Referat
Social- og Sundhedsudvalget mandag den 13. januar 2020 kl. 17:00

Rådhuset, etage 2, mødelokale Arken

Resume

Orienteringspunkt

Koordinerende sygeplejersker Hanne Møller Kjeldsen, Bente Johansen og udviklingssygeplejerske i Hjemmeplejen/Hjemmesygeplejen Maria Angela Dalsgaard Nordlund vil holde oplæg om administrationens arbejde og indsatser vedr. borgernes overgange mellem hospital og hjemkomst, samt Forbedringsprojektet, tværsektorielt projekt med deltagelse af Region, Høje Taastrup, Brøndby, Albertslund og Ishøj.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Godkendelsespunkt
Administrationen har udarbejdet kvalitetsstandard for akutfunktionen under Hjemmesygeplejen i Ishøj Kommune. Kvalitetsstandarden forelægges til drøftelse og sendes efterfølgende til høring i Seniorrådet.

Sagsfremstilling

Akutfunktionen i Ishøj Kommune tilbyder sygeplejefaglig indsats døgnet rundt til alle akutte situationer. Det kan eksempelvis være akut opstået sygdom, akut forværring af sygdom, herunder både somatisk og psykisk eller ved akut nedsat funktionsevne. Den sygeplejefaglige indsats ydes i tæt samarbejde med egen læge, akutberedskabet – 1813/112 eller den psykiatriske udrykningstjeneste. I april 2017 udsendte Sundhedsstyrelsen kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen, hvormed akutfunktionens rammer, opgaver, kompetencer og ansvar blev præciseret. Kvalitetsstandard for akutfunktionen i Ishøj Kommune lever op til kravene i Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandard, men er tilrettet praksis i Hjemmesygeplejen. I kvalitetsstandarden beskrives form og indhold af ydelserne under akutfunktionen i Ishøj Kommune.
Kvalitetsstandarden forelægges til drøftelse og sendes efterfølgende til høring i Seniorrådet med høringsfrist d. 21. februar 2020.
Kvalitetsstandarden er vedhæftet. 

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget drøfter kvalitetsstandard for akutfunktionen og godkender at sende standarden til høring i Seniorrådet.

 

Beslutning

Tiltrådt. Sendes i høring i Seniorrådet.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt

Administrationen forelægger Social- og Sundhedsudvalget samt Teknik og Bygningsudvalget tilpasset model for renovering og finansiering vedr. etableringen af akutværelser/fleksible afklaringspladser, da det har vist sig, at bygningen er i en dårligere bygningsmæssig stand end først antaget.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkendte d. 14/8 2019 omlægning af akutboliger til fleksible akutværelser/afklaringspladser, herunder at øge antal akutværelser/fleksible afklaringspladser fra seks til ni. Social- og Sundhedsudvalget og Teknik- og Bygningsudvalget godkendte, at akutværelser/fleksible afklaringspladser etableres på Ishøj Søvej 3 med finansiering på 1.899.336 t. kr. fra uforbrugte midler på anlægsbudgettet i 2019. Sagen blev godkendt af Byrådet d. 3/9 2019.
Det har imidlertid vist sig, at en mindre del af Ishøj Søvej 3 er i en dårligere forfatning end først antaget. Byggeteknisk er det muligt at justere og gennemføre projektet indenfor det afsatte budget, men for at sikre den rigtige løsning for brugerne, væsentligst at sikre adgang til fælleslokalet fra akutværelserne, er det nødvendigt at justere ombygningen, så den indeholder nedrivning og nyetablering af den del af bygningen, der er i dårligere stand, før der indrettes til fælleslokale (se bilag).

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager orientering om tilpasset model for renovering og etableringen af akutværelser/fleksible afklaringspladser på Ishøj Søvej 3 til efterretning.
Social- og Sundhedsudvalget indstiller,
at der gives supplerende anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til tilpasset renoveringsprojekt på Ishøj Søvej 3 med finansiering over Økonomi- og Planudvalgets pulje for 2020.

Beslutning

Tiltrådt. Anbefales, sendes til Økonomi- og Planudvalget.

Økonomi

Det reviderede projekt koster i overslag 2,5 mio. kr. Pt. er der frigivet 1.899.336 kr. på den oprindelige anlægsbevilling. Herudover finansierer energipuljen 0,1 mio. kr. til etablering af ny varmeforsyning. De resterende 0,5 mio. kr. foreslås finansieret via Økonomi- og Planudvalgets pulje.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt

Administrationen har foretaget hjemløseoptælling i uge 45, 2019. Tal for status vedr. hjemløse borgere forelægges Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Antallet af hjemløse i Ishøj Kommune opgøres, hvormed det er muligt at følge udviklingen i, hvor mange hjemløse der er i Ishøj Kommune, og hvilken kategori for hjemløse den enkelte borger tilhører. Optælling og kategorisering følger VIVE`s definition af hjemløshed (se bilag). Af opgørelsen for hjemløse i Ishøj Kommune i uge 45, 2019 fremgår følgende:

  • Pr. uge 45, 2019 er i alt 91 borgere registreret uden fast bopæl i Ishøj Kommune og 17 borgere i akutboliger eller på herberg/forsorgshjem/kvinde-/krisecenter. Der er således i alt 108 borgere uden fast bopæl.
  • Da borgere i akutboliger eller på herberg/forsorgshjem/krisecenter defineres som hjemløse, vurderes det, at der samlet set er 52 hjemløse i Ishøj Kommune. De opholder sig hos venner/familie, mens 1 borger vurderes at bo på gaden, i trappeopgange eller lign.
  • De resterende 56 borgere er udrejst, flyttet til anden kommune eller forsvundet, hvormed de indgår i kategorien `ved ikke`, da der ikke er tilstrækkelig information om borgeren i forhold til at kunne vurdere, om de reelt er hjemløse.

Til sammenligning var der ved sidste optælling i uge 6, 2019 i alt 86 borgere uden fast bopæl, hvoraf 33 blev vurderet til at være hjemløse, jf. VIVE`s definition. Stigningen skyldes hovedsageligt at en ny kategori `kvinde/krisecentre` indgår i optællingen.

 

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning og sender sagen til orientering i Udsatterådet.

 

Beslutning

TIltrådt. Social- og Sundhedsudvalget ønsker, at administrationen foretager en gennemgang af sagerne for unge hjemløse under 30 år, for at afklare historikken i sagerne og om der kunne forebygges hjemløshed. Kunne der have været en indsats tidligere, er der læring? Sagen genforlægges Social- og Sundhedsudvalget. Samtidig ønskes Udsatterådets bud, ved oversendelse til rådet.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

  • Orientering angående ledsagelse af personale ved hospitalsindlæggelse Kærbo/Torsbo.
  • Administrationen har udarbejdet halvårlig aktivitetsoversigt for Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2020 (se bilag).
  • Administrationen har udarbejdet overblik over initiativer på det sociale område i Ishøj. Initiativerne er som udgangspunkt for voksne Ishøjborgere. Overblikket er både til medarbejdere, borgere, frivillige m.fl. (se bilag).
  • KKR Hovedstaden har besluttet at afholde politiske dialogmøder i klyngerne med Sundhedskoordinationsudvalgsmedlemmerne (SKU) som værter for at drøfte aktuelle emner på sundhedsområdet. Indholdet på disse møder har været drøftet i Embedsmandsudvalget for sundhed, hvor det er besluttet, at psykiatrien skal være et fælles fokusområde for de politiske dialogmøder med sundhedsaftalen 2019-2023 som bagtæppe. De enkelte kommunale klynger på sundhedsområdet samt det fælles kommunale sundhedssekretariat er nu ved at planlægge disse møder. Som optakt til tværkommunale dialogmøder er der gode erfaringer med at kommunernes fagudvalg drøfter egne udfordringer og ønsker forud for de fælles møder. Vedhæftede baggrundsnotat giver overblik over tværgående samarbejde på sundhedsområdet. Notatet er ikke i udgangspunktet et oplæg til drøftelse, men skal derimod give konkret viden om det tværsektorielle og tværkommunale samarbejde forud for det politiske dialogmøde i jeres klynge, og dermed et godt afsæt for drøftelserne på mødet.
  • Region Hovedstaden og PLO-Hovedstaden har indgået vedhæftede Allonge til rammeaftale om honorering af praktiserende læger, der udfører opfølgende hjemmebesøg efter udskrivelse fra hospital i samarbejde med en kommune I Region Hovedstaden (se bilag). 
  • Det foreslås at flytte Social- og Sundhedsudvalgets møde d.10.2 2020 til d. 13.2 2020.
  • Orientering om Læringsforløb, Sundhedsstyrelsen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager meddelelserne til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt. Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 10.2 fastholdes.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Serviceloven § 83, Personlig pleje: 1 (Vaskeordning)

Serviceloven § 113, Hjælpemidler: 1 (afslag på el-scooter)

 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager orientering om klagesager til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning

Spørgsmål fremsat omkring drift og lokaler for Torslunde Cafeen. Administrationen undersøger sagen og vender tilbage til Social- og Sundhedsudvalget i februar. Information om Ring rigtigt til Hjemmeplejen.