Referat
Social- og Sundhedsudvalget mandag den 13. november 2017 kl. 16:30

Mødelokale 2 E

Sagsfremstilling

Centerchef i Center for Børn og Forebyggelse René Juhl vil give en status på sammenlægningen af børne- og ungeområdet samt tendenser på området.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager status på sammenlægningen af børne- og ungeområdet samt tendenser på området til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Resume

I sagen orienteres om mulighederne for indgåelse af samarbejde med Headspace Danmark. Sagen fremlægges ligeledes for Børne- og Undervisningsudvalget.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et notat om et potentielt samarbejde med Headspace og undersøgt, hvad det vil koste at etablere Headspace i Ishøj Kommune. Notatet er vedlagt sammen med et eksempel på et budget for en satellit med to ugentlige åbningsdage.

Headspace Danmark er et initiativ under foreningen Det Sociale Netværk, som arbejder for at skabe bedre vilkår for psykisk sårbare unge og deres pårørende. Headspace er et før-kommunalt rådgivningstilbud til børn og unge mellem 12-25 år, som på et tidligt stadie kan hjælpe børn og unge med problemer, inden udfordringerne risikerer at blive til store omkostninger for både dem selv og samfundet.

På baggrund af drøftelser med sekretariatet i Headspace foreslår administrationen, at såfremt Ishøj Kommune ønsker et samarbejde med Headspace, at der etableres en satellit med to åbningsdage om ugen, som kobles på Ballerup Headspace-center. Der er øvrige Headspace-satellitter i Albertslund og Hvidovre Kommuner, som er koblet til Rødovre Headspace-center, men som vurderes ikke at have kapacitet til at tilkoble flere. Et alternativ er at indlede drøftelser, hvad angår afdækning af et potentielt samarbejde vedrørende etablering af et Headspace-center for Vestegnskommunerne.

Ishøj Kommune beslutter selv, hvor satellitten placeres. Dog skal det overvejes, at den reelle placering skal være uden for skoleområder og ikke have karakter af en kommunal institution. Headspace vil kunne udgøre et supplement til de eksisterende tilbud til målgruppen og vil kunne understøtte Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik og indsatsområder med udsatte borger.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget drøfter notatet og beslutter, at administrationen udarbejder modeller, der udvider mulighederne for gratis psykologbistand til unge borgere. Modellerne fremlægges i januar 2018.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget vedtog, at administrationen arbejder videre med modeller i forhold til udvidelse af eksisterende tilbud om gratis psykologsamtaler for unge. Tovholder på sagen er Center for Børn og Forebyggelse.

Økonomi

Etableringen af Headspace som en satellit koster årligt 650.000 kr., hvoraf kommunen bidrager med betaling af husleje, kommunale medarbejdertimer (10-12 t./u.) samt 500.000 kr., som dækker over drifts-, personale- og administrationsomkostninger. De resterende 150.000 kr. forestås af Headspace og dækkes gennem statslige midler fra Satspuljen og private fondsbidrag til Headspace og Det Sociale Netværk.

Bilag

Sagsfremstilling

ProjektGIV har udgivet et nyhedsbrev, som er vedhæftet.

 

I maj måned iværksatte Sundheds- og Ældreministeriet, Finansministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Erhvervsministeriet og Beskæftigelsesministeriet en undersøgelse af konkurser på hjemmehjælpsområdet. Dette som et led i et serviceeftersyn i forhold til brug af private leverandører på fritvalgs-området inden for hjemmehjælp.

Undersøgelsen blev gennemført af BDO og Horten på vegne af ministerierne, hvor Ishøj Kommune fik mulighed for at deltage gennem besvarelse af et spørgeskema.

Undersøgelsen er nu afsluttet, og den endelige afrapportering er vedhæftet.

 

Status på 225-timers regel, kontanthjælpsloft, integrationsydelse og udsættelser i september måned er vedhæftet.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager meddelelser til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning. Social- og Sundhedsudvalget ønsker, at status på 225-timers regel, kontanthjælpsloft, integrationsydelse og udsættelser opgøres hvert kvartal første gang i marts 2018.

Bilag

Sagsfremstilling

Handicaprådet har på baggrund af konferencen om "mere lighed i sundhed" (afholdt i oktober 2016) ønsket, at der etableres et tilbud om sundhedstjek af udsatte borgere i Ishøj Kommune. På den baggrund har administrationen i Center for Socialservice udarbejdet en foreløbig beskrivelse af "sundhedstjek for udsatte borgere".

På Handicaprådets møde d. 13. december 2016 redegjorde administrationen kort for beskrivelsen samt kommende proces om sundhedstjek for udsatte borgere. Handicaprådet ønskede i den forbindelse, at man i "sundhedstjek for udsatte borgere" er særligt opmærksom på målgruppen af unge, der overgår fra børneområdet til voksenområdet.

Handicaprådet tilsluttede sig den foreløbige beskrivelse vedr. sundhedstjek for udsatte borgere. Handicaprådet besluttede derudover, at beskrivelsen skulle oversendes til orientering i Social- og Sundhedsudvalget. Social- og Sundhedsudvalget behandlede i januar 2017 en foreløbig beskrivelse af projektet.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tiltræder, at projekt Sundhedstjek for Udsatte Borgere igangsættes som pilotprojekt i 2018 og 2019. Projektet finansieres af overskydende midler fra demografi- og sundhedspuljen 2017 ved at reducere puljen fra kr. 1.252.000 til kr. 652.000 og overføre kr. 600.000 til forbrug i 2018 og 2019. Administrationen vender tilbage med en detaljeret projektbeskrivelse i januar 2018.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Det fremgår af Økonomiregulativ for Ishøj Kommune, at der skal foretages 2 budgetopfølgninger om året, som fremlægges til politisk behandling. Den første budgetopfølgning blev godkendt af Byrådet på mødet den 28. juni 2017.

Sagsfremstilling

Der er nu foretaget 2. budgetopfølgning for 2017, som overordnet for Ishøj Kommune viser en forventet mindreudgift på 34,4 mio.kr., jf. vedlagte oversigt. Broderparten af det forventede mindreforbrug er relateret til beskæftigelsespuljen samt den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Der forventes mindreudgifter inden for servicerammen på 9,9 mio.kr., mens der uden for servicerammen forventes mindreudgifter på 24,8 mio.kr. På finansieringssiden er der forventning om merudgifter på 0,3 mio.kr.

Under Social- og Sundhedsudvalgets områder er der forventning om et samlet mindreforbrug på 9,8 mio.kr. Det indstilles, at der gives tillægsbevilling hertil.

Budgetopfølgningen fremlægges i samme form til alle fagudvalgene for at sikre gennemsigtighed og en fælles information om den økonomiske situation.

Der er udarbejdet notat af 06. november 2017 (bilag A), som mere detaljeret beskriver den samlede budgetopfølgning. Bilag B viser den samlede beløbsmæssige oversigt.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at budgetopfølgningen tiltrædes, og der gives bevilling inden for fagudvalgets område i henhold til oversigtsskemaet.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget tiltræder 2. budgetopfølgning. Jf. sag 130 lægger Social- og Sundhedsudvalget kr. 600.000 mindre i kassen på udvalgets område.

Økonomi

Budgetopfølgningen udviser et samlet mindreforbrug på 34,4 mio. kr. jvf. vedhæftet oversigt.

Bilag

Resume

I maj måned vedtog Byrådet en ny sundhedsstrategi. Formålet med sundhedsstrategien er at sætte den overordnede retning for kommunens arbejde med sundhedsfremme, forebyggelse, behandling og rehabilitering. Administrationen har udarbejdet en opfølgning på sundhedsstrategien, som har til hensigt at give et samlet overblik over de indsatser og projekter, som skal sikre, at vi arbejder hen imod de forskellige mål i sundhedsstrategien.

Sagsfremstilling

Opfølgningen på sundhedsstrategien er inddelt i de samme tre temaer som selve sundhedsstrategien, og under de enkelte temaer fremgår de tre overordnede mål, som vi sammen vil arbejde for i Ishøj Kommune.

Tema 1: Borgernes mulighed for et sundt hverdagsliv

  • Færre kronikere og livsstilssyge borgere
  • Flere borgere er fysisk aktive
  • Flere borgere oplever at have et godt mentalt helbred.

Tema 2: Borgernes mestring af eget liv

  • Flere syge og udsatte borgere mestrer eget liv
  • Børn og unge med psykiske udfordringer og/eller misbrug fastholdes i uddannelsessystemet
  • Borgere med kronisk sygdom lever bedst muligt med deres sygdom.

Tema 3: Det borgernære kommunale sundhedsvæsen

  • Øget sundhed for udsatte grupper
  • Færre forebyggelige indlæggelser
  • Færre ældre har et faldende funktionsniveau.

I opfølgningen på sundhedsstrategien fremgår der under hvert tema de projekter og indsatser, som skal sikre, at vi arbejder hen imod vores mål. Samtidig fremgår der en række målindikatorer, det vil sige, hvad er det, vi vil måle på for at se, om vi bevæger os i den ønskede retning. Der angives ligeledes et tidspunkt for opfølgning, det vil sige, hvornår gør vi status, og hvornår kan der forventes en politisk afrapportering.

I løsningen af kommunens sundhedsopgave er samarbejde en vigtig forudsætning for at nå målene. Både samarbejde mellem de forskellige centre og enheder i kommunen, men også samarbejde med borgerne. Vi kan kun løse denne opgave, hvis vi løfter i fællesskab. Kommunens fagcentre og stabsenheder understøtter på forskellig vis sundhedsindsatsen, særligt centre og enheder på velfærdsområdet, hvor de borgerrettede sundhedsopgaver er forankret.

På tværs af de forskellige centre på velfærdsområdet har der været en drøftelse af, hvordan vi når ud til borgerne med vores sundhedstilbud, og hvordan vi inddrager og samarbejder med familier omkring sundhed og ansvar. Dette udspringer af en drøftelse, som byrådet havde på Byrådsseminariet i maj 2017 i forbindelse med et oplæg omkring Ishøj Kommunes sundhedsstrategi. Opsamlingen fremgår i bilag 1. Hvordan når vi ud til borgerne med vores sundhedstilbud?

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager opfølgning på Ishøj Kommunes sundhedsstrategi til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Der fremlægges nøgletal på udvalgte områder. Nøgletal er vedhæftet.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager nøgletal til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Der fremlægges klagesager for oktober 2017 på Social- og Sundhedsudvalgets områder. Klagesagerne forelægges til orientering.

 

Borgerservice:

Kontanthjælp (hhv. aktivloven § 36 og § 38): 2

Enkeltydelser (aktivloven § 82): 1

 

Socialservice:

Merudgifter (serviceloven § 100): 1

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager efterretningssager til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutning

Charlotte Jørgensen fra Dansk Folkeparti havde en konkret klagesag på ældreområdet. Velfærdsdirektør Lisbet Lentz undersøger sagen nærmere.