Referat
Social- og Sundhedsudvalget mandag den 13. september 2021 kl. 16:30

Rådhusets etage 2. Mødelokale Vandværket

Resume

Efterretningssag

Socialtilsyn Hovedstaden har i august 2021 udarbejdet en tilsynsrapport for rusmiddelbehandlingen Pitstop. Rapporten er udarbejdet på baggrund af et uanmeldt driftsorienteret tilsyn d. 9. juni 2021, samt et høringssvar fra Pitstop fra august 2021. Ved tilsynet d. 9. juni 2021 har Socialtilsyn Hovedstaden interviewet medarbejdere og ledelse, samt gennemgået dokumentation med en medarbejder. Der var ingen borgere til stede i tilbuddet på tidspunktet for tilsynsbesøget, hvorfor der blev afholdt efterfølgende borgerinterviews pr. telefon.

Sagen sendes til orientering i Udsatterådet.

Sagsfremstilling

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at det kommunale ambulante behandlingstilbud Pitstop forankret i Lov om social service § 101 stadig opfylder betingelserne for fortsat godkendelse jf. §§6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn. Pitstop er godkendt til 10 pladser for børn og unge, samt 30 pladser for voksne borgere. Det fremgår desuden af tilsynsrapporten, at:

 • Pitstop tilrettelægger en behandling, hvor borgerne er i centrum, ud fra den metakognitive metode, som alle medarbejdere har enten en 1-årig uddannelse eller et kortere kursus i. Metoden skal stadig forankres i praksis.
 • Medarbejderne fremstår fagligt dygtige og har øje for den skærpede underretningspligt i forbindelse med borgere, der har børn.
 • Indsatsen i Pitstop vurderes at være helhedsorienteret med fokus på såvel misbrug, uddannelse/beskæftigelse, sociale relationer, selvstændighed og sundhed.
 • Tilbuddets resultatdokumentation vurderes relevant.
 • Ledelsen har relevant erfaring og kompetence.
 • Teamleder har redegjort for, hvordan man har arbejdet med udviklingspunkterne fra seneste tilsynsrapport.
 • Tilbuddet har fortsat høj personalegennemstrømning og Tilsynet opfordrer til, at ledelsen har fokus på, hvordan man kan sikre stabilitet. Sygefraværet vurderes som værende på et lavt niveau.
 • I relation til corona-situationen har tilbuddet håndteret dette efter gældende regler og sundhedsfaglige retningslinjer.
 • Nøgletal 2020 fra Pitstop blev indberettet på Tilbudsportalen efter rapportens deadline, hvorfor det økonomiske tilsyn ikke er afrapporteret i denne udgave af rapporten.

Lovgrundlag

Lov om social service § 101

Lov om socialtilsyn §§ 6 og 12-18

Indstilling

Social - og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. Sagen sendes til orientering i Udsatterådet.

Bilag

Resume

Der fremlægges status på den håndholdte vaccinationsindsats under Hjemmeplejen i Ishøj Kommune.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede d. 4. maj 2021 at allokere midler til Hjemmeplejen til en håndholdt vaccinationsindsats målrettet de borgere, der endnu ikke havde taget imod tilbuddet om vaccination mod COVID-19. Indsatsen skulle løbe til d. 31. august 2021. Der fremlægges derfor status på den håndholdte vaccinationsindsats samt overvejelser om eventuel videreførelse af indsatsen.


Status på vaccinentilsutningen i Ishøj:
Status er, at Ishøj Kommune fortsat er den kommune i landet, hvor der er lavest tilslutning. Pr. d. 27. august 2021 så tilslutningen således ud:


Antal inviterede

Antal booket/påbegyndt/

færdigvaccineret

Antal ikke booket/

gennemført/påbegyndt

19.622

14.238= 73 %

5.376=27%

Sammenlignet med 20. juli 2021

18.524

13.302=72%

5.222=28%

Data viser, at det især er de yngre målgrupper, der ikke har taget imod vaccinen, jf. vedhæftede notat.

Status på den håndholdte vaccinationsindsats i Hjemmeplejen:
Vaccinationskoordinatoren, som har stået for den håndholdte vaccinationsindsats i Hjemmeplejen, har siden d. 1. juni 2021 taget kontakt til 1553 borgere, der endnu ikke har gjort brug af deres invitation til vaccination mod COVID-19.

Af tabellen fremgår data på de kontaktede borgere:

Årsag

Antal

Ønsker ikke vaccination

90

Svarer ikke/ingen data

951

Hjulpet af vaccinationskoordinatoren

111

Afventer vaccine, klarer det selv

401


Af tabellen fremgår det, at det ikke er lykkedes at få kontakt til en stor andel borgere. Vaccinationskoordinatoren har forsøgt at kontakte borgerne 3-5 gange, og på forskellige tidspunkter af dagen - dog uden held.

Overvejelser om den videre håndholdte vaccinationsindsats i Hjemmeplejen
Erfaringen er, at efterhånden som vi kommer længere i vaccinationskalenderen, og det dermed også er de yngre målgrupper, der er inviteret til vaccination mod COVID-19, giver det ikke den ønskede effekt med den håndholdte kontakt. Det skyldes, at de yngre målgrupper ikke har udfordringer i forhold til selv at booke og tid og generelt er veloplyste om vaccinen, hvorfor deres valg om ikke at ønske vaccinen/afvente vaccination, bunder i forhold, vaccinationskoordinatoren ikke umiddelbart kan påvirke.

Administrationen anbefaler, at indsatsen fremefter målrettes de 30-39 årige, da de aktuelle tal viser, at det er i den aldersgruppe der er udfordringer med vaccinationer.

Indsatsen foreslås forlænget fra d. 1.9. 2021 til d. 31.12. 2021, og vil andrage 150 t. kr. Finansieringen på 150 t.kr. forventes at håndteres ved kommende budgetopfølgning pr. 30.9, ligesom midlerne opføres under coronaudgifter.


Vedhæftet er notat med status på den håndholdte vaccinationsindsats.

Økonomi

Indsatsens finansiering andrager 150 t. kr. Finansieringen med 150 t.kr. forventes at håndteres ved kommende budgetopfølgning pr. 30.9, ligesom midlerne sættes på regnskab for coronaudgifter.

Indstilling

Administrationen indstiller, at den opsøgende vaccinationsindsats under Hjemmeplejen forlænges pr. 1.9 2021 indtil 31.12. 2021 med finansiering på 150 t. kr. Sagen sendes til Økonomi- og Planudvalget.

Beslutning

Tiltrådt. Sagen sendes til Økonomi- og Planudvalget.

Bilag

Resume

Orienteringssag
På baggrund af ønske fra Social- og Sundhedsudvalget, har administrationen undersøgt, hvorvidt der er et potentiale i at få medarbejdere til at gå op i tid på pleje- og omsorgsområdet i Ishøj Kommune. Der er derfor lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt blandt social- og sundhedspersonalet i Hjemmeplejen og på kommunens to plejecentre, Kærbo og Torsbo. Konklusioner på undersøgelsen fremlægges til politisk behandling. Endvidere foreslås pejlemærker for den videre strategi med at øge beskæftigelsesgraden blandt personalet.

Sagsfremstilling

Andelen af ældre borgere i Ishøj Kommune er stigende, og forventningen er, at der inden for de næste ti år vil ske en stigning i antallet af +80-årige på 76 % i forhold til i dag. Det betyder, at behovet for personale på plejehjemsområdet samt i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen tilsvarende er stigende. Imidlertid er social- og sundhedsområdet et område, hvor der er udfordringer med at rekruttere personale samtidig med, at der er tradition for deltidsansættelse inden for området.

Social- og Indenrigsminsiteriet lavede i 2020 en analyse af arbejdstiden blandt social- og sundhedspersonalet i landets kommuner. Analysens konklusioner blev forelagt Social- og Sundhedsudvalget på møde d. 12. august 2020. Af analysen fremgik det, at Ishøj Kommune har færre fuldtidsansatte og en lavere beskæftigelsesgrad (antal timer/uge) sammenlignet med landsgennemsnittet og øvrige vestegnskommuner. Social- og Sundhedsudvalget ønskede derfor, at administrationen undersøgte mulighederne for at øge beskæftigelsesgraden blandt social- og sundhedspersonalet i Hjemmeplejen og på plejecentrene.

I juli-august 2021 er der udsendt spørgeskema til alle social- og sundhedsmedarbejdere samt sygeplejersker ansat på ældreområdet i Ishøj Kommune. Spørgeskemaet havde til formål at afdække, om medarbejderne havde en interesse i at gå op i tid, og hvilke barrierer der kan være for at gå op i tid.

I alt har 127 ud af 214 medarbejdere deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 59 %.

60 % af respondenterne er dagvagter. På den baggrund er det muligt at drage følgende (forsigtige) konklusioner:

 • At 26 % af de adspurgte svarede ja til at være interesseret i at gå op i tid
 • At 19 % måske var interesseret i at gå op i tid
 • At 55 % svarer, at de slet ikke kunne være interesseret i at gå op i tid

De væsentligste argumenter for at arbejde færre end 37 timer:

 • Fleksibilitet: 20 % svarer, at det giver bedre mulighed for at tage en ekstravagt en gang i mellem
 • Forventningsafstemning: 40 % svarer, at de ikke er vidende om, at det kunne være muligt at få flere timer.

 

I overvejelserne omkring ansættelse af flere fuldtidsansatte på pleje- og omsorgsområdet er der behov for at nuancere mulighederne for at skabe flere hænder. Det skyldes, at der, hvor der er behov for flere hænder, typisk er i spidsbelastningsperioder, fx om morgenen, hvor alle i medarbejdere i forvejen er på arbejde. Undersøgelsen afkræfter ligeledes, at et deltidsjob er begrundet i at ”dobbeltjobbe” ved fx at have vagter ved siden af i et vikarbureau. I stedet tager de ansatte ekstravagter på plejehjemmene eller i Hjemmeplejen som supplement til deres faste arbejdstid. Derved kan medarbejderne både planlægge deres tid fleksibelt samt bidrage til den fælles planlægning på arbejdspladsen.

På baggrund af spørgeskemaundersøgelsen samt de tendenser, der ses på landsplan, er der følgende mulige pejlemærker til at gå videre med arbejdet om at øge beskæftigelsesgraden for social- og sundhedspersonalet i Ishøj Kommune:

 1. Dialog med medarbejderne om mulighederne for at gå op i tid.
 2. At undersøge, hvordan andre kommuner arbejder med at få personalet på social- og sundhedsområdet til at gå op i tid.
 3. At optimere vagtplanlægningen og opgaveløsningen på social- og sundhedsområdet.
 4. At brande Hjemmeplejen og plejecentrene som en fleksibel arbejdsplads.

På baggrund af ovenstående, er det administrationens anbefaling, at der med udgangspunkt i de fire pejlemærker udarbejdes forslag til at øge beskæftigelsesgraden på social- og sundhedsområdet.  

Vedhæftet er notat om arbejdstid blandt social- og sundhedspersonalet i Hjemmeplejen og på plejecentrene.

Indstilling

Administrationen foreslår, at der med baggrund i anbefalingerne, igangsættes et arbejde, som kommer med forslag til at øge beskæftigelsesgraden på pleje- omsorgsområdet. Resultaterne forelægges til politisk behandling i foråret 2022. Sagen sendes til orientering i Byrådet.

Beslutning

Tiltrådt. Sagen sendes til Byrådet.

Bilag

Resume

Social- Sundhedsudvalget besluttede i juni 2019, at Kærbo skulle have en normering på 1,3 på de fleksible omsorgspladser og plejeboliger. Udvalget ønskede, at administrationen forelagde status efter 2 år. Derfor denne sag. Sagen fremlægges til orientering og sendes efterfølgende til orientering i Byrådet.

Sagsfremstilling

På baggrund af omlægning af boliger på ældreområdet, der betød, at Kærbo i 2019 fik tilført yderligere 11 fleksible omsorgspladser, var der behov for at tilføre midler til drift af pladserne. Udvalget fik fremlagt tre scenarier; et med en personalenormering på 1,4, hvilket betød en årlig merudgift på 5,86 mio. kr., et med personalenormering på 1,35, hvilket betød en årlig merudgift på 3,87 mio. kr. og et med en personalenormering på 1,3, hvilket betød en årlig merudgift på 1,92 kr. (alle beløb i 2019-tal). Personalenormering dækker i dette tilfælde alle udgifter relateret til en plejebolig samt fleksibel omsorgsplads, dvs. administration, køkken, teknisk service m.m. Udvalgte besluttede at gå videre med scenarie 3, og ønskede en status på det valgte scenarie efter 2 år. Derfor fremlægges her en kort status samt et økonomisk estimat på den årlige omkostning, såfremt Kærbo har en ren omsorgs- og plejenormering på 1,3.

Såfremt alle plejeboliger og fleksible omsorgspladser på Kærbo skal have en pleje- og omsorgsnormering på 1,3 vil det betyde en merudgift på 7,7 mio. for hele 2021 og 10,6 mio. i 2022 (2022-priser), hvor yderligere 8 plejeboliger er i drift som følge af omlægning af ældreboliger til plejeboliger etape 1.

Som led i den vedtagne normering på 1,3 blev der på Kærbo optimeret på arbejdsgange og i personalesammensætning, hvormed den borgernære omsorgs og pleje ikke blev berørt af normeringsændringen:

- Udlicitering af tøjvask og optimering i opgaveløsningen, fx inden for teknisk service.

- Reducering i ledelseslag og ansættelse af omsorgs- og plejepersonale frem for værtinder. 

Den vedtagne normering på 1,3 indeholder som nævnt både det direkte omsorgs- og plejepersonale samt afledte funktioner til en plejebolig, dvs. køkkenpersonale, servicemedarbejdere, aktivitetscenter, daghjem og administration. I 2022 estimeres det, at den samlede normering vil være på 1,43, da midler fra puljen Bedre Bemanding indgår som del af bloktilskuddet, hvormed de indgår som en del af den samlede normering. Der bliver derfor tilført 926.000 kr. ekstra i bloktilskud i 2022, heraf er Kærbos andel 588.000 kr.

Vedhæftet er notat vedr. status på normeringsændring

Indstilling

Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget tager status til efterretning og sendes til orientering i Byrådet.

Bilag

Sagsfremstilling

 • Ældretopmøde 2021 Odense Congress Center d. 16. september kl. 9.30-16.20 (se bilag for program).
 • Social- og Sundhedsudvalget drøfter endagstur (se bilag). Eventuel tur til Haderslev Kommune `Projekt plejehjem i eget hjem`.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget anbefaler, at Social- og Sundhedsudvalget i den kommende valgperiode drøfter studietur.

Kort status fra arbejdsgruppen om lægemangel. Social- og Sundhedsudvalget bakker op om planlægning af praksisdag.

Bilag

Resume

Administrationen orienterer om efterretningssager.

Sagsfremstilling

Personsag. Administrationen orienterer nærmere.

Indstilling

Administrationens forslag til beslutning:

Social og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Orienteringspunkt

Administrationen orienterer om nøgletal (se bilag).

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen om nøgletal til efterretning.

Beslutning

TIltrådt.

Bilag

Beslutning

Intet til punktet.