Referat
Social- og Sundhedsudvalget mandag den 14. januar 2019 kl. 17:00

Lisbet Lentz' kontor

Resume

Drøftelsespunkt
Administrationen i Center for Voksne og Velfærd har udarbejdet notat med forslag til rammer for Seniorrådets arbejde. Notatet fremlægges til drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget, efterfølgende til behandling i Seniorrådet og derefter til godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med, at Center for Ældre og Rehabilitering og Center for Socialservice blev slået sammen i ét samlet center, har Seniorrådet fået nyt sekretariat. Derfor er der blevet udarbejdet et notat, hvor forslag til rammer for Seniorrådets virke beskrives. De overordnede rammer for Seniorrådet fremgår af Retssikkerhedslovens §§ 30-33. Inden for rammerne af Retssikkerhedsloven skal Byrådet og Seniorrådet sammen fastsætte rammerne for Seniorrådets arbejde i Ishøj Kommune.

Seniorrådets opgaver:
Byrådet og Seniorrådet lægger vægt på at have et konstruktivt og positivt samarbejde til gavn for ældre i Ishøj Kommune. Seniorrådets primære opgaver er at rådgive Byrådet i ældrepolitiske spørgsmål samt formidle synspunkter mellem borgerne og Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre.

Derudover skal Seniorrådet:

 • Holde sig orienteret om ældres levevilkår i kommunen og om deres ønsker og behov.
 • Gøre en indsats for at fremme nærdemokratiet, så ældre kan inddrages aktivt i de lokale beslutninger på ældreområdet.
 • Være et aktivt Seniorråd, som er synlige og aktivt indgår i samarbejde med byrådet om ældres forhold i kommunen.
 • Inspirere og medvirke til en god dialog med byrådet, således at spørgsmål om ældreområdet på en nuanceret og saglig måde bliver bragt ud til lokalsamfundet.

Høring af Seniorrådet:
Byrådet skal i samarbejde med Seniorrådet fastlægge, hvordan og i hvilket omfang rådet skal høres om sager inden for ældreområdet. Byrådet eller andre stående udvalg, der har beslutningskompetence inden for områder, der vedrører ældre borgere i Ishøj Kommune, skal sende relevante høringssager til officiel høring i Seniorrådet.

Orientering af Seniorrådet:
Seniorrådet skal orienteres om diverse sager og forhold, der vedrører ældre borgere i Ishøj Kommune. Derudover kan Seniorrådet selv bringe sager op, som ønskes drøftet på Seniorrådets møder. Seniorrådet kan også foreslå, at sager tages op i respektive fagudvalg. Seniorrådet kan ikke behandle personsager eller personalesager.

Budget for Seniorrådet:
Byrådet stiller 50.300 kr. til rådighed pr. år til Seniorrådet (2018-tal). Det er Byrådet, som beslutter, hvad Seniorrådet kan få dækket af udgifter. Byrådet har besluttet følgende budgetposter for Seniorrådet:

 • Konferencer, temadage og udflugter samt transport hertil.
 • Diæter.
 • Mødeforplejning til Seniorrådets ordinære møder.
 • IT, papir og printerpatroner til kopimaskine i Seniorlokalerne.
 • Udgifter forbundet med uddeling af den årlige Ældrepris.
 • Gaver og lignende på vegne af Seniorrådet.

Byrådet kan ikke dække yderligere udgifter forbundet med varetagelse af hverv i Seniorrådet, herunder udgifter til møder Seniorrådet selv vælger at afholde, private IT-forbindelser og abonnementer m.m.

Møder i Seniorrådet:
Der afholdes seks ordinære møder om året. Byrådet stiller sekretariatsbistand til rådighed i forbindelse med Seniorrådets ordinære møder. Der kan derfor ikke ydes sekretariatsbistand i forbindelse med andre møder og arrangementer i Seniorrådet. Jf. bilag om ramme for sekretariatsbistand.

Valg til Seniorrådet:
Der afholdes valg til Seniorrådet hvert fjerde år i forbindelse med kommunalvalget. Byrådet fastsætter, i samarbejde med Seniorrådet, regler for, hvordan valget skal afholdes.

Det anbefales, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter notat om forslag til rammer for Seniorrådet. Notatet skal derefter til behandling i Seniorrådet og efterfølgende til endelig godkendelse i Byrådet.

Vedhæftet er notat om forslag til rammer for Seniorrådets virke i Ishøj Kommune. Derudover er vedhæftet notat vedrørende sekretariatsbistand til Seniorrådet, Seniorrådets forretningsorden samt vedtægter for Seniorrådet.

Indstilling

Forslag til indstilling:
Social- og Sundhedsudvalget drøfter
forslag til rammer for Seniorrådet, samt sender sagen til behandling og høring i Seniorrådet og efterfølgende til endelig godkendelse i Byrådet.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget er enig og sender sagen til behandling i Seniorrådet.

Bilag

Resume

Beslutningspunkt

Misbrugstilbuddet Pitstop har pr. 1. november 2018 etableret et anonymt rådgivningstilbud. Derudover har man i Pitstop besluttet, at man vil ændre opfølgningskadancen på afsluttede behandlingsforløb, således at der følges op to gange årligt i stedet for fire gange årligt. På den baggrund skal den nuværende kvalitetsstandard for misbrugsbehandling revideres. Den reviderede standard fremlægges hermed, inden den sendes i høring.

Sagsfremstilling

Som følge af, at Pitstop nu tilbyder anonym rådgivning og vil ændre opfølgningskadancen på afsluttede behandlingsforløb, skal kvalitetsstandarden for misbrugsbehandling efter servicelovens § 101 revideres herefter.
Tidligere har der været opfølgning efter henholdsvis 1, 3, 6 og 9 måneder, men det foreslås nu, at opfølgning fremadrettet skal ske efter 3 og 9 måneder. Det ønskes fra Pitstops side at kvalificere opfølgningerne, så Pitstop ud over en opfølgning på borgerens situation og tilstand også inddrager borgerens erfaring fra behandlingen på Pitstop. Herigennem kan udviklingspotentialet synliggøres og dermed give anledning til både opkvalificering og udvikling af tilbuddet. Dette kan eksempelvis være gennem dialog med borgeren kombineret med et spørgeskema, som borgeren bedes besvare. Til det formål vil Pitstop i fagsystemet oprettet et nyt forløb, kaldet ”opfølgningsforløb”, hvor borgeren står som afsluttet i selve sin behandling, men stadig står som aktiv i forløb, indtil opfølgning efter hhv. 3 og 9 måneder er foretaget. På den måde kan borgerens besvarelse og status stadig noteres i fagsystemet, og relevant data fra opfølgningen kan systematiseres og anvendes til tilbuddets fortsatte udvikling.

Det skal ligeledes bemærke, at borgeren skal give samtykke til, at Pitstop laver opfølgning. Det kan virke mere overskueligt for borgeren, hvis dette er to gange i stedet for fire.

Endeligt er der rettet sproglige nuancer til i kvalitetsstandarden for at gøre den mere præcis.

Indstilling

Forslag til indstilling:

Social- og Sundhedsudvalget beslutter at sende kvalitetsstandard for Servicelovens § 101 i høring hos Udsatterådet og Handicaprådet.

Beslutning

Sendes i høring med høringsfrist den 13. marts 2019. Sagen forelægges Vallensbæk Kommune.

Lovgrundlag

Servicelovens § 101

Bilag

Resume

Orienteringspunkt

Træning og Rehabilitering under Center for Voksne og Velfærd er i gang med at udvikle på indsatserne omkring forløbsprogrammerne til borgere med en kronisk sygdom, således at Ishøj Kommune lægger sig op ad Sundhedsstyrelsens anbefalinger omkring udvikling og effekter af forløbsprogrammer. Der er fokus på kvalitetsudvikling, evaluering og effektmåling.

Sagsfremstilling

Når man som borger får konstateret en kronisk sygdom, kan man have brug for hjælp til at håndtere den nye situation, man befinder sig i. Borgere med KOL, diabetes 2, kræft, hjerte-kar-sygdom og lænderyg-smerter kan derfor deltage i kommunens forløbsprogrammer. Tidligere er borgerne startet direkte på et specifikt forløbsprogram. Træning og Rehabilitering er ved at kvalitetsudvikle borgerforløbet ved at indføre afklarende, afsluttende og opfølgende samtaler. Formålet er at tilbyde et mere helhedsorienteret forløb, hvor der tages udgangspunkt i den enkelte borgers behov og ønsker. Her følger en oversigt over formålet med henholdsvis den afklarende, afsluttende og opfølgende samtale.

Den afklarende samtale:

 • Støtte borgeren til afklaring af mål for egen sundhed
 • Arbejde med borgerens motivation til en relevant indsats
 • Muligheder og tilbud i Ishøj og omegn

Den afsluttende samtale:

 • Opfølgning på forløbet og borgers mål
 • Støtte og motivere borgeren til fastholdelses af resultater
 • Afdække om nye sundhedsrelaterede behov er opstået

Den opfølgende samtale:

 • Undersøge om borgeren fortsat er motiveret og fastholder ændringen
 • Støtte borgeren til at håndtere sygdommen og bibeholde ændringen
 • Afdække om nye sundhedsrelaterede behov er opstået

Implementeringen af den afklarende, afsluttende og opfølgende samtale giver mulighed for at arbejde systematisk med effektmåling. Det bliver på den måde muligt at gennemføre en måling før og efter et borgerforløb. Træning og Rehabilitering er i gang med at definere relevante og valide parametre som effektmål samt at undersøge forskellige evalueringsdesign, som er anvendelige til evaluering af forløbsprogrammerne. Effektmåling forventes at blive implementeret i løbet af foråret 2019 og der vil blive evalueret herpå i slutningen af 2019. Evalueringen vil efterfølgende blive forelagt Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Forslag til indstilling:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning. Sagen genfremlægges for Social- og Sundhedsudvalget i november/december 2019.

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Taget til efterretning.

Resume

Orienteringspunkt

Kultur og Fritidscentret fremlægger notat om status på sundhedstilbud på kultur og fritidsområdet.

Sagsfremstilling

Kultur og Fritidscentret har udarbejdet en status på sundhedsindsatser samt to flowdiagrammer for de enkelte kultur- og sundhedsindsatser.

Bilag 1: Flowdiagram over sundhedstilbud for voksne (>18år): Giver et overblik i arbejdet med de enkelte tilbud i forhold til rekrutteringskanaler og tilbud og udslusning til aktiviteter. Til voksne med behov for en særlig indsats inden for fysisk aktivitet og kulturtilbud.

Bilag 2: Flowdiagram over sundhedstilbud for børn og unge (<18år): Giver et overblik i arbejdet med de enkelte tilbud i forhold til rekrutteringskanaler og tilbud og udslusning til aktiviteter. Til børn og unge med behov for en særlig indsats inden for fysisk aktivitet og kulturtilbud.

Bilag 3: Status/evaluering af sundhedstilbud, hvor hver indsats er beskrevet med tema, mål, navn, resultater og relevant information.

Notatet med status på sundhedstilbud og de to flowdiagrammer er vedhæftet dagsordenen. 

Indstilling

Forslag til beslutning: 11. december 2018, pkt. 69:

Kultur og Fritidsudvalget vedtager, at tage evalueringen til efterretning.
Der ønskes et fokus på konsolidering af de eksisterende tilbud samt en intensivering af indsatsen omkring overgangen fra genoptræningsforløb til egne kontinuerlige aktiviteter i 2019.

Kultur- og Fritidsudvalget, 11. december 2018, pkt. 69:

Tiltrådt.

 

Forslag til indstilling:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt

Der var uanmeldt kommunalt tilsyn på plejehjemmet Torsbo d. 29. november 2018. På baggrund af tilsynet er der udarbejdet en tilsynsrapport, som vurderer tilfredshedsgraden af fastsatte målepunkter, samt beskriver styrker og opmærksomhedspunkter for plejehjemmet. Tilsynsrapporten forelægges Social- og Sundhedsudvalget til orientering og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet.

Sagsfremstilling

Der skal hvert år foretages mindst ét uanmeldt kommunalt tilsynsbesøg på kommunens plejehjem. Tilsynet skal medvirke til løbende og systematisk opfølgning på indsatsen over for målgruppen på plejehjemmene. Den 29. november 2018 var der således uanmeldt tilsyn på plejehjemmet Torsbo. Grundlaget for tilsynets vurdering var interviews med Torsbos beboere og deres pårørende samt Torsbos personale, observation af arealer og personalets adfærd samt dokumentation i pleje- og omsorgssystem, instrukser og aktivitetsplan.

 

Målepunkter for tilsynet:
Tilsynet fokuserer på otte målepunkter, som enten kan være 'Helt opfyldt', 'I betydelig grad opfyldt', 'I nogen grad opfyldt' eller 'Ikke opfyldt'. På samtlige otte målepunkter var målopfyldelsen 'Helt opfyldt'. Målepunkterne var:

 1. Kvaliteten af den praktiske hjælp er tilfredsstillende
 2. Kvaliteten af den personlige pleje er tilfredsstillende
 3. Den vedligeholdende, sundhedsfremmende og forebyggende indsats er tilfredsstillende
 4. Kvaliteten af maden og måltiderne er tilfredsstillende
 5. Borgeren giver udtryk for god kontakt til medarbejderne, kontinuitet og respekt i hverdagen
 6. Delegerede sundhedsydelser udføres tilfredsstillende af medarbejdere til rette kompetencer
 7. Fællesarealer
 8. Magtanvendelse

 

Derudover fokuserer tilsynet på det skriftlige arbejdsgrundlag. Her var målopfyldelsen 'I nogen grad opfyldt'. Dette kan tilskrives implementeringen af omsorgssystemet Cura 1 ½ måned før tilsynstidspunktet, som har medført dels systemmæssige udfordringer, dels at medarbejderne har skullet lære et nyt journalsystem at kende.

Anbefalinger fra tilsynet:
På baggrund af det uanmeldte tilsyn anbefales det, at Torsbo:

 • Fortsætter den igangværende implementering af Cura og sikre den nødvendige oplæring.
 • Laver en risikovurdering og definere hvilke borgere, der ved fravær af faste medarbejdere vil være mest sårbare for manglende skriftlighed.
 • Anvender risikovurderingen til at sikre, at de mest væsentlige oplysninger er sikkert tilgængelige og opdaterede.

Plejehjemmet Torsbo har udarbejdet en handleplan for, hvordan der fremadrettet vil blive arbejdet med tilsynets anbefalinger. Handleplan samt tilsynsrapport er vedhæftet.

Indstilling

Forslag til indstilling:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning, og sagen sendes til Seniorrådet til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt

Der var uanmeldt kommunalt tilsyn på omsorgscentret Kærbo d. 4. december 2018. På baggrund af tilsynet er der udarbejdet en tilsynsrapport, som vurderer tilfredshedsgraden af fastsatte målepunkter, samt beskriver styrker og opmærksomhedspunkter for omsorgscentret. Tilsynsrapporten forelægges Social- og Sundhedsudvalget til orientering og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet.

Sagsfremstilling

Der skal hvert år foretages mindst ét uanmeldt kommunalt tilsynsbesøg på kommunens plejehjem. Tilsynet skal medvirke til løbende og systematisk opfølgning på indsatsen over for målgruppen på plejehjemmene. Den 29. november 2018 var der således uanmeldt tilsyn på omsorgscentret Kærbo. Grundlaget for tilsynets vurdering var interviews med Kærbos beboere og deres pårørende samt Kærbos personale, observation af arealer og personalets adfærd samt dokumentation i pleje- og omsorgssystem, instrukser og aktivitetsplan.

Målepunkter for tilsynet:
Tilsynet fokuserer på otte målepunkter, som enten kan være 'Helt opfyldt', 'I betydelig grad opfyldt', 'I nogen grad opfyldt' eller 'Ikke opfyldt'. På samtlige otte målepunkter var målopfyldelsen 'Helt opfyldt'. Målepunkterne var:

 1. Kvaliteten af den praktiske hjælp er tilfredsstillende
 2. Kvaliteten af den personlige pleje er tilfredsstillende
 3. Den vedligeholdende, sundhedsfremmende og forebyggende indsats er tilfredsstillende
 4. Kvaliteten af maden og måltiderne er tilfredsstillende
 5. Borgeren giver udtryk for god kontakt til medarbejderne, kontinuitet og respekt i hverdagen
 6. Delegerede sundhedsydelser udføres tilfredsstillende af medarbejdere til rette kompetencer
 7. Fællesarealer
 8. Magtanvendelse

Derudover fokuserer tilsynet på det skriftlige arbejdsgrundlag. Her var målopfyldelsen 'I betydelig grad opfyldt'. Dette kan tilskrives implementeringen af omsorgssystemet Cura 1 ½ måned før tilsynstidspunktet, som har medført dels systemmæssige udfordringer, dels at medarbejderne har skullet lære et nyt journalsystem at kende. Tilsynet bemærker i den forbindelse, at det grundlæggende har været en velorganiseret implementeringsproces af Cura på Kærbo.

Anbefalinger fra tilsynet:
På baggrund af det uanmeldte tilsyn anbefales det, at Kærbo:

 • Fortsætter den igangværende implementering af Cura.
 • Laver en risikovurdering og definere, hvilke borgere, der ved fravær af faste medarbejdere, vil være mest sårbare for manglende skriftlighed.
 • Anvender risikovurderingen til at sikre, at de mest væsentlige oplysninger er sikkert tilgængelige og opdaterede.

Omsorgscenteret Kærbo har udarbejdet en handleplan for, hvordan der fremadrettet vil blive arbejdet med tilsynets anbefalinger. Handleplan samt tilsynsrapport er vedhæftet.

Indstilling

Forslag til indstilling:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning, og sender sagen til orientering i Seniorrådet.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt

Hjerteforeningens lokalforening for Ishøj/Vallensbæk ønsker at etablere to hjertestier på Ishøjs kløversti. Sagen blev fremlagt for og godkendt af Klima- og Miljøudvalget den 12. december 2018 og fremlægges nu for Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Hjerteforeningen Ishøj/Vallensbæk ansøger om etablering af to hjertestier på kløverruterne Ådalen og Strandparken på hhv. 2.5 og 5.5 km.

Af ansøgningen fremgår, at hjertestierne blev prioriteret som et tilbud i slutningen af sidste århundrede, hvor hjertepatienter kunne få fysisk genoptræning under trygge forhold på afmærkede stier. I takt med det voksende antal stier er der dog også sket en ændring af brugergruppen, idet de offentligt tilgængelige stier bruges bredt af den danske befolkning til gavn for folkesundheden generelt.

På landsplan har Hjerteforeningen etableret mere end 200 hjertestier (se hjertestier.dk), der for langt hovedpartens vedkommende findes i naturskønne områder.

Hjerteforeningens lokalforeninger arrangerer i vekslende omfang aktiviteter på stierne, og Hjerteforeningen er desuden ved at søsætte et projekt, hvor frivillige uddannes som motionsinstruktører ”i det grønne” – bl.a. på hjertestierne.

Lokalforeningen udarbejder en folder inkl. tilhørende kort over stierne. Lokalforeningens medlemmer vil jævnligt færdes på stierne og sikre, at skiltning mm. er i orden.

Sagen er sendt til Social- og Sundhedsudvalget og Seniorrådet til orientering.

Indstilling

Forslag til beslutning: 12. december 2018, pkt. 85:

Klima- og Miljøudvalget vedtager, at ansøgning om to hjertestier på Ishøjs kløversti godkendes.


Klima- og Miljøudvalget, 12. december 2018, pkt. 85:

Tiltrådt

 

Forslag til indstilling:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning og sender det til orientering i Handicaprådet og Seniorrådet.

Beslutning

Taget til efterretning.

Økonomi

Hjerteforeningens lokalforening Ishøj/Vallensbæk påfører selv skilte (10cm X 10cm) på eksisterende stolper og vedligeholder selv skiltningen. Etablering af hjertestier er derfor udgiftsneutral for Ishøj Kommune.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Uddeling af midler til frivilligt socialt arbejde:
Som supplement til den uddeling af midler til frivilligt socialt arbejde, der blev besluttet på Social- og Sundhedsudvalget møde i december 2018, tildeles Dansk Blindesamfund Storkøbenhavn Syd kr. 9.000. Administrationens arbejdsgang for arbejdet med ansøgningerne vedr. midlerne til frivilligt socialt arbejde er i den forbindelse blevet revideret og skærpet (se vedhæftede bilag). Dansk Blindesamfund Storkøbenhavn Syd arbejder for de bedst mulige vilkår for blinde og svagtseende samt for, at denne målgruppe får mulighed for at mødes med ligesindede, hvor de kan skabe relationer og få positive oplevelser. Dansk Blindesamfund Storkøbenhavn Syd arrangerer sociale aktiviteter, netværksgrupper mm. og har pt. 480 medlemmer. Der søges om midler til arrangementer for nye medlemmer, tilskud til afholdelse af generalforsamling samt kontorhold. Der ansøges om kr. 9.000, og de modtog kr. 8.000 i juni 2018. Dansk Blindesamfund Storkøbenhavn Syd tildeles kr. 9.000. Restbeløbet fra uddelingen i december 2018 nedskrives samtidig til kr. 10.720, som overføres til frivilligområdet.

Elderlearn:
Initiativet Elderlearn, som skaber kontakt mellem sprogstuderende udlændinge og ældre, har udarbejdet den afsluttende evaluering af deres arbejde i Ishøj Kommune i 2018 (se vedhæftede bilag). Elderlearn har levet op til alle de succeskriterier, som blev opstillet i projektbeskrivelsen forud for initiativets opstart. Følgende resultater kan ses i rapporten:

 • 22 udlændinge er tilmeldt og koblet med 19 forskellige ældre samtalepartnere. På grund af frafald er nogle udlændinge og nogle få ældre matchet flere gange.
 • Syv udlændinge har været aktive i mere end tre måneder. Ud af de 19 ældre, hvor det første møde er mere end tre måneder siden, har 37 % været aktive i mere end tre måneder.
 • Det estimeres at der gennemføres 17 besøg om måneden, men da mange mødes mere end en time er den gennemsnitlige besøgstid 24,5 timer om måneden.
 • Ved midtvejsevalueringen i juni var der 13 aktive par. Ved projektafslutningen i december er der seks aktive par. I gennemsnit har der med stor sandsynlighed været 10 aktive par pr. måned.

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 10. december 2018 at forlænge Elderlearn i Ishøj til og med udgangen af 2019 med status i maj 2019.

Aftaler vedrørende genoptræning:
KL informerer om deres arbejde med at indgå aftaler med private leverandører på genoptræningsområdet i forbindelse med den ændrede lovgivning vedrørende frit valg til genoptræning, Sundhedslovens § 140 stk. 6. Der er vedhæftet et informationsbrev herom.

Ishøj Kommune som røgfri kommune:
Byrådet tog i september 2018 en principbeslutning om, at Ishøj Kommune skal være en røgfri kommune. Det betyder, at der aktuelt arbejdes med, hvordan vi kan implementere røgfri arbejdstid for alle ansatte, røgfri skoletid og røgfri kommunale matrikler. Sagen blev forelagt HovedMED den 21. december 2018, og sendes nu til information og drøftelse i alle lokalMED samt til høring i kommunalt nedsatte råd og bestyrelser, herunder Seniorrådet, Udsatterådet og Handicaprådet. Høringsperioden slutter den 28. februar 2019. Røgfri Kommune forventes at træde i kraft pr. 1. august 2019. Baggrundsnotatet er vedhæftet.

Ledelsesinformation for psykiatrien og somatikken:

Region Hovedstaden har udsendt ledelsesinformation (LIS) for det somatiske og psykiatriske område for 2018. Notat med udvalgte tabeller og grafer for de to områder er vedhæftet.

Indstilling

Forslag til indstilling:

Social- og Sundhedsudvalget tager meddelelser til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Orientering om konkret sag ang. Solskrænten.

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Taget til efterretning.

Resume

Orienteringspunkt

Der fremlægges klagesager inden for Social- og Sundhedsudvalgets område.

Sagsfremstilling

Center for Voksne og Velfærd:

Hjemmehjælp (Servicelovens § 83): 2

Plejehjem (Servicelovens § 83): 1

Indstilling

Forslag til indstilling:

Social- og Sundhedsudvalget tager efterretningssager til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Resume

Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Der fremlægges nøgletal for udvalgte områder.

Indstilling

Forslag til indstilling:

Social- og Sundhedsudvalget tager nøgletal til efterretning og sender punktet til Handicaprådet, Seniorrådet og Udsatterådet til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Beslutning

Visitationskriterier til kontinensklinik forelægges Social- og Sundhedsudvalget.