Referat
Social- og Sundhedsudvalget mandag den 13. oktober 2014 kl. 16:30

Mødelokalet, etage 6

Resume

Oplæg om udvikling inden for handicap og psykiatri v/ leder for Handicap og Psykiatri Karoline Winther-Lund
 
Materiale medbringes på mødet

Beslutning

Til efterretning. 

Sagsfremstilling

- Kløverengen har september 2014 modtaget strakspåbud fra Arbejdstilsynet ang. manglende alarmer på botilbuddet. Dette er imødekommet bl.a. ved køb af alarmer til Kløverengen 

- Børnehusets organisering og overordnet talmateriale har været behandlet i KKR. Materialet vedhæftes til orientering.

 

 

Klagesager september 2014   

 

Borger- og Socialservice / Jobcenter

- 1 sag vedrørende afgørelse om pædagogisk støtte jf. Servicelovens § 85.

- 1 sag vedrørende sanktion i kontanthjælp.(Jobcentret)

- 1 sag vedrørende afgørelse af kontanthjælp.(Ydelse)

 

Sundhed og Ældre

- diverse klager fra borger over Sundhed og Ældre.  

 

Familiecentret  

- Klage over manglende tilbagemelding fra rådgiver.

- Klage over ulåst handicapbil, efter hjælper har benyttet denne til familiens barn.

- Klage over forsinket aktindsigt.

  

Forslag til besøg på decentrale enheder:  

 

30/10- 2014 kl. 17.00 – 19.00 Vildtbanehus + Spindehuset

 

12/2 – 2015 kl. 16.00 – 19.00  Torsbo og Kærbo (incl. transport)

 

7/5 – 2015   kl.  16.00 – 17.30 Kløverengen

 

Besøg i hjemmeplejen planlægges i forbindelse med det almindelige ssu møde i december.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Udvalgsmedlemmerne bookes via outlook til besøg på de decentrale enheder.

Bilag

Sagsfremstilling

- Nøgletal på børneområdet pr. 30. september 2014.

- Nøgletal på det voksenspecialiserede socialområde.

- Nøgletal på ydelsesområdet

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager nøgletallene til efterretning.

Beslutning

Udvalget er bekymret over det stigende antal underretninger til familiecentret.

 

Nøgletallene taget til efterretning.

 

Bilag

Resume

Ishøj og Vallensbæk Kommuner har i samarbejde revideret den handleplan, som viser udmøntningen af kommunernes fælles misbrugspolitik. Handleplanen er et dynamisk redskab, som beskriver de konkrete indsatser, som kommunerne implementerer for at bekæmpe misbrug. Handleplanen løber, ligesom politikken, fra 2014 - 2018 og fremlægges hermed til godkendelse.

Sagsfremstilling

Handleplanen tager udgangspunkt i de 4 fokusområder, som er beskrevet i misbrugspolitikken. Under hvert fokusområde har Ishøj og Vallensbæk Kommuner sammen udvalgt en særlig vigtig indsats, som vi vil have fokus på i et af de kommende fire år. Hvert år fremlægges således status til Social- og Sundhedsudvalget i begge kommuner på den indsats, der er udvalgt. De udvalgte indsatser, samt målet for indsatserne, fremgår af nedenstående:
 
Fokusområde i 2015: Forebyggende arbejde
Udvalgt indsats: Fokus på unge i risiko for at udvikle misbrug (social pejling).
Mål: At samarbejdet omkring social pejling genetableres.
 
Fokusområde i 2016: Individuelle behandlingsforløb og god overgang til et liv uden misbrug
Udvalgt indsats: Lokal forankret og helhedsorienteret behandling af unge med misbrugsproblemer.
Mål: At 50 % af de borgere, der udskrives planmæssigt fra Ishøj Kommunes eget misbrugsbehandlingstilbud, er enten stoffrie eller har reduceret deres stofmisbrug.
 
Fokusområde i 2017: Kompetenceudvikling og vidensdeling
Udvalgt indsats: Kompetenceudvikling af medarbejdere i tidlig opsporing af, og samtale med borgerne om, misbrug
Mål: I 2017 skal der være afholdt en fælles temadag for frontpersonalet.
 
Fokusområde i 2018: Tværfagligt samarbejde

Udvalgt indsats: Øget samarbejde mellem Ishøj og Vallensbæk Kommuner
Mål: Borger- og Socialservice, Jobcenteret og Center for Sundhed og Forebyggelse skal have etableret et fælles sprog og fælles indsatsplaner på misbrugsområdet.  


Tværfaglig handleplan

Handleplanen er udarbejdet af en tværfaglig arbejdsgruppe med repræsentanter fra sundhed, beskæftigelse, social- og misbrugsområdet, kriminalitetsforebyggelse, børn- og unge samt skoleområdet og SSP-samarbejdet. Herudover har der været et tæt samarbejde med Vallensbæk Kommunes Center for Sundhed og Forebyggelse.
 
Handleplan 2014 - 2018 er vedhæftet sagen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkender, handleplan for misbrugspolitikken.

Beslutning

Godkendt.        

Bilag

Resume

Ishøj Kommune deltager sammen med 8 Vestegnskommmuner (Hvidovre, Glostrup, Rødovre, Albertslund, Vallensbæk, Brøndby, Tårnby og Dragør) i ansøgning angående familieorienteret alkoholbehandling.

Hvidovre Kommune er sammen med Lænken tovholder på ansøgningen.

 

Ansøgning om familieorienteret alkoholbehandling fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune deltager i ansøgning til Sundhedsstyrelsens pulje for familieorienteret alkoholbehandling. Dette sker sammen med 8 andre Vestegnskommuner (Hvidovre, Glostrup, Rødovre, Albertslund, Vallensbæk, Brøndby, Tårnby og Dragør) samt Lænken.

Hvidovre Kommune og Lænken er tovholder på ansøgningen.

 

Formål med ansøgningen

Puljen søges til opkvalificering og videreudvikling af den familieorienterede alkoholbehandling. Formålet er således at udbrede det familieorienterede alkoholbehandlingstilbud, som er implementeret i Glostrup Lænke-ambulatorium. Udbredelsen skal ske ved at:

 

1. flere alkoholbehandlere kan varetage den familieorienterede alkoholbehandling.

2. den familieorienterede alkoholbehandling kan tilbydes i andre ambulatorier end Glostrup.

 

Konkret ansøges der om midler til:

 • 2 fuldtidsansatte alkoholbehandlere
 • 30 timer mentor til fremskudt behandling
 • 1,5 projektansat til proceskonsulentopgaver

 

Projektet vil forløbe i perioden 1. november 2014 til 31. december 2016

 

Ansøgning, samarbejdsaftale og program for læringskonference er vedhæftet som bilag

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkender ansøgning angående familieorienteret alkoholbehandling, og at udvalget modtager årlig evaluering.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagen sættes på dagsordenen når afgørelsen foreligger. 

Bilag

Resume

Socialtilsyn Hovedstaden var i februar 2014 på anmeldt tilsyn hos bofællesskabet Spindehuset for at regodkende tilbuddet, som har været drevet efter SEL § 107 (midlertidigt botilbud). Da boligerne er opført som lejeboliger med lejekontrakter, kan tilsynet ikke regodkende tilbuddet efter SEL § 107. I stedet betragtes Spindehuset som et bofællesskab med § 85 støtte. Tilsynet har derfor besluttet at give en betinget regodkendelse af Spindehuset som et tilbud efter SEL § 85 under forudsætning af, at Ishøj Kommune nedsætter huslejen til et niveau, der svarer bedre til markedslejen. Dette skal være opfyldt inden 1. maj 2015.
 
Tilsynet er herudover tilfreds med det faglige indhold i tilbuddet.

 

Afgørelse om regodkendelse samt tilsynsrapport fremlægges til efterretning.

Sagsfremstilling

Tilsynet har følgende bemærkninger i forbindelse med regodkendelsen som § 85 tilbud:
 

 • Tilsynet har konstateret, at borgernes husleje er højere end markedslejen for tilsvarende boliger. Tilbuddet regodkendes derfor på betingelse af, at huslejen nedsættes til et niveau, der svarer bedre til markedslejen. Borger- og Socialservice har indledt samarbejde med Kommunale Ejendomme for at finde en løsning på problemet.
   
 • Tilsynet konstaterer, at Spindehuset er et tilbud, hvor borgerne modtager støtte af høj faglig kvalitet, og hvor borgerne mødes med anerkendelse og respekt for deres ret til selvbestemmelse.

 
Tilsynet har desuden følgende opmærksomhedspunkter i tilsynsrapporten:
 

 • To beboere er ved at være i målgruppen for længerevarende botilbud (SEL § 108), og tilsynet er i tvivl om, beboerne på sigt kan være uden personaledækning i perioder. Der arbejdes på at finde en mere relevant boform, som matcher borgernes støttebehov.  

 

 • Tilsynet vurderer, at Spindehuset kan bruge Ishøj Kommunes pårørendepolitik til at arbejde med de dilemmaer, der kan opstå mellem medarbejder, borger og pårørende.

  

 • Kælderrummet i Spindehuset fremstår rodet og uoverskueligt, da det bruges til opmagasinering af Ishøj Kommune. Samtidig er der opbevaret letantændelige materialer i fyrrummet.

 

 • Tilsynet bemærker desuden, at Spindehuset er i gang med en metodeudvikling, hvor den personcentrerede metode, løsningsfokuseret samtaleteknik og neuropædagogik udgør det faglige fundament. Der bør derfor være fokus på resultatet af den igangværende metodeudvikling samt dokumentation af effekten ved næste tilsyn.

 
Tilsynet har ingen påbud.

 

Afgørelse om regodkendelse samt tilsynsrapport er vedhæftet sagen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager afgørelse om betinget regodkendelse af Spindehuset som § 85 tilbud samt tilsynsrapporten til efterretning

Beslutning

Til efterretning. 

Bilag

Resume

I oktober 2012 godkendte Social- og Sundhedsudvalget, at der blev arbejdet videre med etablering af et opgangsnetværk i lokalområdet for udviklingshæmmede borgere over 18 år.

Sagsfremstilling

Opgangsnetværket vil bestå af spredte lejligheder i Ågården og tilknyttes den fælleslejlighed, som allerede findes i opgangsfællesskabet Ågården 29. Der samarbejdes med boligforeningen AAB om etableringen.

 

Ud fra et princip om at borgeren altid skal visiteres til det mindst indgribende tilbud, skal opgangsnetværket tilbydes borgere, som i dag bor på et § 107 tilbud, et mindre indgribende tilbud i lokalområdet, så de oplever større selvstændighed i deres hverdag.


Med etableringen af et opgangsnetværk sikres borgeren en samlet og helhedsorienteret socialpædagogisk indsats.

 

Målgruppe

Målgruppen for opgangsnetværket er borgere over 18 år, som er lettere udviklingshæmmede fx. med en medfødt eller erhvervet hjerneskade, Downs syndrom, Turners syndrom, lettere autisme m.m. Disse borgere har i varierende grad behov for socialpædagogisk støtte i dagligdagen, men er så selvhjulpne, at de kan klare sig selv i egen bolig uden behov for støtte i aftentimerne eller i weekender. Borgeren har dog mulighed for at kontakte medarbejdere i Spindehuset.

 

Organisering

Opgangsnetværket etableres som et tilbud efter SEL § 85. Derfor oprettes boligerne efter almenboliglovens almindelige regler.

 

Forudsætningen for oprettelse og drift af opgangsnetværket er godkendelse af anvisning af relevante boliger samt accept af, at to borgere kan bo sammen i en lejlighed både for at støtte hinanden i selvstændiggørelse men også af økonomiske årsager. Der er etableret et velfungerende samarbejde med boligforeningen AAB 

 

Projektbeskrivelse samt budget er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet, at der oprettes et opgangsnetværk for udviklingshæmmede borgere over 18 år.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Der evalueres efter 1 år. Udvalget ønsker at der arrangeres et besøg, når det er kommet godt igang.

 

Oversendes som orienteringsag for Handicaprådet.

Økonomi

Årlige driftsomkostninger:

1.240.110 kr som finansieres indenfor eksisterende budget

 

Lovgrundlag

§ 85

Bilag

Resume

Borger- og Socialservice ønsker at oprette et klubtilbud i aftentimerne for udviklingshæmmede borgere over 18 år. Formålet er at skabe en øget sammenhæng i den indsats, som borgeren modtager i lokalområdet samtidigt med, at udgifter på det specialiserede socialområde forventes reduceret.

 

Etablering af klubtilbud fremlægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Målgruppe
Borgere over 18 år, som er lettere udviklingshæmmede, fx. med en medfødt eller erhvervet hjerneskade, Downs syndrom, Turners syndrom, lettere autisme m.m. Det er således naturligt, at borgere fra Ishøj og Vallensbæk, som i dag bor i Spindehuset, Løkkekrogen, i eget hjem med § 85 støtte og i det kommende opgangsnetværk, vil blive tilbudt pladser i klubben. Der åbnes ligeledes op for, at eksterne kommuner kan købe plads i tilbuddet.       

Formål

Formålet med oprettelse af et klubtilbud i aftentimerne til udviklingshæmmede borgere er:

 

 1. Borgerne oplever større sammenhæng i indsatsen, da borgeren vil møde det samme personale, i klubben, i hjemmet med § 85 støtte eller på et botilbud.
 2. Med et lokalt forankret tilbud er det de samme borgere, den enkelte møder, hvilket skaber genkendelse og øget tryghed ved tilbuddene.
 3. Med eget klubtilbud skal Ishøj Kommune ikke købe lignende klubtilbud eksternt med udgift til kørsel.
 4. Med et klubtilbud vil det være muligt at yde gruppevejledning også i aftentimerne.    

Organisering

Klubtilbuddet organiseres efter SEL § 104 som et takstfinansieret tilbud med plads til 30-40 borgere.

 

Tilbuddet skal holde åbent tirsdag, torsdag og hver anden fredag i tidsrummet 16.30-22.00

 

Projektbeskrivelse er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Social og Sundhedsudvalget godkender oprettelse af klubtilbud i aftentimerne for udviklingshæmmede borgere over 18 år

Beslutning

Tiltrådt.

 

Oversendes til orientering for Handicaprådet.

 

Økonomi

Tilbuddet oprettes indenfor eksisterende økonomiske rammer.

Lovgrundlag

§ 104

Bilag

Resume

Ishøj Kommune indgår i Ankestyrelsens praksisundersøgelse (udgivet februar 2014) omhandlende kommunernes anvendelse af fastsatte serviceniveauer og inddragelse af økonomiske hensyn i forbindelse med afgørelser om hjælp efter servicelovens §§ 85 og 107.

 

Ishøj Kommune bidrog med i alt 12 sager.

 

Praksisundersøgelsen fremlægges til efterretning.

Sagsfremstilling

På baggrund af praksisundersøgelse angående kommunernes anvendelse af fastsatte serviceniveauer i forhold til afgørelser om hjælp efter SEL §§ 85 og 107 konkluderer Ankestyrelsen overordnet, at kommunerne samlet set ikke i alle sager bruger de fastsatte serviceniveauer i sagsbehandlingen.

For Ishøj Kommune gælder det, at der i 33 % af sagerne alene var henvist til fastsatte serviceniveauer eller vedtaget kvalitetsstandard i afgørelsens begrundelse. I øvrige sager blev der benyttet en individuel konkret vurdering, hvilket er almindelig praksis, dog tages der altid højde for de politiske vedtagne serviceniveauer og kvalitetsstandarder.

 

Praksisundersøgelsen fra Ankestyrelsen er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager praksisundersøgelsen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning. 

Lovgrundlag

§§ 85 og 107

Bilag

Resume

Borger- og Socialservice har udarbejdet Ishøj Kommunes første seksualpolitik på det specialiserede voksenområde. Politikken har været til høring i de lokale MED-udvalg samt i Handicaprådet og fremlægges hermed til godkendelse.           

Sagsfremstilling

I høringssvarene er der kommet følgende tilbagemeldinger på politikken:
 

 • Der udtrykkes generelt ros til politikken, og flere udtrykker tilfredshed med, at der er kommet en politik for dette område.
 • Der er forslag til mindre skriftlige tilføjelser, herunder tilføjelse af et særskilt afsnit med fokus på unge under 18 år
 • Enkelte medlemmer i Handicaprådet udtrykte forbehold omkring punktet om prostitution.

 

Formålet med seksualpolitikken er:

 • At skabe fokus på det enkelte menneskes ret til støtte omkring seksualitet, uanset handicap.
 • At skabe åbenhed og dialog omkring emnet seksualitet som en del af det pædagogiske arbejde.
 • At ruste den enkelte medarbejder til at kunne forholde sig professionelt til borgerens seksualitet.
 • At give klare anvisninger for forebyggelse og håndtering af seksuelle krænkelser og overgreb i kommunens tilbud.  

 
Seksualpolitikken er udarbejdet i tæt samarbejde med både medarbejdere og ledelse inden for såvel handicap- som psykiatriområdet.
 
I forbindelse med udarbejdelsen har der været afholdt en temadag for det relevante personale med fokus på emnet seksualitet. På temadagen var der oplæg fra fagpersoner på området, herunder en seksualvejleder og en psykolog.

 

Seksualpolitik samt høringssvar er vedhæftet sagen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet, at seksualpolitikken godkendes.

Beslutning

Annelise Madsen kan ikke tilslutte sig afsnittet på side 6 omhandlende tilkaldelse af prostituerede.

 

Tiltrådt af udvalget.  

Bilag

Resume

Familiecentret har ansøgt Sundhedsstyrelsens pulje for sårbare gravide

i samarbejde med Hvidovre Hospitals Gynækologisk og Obstetrisk afdeling og fem kommuner.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommunes sundhedspleje har søgt midler til opstart af projektet 'Gravid - styrket indsats på tværs', der er et tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Hvidovre Hospitals Gynækologisk og Obstetrisk afdeling og Ishøj, Albertslund, Brøndby, Glostrup, Høje-Taastrup og Amager Sundhedspleje.

Gennem 'Gravid - styrket indsats på tværs' skal der skabes større lighed i sundhed for sårbare gravide og det ufødte/ nyfødte barn. Den overordnede målsætning er, at udvikle et pakkeforløb fra graviditeten er konstateret hos lægen til barnet er 6 måneder, hvilket skal ske gennem:

 • Fokus på ændring af uhensigtsmæssige livsstils- og sundhedsvaner hos sårbare gravide.
 • Styrkelse af de sårbare gravide og deres evt. partneres forældrekompetencer.
 • Udbygning af det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde mellem Hvidovre Hospitals Gynækologisk og obstetrisk afdeling og ansøgerkommunernes sundhedspleje.

Af Regeringens Sundhedspolitiske udspil 'Mere borger, mindre patient' fremgår, at der i perioden 2014- 2017 udmøntes kr.40mio. til at styrke svangre- og barselsomsorgen med særligt fokus på sårbare familier. Sundhedsstyrelsen forestod udmøntning af midlerne med ansøgningsfrist d. 29. august 2014. Fordeling af puljemidlerne forventedes fastsat ultimo september, men er forsinket.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning. 

Økonomi

Der er i alt ansøgt kr.21.986.150,15 ved puljen for sårbare gravide. Der indgår egenfinansiering i projektet svarende til kr.3.928.824. I Ishøj Kommune svarer egenfinansieringen til bl.a. det nuværende serviceniveau for sårbare gravide, herunder ekstra behovsbesøg fra sundhedsplejen og øvrige personaleudgifter, herunder kontor o.a..

Bilag

Resume

Ishøj Kommune har i samarbejde med Vallensbæk kommune ansøgt Nordea-fonden om økonomiske midler til en videreførelse og afprøvelse af konceptet fars køkkenskolen. Fars køkkenskole er et lærings- madlavningskursus målrettet mod fædre og deres børn i 2.-4. klasse. Det forløber sig over 5 aftener i løbet af et halvt år. Fædre og børn mødes én aften om måneden i et skolekøkken. Fars køkkenskole er herved et projekt rettet mod borgerrettet forebyggelse, hvor målet er at fædre og børn hjælpes til at opleve glæde, interesse og færdigheder for hjemmelavet, sund mad. Et af målene med projektet er at fædre og børn får en fælles referenceramme for mad, som de kan bruge derhjemme.

Vallensbæk kommune ønsker med de ansøgte midler fra Nordea-fonden at udbrede konceptet til andre kommuner - heriblandt Ishøj, så flere familier kan få gavn af tilbuddet. De seneste 2½ år har cirka 300 fædre og 350 børn deltaget på fars køkkenskole i Vallensbæk.

Vallensbæk kommune har i forbindelse med ansøgningen til Nordea Fonden tilbudt Ishøj kommune at afprøve en enkel fars køkkenskole på Vibeholmskole.

 

De økonomiske midler fra Nordea-fonden skal anvendes til at udvikle et uddannelseskoncept for undervisere og planlæggere, materiale og markedsføring af projektet og udvikling af en fælles It-platform og evaluering.

Ishøj kommune allokerer midler til dækning af lønudgifter til undervisere ud fra det eksisterende budget i Sundhedscentret. Til afdækning af udgifter til råvarer på fars køkkenskole kræves desuden en brugerbetaling kr. 300.  

 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkender, at Ishøj Kommune deltager i projektet fars køkkenskole i samarbejde med Vallensbæk Kommune.

Beslutning

Godkendt.

Bilag