Referat
Social- og Sundhedsudvalget mandag den 14. september 2020 kl. 17:00

Rådhuset, mødelokale Vandværket

Resume

Godkendelsessag

Denne sagsfremstilling udgør en beskrivelse af de fleksible afklaringspladser for socialt udsatte borgere, herunder baggrunden for omlægningen samt den overordnede ramme og målgruppen for tilbuddet (se vedhæftede notat).

Sagsfremstilling

Omlægning af afklaringspladser

På baggrund af juridiske problematikker i forhold til almenboliglovens bestemmelser vedrørende opgangsfællesskab i Ågården 29 for udsatte borgere, besluttede Social- og Sundhedsudvalget den 11. marts 2019, at der skulle udarbejdes en plan for omlægning af akutværelser til fleksible afklaringspladser.

De fleksible afklaringspladser placeres på Ishøj Søvej, hvilket kan imødekomme ønsket om i højere grad at styrke kommunens sociale indsatser, ved at udnytte synergien med de allerede etablerede tilbud på Ishøj Søvej (Hjemløseboligerne, Pitstop, Ungegruppen).

Tilbuddet etableres i henhold til servicelovens § 110.

Tegning over afklaringspladserne fremgår af vedhæftede bilag.

Beskrivelse af tilbuddet

De fleksible afklaringspladser på Ishøj Søvej indebærer tilbud om midlertidigt ophold for borgere med særlige sociale problemer som ikke har, eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og aktiverende støtte.

Tilbuddet om fleksible afklaringspladser bliver en del af "Ishøjs Boligsociale Indsats", der desuden består af 6 permanente hjemløseboliger og et fælleshus, beliggende på samme matrikel på Ishøj Søvej.

Målgruppe og faglig tilgang

Målgruppen for de fleksible afklaringspladser er socialt udsatte borgere over 18 år, der har et ønske om at skabe en forandring i livet. Borgerne skal kunne tage ansvar for sig selv og være selvhjulpne i forhold til hygiejne, mobilitet og rengøring, idet tilbuddet ikke er døgnbemandet.

Den faglige tilgang til arbejdet i de fleksible afklaringspladser er centreret omkring metoder, der fokuserer på, at borgerne skal støttes i at opnå størst mulig selvstændighed, med mindst indgribende foranstaltning. Der tages således afsæt i henholdsvis i rehabiliterende og socialiserende tilgang.

I forlængelse af borgeres ophold på boformen, kan der tilbydes efterværn efter servicelovens § 110, hvis det vurderes relevant af tilbuddets ledelse.

Proces omkring ibrugtagningsdato

Den endelige dato for ibrugtagning af de fleksible afklaringspladser for socialt udsatte borgere beror på Socialtilsynets godkendelse. Endelig ibrugtagningsdato forventes at blive efter 1. november 2020. Der samarbejdes med Socialstyrelsen omkring etablering og metodeudvikling i tilbuddet.

Status i forhold til nuværende akutboliger

Der er et godt ledelsesmæssigt samarbejde i forhold til at sikre gode løsninger for de fem beboere, som bebor de nuværende akutboliger.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender overordnede rammer og målgruppe for de fleksible afklaringspladser. Sagen sendes til efterretning i Udsatterådet.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Servicelovens § 110

Bilag

Resume

Godkendelsessag

Administrationen forelægger udkast til revideret kvalitetsstandard for alkohol- og rusmiddelbehandling i Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2020-2022 samt udkast til en pixiudgave af kvalitetsstandarden (se bilag 1 og 2) til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarden er revideret i samarbejde med Vallensbæk Kommune.

Sagen forelægges i Social- og Sundhedsudvalget for begge kommuner.

Revidering af kvalitetsstandard

Kvalitetsstandarden beskriver Ishøj og Vallensbæk Kommuners serviceniveau på alkohol- og rusmiddelområdet.

I revideringen af kvalitetsstandarden er beskrivelserne af behandling for alkohol- og rusmiddelbrug blevet sammenskrevet. Således skal borgerne kun orientere sig ét sted, når de ønsker at søge information om hjælp til rusmiddelbehandling.

Jævnfør gældende lovgivning skal kvalitetsstandarden som minimum omfatte beskrivelser af de i § 4 oplistede indsatsområder, og som følge heraf er kvalitetsstandarden forholdsvis detaljeret i sine beskrivelser.

For at gøre indgangen til behandling tydelig og overskuelig for borgerne, er der desuden udarbejdet et udkast til pixiudgave af kvalitetsstandarden, der er borgernes hurtig-guide til information om rettigheder og behandling. Det er hensigten, at pixiudgaven lægges på kommunernes hjemmesider sammen med den fulde udgave af kvalitetsstandarden.
Nøgletal for Pitstop pr. 31. juli 2020 fremgår af vedhæftede notat (se bilag 3).

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender at sende revision af kvalitetsstandard i høring i Handicaprådet og Udsatterådet. Høringsfrist fastsættes til d. 20. okt. 2020.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om afdækning, gavekort og kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service (se bilag 4).

Bilag

Resume

Godkendelsespunkt

På grund af covid-19 er rammerne for aktivitetscentret på Kærbo samt borgernes færden på plejecentrene ændret. På den baggrund ønsker administrationen at lave en kortlægning af aktiviteter på Kærbo samt i relevante dele af forenings- og netværkslivet i Ishøj med henblik på at undersøge muligheder for målgruppen 60+.

Sagsfremstilling

Punktet forelægges for Social- og Sundhedsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget.

Administrationen har udarbejdet kommissorium for kortlægningen, hvor det fremgår, at formålet er at skabe transparens omkring aktiviteter for borgere 60+ på Kærbo samt i relevante dele af forenings- og netværkslivet. Kortlægningen skal bidrage til at kunne imødekomme fremtidige udfordringer omkring aktiviteter for målgruppen i relation til håndteringen af covid-19. Endvidere skal kortlægningen bidrage med viden om, hvordan der kan skabes mulighed for, at beboerne på plejeafdelingerne kan udnytte aktivitetscenterets rammer i højere grad. Baggrunden for dette er, at plejehjemsbeboerne på Kærbo har et ønske om og behov for at deltage i flere arrangementer og aktiviteter i tilknytning til aktivitetscenteret.

Den endelige kortlægning forelægges for Social- og Sundhedsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget i december 2020.

Derudover igangsættes en dialog med de respektive tovholdere omkring aktiviteter.

Kommissorium er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget godkender kommissorium for kortlægning af aktivitetstilbud for borgere 60+.

Sagen sendes til Seniorrådet.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Drøftelsespunkt

I forbindelse med covid-19 er der afsat kr. 40 mio. til dagsture for plejehjemsbeboere, hvoraf Ishøj Kommune modtager kr. 120.000. Midlerne er en del af sommerpakken, der dels skal understøtte dansk turisme, oplevelsesøkonomi og kulturinstitutioner, og dels være med til at genoprette de sociale og faglige fællesskaber, der har været sat på pause pga. covid-19.

Sagsfremstilling

Tiden med covid-19 er særlig svær for mange ældre, der er/har været afskåret fra besøg og socialt samvær. Mange ældre har oplevet begrænsninger og savner gode oplevelser under sundhedsfaglige trygge rammer. Som en del af sommerpakken er der derfor afsat midler til flere dagsture til plejehjemsbeboere i alle kommuner, således at de kan få positive udendørsoplevelser i 2020.

Midlerne kan dække udgifter forbundet med dagsture, som fx transport, bespisning, entrébilletter eller ekstra udgifter forbundet med at overholde de nuværende sundhedsfaglige retningslinjer. Herudover kan midlerne fx bruges til at ansætte ungarbejdere eller personer, der er blevet ledige pga. covid-19.

Forslag til udflugter

Plejehjemsbeboerne på Kærbo og Torsbo har meget forskellige behov og funktionsniveau. Derfor foreslås det, at der tilrettelægges forskellige typer af udflugter og aktiviteter tilpasset målgrupperne. Det foreslås endvidere, at det faste personale deltager i udflugterne, således at der skabes tryghed for beboerne ved velkendte ansigter. Samtidig vil det forstærke oplevelsen, når denne kan genkaldes og erindres efterfølgende af personale og beboere sammen.

Administrationen foreslår følgende mulige aktiviteter for plejehjemsbeboerne på Kærbo og Torsbo:

Udflugter udenbys

Det estimeres, at 30-40 plejehjemsbeboere vil have glæde af en heldagstur. Det kunne fx være en bustur til Birkegårdens Haver eller Samlermuseet på Møn, hvor beboerne får mulighed for at gå rundt og opleve seværdighederne på stedet og spise frokost i restauranten. Derudover vil selve busturen være en del af oplevelsen, hvor beboerne får mulighed for at nyde smuk natur på vejen.

Udflugter lokalt

Det estimeres, 20-30 plejehjemsbeboere vil have glæde af en dagstur af et par timers varighed. Det kunne fx være en guidet bustur rundt i Ishøj, der afsluttes med et måltid mad og musikalsk underholdning på Vandrerhjemmet. En anden mulighed kunne være en udflugt til et af Ishøjs naturskønne områder eller lokationer, hvor der fx tilberedes mad over bål, opleves dyreliv eller studeres gamle landbrugsredskaber. Disse udflugter og aktiviteter kan evt. planlægges i samarbejde med Bredkærgård, Naturcenteret og andre lokale aktører.

Udflugter i små grupper

Det estimeres, at plejehjemsbeboere vil have glæde af en udflugt sammen med deres nære pårørende eller få andre beboere samt plejepersonale. Disse plejehjemsbeboere trives bedst i små grupper. Samtidig har flere beboere efterspurgt positive oplevelser med deres nære pårørende udenfor plejecenteret. Dette kunne fx være en køretur til et naturskønt område, frokost og socialt samvær i små grupper af 3-4 personer. Her kan plejecentrets bus evt. benyttes.

Afrapportering

Afrapportering af midlerne består af en redegørelse til Sundheds- og Ældreministeriet. Der skal redegøres for, hvilke aktiviteter der er gennemført i forhold til formålet og på hvilke plejehjem. Herudover skal det beskrives om alle kommunens plejehjem har fået gavn af midlerne. Udgangspunktet er, at alle beboere skal have mulighed for at få tilbud om en dagstur, medmindre helt særlige forhold taler herimod.

Covid-19 hensyn

Udflugter og aktiviteter vil planlægges ud fra sundhedsmyndighedernes retningslinjer, og afviklingen vil afhænge af smittetryk og sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Der vil ikke ske en sammenblanding af beboerne fra henholdsvis Torsbo og Kærbo, og der vil i de konkrete situationer ske en vurdering af om beboerne fra de forskellige afdelinger kan deltage i udflugter og aktiviteter sammen eller opdelt efter afdelinger.

Indstilling

Forslag til indstilling:

Social- og Sundhedsudvalget drøfter forslag til anvendelse af sommerpakke-midlerne.

Sagen sendes til orientering i Seniorrådet.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Ishøj Kommune modtager kr. 120.000 til dagsture for plejehjemsbeboere. Der vil planlægges udflugter og aktiviteter løbende i 2020, og derfor vil midlerne anvendes løbende. Midlerne forventes brugt på transport, mad, entré, underholdning samt løn til plejepersonale, som kan vikariere for det faste personale, når de skal deltage i udflugterne.

Lovgrundlag

Aftaleteksten kan læses via dette link: https://em.dk/media/13770/aftaletekst-sommerpakke.pdf

Resume

Godkendelsespunkt

Administrationen orienterer Social- og Sundhedsudvalget om resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelse af hjemmepleje og madservice, og forelægger på baggrund af undersøgelsen en række mål til politisk godkendelse (se bilag).

Sagsfremstilling

Den 6. marts udsendte administrationen i Center for Voksne og Velfærd spørgeskemaer til knap 600 ældre borgere, der modtager enten hjemmepleje eller madservice. Undersøgelsen har til formål at tegne et billede af hjemmeplejemodtagernes oplevelse og vurdering af kvaliteten i Ishøj Kommunes hjemmepleje og madservice. Dermed kan undersøgelsen danne grundlag for et fortsat målrettet arbejde med at udvikle og forbedre Ishøj Kommunes tilbud.
Den samlede målgruppe består af i alt 580 borgere, hvoraf 204 har besvaret og returneret spørgeskemaet, hvormed der er opnået en svarprocent på 35 %.
Brugertilfredshedsundersøgelsen fungerer samtidig som læring og et udviklingsværktøj for hjemmeplejeområdet.

Samlet tilfredshedsscore

 • På en skala fra 1-5 gives for den kommunale leverandør en samlet tilfredshedsscore på 4.
 • På en skala fra 1-5 gives for den private leverandør en samlet tilfredshedsscore på 4,1.

77 % af respondenterne angiver, at de er meget tilfredse eller tilfredse med den personlige pleje.

64 % af respondenterne angiver, at de er meget tilfredse eller tilfredse med den praktiske hjælp.

73 % af respondenterne angiver, at de er meget tilfredse eller tilfredse med madservice.

Politiske anbefalinger

På baggrund af brugertilfredshedsundersøgelsen foreslår administrationen at:

 • Der arbejdes for opfyldelsen af nedenstående opstillede mål i den kommende to-årige periode 2020-2022.
 • Det undersøges om kommunikationen vedr. fritvalgsordningen er tydelig nok for borgerne, eller om der skal udarbejdes præciserende kommunikationsmateriale.
 • Der gennemføres evalueringsproces af spørgeskemaet i samarbejde med Seniorrådet og Bruger-pårørenderåd på kommunens plejecentre..

Forslag til mål for perioden 2020-2022

 • Flere respondenter skal angive, at de har kendskab til det frie valg mellem privat og kommunal leverandør.
 • Stigningen fra sidste måling i 2017 på 5 % i andelen af respondenter der angiver, at de er meget utilfredse med den personlige pleje skal minimeres og årsagsforklares.
 • Den procentvise andel af respondenter der angiver, at de er utilfredse eller meget utilfredse med den praktiske hjælp skal under 10 %.
 • Hjemmeplejen afdækker mulighederne for effektivisering i vagtplanniveauer, for at sikre, at borgerne modtager hjemmehjælp til aftalt tid.
 • En større procentvis andel af de respondenter der modtager madservice, skal angive, at der følger et godt og varieret udvalg af grønsager med.

 

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager resultater af brugertilfredshedsundersøgelse af hjemmepleje og madservice til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget godkender politiske anbefalinger samt opstillede mål for den kommende to-årige periode 2020-2022.

Sagen sendes til orientering i Seniorrådet.

Beslutning

TIltrådt.

Social- og Sundhedsudvalget foreslår, at der ses på anden måde i forhold til at udsende spørgeskemaerne. Social- og Sundhedsudvalget ønsker en status fra administrationen omkring målsætninger til septemper 2021.

Bilag

Resume

Ifølge Lov om Social Service skal Social- og Sundhedsudvalget årligt forelægges en beretning vedr. anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed. Derfor fremlægges opgørelse på magtanvendelsessager i 2019.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget skal årligt forelægges en beretning vedr. anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed. Af bilag 1 fremgår det, at der har været 7 indberetninger om fysisk magtanvendelse i 2019. Der har således været få magtanvendelsessager, hvor der er sket indberetning. Sagerne vedrører fortrinsvis, at personalet har forsøgt at afværge borgeren i at krænke/genere andre beboere, eller i at udsætte sig selv for fare.

1. januar 2020 trådte nye regler vedr. magtanvendelse i kraft. De nye regler og dertilhørende nye arbejdsgange blev Social- og Sundhedsudvalget informeret om på mødet i april 2020.

Ændringerne angår regler om husordener, magtanvendelsesreglernes formål, fysisk guidning, afværge-hjælp, fastholdelse, låsning og sikring af yderdøre og vinduer, tryghedsskabende velfærdsteknologi, kortvarig fastholdelse i personlige hygiejnesituationer, registrering og indberetning samt klageadgang.

I forbindelse med indførelse af de nye regler, der tillader udvidet brug af magt, er der iværksat et undervisningsforløb på tværs af driftssteder under Center for Voksne og Velfærd. Det er derfor forventningen, at der fremadrettet vil være flere indberetninger, så der gives et mere retvisende billede af den magt, der anvendes over for kommunens borgere.

Næste årsberetning for 2020 fremlægges Social- og Sundhedsudvalget primo 2021.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager årsberetningen vedr. magtanvendelse 2019 til efterretning. Sagen sendes til orientering i Handicaprådet samt Seniorrådet.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Lov om Social Service (nr. 123 af 22/11/2019)

Bilag

Sagsfremstilling

 • Grundet Covid-19 har der i længere tid været lukket i aktivitetscentret på Kærbo, og det har været nødvendigt at holde beboerne adskildt mellem de enkelte huse på Kærbo. Aktivitetscentret åbner gradvist op. Der er derfor udarbejdet et aktivitetsprogram, så der er en aktivitet hver dag for beboerne, og for dem som bor i ældreboligerne på Kærbo. Der er således endnu ikke åbent for borgerne udefra. Derudover er daghjemmet på Kærbo ved at se på, om de kan åbne op for lidt flere borgere dagligt. I dag kommer der fire borgere ad gangen, men man vil gerne op på 6-7 borgere dagligt. Der er etableret samarbejde med ARKEN om lån af sansekufferter, som bruges på både Kærbo og Torsbo. På Torsbo har man også opstartet flere aktiviteter igen, og der bliver arrangeret høstfester på alle afdelingerne på Kærbo og Torsbo til efteråret. Endelig er Egely genåbnet med 9 deltagere dagligt. Vedhæftet er månedsprogram for aktiviteter på Kærbo.
 • Orientering om BDO`s tids- og aktivitetsplan vedr. analyse af Det Gule Hus.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager meddelelserne til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt

Administrationen orienterer Social- og Sundhedsudvalget om nøgletal (se bilag).

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen om nøgletal til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt

 

Sagsfremstilling

Der gives ingen klagesager i den forgangne periode.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orientering om efterretningssager til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning

Intet til punktet.