Referat
Social- og Sundhedsudvalget torsdag den 12. december 2013 kl. 16:00

Mødelokalet, etage 6

Sagsfremstilling

- Klage til Borger- og Socialservicecentret vedr. medarbejder.

- Klage over sagsbehandlingstid i Borger- og Socialservicecentret.

Beslutning

Tak til 3 afgående Social- og Sundhedsudvalgsmedlemmer.

Sagsfremstilling

Nøgletal på beskæftigelsesområdet pr. 31. oktober 2013.
Nøgletal børneområdet pr. 30. november 2013.

Beslutning

Notat om konsekvenser af ny kontanthjælpsreform sendes til orientering i Økonomi- og Planudvalg.

Bilag

Resume

Center for Sund Aldring (CESA), Københavns Universitet, ønsker at samarbejde med Ishøj Kommune i et større tværvidenskabeligt forskningsprojekt.

Sagsfremstilling

Projektet er støttet af Nordea Fonden med 150 millioner kr. i perioden 2014-2019. Det foreslåede projekt i Ishøj er et etnologisk ph.d. projekt om kommunale sundhedsfremmende innovationer blandt udsatte aldrende borgere. Ishøj Kommune vil gennem dette samarbejde få ny, unik viden om sundhedsfremmende initiativer, der kan bruges såvel lokalt, som på et generelt niveau. Kommunen kan derigennem medvirke til at skabe ny, praksisnær viden om mulighederne for at fremme sund aldring over livsforløbet.

Ishøj Kommune får gennem dette samarbejde lejlighed for at være med i et internationalt anerkendt forskningsprojekt, der under normale omstændigheder ville kræve betydelig egenbetaling. Ishøj Kommune vil stille fornøden tolkebistand og lokaler til rådighed, hvilket sker inden for den eksisterende budgetramme.  
Resume af projektbeskrivelse er vedhæftet.

Indstilling

Social- og sundhedsudvalget godkender samarbejdet med CESA og det foreslåede ph.d. projekt.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Hermed fremlægges den årlige § 18-redegørelse vedrørende kommunernes samarbejde med de frivillige sociale foreninger for 2012, jf. servicelovens § 18 til orientering.

Redegørelsen for 2012 viser, at kommunerne i 2012 samlet udbetalte 156,2 mio. kr. til den frivillige sociale indsats, hvilket svarer til 102 pct. af det særlige bloktilskud. Det er første gang siden 2009, at kommunerne udbetaler mere end det modtagne bloktilskud.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager rapporten til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Der er i henhold til Lov om Social Service § 18 afsat midler til foreninger, der anmoder om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde. Midlerne kan søges to gange årligt.

Der er i 2013 afsat kr. 266.950 til frivilligt socialt arbejde. Der blev i februar og juni 2013 uddelt midler for kr. 127.668. Der er således kr. 119.322 til uddeling i resten af 2013.

 

Der er indkommet følgende ansøgninger:

 

1. Bent Sørensen - Cykelklubben

Cykelklubben eller tirsdagscykling som de også kalder sig, er en flok aktive herrer og damer der i perioden 1/5-31/9 hver tirsdag mødes og cykler sammen rundt i Ishøj. Formålet med turene er at holde sig i gang og at give deltagerne en oplevelse af natur, kultur og historie i Ishøj. Samtidig lægges der vægt på det sociale samvær på turene.
Den primære målgruppe er 50+ men alle er velkomne. Turene har været arrangeret i nu 6 år og er en stor succes. De to frivillige borgere, der står for tirsdagscykling, er også frivillige på hhv. Kærbo og Torsbo, hvor de tager interesserede borgere med ud på ture (på tandemcykel).
Der søges om midler til sikkerhedsveste, et Walkie talkie sæt og etablering og vedligeholdelse af en hjemmeside.  

 

Der ansøges om kr. 4.000

 

2. Brugerbestyrelsen på Kærbo

Brugerbestyrelsen på Kærbo søger om midler til kompetencegivende kurser for de frivillige gruppelederne i aktivitetscentret samt til indkøb af værktøj m.m. Formålet er at klæde gruppelederne på sådan at de kan skabe gode tilbud til kommunens ældre.  

 

Der ansøges om kr. 20.000

 

Brugerbestyrelsen modtog kr. 10.000 i december 2012

 

3. Dansk Blindesamfund, Kreds Storkøbenhavn Syd.

Blinde og svagtseende har behov for at mødes med ligesindede, da det er vanskeligt at deltage i det eksisterende foreningsliv. Der tilbydes forskellige aktiviteter og arrangementer, der både henvender sig til ældre og yngre medlemmer Fx afholdes omsorgsklub 2 gange om ugen og der er ligeledes en aktivitetsklub, som tager på udflugt d. 1. fredag i måneden. Herudover afholdes sommerfest mm. Formålet er blandt andet at styrke medlemmernes livskvalitet, samt forebygge ensomhed og misbrug. Til gennemførelse af arrangementerne er der behov for seende hjælpere, dækning af transportudgifter, fortæring m.m. Der er ligeledes egenbetaling til aktiviteterne. 

 

Der ansøges om kr. 23.000

 

Dansk Blindesamfund modtog kr. 7.500 i juni 2013

 

4. Depressionsforeningen

Selvhjælpsgruppen i Ishøj har nu eksisteret i 4 år og har udviklet sig til at være en god og dynamisk gruppe. I gruppen gøres der meget ud af at finde værktøjer, som kan bruges til at håndtere depression og hvor det er muligt hjælpe medlemmerne tilbage på arbejdsmarkedet. I øjeblikket er der fokus på stresshåndtering.

Gruppen mødes hver anden torsdag i Seniorlokalerne. Gruppen hjælper depressionsramte og deres pårørende til at få et netværk og redskaber til at håndtere sygdommen. Gruppen ledes af frivillige.

Der søges om midler til uddannelse og supervision til de frivillige, til drift af selvhjælpsgruppen samt til faglige og sociale aktiviteter. Ligeledes skal midlerne bruges til at videreføre foreningens telefontjeneste. 

 

Der ansøges om kr. 40.000

 

Depressionsforeningen modtog kr. 26.584 i december 2012 

 

5. Det udgående team

Det udgående Team (DUT) et tilbud under Lænke-ambulatorierne. Formålet er at forbedre sammenhængen mellem patienters afrusning/indlæggelse med alkoholrelaterede lidelser på sygehuse og i alkoholbehandlinger, således at flere patienter får påbegyndt en egentlig misbrugsbehandling.

Det udgående Team tilbyder motiverende samtale om alkoholproblemer, information om støttemuligheder, følgeordninger, selvhjælpsgrupper, telefonrådgivning og hjemmebesøg til mennesker med alkoholproblemer, der er indlagt til afrusning. Ligeledes tilbydes støtte til pårørende og sundhedspersonale, der ønsker sparring i forhold til alkoholproblematikker.

Teamet er et samarbejde mellem en sygeplejerske med psykiatrisk misbrugsbehandlingserfaring og 12 frivillige, der kender til alkoholproblemer fra deres eget liv.

Der søges om midler til afholdelse af internatkurser og foredrag for de frivillige med fokus på psykisk syges alkoholmisbrug og alkohols påvirkning af familier/pårørende. Desuden skal midlerne bruges til at sætte fokus på kommunikation og til erfaringsudvekslingsmøder med supervision og sparring mellem de frivillige. 

 

Der ansøges om kr. 6.000

 

Det udgående Team modtog kr. 6.000 i december 2011

 

6. Hjerteforeningen lokalkomite Ishøj/Vallensbæk

Hjerteforeningen i Ishøj er en forholdsvis nystartet lokalforening, som søger om midler til at afholde kurser i førstehjælp, hjertemassage og brug af hjertestartere i Ishøj Kommune. Disse kurser skal afholdes i foråret 2014. Desuden påtænker Hjerteforeningen at afholde 4 foredrag og cafemøder om hjerteproblemer, forebyggelse, behandling og rehabilitering. Det er et stort ønske at tiltrække den store gruppe af etniske borgere, der bor i Ishøj ti disse møder. 

 

Der ansøges om kr. 25.000

 

7. Ishøj Lænken

Ishøj Lænken drives udelukkende af frivillige, som selv har haft et alkoholmisbrug, og som nu arbejder for at hjælpe andre, der har brug for støtte til at komme ud af et problematisk forbrug af alkohol. Foreningens formål er at støtte og rådgive borgere med alkoholproblemer og deres pårørende om, hvordan de skaber et liv uden alkohol. Dette gøres dels gennem rådgivning og dels ved at tilbyde alkoholfri sociale aktiviteter og udflugter samt fællesspisning 2 gange om ugen. Der er i øjeblikket et fremmøde på Lænken på mellem 40 og 50 borgere hver gang.
Der søges om midler til kurser – fx konfliktløsningskurser og kurser i aktiv lytning, medlemsaktiviteter, medlemsaftener og temamøder. Støtten til medlemsaktiviteter har til hensigt at sænke brugernes egenbetaling og dermed gøre det lettere for borgere med alkoholproblemer at finansiere egen deltagelse i sociale aktiviteter, som kan styrke deres indgåelse i alkoholfri fællesskaber og netværk.  

 

Der ansøges om kr. 35.000

 

Ishøj-Lænken modtog kr. 45.000 i juni 2013

 

8. Ishøj Svømmeklub – Tip Tab Tynde

Der søges om midler til dækning af svømmeinstruktørkursus til to personer til følgende.

Projekt Tib, Tab, Tynde: Der er indledt samarbejde med Ishøj Kommunes projekt Tib, Tab, Tynde for overvægtige børn, hvor svømmeklubben stiller en instruktør til rådighed. Svømningen har til formål at give børnene motion, glæde og samvær med andre overvægtige børn.

Der er behov for at uddanne to instruktører i svømningens grunduddannelse og der søges om midler hertil, samt til transport til uddannelsesstedet. Herudover søges der om midler til bolde, dykkerringe, hulahopringe m.m. til at gøre undervisningen med børnene mere udfordrende og sjovt. 

 

Der ansøges om kr. 21.336

 

Ishøj Svømmeklub modtog kr. 14.736 i december 2012

 

9. Ishøj Seniorværksted

Ishøj Seniorværksted søger om midler til sociale aktiviteter i seniorværkstedet. Dette er blandt andet fællespisninger og sociale eftermiddage.

Formålet med aktiviteterne er at få flere medlemmer og derved få flere ældre pensionister til at få en bedre hverdag med mulighed for at få hjælp til at komme mere ud og få et større socialt netværk. Seniorværkstedet ønsker at få fat i alle 60+ i Ishøj og omegn. Specielt enlige som sidder hjemme uden større netværk. Der er en målsætning om at få 100 flere medlemmer inden 31. dec. 2014. 

 

Der ansøges om kr. 10.000

 

Ishøj Seniorværksted modtog kr. 10.000 i december 2012

 

10. I tråd med verden

Projektet I tråd med verden er et tilbud primært til kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, der tilbydes workshops i håndarbejde, dansk undervisning, udflugter til museer og lignende. Alt der produceres har en funktion, det kan fx være bestilling af produkter fra en designer eller lignende. Formålet er at skabe selvværd, fællesskab og samvær, hvor ressourcestærke medlemmer støttes af mindre ressourcestærke. Herudover forventes det, at medlemmerne oplever forbedrede danskkundskaber, samarbejdskompetencer og kendskab til krav på arbejdsmarkedet. Der søges om midler til 2 kulturelle udflugter heriblandt museumsbesøg, hvor deltagerne kan få større viden om Danmarks finkultur. Der søges også om tilskud til at afholde en månedlig maddag og til materialer til smykke- og accessoriesfremstilling.  

 

Der ansøges om kr. 13.400

 

I tråd med verden modtog kr. 7.458 i juni 2013.

 

11. Michael Brostrøm

Michael Brostrøm søger om midler til at arrangere underholdning for beboerne på Kærbo. Arrangementerne foregår i samarbejde med lederne på Kærbos afdelinger.

Underholdningen udføres primært af lokale kunstnere, der stiller deres kompetencer gratis til rådighed. Underholdningen foregår på Kærbo og tilrettelægges således, at også de svagere borgere der af fysiske eller psykiske årsager har vanskeligt ved at deltage i Kærbos andre aktiviteter, kan være med.

Det forventes at underholdningen vil bringe glæde og socialt samvær der kan være med til at øge livskvaliteten. Da der vil være servering ved arrangementerne giver det også god mulighed for at småtspisende får lyst til at nyde et måltid sammen med andre. De ansøgte midler skal dække diverse omkostninger i forbindelse med arrangementerne herunder transport, kaffe og lignende til underholderne. 

 

Der ansøges om kr. 5.000

 

Michael Brostrøm modtog kr. 5.000 i juni 2013 

 

12. Mødestedet ’Frikvarteret’

Mødestedet er et samlingssted for misbrugere, enlige, ensomme og hjemløse i Ishøj, der trænger til en kop kaffe og en snak eller et bad og rent tøj. Der er åbent 1 gang om ugen og borgerne kan udover kaffen og en generel snak få støtte via samtale med en præst, en misbrugskonsulent samt en psykiatrisk sygeplejerske. Målet med indsatsen er, at borgerne også begynder at mødes uden for ’Frikvarteret’, sådan at de får brudt deres ensomhedscirkel, samt at de generelt arbejder med deres relationer til familie og venner.

Mødestedet søger om midler til foredrag, alkoholfrie arrangementer og ture for enlige forsørgere, der ikke har så mange midler. 

 

Der ansøges om kr. 14.000

 

Mødestedet modtog kr. 10.000 i december 2012 

 

13. Natteravnene

Natteravnene i Ishøj er en forening, som pt. tæller 16 frivillige voksne af blandet køn og etnisk herkomst, der indgår i et landsdækkende netværk. Natteravnene går en tur i gademiljøet i de sene aften- og nattetimer om fredagen, hvor de unge er i byen. Det forventes, at Natteravnenes tilstedeværelse skaber tryghed og dialog mellem unge og voksne, samt at hærværk, vold og anden kriminalitet falder i de områder, hvor de færdes.

 

Natteravnene samarbejder med Landssekretariatet, SSP, politi og lokale erhvervsdrivende. Natteravnene ansøger om økonomiske midler til kontorartikler, mobiltelefoni, bolsjer og kondomer til uddeling, kaffe, sodavand og endelig til interne udgifter som forsikring, internet og kurser. 

 

Der ansøges om kr. 20.000

 

Natteravnene modtog kr. 10.000 i december 2012.

 

14. Parkinsonforeningen, Ishøjklubben

Parkinsonforeningen tilbyder foredrag om Parkinsons sygdom, herunder om behandlingsmetoder og forskellige sider af sygdommen og om nye behandlingsmetoder. Herudover arrangeres kulturelle arrangementer og udflugter. Det er også planen, at der til foråret skal arrangeres instruktion i stavgang og petanque samt gives viden om, hvad motion kan gøre for Parkinson-ramte. Herudover bidrager foreningen til, at der skabes netværk for borgere med parkinsons og pårørende. Der søges om midler til møder, kurser og udflugter.

  

Der ansøges om kr. 6.000

 

Parkinsonforeningen modtog kr. 5.500 i december 2012

 

15. Scleroseforeningen

Scleroseforeningens formål er blandt andet at afholde møder og aktiviteter af oplysende og underholdende karakter. Der holdes mødes med forskellige foredragsholdere om sclerose og relaterede problemstillinger. Scleroseramte og deres pårørende får forståelse for og indsigt i sygdommen, så de kan se muligheder frem for begrænsninger i deres hverdag. Samtidig er der mulighed for at danne netværk med andre med sclerose. Arrangementerne har forskelligt indhold for at tilgodese de forskellige målgrupper med sclerose, herunder familier, unge, pårørende. m.fl.

 

Der søges om midler til at dække udgifter til arrangementer, samt administration i 2014. Udgifterne er fordelt på de kommuner, der er med i scleroseforeningens lokalafdeling. 

 

Der ansøges om kr. 18.112,50

 

Scleroseforeningen modtog kr. 10.000 i december 2012

 

Ansøgninger fra foreninger udenfor Ishøj Kommune:

 • Astma- og Allergiforeningen
 • Brohusklubben
 • Børns Vilkår
 • Dansk Præmatur Forening
 • DLFL
 • Døveforeningen
 • FDDB
 • Foreningen Fitforkids
 • LMS
 • Positivgruppen
 • Støtteforeningen for Ringsted Krisecenter

Indstilling

Social-og Sundhedsudvalget beslutter at tildele:

Ad 1:    4.000 kr.

Ad 2:    6.000 kr.

Ad 3:    6.000 kr.

Ad 4:  26.822 kr.

Ad 5:    6.000 kr.

Ad 6:  10.000 kr.

Ad 7:  25.000 kr.

Ad 8:    6.500 kr.

Ad 9:           -

Ad 10:  6.000 kr.

Ad 11:  5.000 kr.

Ad 12:         -

Ad 13:  6.000 kr.

Ad 14:  6.000 kr.

Ad 15:  6.000 kr.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Borger- og Socialservice har revideret den eksisterende misbrugspolitik. Den nye misbrugspolitik fremlægges til godkendelse

Sagsfremstilling

Den reviderede misbrugspolitik er opdateret i forhold til vores nuværende viden om misbrugsområdet samt ud fra indholdet i Sundhedsministeriets sundhedspakker. Med dette udgangspunkt har vi valgt følgende 4 fokusområder i politikken:

 

 • Det forebyggende arbejde

 • Det tværfaglige samarbejde

 • Kompetenceudvikling og vidensdeling

 • Individuelle behandlingsforløb og god overgang til et liv uden misbrug

 

Ændringer i politikken
I forbindelse med revisionen af politikken er indholdet blevet ændret. De mest markante ændringer følgende:

 

 • Navnet er ændret fra rusmiddelpolitik til misbugspolitik

 • Etablering af lokalt forankrede tilbud og at gøre vejen til behandling kort og tydelig er nye visioner.

 • Der er udvalgt 4 nye værdier for misbrugsarbejdet: åbenhed, gensidig respekt, professionalisme og klare rammer for arbejdet

 • Det forebyggende arbejde, det tværfaglige samarbejde og overgangen til et liv uden misbrug er nye forkusområder.  

 

Den reviderede misbrugspolitikken vil være gældende for perioden 2014-2018.


Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkender misbrugspolitikken.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagen sendes til Økonomi- og Planudvalget, Byrådet samt til kommunalbestyrelsen i Vallensbæk.

Bilag

Resume

Borger- og Socialservice har udarbejdet en status på antallet af hjemløse i Ishøj Kommune. Status fremlægges til efterretning.

Sagsfremstilling

Borger- og Socialservice er blevet bedt om at udarbejde en status på antallet af hjemløse i Ishøj Kommune som en opfølgning på optællingen i uge 6. I den forbindelse har vi fundet frem til følgende:

 

 • Antallet af borgere uden fast adresse i folkeregistret er steget fra 93 til 114

 • Antallet af optalte hjemløse er steget fra 37 til 51, men at dette har flere årsager

 • Antallet af borgere som bor på gaden er uændret og antallet af borgere, som bor hos netværk eller har midlertidigt ophold er steget en smule.

 • Antallet af borgere i gruppen ved ikke, er steget mest. Denne indbefatter bl.a. personer, som er fogedudsat og personer, som venter på at få en lejlighed.

 

Antallet af hjemløse kan variere, da der er mange forskellige årsager til, at personer kan være midlertidigt hjemløse. Tallene i denne status er derfor kun et øjebliksbillede.

 

Ishøj Kommune har stor fokus på området omkring hjemløshed, og der er således planer om deltagelse ved både nationale og internationale konferencer samt at indgå i et internationalt samarbejde om emnet.

Status er baseret på tal fra 21. november 2013.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager status på hjemløshed til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagen sendes til orientering i Byrådet.

Bilag

Resume

Samarbejdsaftalen med Lænke-ambulatoriet vedr. alkoholbehandling er blevet revideret. Den fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Samarbejdsaftalen er gældende for 2014 og indeholder følgende mindre ændringer:

 

 • Sproglige formuleringer

 • Priserne er rykket til et bilag

 • At behandlingen som ydes via Sundhedsstyrelsens projekt 'Kvalitet i alkoholbehandling' frem til udgangen af september 2014, herefter overgår til drift og derved kommunal finansiering


Herudover har muligheden for at udvikle en særlig fase til kroniske alkoholmisbrugere været drøftet, men antallet af kronikere ser ud til at være for lille til, at der er grundlag for dette.

 

Samarbejdsaftalen for 2014 er vedhæftet.  

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkender samarbejdsaftalen.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag