Referat
Social- og Sundhedsudvalget mandag den 13. juni 2016 kl. 16:30

Mødelokalet, etage 6

Sagsfremstilling

Finanslovsaftalen vedr. den ældre medicinske patient er udmøntet i en pulje jf. vedlagte notat og beskrivelse.

 

Jump4Fun:

Social- og sundhedsudvalget / Kultur- og fritidsudvalget / Børne- og undervisningsudvalget har bedt om, at administrationen i juni 2016 giver en status på projektet Jump4Fun baseret på de evalueringskriterier, som blev godkendt på møde i oktober 2015. Jump4Fun er et projekt for børn med overvægtsproblemer. Projektet har kørt i Ishøj siden sommeren 2015 uden kommunal finansiering, men vil – hvis det videreføres – være med kommunal finansiering.

Stabsenhed for sundhedsudvikling skal på Social- og sundhedsudvalgets møde til august 2016 præsentere en strategi for mulige indsatsområder på sundhedsområdet i de kommende år, herunder lægge op til en drøftelse af en definition på begrebet ”sundhed”.   Da projekt Jump4Fun indgår i Ishøjs brede vifte af tilbud til børn med overvægt, ønsker administrationen at status på Jump4Fun indgår i stabsenhedens samlede præsentation til august. På den måde kan udvalget – i forbindelse med budgetlægningen - træffe beslutning om projektets fremtid på baggrund af et samlet overblik over tilbud og sammenhæng på tværs.

Beslutning

Der har været afholdt naboorientering vedrørende pavilion til Pitstop.

Bilag

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager nøgletallene til efterretning.

 

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Center for Socialservice har udarbejdet notat om etablering af hjemløseboliger i Ishøj Kommune. Hjemløseboliger er rettet mod de mest udsatte hjemløse borgere, som ikke kan tage ophold i almindelige boformer, men som har behov for et bomiljø, hvor der er lidt højere til loftet. Der er på nuværende tidspunkt ca. 15-20 ishøjborgere i målgruppen for hjemløseboliger. Alle borgere har været hjemløse i mere end 2 år, har store sociale og psykiske problemer og kan ikke opretholde et liv i en almen bolig. På den baggrund foreslås, at der fornuværende beregnes at oprette 6 hjemløseboliger samt et fælleshus til sociale aktiviteter. Fælleshuset er også tiltænkt at kunne rumme 1-2 akutpladser i perioder.

 

Der er afsat en fast pulje på finansloven på 13.8 mio. kr. under Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet til tilskud til oprettelse af hjemløseboliger. Puljen kan bl.a. søges af kommuner samt almene og private boligselskaber. Der kan søges om støtte på op til 400.000 kr. pr. bolig. Derudover kan der ansøges om støtte til social vicevært i en treårig periode.

 

I samarbejde med Center for Ejendomme og Byggesager er der lavet en overslagsberegning på udgifter og indtægter ved opretttelse af 6 hjemløseboliger i Ishøj Kommune (se bilag).

Der er lavet to økonomiske beregninger:

 

 • En beregning, hvor det antages, at Ishøj Kommune søger og får tildelt midler fra puljen til oprettelse af 6 hjemløseboliger samt er fælleshus.
 • En beregning, hvor Ishøj Kommune selv afholder udgifter til oprettelse af 6 hjemløseboliger samt et fælleshus.

 

I forbindelse med lokalitet for kommende hjemløseboliger, skal der tages højde for en ændring af lokalplanen, som tager ca. 8 måneder.

Ud over de økonomiske gevinster ved opførelse af 6 hjemløseboliger og et fælleshus vil der være et menneskeligt aspekt og en gevinst ved, at målgruppen får mere trygge rammer, formindsket marginalisering, og deraf forventelige mindreudgifter til sygdoms- og misbrugsbehandling.

 

Notat vedr. hjemløseboliger er vedhæftet. Derudover er vedhæftet baggrundsberegning for model 1 og 2.

 

 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget drøfter notat om etablering af hjemløseboliger, samt at den videre drøftelse vedr. etablering af hjemløseboliger indgår i budgetforhandlinger for budget 2017

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget beslutter at sende sagen til Byrådet med henblik på, at den kan indgå i budgetbehandlingen.

Bilag

Sagsfremstilling

I forbindelse med tilsyn på Løkkekrogen d. 18. december 2015 og den efterfølgende tilsynsrapport blev Løkkekrogen re-godkendt med to påbud, som skulle bringes i orden inden 1. juli 2016:

 1. Den juridiske konstruktion bag tilbuddet skal være afklaret, så ejer og lejeforhold er tydeligt for Socialtilsynet
 2. De økonomiske forhold, der er afledt af beslutningerne, der træffes vedrørende den juridiske konstruktion, skal afspejles i de økonomiske budgetter.

Af vedhæftede bilag ”punkt – godkendelse af tilsynsrapport” redegøres for, hvorledes der er rettet op på de af Socialtilsynet påpegede opmærksomhedspunkter og påbud.

På et styregruppemøde mellem Vallensbæk og Ishøj kommuner blev Løkkekrogens juridiske og ejermæssige konstruktion drøftet. På den baggrund blev det derfor besluttet, at den fremtidige drift af Løkkekrogen pr. 1. januar 2017 overgår til Vallensbæk Kommune. Derfor vil Vallensbæk Kommune fra 1. januar 2017 varetage den samlede ledelse af Løkkekrogen, herunder forpligtelserne over for Socialtilsynet.

Ishøj Kommune har indledt en proces med Vallensbæk Kommune om overdragelse af personale og opgaver.

 Af vedhæftede bilag ”drift af Løkkekrogen” redegøres for den fremadrettede drift af Løkkekrogen pr. 1. januar 2017.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager orientering vedr. Løkkekrogen til efterretning

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Regeringen har i maj 2016 udsendt 10 mål for social mobilitet, som skal understøtte, at færre skal være socialt udsatte, og flere skal være en del af arbejdsfællesskabet. De ti mål skal sætte retningen for socialpolitikken fremover. 

De ti mål er:

 1. Udsatte børn og unges faglige niveau i folkeskolen skal forbedres
 2. Flere udsatte unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse. 
 3. Flere personer med handicap skal i uddannelse og beskæftigelse.
 4. Flere personer med psykiske vanskeligheder eller sociale problemer skal i uddannelse og beskæftigelse.
 5. Flere personer udsat for vold i nære relationer skal i uddannelse og beskæftigelse. 
 6. Færre udsatte unge skal begå kriminalitet.
 7. Færre skal være hjemløse.
 8. Større effekt af stofmisbrugsbehandlingen.
 9. Større effekt af alkoholbehandlingen.
 10. Flere uden for arbejdsfællesskabet skal deltage i den frivillige indsats.

I vedhæftede dokument beskrives forskellige indsatser og initiativer, der knytter an til hvert mål, hvormed der gives et samlet overblik over, hvordan der allerede arbejdes med at understøtte regeringens ti mål for social mobilitet i Ishøj Kommune.

Sagen behandles også i Børne- og Undervisningsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget drøfter regeringens ti sociale mål og de aktuelle tiltag.

Beslutning

Punktet blev drøftet.

Punktet sendes til Byrådet til orientering.

Bilag

Sagsfremstilling

Værdighedspolitikken samt redegørelsen for brug af midler fra værdighedsmilliarden fremlægges hermed til endelig godkendelse.

 

Politikken og redegørelsen har været i høring i maj måned, og der er indkommet både eksterne og interne høringssvar. De indkomne høringssvar er overordnede positive i deres udmelding og tager på forskellig vis stilling til de mange forskellige elementer i værdighedspolitikken og redegørelsen. Der er rigtigt mange gode kommentarer både til politikken og redegørelsen. Administrationen foreslår, at vi beholder politikken og redegørelsen i deres nuværende form, og samtidig søger at indarbejde pointerne i det konkrete arbejde med politikken og redegørelsen. Det kan fx nævnes, at: Ældresagen i deres høringssvar pointerer, at ingen er herre over eget helbred, og at formuleringen 'ret til et godt helbred', derfor kunne blødes op. MED-udvalget på Kærbo pointerer, at vi også som organisation også skal være opmærksom på de ernæringsmæssige sider af temaet 'mad og måltid', noget der allerede fremgår af Ishøj Kommunes Mad- og måltidspolitik. MED-Udvalget i hjemmeplejen lægger i deres høringssvar vægt på udsatte borgere med misbrug og psykiske lidelser og at denne gruppe indtænkes i det videre arbejde på ældreområdet. Hvad angår redegørelsen pointerer Seniorrådet, at det er vigtigt, at Kærbos aktivitetscenter stadig skal kunne opretholde de mange gode tilbud om aktiviteter, som eksisterer idag, også selvom der udvides med et tilbud til ældre med anden etnisk baggrund.

 

Der er indkommet høringssvar fra:

 • Seniorrådet
 • Ældresagen i Ishøj
 • Danske Handicaporganisationer - Ishøj
 • MED-udvalget på træningscentret
 • MED-udvalget i hjemmeplejen
 • MED-udvalget på Kærbo
 • MED-udvalget på Torsbo
 • MED-udvalget i Ældre og Rehabilitering, rådhuset
 • MED-udvalget i ledelsessekretariatet

 

Høringssvarene er vedhæftet dagsorden sammen med værdighedspolitikken og redegørelsen.

 

 

 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller:

 • Værdighedspolitikken til godkendelse
 • Redegørelsen til godkendelse
 • At der afsættes kr. 2.844.000 fra værdighedsmilliarden i 2016 og i årene frem til arbejdet med initiativer relateret til værdighedspolitikken og redegørelsen.

Beslutning

Første punkt godkendt idet "Ret til et godt helbred" ændres til "Ret til så godt helbred som muligt"

 

Andet punkt godkendt idet Charlotte Jørgensen (DF) ikke kan tilslutte sig udvidelse af nuværende aktivitetscenter for borgere med anden etnisk baggrund på baggrund af følgende punkter:

- DF ønsker ikke at bidrage til et parallelsamfund

- Tilbuddet er ikke til gavn for integrationen

- Tilbuddet er ikke i overensstemmelse med den vedtagne medborgerpolitik

- Årstallet for sammenlægning af det eksisterende aktivitetscenter på Kærbo og det nye aktivitetstilbud for borgere med anden etnisk baggrund skal konkretiseres.

 

Tredje punkt tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

I oktober 2015 blev arbejdsgruppen vedr. fremtidens plejeboliger i Ishøj nedsat. Arbejdsgruppens formål har været at undersøge det fremtidige behov for plejeboliger i Ishøj Kommune og herunder at undersøge forskellige scenarier, der kan afhjælpe dette behov.

 

Arbejdsgruppen har bestået af repræsentanter fra Social- og Sundhedsudvalget, repræsentanter fra Seniorrådet og Handicaprådet, en repræsentant for Centerrådet på Kærbo, ledelsen fra kommunens plejecentre og hjemmeplejen samt repræsentanter fra administrationen på ældreområdet. Baggrunden for analysen er et ønske om at se på sammenhængen mellem borgere i forskellige målgrupper i Ishøj, der kan have gavn af en plejebolig og Ishøj Kommunes nuværende kapacitet af boliger. På baggrund af analysen er der udarbejdet den vedhæftede rapport. I rapporten er arbejdsgruppen nået frem til følgende anbefalinger:

 

1) Oprettelse af Rehabiliteringscenter

2) Gradvis ombygning af ældreboliger til plejeboliger

3) Indsatser på demensområdet

4) Indsatser over for ældre med anden etnisk baggrund

5) Samarbejde med socialområdet vedr. fx skærmede enheder for ældre med psykiske og/eller misbrugsproblemer

6) Samarbejde med lokalsamfundet i Ishøj

 

Rapporten vedr. fremtidens plejeboligbehov samt bilag 1, 2, og 3 vedlægges.

 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller rapporten vedr. fremtidens plejeboligbehov til godkendelse.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Der er i henhold til Lov om social service § 18 afsat midler til foreninger og frivillige, der anmoder om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde. Midlerne kan søges to gange om året.


Der er i 2016 afsat kr. 330.700 til frivilligt socialt arbejde.


Der er indkommet følgende ansøgninger:


1. Angstforeningen

Angstforeningen søger om midler til at afholde et lokalt arrangement i Ishøj med fokus på angstlidelser og behandlingen af disse. Målgruppen er forældre til børn og unge med angst, pårørende til angste samt alle der oplever problemer med angst i deres liv. Foredraget skal give tilhørerne større klarhed i forhold til, hvad de selv kan gøre for at tacke deres angst og/eller at søge hjælp og behandling de rette steder. Der er også et ønske om efterfølgende at oprette en selvhjælpsgruppe i Ishøj.


Der ansøges om kr. 10.223


2. Brugerbestyrelsen på Kærbo

Brugerbestyrelsen på Kærbo søger om midler til afholdelse af skovtur for beboere og brugere af Kærbo, midler til indkøb af materialer og diverse udgifter til opstart af ny sæson samt opkvalificering af gruppeledernde samt brugerbestyrelsen.

Formålet med aktiviteterne og indkøbene er at give alle brugere og beboere på Kærbo en opfattelse af at være en del af et fællesskab og at give mulighed for at kunne dyrke sine interesser.Ydermere ønsker brugerbestyrelsen at påskønne og udvikle tilbuddene og de frivillige gruppeledere.


Der søges om kr. 50.000


Brugerbestyrelsen modtog kr. 20.000 i december 2015


3. Dansk Blindesamfund, Storkøbenhavn Syd

Blinde og svagtseende har behov for at mødes med ligesindede, da det er vanskligt at deltage i det eksisterende foreningsliv. Der tilbydes forskellige aktiviteter og arrangementer, der både henvender sig til ældre og yngre medlemmer. Foreningen vil gerne arrangere en ferietur for deres medlemmer til Fuglsangcentret i Fredericia, som i forvejen er kendt af en del af medlemmerne. Mange af medlemmerne kommer sjældent ud og derfor er en fælles tur til et velkendt sted en god løsning, for de der ellers ville sidde meget alene. Der er behov for seende hjælpere på turen. Ligeledes søges om midler til telefon og internet, som er en nødvendighed for foreningens virke.


Midler skal gå til telefonudgifter og tilskud til hjælpere og arrangører til ferietur.


Der søges om kr. 10.000


Dansk Blindesamfund modtog kr. 8.552 i juni 2015


4. Dukkehuse og legetøj til udsatte børn

Anne-Grethe Madsen søger om midler til at indsamle og uddele dukkehuse og legetøj til udsatte familier, sådan at piger og drenge i alderen 0-10 år kan opleve glæden ved at modtage og have legetøj, som de ikke elleres ville have haft grundet deres forældres økonomiske situtation. Anne-Grethe vil samarbejde med 'vores ishøj' og beboerhusenes ledere, for at skabe kontakt til de relevante familier.


Der ansøges om kr. 5.000


5. Frivilliggruppen på Omsorgscenter Kærbo

Frivillighedsgruppen er uafhængige af brugerbestyrelsen på Kærbo. Gruppen ønsker at afholde 10-12 arrangementer på Omsorgscenter Kærbo for beboere og hjælpere på Kærbo for at skabe et godt socialt miljø på Kærbo. Arrangementerne dækker over underholdning af forskellig art: sang, musik, gættekonkurrencer, banko, oplæsning, m.m.


Midler skal gå til udgifterne til kaffe/the og kage ved arrangementerne, præmier ved banko og andre konkurrencer samt evt. betaling for musik.


Der søges om kr. 15.000


Frivilliggruppen modtog kr. 15.000 i december 2015


6. Michael Brostrøm - Dancecafe på Kærbo

Michael Brostrøm søger om midler til underholdningsarrangementer - sang og dans - for beboerne på Kærbo. Arrangementerne laves rundt om på Kørbo, så så mange beboere som muligt har muluighed for at deltage. Arrangementerne laves i samarbejde med lederne af de forskellige afdelinger, således at de sørger for det praktiske med hensyn til beboerne og Michael Brostrøm søger for underholdningen. Underholdningen vil primært blive udført af kunstnere, der har stillet sig gratis til rådighed i de 1-1½ time, som de bliver engageret i. De fleste vil gerne have dækket deres transportomkostninger, lidt kaffe, m.m. og det er til disse omkostninger der søges midler. Enkelte kunstnere skal betales med et honorar, som afregnes på stedet


Der søges om kr. 10.000


Michael Brostrøm modtog kr. 7.500 i december 2015


7. Michael Brostrøm - Kaberet på Kærbo

Revyen på Kærbo skal laves af Annelise Svendsen og Michael Brostrøm i samarbejde med borgere og ansatte på Kærbo. Annelise og Michael er vant til at samarbejde om at stable en revy på benene fra deres samarbejde i Ældre i bevægelse. Annelise Svendsen bor i en ældrebolig på Kærbo og Michael er frivillig. Deltagerne i kaberaten vil være beboerne og ansatte og også borgere, som kommer på aktivitetscentret med det formål at lave et fælles projekt på tværs af de forskellige grupper på Kærbo. Indholdet vil være sange og historier fra hverdagen på Kærbo og forestillingen forventes afholdt i april 2017.


Der søges om midler til musik og udstyr i det omfang det ikke allerede findes på Kærbo eller kan laves i aktivitetscentret.


Der søges om kr. 10.000


Michael Brostrøm modtog kr. 3.500 i december 2015


8. Røde Kors, Ishøj

Røde Kors afdeling i Ishøj har lige nu gang i flere projekter i Ishøj. Det der søges om midler til i denne omgang er den nyåbnede genbrugsbutik i Ishøj Bycenter. Butikken har 35 frivillige og ikke alle har kendskab til principperne for kundebetjening og butiksdrift. Derfor søges der om midler til undervisning af de frivillige, så de er klædt godt på til opgaverne i butikken.


Der ansøges om midler til en ekstern underviser samt forplejning.


Der ansøges om kr. 15.000


Røde Kors modtog kr. 27.000 i december 2015


9. Samtale på dansk

Samtale på dansk er et nyt netværk af borgere i Ishøj, der mødes og taler sammen på dansk for at blive bedre til dansk. Formålet med netværket er at styrke kendskabet til dansk sprog og kultur, at opbygge netværk på tværs af kultur og etnicitet samt at styrke integrationen i lokalsamfundet for deltagerne. Netværket er en blanding af etnisk danske frivillige og deltagere med ikke-dansk baggrund. Der er allerede mere end 120 medlemmer i netværket, som mødes i små satelitgrupper og taler dansk. Ligeleds afholdes der fællesmøder hver måned. Der er et ønske om at kunne tage på fælles ekskursioner for at udvide deltagernes kendskab til dansk kultur og samfund.


Der søges om midler til fælles udflugter til forskellige museer og seværdigheder.


Der ansøges om kr. 8.305


10. Ældre Sagen i Ishøj Kommune: besøgs- og hospitalsvenner

Lokalkomiteen af Ældre sagen i Ishøj besøger for tiden 33 besøgsværter. Der er 11 besøgsværter på Kærbo, 4 på Torbo og resten bor i eget hjem.

Hospitalsvenner er godt i gang og der er p.t. 5 personer, som påtager dig denne opgave. Dertil er der 2 personer tilknyttet caferarrangementerne, som foregår i Vejleåparken, Åparken, Tranegården samt Torslunde.


Besøgsvennerne besøger ældre og handicappede borgere i Ishøj i eget hjem og i ældreboligerne på på Kærbo samt Torsbo, som har svært ved at komme udenfor hjemmets fire vægge. Besøgsværterne får besøge en gang om ugen og man går en tur, drikke en kop kaffe og taler om gamle dage, m.m. Hospitalsvennerne hjælper svage borgere, når de skal til undersøgelse og behandling på hospitalet evt. indlægges.


Af sociale arrangementer for de frivillige er det forventningen at planlægge en sommertur til Arken.


Midlerne skal gå til at viderefører de forskellige ordninger. Midlerne søges anvendt til administration, kørsel, gaver, kaffe/the og arrangementsudgifter til fælles arrangementer og fester.


Der søges om kr. 26.814


Ældre sagen i Ishøj modtog kr. 30.527 i juni 2015


Ansøgninger fra foreninger udenfor Ishøj Kommune

 • Børn, Unge og Sorg
 • Børns Voksenvenner
 • Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade - LMS
Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget beslutter at tildele:

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget beslutter at tildele:

ad 1: 10.223 kr.

ad 2: 35.000 kr.

ad 3: 8.500 kr.

ad 4: 5.000 kr.

ad 5: 15.000 kr.

ad 6: 10.000 kr.

ad 7: 10.000 kr.

ad 8: 7.500 kr.

ad 9: 8.305 kr.

ad 10: 26.814 kr.

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen har udmeldt en pulje på 17,4 mio. kr. til initiativer, der kan aflaste pårørende til demente i egenbolig. Puljen er en del af satspuljeaftalen for 2016, og projektperioden løber fra 1. sepember 2016 til 30. november 2017. Forventet afgørelse ligger ultimo august 2016.

Ishøj Kommune ansøger om midler til at etablere et lokalt forankret socialt netværk omkring pårørende til demensramte, der giver en meningsfuld og fleksibel aflastning. Ishøj Kommune har ansøgt om ialt 660.000 kr.

Den samlede puljeansøgning er vedlagt.

 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkender puljeansøgningen.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Sundheds- og Ældreministeriet har udmeldt en pulje på 4 mio. kr. i 2016 og 4,7 mio. kr. i 2017 til projekter og aktiviteter, som kan styrke trivsel og livskvalitet blandt ældre på plejehjem og i plejebolig. Puljen er en del af satspuljeaftalen for 2016, og projektperioden løber fra 1. august 2016.

Ishøj Kommune ansøger om midler til anlæggelse af personlige minihaver på Torsbo Plejecenter, som har til formål at give beboerne et rigere udeliv. Ishøj Kommune har ansøgt om ialt 621.000 kr. til 2016 og 2017.

Puljeansøgninger og budgetskemaer er vedlagt.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkender puljeansøgningen.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Der er foretaget 1. budgetopfølgning 2016, som samlet for Ishøj Kommune viser en forventet mindreudgift på 11,8 mio.kr.

Der er forventede merudgifter indenfor serviceudgiftsrammen på 3,4 mio.kr., mens der udenfor serviceudgiftsrammen forventes merudgifter på 2,8 mio.kr. På finansieringssiden er der forventning om mindreudgifter på 18,0 mio.kr.

På Social- og Sundhedsudvalgets område forventes der samlet 4,5 mio.kr. i merudgifter

Der er udarbejdet notat af 7. juni 2016 (bilag A), som mere detaljeret beskriver den samlede budgetopfølgning.

Bilag B viser den samlede oversigt over budgetopfølgningen.

Bilag C viser budgetopfølgningen for Jobcentret.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller at budgetopfølgningen tiltrædes, og at der gives bevilling indenfor fagudvalgets område i henhold til oversigtsskemaet

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Evalueringsdesign for slutevaluering af projekt 'Livsglade børn som bruger deres krop'. Evalueringsdesignet beskriver, hvorledes der vil blive evalueret på, om projektets formål, delmål og forventede resultater er blevet indfriet i projektperioden.

Sagsfremstilling

Evalueringsdesignet bygger videre på konceptet for evaluering af projekt 'Livsglade børn som bruger deres krop' – som anvendes til løbende evaluering af projektet igennem projektperioden. Evalueringskonceptet blev besluttet på Børne- og Undervisningsudvalgsmødet samt Social og Sundhedsudvalgsmødet i november 2015.

Slutevalueringen har til formål at vurdere, om projektets aktiviteter har haft den forventede virkning på projektets målgrupper. Det vil sige, om projektets formål, delmål og forventede resultater er blevet indfriet. Evalueringen centrerer sig derfor om følgende temaer: udvikling hos de 4-7-årige børn med hensyn til motoriske færdigheder, overvægt og deltagelse i bevægelsesaktiviteter i dagtilbuddene og i det frivillige foreningsliv; dagtilbudsmedarbejdernes kompetencer i forhold til facilitering af bevægelseslege; bevægelsespraksis i dagtilbuddene; bevægelsesaktivitet i familierne; tværfagligt samarbejde; dagtilbuddenes individuelle mål; gennemførte aktiviteter.

Af projektbeskrivelsen for projekt 'Livsglade børn som bruger deres krop' fremgår det, at deadline for slutevalueringen er i november 2017. Der er imidlertid planlagt dataindsamling i december 2017 (jf. koncept for evaluering), og det foreslås derfor, at deadline for slutevalueringen udskydes til februar 2018, og at datoen for projektets afslutningskonference af samme grund udskydes til marts 2018.

IndstillingForslag til beslutning: 13. juni 2016, pkt. 62:

Social- og Sundhedsudvalget beslutter at udskyde deadline for slutevalueringen til februar 2018 og datoen for projektets afslutningskonference til marts 2018.Børne- og Undervisningsudvalget, 13. juni 2016, pkt. 62:

 

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Byrådet skal sende et forslag til planstrategi for Ishøj Kommune i høring. Planstrategien giver borgere, virksomheder og investorer et overordnet overblik over byrådets strategi for den fysiske udvikling af Ishøj, og hvilke temaer byrådet vil fokusere på i den fremtidige planlægning.  

Sagsfremstilling

Byrådet skal vedtage en strategi for kommuneplanlægningen i kommunen. Planstrategien er grundlaget for Ishøj Kommunes dialog med borgere og myndigheder om ønsker til en overordnet strategisk planlægning. Strategien udstikker retningen for den fysiske planlægning af Ishøj Kommune de næste 10 – 15 år. Planstrategi 2016 er byrådets strategi for, hvordan Ishøj Kommune skal omsætte visionen om, at mangfoldighed er en styrke, til den fysiske planlægning og for hvordan byrådet ønsker at arbejde med at udvikle Ishøj som en kunst- og naturkommune.

Med planstrategi 2016 sættes der fokus på 6 temaer:

 • Forbindelser knytter bånd
 • Byrum binder byen sammen
 • Flere boliger skaber liv
 • Levende landsbyer
 • Kunsten og naturen i Loop City
 • Et stærkt erhvervsliv

I henhold til planloven skal strategien indeholde byrådets beslutning om, hvordan kommuneplan 2014 skal revideres. Administrationen lægger op til, at Kommuneplan 2014 revideres delvist, således at planstrategiens fokusområder afspejles i Kommuneplan 2017 - 2029. Byrådet skal virke for kommuneplanens realisering, og kommuneplanen er grundlaget for udarbejdelse af lokalplaner, landzonetilladelser og byggetilladelser.

I henhold til planloven skal planstrategien offentliggøres digitalt på kommunens hjemmeside med en frist på mindst 8 uger, hvor der kan fremsættes ideer, forslag og kommentarer til den offentliggjorte strategi. Strategien sendes desuden til erhvervs- og vækstministeren, samt øvrige statslige, regionale og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres. Da høringsperioden er henover sommerferien foreslås det, at perioden forlænges til 10 uger.

Planstrategien behandles parallelt i alle fagudvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller at forslag til Planstrategi 2016 sendes i offentlig høring i 10 uger.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Planlovens § 23a

 

Bilag

Resume

Hermed fremlægges aktivitetsoversigt for 2. halvår af 2016.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager aktivitetsoversigten til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt idet novembermødet bliver temamøde omkring frivillighed.

Bilag