse og implementering af sundhedsfaglige instrukser.
 • Medarbejdere er bekendt med de sundhedsfaglige instrukser og anvender dem i det daglige arbejde.
 • Der arbejdes meget systematisk og målrettet med journalføringen, og der er en igangværende proces med at optimere den fælles dokumentationspraksis.
 • Der er indkøbt nyt modul til sundhedsfaglig journalføring, således at alle beboeres journaler nu indeholder den krævede sundhedsfaglige dokumentation.
 • Dog fremgår det ikke af den sundhedsfaglige dokumentation, at der er indhentet informeret samtykke til behandling og pleje. Dette vurderes af styrelsen til at være af mindre betydning for patientsikkerheden, og vurderes ikke som værende grundlag for at opretholde påbud.

Kløverengen anerkender, at dokumentation om informeret samtykke har været mangelfuld, og at medarbejderne i praksis har indhentet samtykke fra beboerne, men ikke efterfølgende har dokumenteret dette. Ledelsen har på personalemøder derfor drøftet, og pointeret, vigtigheden af, at det informerede samtykke dokumenteres. Ledelsen vil fremover følge op på, at dette sker i praksis.

Indstilling

Forslag til indstilling:

Social- og Sundhedsudvalget tager orientering om ophævet påbud på Kløverengen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning. Punktet sendes til Handicaprådet og Udsatterådet til orientering.

Bilag

Resume

Orienteringssag

Der fremlægges klagesager for oktober 2018 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Klagesagerne forelægges til orientering.

Sagsfremstilling

Borgerservice:

Kontanthjælp (Aktivloven § 11): 1

Uddannelseshjælp (Aktivloven § 23 og Retssikkerhedsloven § 11b):1

Kontanthjælp (Aktivloven § 38): 1

Ledighedsydelse (Aktivloven § 74): 1

Klager til det politiske niveau:

Hjemmehjælp: 1

Indstilling

Forslag til indstilling:

Social- og Sundhedsudvalget tager efterretningssager til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Resume

Orienteringssag

Sagsfremstilling

Der fremlægges nøgletal for beskæftigelsesområdet.

Indstilling

Forslag til indstilling:

Social- og Sundhedsudvalget tager nøgletal til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Orienteringssag

Sagsfremstilling

Status på den sygeplejefaglige akutfunktion pr. oktober 2018 er vedhæftet.

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 9. april 2018 blev der efterspurgt yderligere informationer om initiativer og snitflader på det frivillige sociale område. Derfor fremlægges her et notat, som synliggør, hvilke initiativer der retter sig mod ældre og mod voksne i øvrigt på det frivillige sociale område i Ishøj, samt hvilke snitflader der er til Kultur og Fritid. Se vedhæftede notat.

Oversigt over tilbud til pårørende på frivilligområdet fremlægges til orientering. Se vedhæftede notat.

Proces- og tidsplan for Ishøj Kommunes rygestopstrategi er vedhæftet.

Ishøj Kommune har sammen med redegørelsen over forbrug af midler fra Værdighedsmilliarden i 2019 også indsendt redegørelse over forbrug af midler fra puljen til Bedre bemanding i ældreplejen i 2019. I 2019 modtager Ishøj Kommune kr. 1.464.000, som fordeles mellem Hjemmeplejen og kommunens to plejecentre til ansættelse af personale.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager meddelelser til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning. Punkt 1, 2, 3 og 5 sendes til Seniorrådet til orientering.

Bilag

Sagsfremstilling

Rikke Hesselø orienterede om lancering af Sundhedsprofil for børn /unge.

KL afholder Sundhedskonference om et borgernært sundhedsvæsen den 22.01.2019. Invitation er vedhæftet.

Udvalgsformanden drøftede overvejelser om kommende studietur med Børne- og Undervisningsudvalget til London i foråret 2019 med fokus på sundhed (overvægt for børn/unge/voksne), misbrug, det generelle socialområde og frivillighed.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag