Referat
Social- og Sundhedsudvalget mandag den 14. december 2020 kl. 16:30

Virtuelt møde

Resume

Orienteringssag

Arbejdet i etape 1 af ombygningen af Brohuset er under udførelse. Næste skridt i projektet er opstart af etape 2, som omhandler genoptræning- og rehabiliteringsområdet. Rammerne for og indholdet i etape 2 beskrives i denne sag.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Planudvalget godkendte d. 23. november 2020 igangsættelsen af etape 2, fase 1 af Brohuset. Etape 2 er inddelt i to faser - rådgivning og udførelse - og omhandler nedrivning af dele af den eksisterende bygning og nyopførelse af lokaler til genoptræning- og rehabilitering. Næste skridt er at igangsætte planlægningen af etapen sammen med teamet, som består af hovedentreprenøren Casa, JJW Arkitekter og EKJ Rådgivende Ingeniører.

Planlægningen indledes med en brugerdialog med repræsentanter fra Center for Voksne og Velfærd (CVV), Center for Børn og Forebyggelse (CBF) samt fra Handicaprådet, Seniorrådet og Tilgængelighedspanelet. I brugerdialogen gennemgås brugernes ønsker og behov til indretning, og der vil være fokus på særlige krav til tilgængelighed mv. Herefter udarbejdes et projektforslag, som bliver til den endelige indretning. Projektforslaget skal godkendes politisk. Det godkendte projektforslag danner herefter grundlag for den færdige projektering og udførelse. Der er vedlagt en procesplan for etape 2, som indeholder milepæle for politisk behandling, brugerdialog, projektering og udførelse.

I 2018 blev der lavet et disponeringsforslag (vedlagt) til etape 2 ud fra et estimeret behov til omfang udarbejdet af CVV. Her blev der peget på et behov for et genoptræningsområde med træningssale, behandlingsrum, kontorarbejspladser samt otte rehabiliteringsboliger. Siden 2018 er der sket flere ændringer på området. Blandt andet foregår der forberedelser til, at det forpligtende samarbejde med Vallensbæk Kommune kan ophøre, samt at genoptræning på børneområdet i en vis udstrækning, sameksisterer med genoptræning på voksenområdet i Brohuset. Center for Ejendomme (CEj) har i samarbejde med CVV og CBF afdækket det nuværende og forventede fremtidige behov. Samlet vurderer administrationen på nuværende tidspunkt, at det tidligere estimat, og dermed rammen for disponeringsplanen, er passende for det videre arbejde.

Dette skyldes dels, at børneområdet nu indgår i omfanget, at bredden i opgaverne for CVV forbliver den samme til trods for et evt. ophør af samarbejdet med Vallensbæk Kommune og at den demografiske udvikling viser, at der med tiden bliver flere og flere ældre borgere i Ishøj Kommune, hvorfor vi "bygger for fremtiden".

Som en del af etape 2 vil der også blive etableret en rampe fra Banestien og ned til Brohuset (vedlagt skitse). Dette skyldes særligt spørgsmålet om tilgængelighed og tryghed samt ønsket om at sikre flere indgange til Brohuset og "gøre bagsiden af huset til forside". Rampen er også tiltænkt til at kunne benyttes til genoptræningsaktiviteter.

Der er også planlagt etablering af en taghave, som ligeledes kan anvendes til genoptræning- og rehabiliteringsaktiviteter.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen vedrørende rammer for og indhold i etape 2 af ombygningen af Brohuset til efterretning.

Bilag

Resume

Orienteringssag

Kommunen har modtaget henvendelser fra borgere og politikere vedr. tilgængelighed på Brohuset, og derfor bliver der her orienteret om status på tilgængelighed i Brohuset, herunder konkrete opmærksomhedspunkter påpeget af kommunes tilgængelighedspanel.

Sagsfremstilling

Da Brohuset er et hus med borgerrettede servicefunktioner har tilgængelighed været et fokuspunkt siden projektets start. Afklaring af tilgængelighedstiltag, udover minimumskrav, er foregået i dialog med både eksterne rådgivere samt nuværende og fremtidige brugere af huset.

Herudfra har kommunen prioriteret følgende tiltag: Niveaufri adgang til alle borgerettede funktioner, ledelinjer i gulvet, tydelig skiltning, farvevalg (kontrastfarver og lyse gulve), belysning, brede døråbninger, akustikpanel og teleslynge. Herudover har kommunen prioriteret, at der i projektets etape 2 bliver etableret en rampe fra Banestien.

I processen har også kommunens Tilgængelighedspanel, bestående af to repræsentanter fra Handicaprådet, to repræsentanter fra Seniorrådet og to repræsentanter fra kommunens administration, været inddraget. Seneste møde blev afholdt d. 12. oktober. Referatet fra mødet samt en fyldestgørende oversigt over panelets bidrag, og hvilke tiltag disse har medført ind til videre, er vedlagt som bilag.

Her kan det fremhæves, at panelet har sat fokus på tilgængelighedstiltag som gang- og dørbredde, farvevalg og sikring af nok parkeringspladser. Herudover er der et fokus på liften i Brohuset. Det skyldes, at knappen, der sikrer at liften er i bevægelse er svær at holde inde samt en usikkerhed om, hvorvidt liften kan rumme alle typer el-scootere. Status er, at der derfor nu er bestilt en bøjle, der påmonteres eksisterende knapper, så der kommer lavere betjeningshøjde og en nedsætning af trykstyrken. Administrationen undersøger fortsat om liften kan rumme alle typer el-scootere og er desuden ved at indhente et tilbud på en anden type lift med impuls-tryk (automatisk), som netop er kommet på markedet.

Indstilling

Forslag til beslutning:
Social- og sundhedsudvalget
tager orienteringen om tilgængelighed i Brohuset til efterretning. Sagen sendes til orientering i Handicaprådet og i Seniorrådet.

Bilag

Resume

Orienteringssag

Sagsfremstilling

Center for Ejendomme (CEJ) har i de seneste år haft et øget fokus på at sikre tilgængeligheden i forbindelse med kommunens egne byggeprojekter. Med henblik på at tydeliggøre over for borgere, brugere og eksterne samarbejdspartnere, hvordan kommunen arbejder med tilgængelighed ifm. byggeprojekter, er der nu udarbejdet ”Principper for tilgængelighed” (vedlagt).

Dokumentet beskriver kommunens interne arbejdsproces i forbindelse med byggeprojekter, hvor Ishøj Kommune er bygherre, og hvor det drejer sig om tilgængelighed indvendigt i bygningen. Dokumentet beskriver desuden, hvordan kommunen træffer beslutninger angående niveauet for tilgængelighed samt, hvem der inddrages i beslutningerne.

Principperne for tilgængelighed er udarbejdet på baggrund af CEJ's erfaringer fra de sidste to års øgede fokus på tilgængelighed. På den baggrund er der blandt andet udarbejdet en tjekliste med de opmærksomhedspunkter, som kommunens tilgængelighedspanel (bestående af to repræsentanter fra Handicaprådet, to repræsentanter fra Seniorrådet og to repræsentanter fra kommunens administration) har været særligt opmærksomme på igennem de sidste to år. Tjeklisten gennemgås, når et nyt byggeprojekt startes op, og kommunen efterstræber at imødekomme tjeklisten i det omfang, det giver mening i forhold til bygningens anvendelse.

Der lægges op til en arbejdsgang, hvor graden af tilgængelighed for det enkelte byggeprojekt fremover besluttes af de relevante politiske fagudvalg. Beslutning om tilgængelighed fremlægges politisk ved byggeprojektets opstart som en del af den sag, hvor også økonomi og tidsplan for byggeprojektet vedtages.


Principperne udvides med tiden til også at inkludere tilgængeligheden for udendørsarealer mv.


Indstilling

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget tager
orientering om principper for tilgængelighed til efterretning. Safen sendes til orientering i Handicaprådet og i Seniorrådet.

Bilag

Resume

I september 2020 godkendte Social- og Sundhedsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget kommissorium for kortlægning af aktiviteter for 60+ borgere i Ishøj Kommune. På denne baggrund fremlægges kortlægningen. Administrationen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget på baggrund af kortlægningen tager stilling til de fremtidige rammer for aktivitetscenteret beliggende på Omsorgscenteret Kærbo.

Sagsfremstilling

Baggrund for kortlægningen

Siden marts 2020 har brugerne ikke kunne deltage i aktiviteter på aktivitetscenteret, da det har været lukket ned på grund af situationen med COVID-19. Af samme grund er vilkårene for socialt samvær og færden ændret, og vil være anderledes i fremtiden på grund af COVID-19. I denne sammenhæng er der behov for et overblik over, hvilke aktiviteter der er på aktivitetscenteret for 60+ borgere, samt hvilke sammenlignelige aktiviteter der findes i foreningslivet i Ishøj for samme målgruppe.

Derudover har plejecenteret et ønske om, at beboerne på Kærbo får mulighed for at deltage i flere meningsfulde hverdagsaktiviteter og arrangementer i tilknytning til aktivitetscenteret på Kærbo.

Forslag til ændrede rammer

På baggrund af kortlægningen fremlægger administrationen:

 • To forslag til ændrede rammer for aktivitetscenteret
 • Forslag til den videre proces
 • Forslag til fremtidig lokation for større arrangementer.

Forslag 1 - justeringer indenfor de eksisterende fysiske og organisatoriske rammer

Aktivitetscenteret fortsætter dets organisering og målgruppefokus i den form, der gjorde sig gældende før COVID-19, således at pensionister med forskellige funktionsniveauer og behov vil være en del af aktivitetscenteret. Der foreslås en forholdsmæssig fordeling af antal brugere og aktiviteter set i lyset af erfaringerne med COVID-19.

Som en del af dette forslag vil en række af de pensionister, der i dag kommer på aktivitetscenteret, komme til at mangle en aktivitet. Derfor vil der være behov for en indsats i forhold til at hjælpe disse pensionister ind i andre fællesskaber og aktiviteter, da de grundet den forholdsmæssige fordeling ikke længere kan komme på Kærbo.

Forslag 2 - ændret målgruppe for aktivitetscenteret

Målgruppen for aktivitetscenteret ændres, således at aktivitetscenteret får fokus på sårbare pensionister, der ikke ellers vil være opsøgende og inkluderet i det eksisterende foreningsliv. Aktiviteterne planlægges og afvikles med udgangspunkt i funktionsniveauet hos plejehjemsbeboere, borgere i daghjem samt sårbare pensionister udefra.

Som en del af dette forslag vil en række friske pensionister ikke længere være en del af aktivitetscenteret, og de skal derfor understøttes i at bruge det eksisterende foreningsliv, idet de har ressourcerne og mobiliteten til det.

Den videre proces

Ved begge forslag må der forventes en overgangsperiode. I den forbindelse er der mulighed for, at de pensionister, der ikke længere kan være en del af aktivitetscenteret, kan etablere en folkeoplysende paraplyforening, der kan rumme flere forskellige aktiviteter. En sådan proces kan understøttes af Center for Kultur og Fritid samt Team Frivillighed og Lokalsamfund. Denne løsning kan kun finde sted, hvis pensionisterne er interesseret i at engagere sig i foreningsarbejdet.

Se vedhæftede kortlægning for uddybning af forslagene samt den videre proces.

Frist for indsendelse af høringssvar er den 28. januar 2021.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at sagen sendes i høring i Seniorrådet, Handicaprådet, Udsatterådet, Brugerbestyrelsen på Kærbo samt Folkeoplysningsudvalget.


Bilag

Resume

Godkendelsespunkt

Forslag til den videre proces for omlægning af boliger inden for ældreområdet. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet

Sagsfremstilling

Byrådet tiltrådte på møde d. 1. september 2020 administrationens forslag til, hvordan man kan skaffe flere plejeboliger til Ishøj Kommune uden at bygge nyt plejecenter. Administrationen har arbejdet videre med forslagene og fremlægger derfor status samt forslag til den videre proces.

Forbindelsesgang på Torsbo:
Det skulle afdækkes, hvorvidt der kan etableres en forbindelsesgang mellem de nuværende ældreboliger på Torsbo og plejehjemsdelen. Center for Ejendomme har undersøgt muligheden, og vurderer, at det ikke vil være hensigtsmæssigt med en forbindelsesgang. En eventuel forbindelsesgang vil skulle føres hen over den nuværende brandvej, hvormed der skal etableres en ny brandvej ved Torsbo. Det vil være både tids- og ressourcekrævende at etablere en ny brandvej. Derfor anbefaler administrationen, at der ikke arbejdes videre med denne løsning, hvorfor der heller ikke arbejdes videre med at omlægge ældreboliger på Torsbo til plejeboliger.

Sanserum og fleksibel omsorgsplads på Torsbo omlægges til plejeboliger:

Der er aktuelt et sanserum og en fleksibel omsorgsplads på Torsbo. Sanserummet foreslås omlagt til plejebolig. Sanserummet foreslås i stedet integreret i de eksisterende fællesarealer på Torsbo, fx i form af små afskærmede sanseområder, som beboere kan benytte i dagligdagen. Den fleksible omsorgsplads foreslås endvidere omlagt til plejebolig.
Der vil være en udgift på ca. 200.000 kr. til istandsættelse af sanserummet til plejebolig, herunder maling, opsætning af loftlift, skinner hertil samt indkøb af to forskellige stålifte. Udgiften dækkes af den afsatte pulje på 800.000 kr. til omlægning af boliger. Den fleksible omsorgsplads er i forvejen udstyret med lofts- og stålifte, hvorfor der ikke er udgifter forbundet med, at denne bolig omlægges til plejebolig. Begge boliger forventes at være omlagt i løbet af december 2020 og Torsbo har derfor pr. 1. januar 2021 to ekstra plejeboliger.

Ældreboliger på Kærbo:
Det blev besluttet, at ældreboligerne omlægges til plejeboliger efterhånden som boligerne bliver ledige, eller de nuværende beboere bliver plejeboligkrævende. Der er aktuelt flere beboere i ældreboligerne i afdeling 4, stuen, der er plejeboligkrævende. Derfor forelsås det, at denne afdeling primo 2021 bliver omlagt til plejeboligafdeling. Det drejer sig om 10 ældreboliger, der omlægges til 9 plejeboliger og et fællesrum. Der vil i så fald blive foretaget en revisitation, så beboerne omvisiteres til en plejebolig. Beboerne vil blive orienteret ved brev samt via opfølgende dialog med både beboerne og deres pårørende, hvormed der sikres en ordentlig og omsorgsfuld dialog. Det er vigtigt at understrege, at der ikke er nogen af beboerne, der bliver tvunget til at fraflytte deres bolig. Hvad angår det øgede behov for personaleressourcer, der vil være som følge af, at der kommer flere plejeboliger, vil der blive fremlagt en særskilt sag herom primo 2021.
Administrationen har derudover kigget nærmere på de resterende beboere i ældreboligerne på Kærbo. For nogles vedkommende vurderes det, at der vil gå fem-ti år, før de vurderes i målgruppen for en plejebolig. Processen med at omlægge ældreboliger til plejeboliger forventes derfor at blive længerevarende.

Indstilling

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget indstiller:

At der træffes en principbeslutning om at udgiften afholdes af pulje til omlægning af ældreboliger til plejeboliger.

At der ikke arbejdes videre med etablering af forbindelsesgang på Torsbo

At der ikke omlægges ældreboliger til plejeboliger på Torsbo

At sanserum og fleksibel omsorgsplads på Torsbo omlægges til plejeboliger

At ældreboligerne i afdeling 4, stuen, Kærbo omlægges til plejeboligafdeling primo 2021


Sagen sendes til Byrådet til endelig godkendelse.


Resume

Der er i henhold til Lov om Social Service §18 afsat midler til at foreninger, netværk og frivillige kan ansøge om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde. Midlerne kan ansøges to gange årligt i hhv. juni og december.

Social- og Sundhedsudvalget forelægges her de indkomne ansøgninger, og træffer beslutning om tildeling af midler.

Sagsfremstilling

Der er i 2020 afsat kr. 367.000 til frivilligt socialt arbejde (§18-midler) i Ishøj Kommune. Midlerne fordeles med 1/3 i juni og 2/3 i december. I juni 2020 blev der udover 1/3 af midlerne ligeledes uddelt kr. 5.074 i tilbagebetalte midler fra hhv. Angstforeningen og Dukketeater. Der er kr. 244.667 til uddeling i december 2020.

Der er indkommet følgende ansøgninger med aktiviteter i Ishøj Kommune:

 • Amput-Caféen
 • Scleroseforeningens lokalafd. Storkbh. Vestegnen
 • Red Barnet Ungdoms læringscafé
 • Døveforeningen af 1866
 • Brohusklubben for ældre døve
 • Torslundecaféen
 • Ældre Sagen Ishøj
 • Ishøj Lænken
 • Frivilliggruppen
 • Tirsdagscykling
 • Dukkehuse og andet legetøj til udsatte børn
 • FødevareBanken
 • Foreningen for danske DøvBlinde (FDDB)
 • Bedre Psykiatri
 • Natteravnene Ishøj
 • Integrationsforum Ishøj
 • Børns Vilkår
 • Næstehjælperne Ishøj
 • Foreningen Den Boligsociale Fond/UngTilUng.com
 • SAND Hovedstaden
 • Ishøj Sogns Menighedspleje
 • Depressionsforeningen

Administrationen indstiller følgende:

Amput-Caféen

Amput-Caféen er et fællesskab og netværk for amputerede personer og deres pårørende, der mødes til sociale aktiviteter og oplevelser. I netværket er der et stærkt sammenhold mellem personer, der har fået foretaget en amputation, og deltagerne kan møde ligestillede, hjælpe hinanden i udfordrende situationer, få positive oplevelser og give hinanden mod på livet på trods af amputation. På nuværende tidspunkt består netværket af ti personer. Amput-caféen forsøger løbende at rekruttere flere deltagere bl.a. via Træningscenteret.

Midlerne skal være tilskud til forplejning til Amput-caféens fællesfrokoster.

Der ansøges om kr. 3.500.

Amput-caféen modtog kr. 3.000 i december 2019.

Administrationen indstiller, at Amput-caféen tildeles kr. 3.500.

Scleroseforeningens lokalafd. Storkbh. Vestegnen

Scleroseforeningens lokalafd. Storkbh. Vestegnen afholder arrangementer for mennesker med sclerose og deres pårørende. Foreningen har til formål at skabe håb for mennesker med sclerose og deres pårørende, give værktøjer til selvhjulpenhed samt gode oplevelser. Foreningen har planlagt 5-7 arrangementer i løbet af 2021, som fx foredrag om hjernetræthed og livet som pårørende samt workshop med kørestols-/rollatordans. Der forventes 15-50 deltagere. På grund af COVID-19 er deltagerantallet begrænset til 10 personer, men de resterende følger med via streaming.

Der søges om midler til sociale arrangementer samt udgifter til bestyrelsesmøder, kørsel og kontorartikler.

Der ansøges om kr. 2.500.

Scleroseforeningens lokalafd. Storkbh. Vestegenen modtog kr. 5.000 i december 2019.

Administrationen indstiller, at Scleroseforenings lokalafd. Storkbh. Vestegnen tildeles kr. 2.500.

Red Barnet Ungdoms læringscafé

Red Barnet Ungdom har en læringscafé på Vibeholmskolen i Ishøj, hvor cirka otte frivillige skiftes til at lave lektiehjælp og læringsøvelser med cirka 15 børn fra 2-4. klassetrin en gang ugentligt. Formålet med læringscaféen er at styrke motivationen, selvtilliden, trivslen og lysten til at lære hos socialt og fagligt udfordrede børn, således at de får mod på skolelivet, styrkes fagligt og rustes til et godt skoleliv. Dette kan være med til at løfte deres faglige niveau og øge deres chancer for at gennemføre en ungdomsuddannelse. De frivillige er ml. 15-30 år, og den relativt lille aldersforskel mellem frivillige og elever er med til at skabe et særligt og udbytterigt læringsrum, og de frivillige fungerer som rollemodeller for børnene.

Midlerne skal gå til forplejning, sociale aktiviteter, uddannelse, PR, materialer og administrationsudgifter. Endvidere søges om midler til personaleudgifter, hvilket der ikke gives midler til. Dette oplyses foreningen i tilsagns-/afslagsbrevet.

Der ansøges om kr. 34.416.

Redbarnet Ungdoms læringscafé modtog kr. 8.107 i juni 2020 til læringscaféen på Gilbroskolen. Sidenhen er læringscaféen lukket, og Red Barnet har i stedet opstartet en læringscafé på Vibeholmskolen.

Administrationen indstiller, at Red Barnet Ungdoms læringscafé tildeles kr. 10.000.

Døveforeningen af 1866

Døveforeningen af 1866 arbejder for at sikre gode fritidstilbud til borgere med høretab således, at målgruppen til trods for sine udfordringer får styrket sit netværk, undgår isolation og kan deltage i aktiviteter ligesom andre medborgere. Døveforeningens værested/café har åbent dagligt og herudover arrangeres fx sociale events, udflugter, rådgivning og foredrag for døve, hørehæmmede samt CI-opererede tegnsprogsbrugere. Der er pt. 11 medlemmer fra i Ishøj i foreningen.

Der søges om midler til medlemsaktiviteter (fx besøgstjeneste, formidling og transport) samt ejendomsudgifter og administration. Endvidere søges der om midler til personaleudgifter, hvilket der ikke gives midler til. Dette oplyses foreningen i tilsagns-/afslagsbrevet.

Der ansøges om kr. 11.825. Beløbet er baseret på antallet af medlemmer fra Ishøj.

Døveforeningen af 1866 modtog kr. 3.000 i juni 2020.

Administrationen indstiller, at Døveforeningen af 1866 tildeles kr. 3.967.

Brohusklubben for ældre døve

Brohusklubben for ældre døve er et tilbud til ældre døve, hørehæmmede og CI-opererede, hvor disse borgere er sikret et fællesskab og fritidstilbud med den nødvendige støtte til kommunikation via tegnsprog. Klubbens aktiviteter er med til at styrke netværksdannelse og mindske isolation blandt målgruppen. Brohusklubben arrangerer forskellige aktiviteter som fx besøgsvennetjeneste, udflugter, vejledning, motion og kurser. Der er på nuværende tidspunkt syv medlemmer fra Ishøj i Klubben.

Der søges om midler til medlemsaktiviteter (fx motion, udflugter og transport), ejendomsudgifter og administrationsudgifter. Endvidere søges om midler til personaleudgifter, hvilket der ikke gives midler til. Dette oplyses foreningen i tilsagns-/afslagsbrevet.

Der ansøges om kr. 7.406. Beløbet er baseret på antallet af medlemmer fra Ishøj.

Brohusklubben for ældre døve modtog kr. 2.500 i juni 2020.

Administrationen indstiller, at Brohusklubben for ældre døve tildeles kr. 3.300.

Torslundecaféen

Torslundecaféen er et samlingssted for borgere i Torslunde og det øvrige Ishøj, der mødes til café med kaffe, kage, foredrag og andre sociale aktiviteter hver anden uge. Aktiviteterne har til formål at bringe borgerne i nærområdet sammen og skabe et fællesskab, hvor de får kendskab til Ishøjs historie, ny inspiration, viden om nærområdet og aktuelle nyheder. Alle er velkomne i Torslundecaféen, men det er fortrinsvis ældre, der deltager i caféen. Det forventes, at der vil være 20-35 deltagere til caféen.

Midlerne skal bruges til takkegaver til foredragsholdere og kørselsudgifter.

Der ansøges om kr. 3.000.

Torslundecaféen har ikke tidligere modtaget midler.

Administrationen indstiller, at Torslundecaféen tildeles kr. 3.000.

Ældre Sagen Ishøj

Ældre Sagen Ishøj arbejder på forskellig vis for at skabe en meningsfuld hverdag for seniorer i Ishøj. Det gør de fx gennem besøgsvenner, hvor frivillige besøger ældre og handicappede borgere, der føler sig ensomme og alene. De mødes ugentligt til gåture, samtaler og socialt samvær. I Ældre Sagen er der ligeledes et aktivitetsudvalg, der arrangerer udflugter og foredrag for ældre, som er medvirkende til at skabe socialt samvær på tværs. Det forventes, at cirka 80 personer vil deltage i de 10 medlemsmøder/underholdningsarrangementer i 2021, ligesom at cirka 35 personer forventes at deltage i de 11 planlagte udflugter næste år.

Der søges om midler til udflugter og møder for medlemmerne samt kurser for besøgsvennerne.

Der ansøges om kr. 25.000.

Ældre Sagen Ishøj modtog kr. 20.000 i december 2019.

Administrationen indstiller, at Ældre Sagen Ishøj tildeles kr. 22.000.

Ishøj Lænken

Ishøj Lænken er en forening for mænd og kvinder med alkoholproblemer samt deres pårørende. Foreningen har til formål at skabe rammer for samvær i et alkoholfrit miljø. Medlemmerne får nye venskaber og støtter hinanden i svære tider for at undgå tilbagefald. Medlemmerne arrangerer fællesspisning, sociale arrangementer og tager på udflugter sammen. Der er 20 medlemmer på nuværende tidspunkt.

Der søges om midler til kurser, udflugter, juletræsfest, kontorartikler og etablering af nyt foreningslokale.

Der ansøges om kr. 25.000.

Ishøj Lænken modtog kr. 8.000 i juni 2020.

Administrationen indstiller, at Ishøj Lænken tildeles kr. 18.000.

Frivilliggruppen

Frivilliggruppen består af en gruppe frivillige, der laver arrangementer og aktiviteter for beboere, pårørende, medarbejdere og frivillige på plejeafdelingerne på Kærbo. Arrangementerne har til formål at skabe et godt og hyggeligt miljø på Kærbo samt give målgruppen et fællesskab med god kontakt og hyggeligt samvær, der kan være et afbræk i hverdagen. Arrangementerne dækker over forskellige former for underholdning, såsom banko samt sang- og musikarrangementer. Det forventes, at ml. 40-70 personer vil deltage i arrangementerne.

Midlerne skal gå til udgifter i forbindelse med arrangementerne, som fx betaling af musikere, præmier ved banko samt forplejning.

Der ansøges om kr. 12.000.

Frivilliggruppen modtog kr. 9.500 i juni 2020.

Administrationen indstiller, at Frivilliggruppen tildeles kr. 12.000.

Tirsdagscykling

I Tirsdagscykling arrangerer frivillige en række cykelture rundt i Ishøj hver tirsdag fra maj til september for aktive herrer og damer. Formålet med turene er at dyrke motion og give deltagerne natur-, kultur- og historieoplevelser i Ishøj. Samtidig lægges der vægt på socialt samvær og muligheden for at danne nye relationer på turene. Den primære målgruppe er +50, men alle er velkomne. Der arrangeres 22 forskellige ture og det vurderes, at 35-40 enkeltpersoner deltager i en eller flere ture. Antallet har dog været mindre i 2020 pga. COVID-19.

Midlerne skal være tilskud til afholdelse af sociale sammenkomster i løbet af sæsonen (både midtvejs, ved særlige lejligheder og afslutningsvis) samt vedligeholdelse af hjemmeside og domæneudgifter.

Der ansøges om kr. 2.700.

Tirsdagscykling modtog kr. 2.500 i december 2019.

Administrationen indstiller, at Tirsdagscykling tildeles kr. 2.700.

Dukkehuse og andet legetøj til udsatte børn

Dukkehuse og andet legetøj vil udsatte børn er et initiativ, der renoverer dukkehuse og legetøj. Formålet er at skabe glæde hos børn og forældre, der har det svært, ved at forære dem dukkehuse og legetøj. Det er børn mellem 0-10 år, som får glæde af dukkehusene og legetøjet. I 2020 er der foræret en del legetøj samt 10 dukkehuse væk, men der har pga. af COVID-19 været mere stille end forventet. Det forventes dog, at der foræres mere væk i fremtiden.

Der søges om midler til indkøb af reoler, skrivebordsstol samt materialer til renovering af dukkehuse og legetøj (lim, lister, plexiglas mm.).

Der ansøges om kr. 4.500.

Dukkehuse og andet legetøj til udsatte børn modtog kr. 3.000 i juni 2020.

Administrationen indstiller, at Dukkehuse og andet legetøj til udsatte børn tildeles kr. 4.500.

FødevareBanken

FødevareBanken er en forening, som arbejder for at reducere madspild og hjælpe socialt udsatte borgere. FødevareBanken har en række frivillige chauffører, der afhenter overskudsmad hos forskellige fødevareproducenter og grossister. Denne mad leveres til sociale organisationer, som tilbereder og serverer maden, og derigennem får mulighed for at servere bedre, flere og mere varierende måltider. I Ishøj Kommune samarbejder FødevareBanken med Gildbroskolen omkring en morgenmadsordning og med Thorshøjgård. Morgenmadsklubben har til formål at skabe et socialt og roligt rum for de børn og unge, der ikke får morgenmad hjemmefra, hvilket ofte skyldes, at de kommer fra udsatte familier.

Midlerne skal gå til indkøb af arbejdstøj til de frivillige, rekruttering af frivillige samt sociale arrangementer for de frivillige.

Der ansøges om kr. 10.000.

FødevareBanken modtog kr. 5.000 i december 2019.

Administrationen indstiller, at FødevareBanken tildeles kr. 7.000.

Foreningen for danske DøvBlinde (FDDB)

Foreningen for danske DøvBlinde (FDDB) arbejder for at inkludere døvblinde i samfundet, således at disse borgere oplever livsglæde og et rummeligt fællesskab med ligestillede. Foreningen har både klubaktiviteter og erfagrupper, som tilbyder døvblinde et særligt tilrettelagt tilbud med forståelse og plads til kommunikation, hvilket har stor betydning for, hvordan målgruppen håndterer deres sansetab. Tilbuddene er med til at forebygge isolation og ensomhed, hvilket nemt opstår hos døvblinde. Klubaktiviteterne og erfagrupperne arbejder ud fra netværksdannelse og erfaringsudveksling, hvilket er med til at give medlemmerne større selvtillid samt muligheden for at være en del af et inkluderende fællesskab. Klubben arrangerer fire udflugter i løbet af året, mens erfagruppen mødes 11 gange årligt. Klubben har et medlem fra Ishøj og erfagruppen har to medlemmer fra Ishøj.

Midlerne skal bruges til kørselsudgifter, honorarer til oplægsholdere, administration, annoncering og arrangementer.

Der ansøges om kr. 7.256.

Foreningen for danske DøvBlinde modtog kr. 3.500 i december 2019.

Administrationen indstiller, at Foreningen for danske DøvBlinde tildeles kr. 4.200.

Bedre Psykiatri

Bedre Psykiatris nystiftede lokalafdeling i Ishøj laver aktiviteter, der har til formål at støtte, rådgive og hjælpe pårørende til personer med psykisk sygdom, således at de pårørende bliver bedre i stand til at være en ressource for den syge og for sig selv. Aktiviteterne skal fx være med til give målgruppen mulighed for at møde ligesindede og tilegne sig redskaber til at bearbejde/håndtere deres livssituation. Lokalafdelingen vil i 2021 afvikle to informations- og oplysningsaftener om psykisk sygdom, rådgivning mm. Herudover vil de etablere to netværksgrupper, dels for pårørende til personer med psykisk sygdom, og dels en for forældre til børn med psykisk sygdom. Endelig vil lokalafdelingen tilbyde samtaler, bisidderfunktion mm. til pårørende til personer med psykisk sygdom. Det forventes at 20-100 personer vil deltage i informations- og oplysningsarrangementerne, og at der vil være 8-12 personer i henholdsvis pårørendegruppe og forældrenetværksgruppe.

Der søges om midler til afholdelse af informations- og oplysningsaftener, netværksgrupper mm.

Der ansøges om kr. 59.000.

Bedre Psykiatri Ishøj/Vallensbæk modtog kr. 10.000 i december 2016. Midlerne blev sidenhen tilbagebetalt og lokalafdelingen blev nedlagt.

Administrationen indstiller, at Bedre Psykiatri tildeles kr. 27.500.

Natteravnene Ishøj

Natteravnene Ishøj er en frivillig forening, der har til formål at forebygge usikkerhed, kriminalitet og ensomhed blandt børn og unge. Foreningens frivillige natteravne er tilstede og hjælper de unge i bylivet i Ishøj gennem engagement og omsorg. Natteravnene vil gerne bidrage til at skabe og vedholde tryghed i Ishøj. Målgruppen er primært unge mennesker fra 16 år, men Natteravnene i Ishøj tilbyder at støtte alle, der har behov for det. Der er pt. 28 natteravne i Ishøj.

Der søges om midler til efteruddannelse, førstehjælpskurser samt køb af værnemidler.

Der ansøges om kr. 10.000.

Natteravnene Ishøj modtog kr. 17.300 i juni 2020.

Administrationen indstiller, at Natteravnene Ishøj tildeles kr. 10.000.

Integrationsforum Ishøj

Integrationsforum Ishøj laver forskellige aktiviteter for ældre i Ishøj med anden etnisk baggrund end dansk, der lever socialt og kulturelt isoleret samt oplever barrierer i forhold til at blive en del af det omkringliggende samfund. Formålet med Integrationsforums aktiviteter er at styrke målgruppens sociale netværk, integration og livssituation ved at deltagerne opnår større viden og handlekraft, øget fysisk og mental sundhed mm. Integrationsforum har forskellige aktiviteter. Frivillige hjælper de ældre med praktiske ting i hverdagen (som fx brevlæsning og tidsbestilling til lægebesøg), der arrangeres fællesspisning, kreative aktiviteter, sundhedsfremmende arrangementer (som fx vaccinationer og rådgivning om sygdomme) mm. Integrationsforum Ishøj mødes to gange om ugen, men pga. COVID-19 er aktiviteter pt. sat på pause.

Der søges om midler til entrébilletter, transport og frokost i forbindelse med udflugter samt øvrige aktivitetsudgifter.

Der ansøges om kr. 10.000.

Integrationsforum Ishøj har ikke tidligere modtaget midler.

Administrationen indstiller, at Integrationsforum Ishøj tildeles kr. 10.000.

Børns Vilkår

Børns vilkår er en humanitær og politisk uafhængig organisation, der arbejder for, at styrke og forbedre børns opvækst og vilkår i Danmark. Formålet med Børns Vilkårs arbejde er at tilbyde børn en linje til rådgivning, trøst og en voksen, der lytter, når børnene fx oplever mobning, udsættes for overgreb, oplever udfordringer som skilsmissebarn eller ved svigt i familien. I foreningen arbejder cirka 700 frivilligt som rådgivere på BørneTelefonen, hvor de rådgiver børn og unge i forhold til deres rettigheder og handlemuligheder. I 2019 fik 122 børn fra Ishøj Kommune rådgivning fra BørneTelefonen, og det forventes at stige til cirka 148 i 2021. Derudover har 207 børn i Region Hovedstaden fået hjælp fra Børns Vilkårs bisidderkorps, hvor frivillige assisterer børn i deres sager med offentlige myndigheder, og der er holdt 282 oplæg om mobning på skoler i Region Hovedstaden i 2019.

Midlerne skal gå til udvikling af BørneTelefonen, udgifter til telefonregning, kurser til frivillige mm.

Der ansøges om kr. 30.000.

Børns Vilkår modtog kr. 14.000 i december 2019.

Administrationen indstiller, at Børns Vilkår tildeles kr. 20.000.

Næstehjælperne Ishøj

Næstehjælperne Ishøj er en forening, der hjælper reformramte og økonomisk svært stillede borgere i Ishøj. Formålet med foreningens arbejde er at skabe relationer, fællesskab, netværk og et værdigt liv for målgruppen, der således undgår isolation og ensomhed. Derudover arbejder de for, at ingen børn skal gå i skole uden madpakke eller gå sultne i seng om aftenen. Næstehjælperne Ishøj faciliterer indsamlinger og udlevering af diverse fornødenheder (fx mad, tøj og sko). Derudover arrangerer de en række aktiviteter, som fx fredagscafé, aktiviteter og hjælp i forbindelse med jul, nytår, fødselsdagshjælp samt ferieaktiviteter. Næstehjælperne Ishøj uddeler madhjælp til cirka 200 familier om året. På grund af COVID-19 er fredagscaféen og flere sociale aktiviteter sat på pause, ligesom der er begrænsninger for deltagere til fx kreaaktiviteter. Foreningen håber at afvikle sociale aktiviteter i 2021.

Der søges om midler til kørsel, familieaktiviteter, indkøb af mad, strømudgifter, frivilligpleje, markedsføring mm.

Der ansøges om kr. 33.300.

Næstehjælperne Ishøj modtog kr. 20.000 i juni 2020.

Administrationen indstiller, at Næstehjælperne Ishøj tildeles kr. 33.000.

Foreningen Den Boligsociale Fond/UngTilUng.com

UngTilUng.com er en digital trivselsplatform med peer chat, rådgivning, blog, åben mentorsamtale og selvhjælpsværktøjer for unge mellem 16-35 år, som er psykisk sårbare og oplever udfordringer som fx ensomhed, manglende selvværd mm. Platformen er baseret på en peer-to-peer tilgang, hvorigennem målgruppen kan få rådgivning mm., der kan være med til at motivere, inspirere og hjælpe de unge. Der er pt. 64 unge fra Ishøj, der bruger UngTilUng.com, og det forventes at stige til cirka 150 unge i 2021. Herudover forventes det at øge antallet af frivillige fra Ishøj fra en til tre samt tilbyde mentorforløb til fem unge.

Midlerne skal bl.a. gå til kommunikation, rekruttering og uddannelse af frivillige samt digitale mentorforløb.

Der ansøges om kr. 15.000.

Den Boligsociale Fond/UngTilUng.com har ikke tidligere modtaget midler.

Administrationen indstiller, at Den Boligsociale Fond/UngTilUng.com tildeles kr. 8.000.

SAND Hovedstaden

Gennem socialt og politisk arbejde, arbejder SAND Hovedstaden for at afskaffe hjemløshed, forbedre forholdene for hjemløse samt skabe mulighed for at nuværende og tidligere hjemløse kan deltage i sociale aktiviteter. Foreningen laver bl.a. rådgivning og bisidning samt opsøgende gadeplansarbejde, hvorigennem målgruppen inviteres ind til sociale aktiviteter og netværksdannelse. SAND Hovedstaden har pt. to frivillige fra Ishøj. De forventer at skabe kontakt til 10-20 nuværende og tidligere hjemløse borgere fra Ishøj Kommune, da de løbende modtager henvendelser fra hjemløse i Storkøbenhavn og på Sjælland. Herudover ønsker foreningen at lave folkeoplysningsaktiviteter, således at almindelige borgere i Ishøj får viden om udfordringer i forbindelse med hjemløshed.

Der søges om midler til arrangementer for hjemløse, mødeaktiviteter, materiale og transport.

Der ansøges om kr. 6.000.

SAND Hovedstaden har ikke tidligere modtaget midler.

Administrationen indstiller, at SAND Hovedstaden tildeles kr. 6.000.

Ishøj Sogns Menighedspleje

Ishøj Sogn Menighedspleje er en forening, der har til formål at hjælpe borgere i Ishøj, som er socialt og økonomisk vanskeligt stillet. Foreningen uddeler julehjælp til økonomisk trængte børnefamilier, kontanthjælpsmodtagere og enlige pensionister i Ishøj. Udover den økonomiske støtte i forbindelse med uddelingen af julehjælp, så tilbyder Ishøj Sogn Menighedspleje også samtaler og social støtte. De seneste år har de uddelt julehjælp til 150-180 borgere. Foreningen afvikler ligeledes aktiviteter som fx fællesspisning og museumsbesøg for 30-50 børn og forældre i Ishøj. Dette er pt. ikke muligt pga. af COVID-19, men foreningen vil genoptage disse aktiviteter igen, når retningslinjerne tillader det.

Der søges om midler til uddelingen af julehjælp.

Der ansøges om kr. 15.000.

Ishøj Sogn Menighedspleje modtog kr. 8.500 i juni 2020.

Administrationen indstiller, at Ishøj Sogn Menighedspleje tildeles kr. 15.000.

Depressionsforeningen

Depressionsforeningen har til formål at hjælpe, støtte og rådgive personer over 18 år med depression eller bipolar lidelse samt deres pårørende. Det gør foreningen lokalt gennem fællesskaber med ligesindede, hvilket skal være med til at styrke målgruppen i deres recovery proces, bekæmpe ensomhed blandt og styrke netværket hos målgruppen. Depressionsforeningen vil oprette en ny frivilligbaseret selvhjælpsgruppe og en samværsgruppe med aktiviteter i Ishøj Kommune for borgere, der er berørt at depression eller bipolar lidelse. Herudover vil foreningen styrke deres online kanaler, fx Depressionslinjen, hvor målgruppen kan opnå rådgivning, støtte og information.

Midlerne skal gå til udgifter rekruttering af frivillige og deltagere til aktiviteterne, uddannelse, forplejning, formidling, kontorhold mm.

Der ansøges om kr. 38.800.

Depressionsforeningen har ikke tidligere modtaget midler.

Administrationen indstiller, at Depressionsforeningen tildeles kr. 18.500.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender at tildele:

 • Amput-Caféen kr. 3.500
 • Scleroseforeningens lokalafd. Storkbh. Vestegnen kr. 2.500
 • Red Barnet Ungdoms læringscafé kr. 10.000
 • Døveforeningen af 1866 kr. 3.967
 • Brohusklubben for ældre døve kr. 3.300
 • Torslundecaféen kr. 3.000
 • Ældre Sagen Ishøj kr. 22.000
 • Ishøj Lænken kr. 18.000
 • Frivilliggruppen kr. 12.000
 • Tirsdagscykling kr. 2.700
 • Dukkehuse og andet legetøj til udsatte børn kr. 4.500
 • FødevareBanken kr. 7.000
 • Foreningen for danske DøvBlinde (FDDB) kr. 4.200
 • Bedre Psykiatri kr. 27.500
 • Natteravnene Ishøj kr. 10.000
 • Integrationsforum Ishøj kr. 10.000
 • Børns Vilkår kr. 20.000
 • Næstehjælperne Ishøj kr. 33.000
 • Foreningen Den Boligsociale Fond/UngTilUng.com kr. 8.000
 • SAND Hovedstaden kr. 6.000
 • Ishøj Sogns Menighedspleje kr. 15.000
 • Depressionsforeningen kr. 18.500

Det indstilles, at der i alt uddeles kr. 244.667.

Resume

Godkendelsessag

Administrationen forelægger udkast til kvalitetsstandard for plejesystemer (gps system) til demensramte borgere.

Sagsfremstilling

Administrationen forelægger udkast til kvalitetsstandard for plejesystemer (gps system) til demensramte borgere i Ishøj Kommune. Der har ikke tidligere været udarbejdet en kvalitetsstandard for pejlesystemer.

Efter den nye magtanvendelseslovgivning pr. 1/1 2020 er det nu muligt, uden at indberette og registrere en magtanvendelse, at tildele og anvende tryghedsskabende velfærdsteknologi til borgere med demens, så længe borger eller dennes værge ikke modsætter sig. Følgende gør sig gældende:

 • Målgruppen er demensramte borgere, der ofte forlader deres bolig, har svært ved at orientere sig eller hvor det vurderes, at der er risiko for, at de udsætter sig selv eller andre for fare, når de forlader deres bolig eller daghjem.
 • Formålet er at øge borgernes personlige frihed og tryghed til at bevæge sig frit rundt samt sikre deres mulighed for at få hjælp, hvis de forlader deres bolig. En GPS må aldrig erstatte omsorg, pleje eller socialpædagogisk indsats.
 • Det er demenskoordinator i Center for Voksne og Velfærd, der har kompetence til at bevillige tilbud om GPS system ud fra en faglig vurdering og dialog med hjemmeplejen og plejecentrene i Ishøj Kommune, alt efter, om borgeren er hjemmeboende eller bor i en plejebolig.
 • Der samarbejdes om det konkrete forløb med borgeren samt dennes pårørende og netværk.
 • Pejlesystemerne tilbydes i forskellige udformninger.
 • Det er Ishøj Kommune, der betaler abonnement.


Sagen sendes i høring hos Handicaprådet og Seniorrådet.


Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender, at sende kvalitetsstandard for plejesystemer i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Høringsfrist fastsættes til 1.2. 2021.Lovgrundlag

SEL kap 24: § 136e giver mulighed for at anvende tryghedsskabende velfærdsteknologi overfor personer med demens for at sikre tryghed, værdighed og omsorg. Hvis borger, værge eller fremtidsfuldmægtig ikke modsætter sig anvendelsen, kan et sådan tiltag iværksættes med det samme, og uden at det skal indberettes som en magtanvendelse. Hvis borger eller værge modsætter sig brugen, er det stadig muligt at anvende teknologien, såfremt kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om dette. Afgørelsen kan gøres tidsubegrænset.

Bilag

Resume

På Social- og Sundhedsudvalgets møde i juni 2020 blev det besluttet, at Ishøj Kommune skulle deltage i demensalliancens kommuneprogram i 2020. Hermed gives en kort status på dette arbejde.

Sagsfremstilling

Demensalliancens kommuneprogram blev afholdt over to dage i august samt to dage i november. På disse dage har medarbejdere og ledere fra demensområdet deltaget og arbejdet med at skabe ideer og retning for den videre demensindsats i Ishøj. Således har en arbejdsgruppe bestående af demenskonsulenten, ledere fra plejecentrene og hjemmeplejen samt enkelte medarbejdere haft fokus på:

 • hvordan vi opkvalificerer medarbejderne på ældreområdet
 • hvordan vi skaber de bedste demensindsatser i Ishøj
 • hvordan vi skaber et demensvenlig samfund i Ishøj i samarbejde med det lokale Ishøj, erhvervslivet og alle de aktive frivillige


Alt dette har udmøntet sig i tanker om én fælles demensvej i Ishøj - en vej som, hvor de første skridt har fokus på opkvalificering af medarbejderne på ældreområdet i Ishøj og efterfølgende skridt vil have fokus på indsatser på flere niveauer og samarbejde med det lokale Ishøj.

 • Ishøj Kommune ønsker at være en demensvenlig kommune og det betyder, at kommunen skal være synlig i forhold til, hvad borgerne tilbydes og hvilken service og indsats, det forventes af vores medarbejdere tilbyder og yder.
  Vi ønsker derfor at skabe en DEMENSVEJ.
 • Ishøj Kommune skal sikre sig, at ALLE ledere og medarbejdere kender og forstår den personcentrede omsorg og har viden om, hvad en demenssygdom betyder og gør ved et menneske. Der skal derfor tilbydes en basis grundviden til alle. Udover ALLE medarbejder skal der udpeges ressourcepersoner, der udover basis grundviden opkvalificeres, således at de kan varetage den demensfaglige ‘ledelse‘ i hverdagen.
 • Det betyder, at fra plejecentrene skal ca. 144 medarbejdere uddannes, hvoraf 17 skal være ressourcepersoner, fra hjemmeplejen skal ca. 120 SOSU-medarbejdere uddannes, hvoraf 5 skal være ressourcepersoner. Udover dette kan der være udvalgte medarbejdere fra andre områder, der tilbydes at deltage - for at sikre sammenhængende borgerforløb.

Denne opkvalificering af medarbejdere hænger sammen med de pejlemærker og fokusområder, der blev fremlagt i forbindelse med strateginotatet på demensområdet i Ishøj på mødet i marts 2020. Således bindes de forskellige dele af arbejdet på og med demensområdet sammen og dette arbejde vil fortsætte i 2021 helt i tråd med den nationale handlingsplan for demens.


Notat om første skridt på 'den fælles demensvej' er vedhæftet.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt
Der fremlægges en kort opfølgning på, hvor mange af de nye 75-årige borgere i målgruppen for et forebyggende besøg, der selv henvender sig efter ændring til udsendelse af breve uden fastlagt tidspunkt.

Sagsfremstilling

Den endelige kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg blev besluttet i Social- og Sundhedsudvalget på mødet i maj 2020.
I denne forbindelse blev det besluttet at sende breve til alle nye 75-årige i Ishøj Kommune uden et fastlagt tidspunkt (åbne breve), da der før i tiden oplevedes mange aflysninger og forgæves besøg hos denne forholdsvise friske målgruppe. Mange af borgerne var således ikke hjemme, når medarbejderene kom på besøg og mange havde ikke et reelt behov for et besøg. Denne målgruppe opleves således som væsentligt friskere end for år tilbage og mange af dem er også en del af det aktive foreningsliv i Ishøj. Mange af dem vil derfor have ressourcer til selv at kontakte kommunen ved behov.
Den nye praksis med åbne breve er afprøvet i august, september og oktober 2020 og her fremlægges en kort opfølgning og evaluering:

 • 44 borgere har modtaget et åbent brev uden fastlagt tidspunkt
 • 6 har ønsket besøg
 • 3 har ringet tilbage og haft en snak med de forebyggende koordinatorer uden at ønske et besøg på nuværende tidspunkt

Det er således en lille del af målgruppen, der aktivt har forholdt sig til tilbuddet om et forebyggende besøg, og det kan der være mange årsager til. Først og fremmest er der stadig nogle ældre, der grundet covid-19, ikke ønsker at få besøg i deres hjem. Herudover har de forebyggende koordinatorer en forventning om, at de borgere der virkelig ønsker, og har behov for et besøg, kontakter dem. Ydermere er det oplevelsen, af en del af de ældre i Ishøj, hænger deres breve op på fx. deres køleskab, sådan at de ved, hvor kontaktoplysningerne er, hvis de skulle få behov for hjælp på et senere tidspunkt. Det skal dog bemærkes, at ikke alle ældre ser deres post i e-boks. Endelig oplever de forebyggende koordinatorer, at der kommer henvendelser fra naboer og andet netværk i de hjem, hvor borgerne har et behov for hjælp, men ikke selv har overskuddet til at kontakte Ishøj Kommune.
Der er ikke lavet en særskilt indsats ift. at få fat i de borgere, der ikke har reageret på de udsendte breve. En sådan indsats pr. telefon fx ville kræve et stort arbejde, da borgernes telefonnumre ikke fremgår af de tilgængelige systemer og desuden ville denne opfølgningstid gå fra besøg og tid til de mere sårbare borgere, der kan have mere behov.

Sagen sendes til orientering hos Handicaprådet og Seniorrådet.

Indstilling

Forslag til Beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning og sender til orientering i Handicaprådet og Seniorrådet.

Resume

Godkendelsespunkt
Der fremlægges revideret kvalitetsstandard for de fleksible omsorgspladser. Sagen sendes efterfølgende til orientering  i Seniorrådet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2021 blev det besluttet, at ophold på en fleksibel omsorgsplads fra d. 1. januar 2021 skulle være uden egenbetaling. Derfor er kvalitetsstandarden for de fleksible omsorgspladser tilrettet herefter.


Vedhæftet er forslag til revideret kvalitetsstandard for de fleksible omsorgspladser.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender den reviderede kvalitetsstandard og sender sagen til orientering i Seniorrådet.


Bilag

Resume

Godkendelsessag

På mødet den 14. september 2020 godkendte Social- og Sundhedsudvalget, at udkast til revideret kvalitetsstandard for alkohol- og rusmiddelbehandling i Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2020-2022 blev sendt i høring i Udsatterådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarden beskriver Ishøj og Vallensbæk Kommuners serviceniveau på alkohol- og rusmiddelområdet.

I revideringen af kvalitetsstandarden er beskrivelserne af behandling for alkohol- og rusmiddelbrug blevet sammenskrevet. Således skal borgere kun orientere sig ét sted, når de ønsker at søge information om hjælp til rusmiddelbehandling (se bilag 1).

For at gøre indgangen til rusmiddelbehandling tydelig og overskuelig for borgerne, er der desuden udarbejdet en pixiudgave af kvalitetsstandarden, der er borgernes hurtig-guide. Det er hensigten, at pixiudgaven lægges på kommunernes hjemmesider sammen med den fulde udgave af kvalitetsstandarden (se bilag 2).

Kvalitetsstandarden er revideret i samarbejde med Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandarden er endelig godkendt i Vallensbæk Kommune efter høringsproces.

Høringssvar

Udsatterådet:

Udsatterådet giver stor ros til sproget i pixiudgaven, der opleves som værende meget respektfuldt. Det foreslås at lade nogle af borgerne, som er i Pitstop, læse pixien igennem og give feedback. Dette er allerede gjort, idet der har været dialog med borgere i Pitstop om, hvilken viden der er relevant at medtage. Udsatterådet har ingen yderligere kommentarer til høringsmaterialet.

Handicaprådet:

Handicaprådet har taget høringsmaterialet til efterretning og har ikke yderligere kommentarer.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender endeligt kvalitetsstandarden samt pixiudgaven af kvalitetsstandarden.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om afdækning, gavekort og kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service (se bilag 3).

Bilag

Resume

Orienteringssag

Administrationen har foretaget hjemløseoptælling i uge 48, 2020. Tal for status vedr. hjemløse borgere forelægges Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Antallet af hjemløse i Ishøj Kommune opgøres, hvormed det er muligt at følge udviklingen i, hvor mange hjemløse der er i Ishøj Kommune, og hvilken kategori hjemløse den enkelte borger tilhører. Optælling og kategorisering følger VIVE`s definition af hjemløshed (se bilag). Af opgørelsen for hjemløse i Ishøj Kommune i uge 48, 2020 fremgår følgende:

 • Pr. uge 48, 2020 er i alt 79 borgere registreret uden fast bopæl i Ishøj Kommune og i alt 15 borgere i akutbolig eller på herberg/forsorgshjem/kvinde-/krisecenter. Der er således i alt 93 registrerede borgere uden fast bopæl.
 • 23 borgere er udrejst, flyttet til en anden kommune eller forsvundet, hvormed de indgår i kategorien `ved ikke`, da der ikke er tilstrækkelig information om borgeren i forhold til at kunne vurdere, om de reelt er hjemløse.
 • Da borgere i akutboliger eller på herberg/forsorgshjem/krisecenter defineres som hjemløse, vurderes det, at der samlet set er 56 hjemløse i Ishøj Kommune. De opholder sig hos venner eller familie

De borgere der er registreret uden fast bopæl fordeler sig aldersmæssigt på følgende vis:

 • 0-18 år: 1,3 %
 • 19-30 år: 45,6 %
 • 31-67 år: 49,4 %
 • 68 år og derover: 3,8 %


Til sammenligning var der i uge 45, 2019 i alt 108 borgere uden fast bopæl, hvoraf 52 blev vurderet til at være hjemløse, jf. VIVE`S definition.

Center for Voksne og Velfærd vil i samarbejde med Borgerservice om at følge op på de nye oplysninger og situationen for borgere uden fast bopæl, for at forebygge hjemløshed og socialt bedrageri.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orientering om hjemløsestatus til efterretning.

Bilag

Resume

Orienteringssag

Socialtilsynet gennemførte d. 18. september 2020 anmeldt tilsyn med Bofællesskabet Spindehuset. Spindehuset er et botilbud til 6 voksne udviklingshæmmede i alderen 18-67 år. Tilbuddet er opført efter lejeloven og borgerne modtager pædagogisk støtte efter Servicelovens § 85.

Sagsfremstilling

Socialtilsynet har foretaget en konkret vurdering af tilbuddets samlede kvalitet, herunder sammenhæng mellem tilbuddets målgruppes behov, de valgte faglige tilgange og metoder samt kompetencer, ligesom der er foretaget en aktuel vurdering af tilbuddets drift, ledelse og kompetencer.

Vurdering

Det er socialtilsynets samlede vurdering, at:

 • Kvaliteten i tilbuddet er tilfredsstillende, og at tilbuddet fortsat lever op til sin godkendelse.
 • Leder og medarbejdere arbejder engageret og kompetent med at skabe udvikling for borgerne, så borgerne er i trivsel og bliver selvstændige og opnår sociale kompetencer.
 • Tilbuddet er reflekteret omkring borgernes selv- og medbestemmelse, og sikrer at faglige problemstillinger og dilemmaer løses med pædagogiske tiltag, uden at der sker indgreb i selvbestemmelsesretten og dermed forebygges magtanvendelser og overgreb.
 • Tilbuddets økonomiske forhold er gennemskuelige og giver mulighed for en bæredygtig drift og tilfredsstillinde faglig kvalitet i forhold til prisen og i forhold til tilbuddets målgruppe.
 • Tilbuddet har økonomiske rammer til at fortsætte en økonomisk ansvarlig drift og levere ydelser af fornøden faglig kvalitet.
 • Der er sammenhæng mellem tilbuddets kvalitet og tilbuddets pris i forhold til målgruppen.

Konklusioner

Socialtilsynet konkluderer, at:

 • Tilbuddet samlet set, skaber kvalitet.
 • Tilbuddet arbejder med udviklingspunkter fra 2019, og er fortsat i proces med at udvikle dokumentationspraksis, omstrukturering af organisationen og kulturforandringer. Tilbuddet er i en positiv udviklingsproces.

Bemærkninger

 • Socialtilsynet har konstateret, at budget 2020 er et rammebudget.
 • Det fremgår af lov om socialtilsyn, at tilbuddene skal udarbejde et årsbudget med udgangspunkt i grundlaget for tilbuddets beregning af takster. Budget 2021 skal være retvisende og ikke et rammebudget.

Socialtilsynets bemærkning skyldes, at dele af lønbudgetterne skulle have været flyttet til vejlederteamet fra 2020 i forbindelse med en omstrukturering af tilbuddet i 2019. Der sælges ikke pladser til udenbys-borgere og derfor har ændringen ikke økonomiske konsekvenser. Budget 2021 ændres ved 1. budgetopfølning 2021, hvilket også fremgår af bemærkninger til budget 2021.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen om tilsynsrapport for Spindehuset til efterretning. Sagen sendes til Handicaprådet til orientering.


Bilag

Resume

Orienteringspunkt

BDO har foretaget uanmeldt tilsyn på de fleksible omsorgspladser på Kærbo. Der er på baggrund af tilsynet udarbejdet en tilsynsrapport, hvori BDO beskriver de forhold, de har observeret i forbindelse med tilsynet. Sagen forelægges til orientering, og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet.


Sagsfremstilling

BDO har på vegne af Ishøj Kommune d. 9. oktober 2020 foretaget uanmeldt tilsyn på de fleksible omsorgspladser på Kærbo. Formålet med det uanmeldte tilsyn er at vurdere om lovgivningen, det vedtagne serviceniveau og de almene faglige standarder inden for pleje og praktisk hjælp bliver overholdt. Tilsynsrapporten er struktureret om en række fokusområder, som tilsynet vurderer. På baggrund af vurderingerne har tilsynet eventuelle bemærkninger og anbefalinger.

Tilsynets vurderer:

 • At der er behov for at styrke dokumentationen, herunder at sætte mål og delmål for beboerne samt udarbejdelse af helbredstilstande for beboerne.
 • At medicinområdet overordnet er på et meget tilfredsstillende niveau.
 • At borgerne er tilfredse med træningstilbuddet og kvaliteten af denne.
 • At borgerne er særdeles tilfredse med kvaliteten af den personlige støtte og pleje.
 • At borgerne er særdeles tilfredse med kvaliteten af den praktiske hjælp
 • At borgerne er særdeles tilfredse med madens kvalitet, rammerne for måltidet og det sociale samvær under måltiderne.
 • At borgerne er meget tilfredse med kommunikationen og kontakten til medarbejderne.
 • At de fysiske rammer ikke på alle områder matcher målgruppen.
 • At der ledelsesmæssigt arbejdes med at sikre rette kompetencer på de fleksible pladser via undervisning og udarbejdelse af kompetenceskemaer for alle medarbejdere.

Tilsynet bemærker:

 • At medarbejderne ikke oplever at have adgang til terapeuternes dokumentation, samt at træningstilbuddet ofte først kommer i gang, når borgerne har været på opholdet gennem længere tid.
 • At medarbejderne oplever, at der generelt er sammenhæng mellem kompetencer og borgernes behov for pleje og behandling, men at det kan være vanskeligt at modtage og omsætte viden, der tillæres under meget travle forhold.
 • At medarbejderne oplever, at der ikke er de store muligheder for at have indflydelse på maden til småtspisende borgere.

Tilsynet anbefaler:

 • At der udvikles på journalføringen, så der skabes en dokumentationsform, som giver et tydeligt billede af borgernes rehabiliteringsforløb, herunder formål, mål og tidsperspektiv for opholdet.
 • At der iværksættes undervisning, så kravene i forhold til udarbejdelse af helbredstilstande kvalificeres.
 • At der ledelsesmæssigt reflekteres over, om rammer og tilbud på de fleksible pladser matcher målgruppen
 • At der i forhold til medicinhåndteringen arbejdes med, at denne altid til enhver tid følger retningslinjerne på området.


Ledelsen på de fleksible omsorgspladser er ved at indarbejde anbefalingerne i den daglige drift.


Vedhæftet er tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på de fleksible omsorgspladser på Kærbo.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager tilsynsrapport for de fleksible omsorgspladser på Kærbo til efterretning. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet.

Bilag

Resume

Orienteringssag

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet d. 9. november at udskifte nøglesystem hos modtagere af hjemmehjælp, og ønskede, at administrationen udarbejdede en kommunikationsplan for borgerinformation. Kommunikationsplanen forelægges her.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune overgår til elektronisk nøglesystem hos modtagere af hjemmehjælp. Bekey låsesystem er et system, hvor dørene kan åbnes digitalt via mobiltelefon eller Ipad. Systemet styres centralt, og der kan gives og lukkes adgange for både kortere og længere perioder. Dermed kan f.eks. borgerens læge på sikker vis få en midlertidig adgang til borgerens hjem uden, at der skal komme en medarbejder og lukke lægen ind. Det sparer både tid for læge og medarbejder.

Følgende kommunikationsplan er udarbejdet for den kommende proces vedr. implementering af nyt elektronisk nøglesystem.

 • 4. januar: Første varslingsbrev udsendes med information til borgerne om implementering af nyt nøglesystem.
 • 18. januar: Andet varslingsbrev udsendes med information til borgerne om implementering af nyt nøglesystem. Ishøj Kommune kommunikerer på hjemmeside samt Facebook om nyt nøglesystem.
 • 25. januar: Tredje varslingsbrev udsendes med information til borgerne om implementering af nyt nøglesystem.

Primo februar 2021 implementeres nyt elektronisk nøglesystem.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orientering om kommunikationsplan til efterretning. Sagen sendes til Seniorrådet til orientering.

Resume

Godkendelsespunkt

Administrationen fremlægger oversigt over datoer for mødeafholdelse i Social- og Sundhedsudvalget 2021 til godkendelse.

Sagsfremstilling

11. januar 2021 kl. 16:30

8. februar 2021 kl. 16:30

8. marts 2021 kl. 16:30

12. april 2021 kl. 16:30

10. maj 2021 kl. 16:30

14. juni 2021 kl. 16:30

9. august 2021 kl. 16:30

13. september 2021 kl. 16:30

11. oktober 2021 kl. 16:30

8. november 2021 kl. 16:30

13. december 2021 kl. 16:30

Administrationen har udarbejdet forslag til aktivitetsplan for 1. halvår (se bilag).


Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender forslag til datoer for mødeafholdelse 2021.

Bilag

Resume

 • Der er igen opsat telte til afvikling af udendørsbesøg på Kærbo. Der er opsat 2 telte der hver indeholder 2 besøgsstationer. Det er samlet set færre besøgsstationer end sidst, men nærmeste pårørende vil fortsat have adgang til besøg hos beboeren i dennes bolig. Der er opsat varme og lys og teltenes besøgsstationer som kan bookes i et samlet skema.
 • Input fra samordningsudvalg til en regional opsamling af erfaringerne med brug af den regionale samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner er sammenfattet i en rapport, som også rummer anbefalinger til det videre arbejde med aftalen (se bilag).

Bilag

Resume

Orienteringspunkt

Administrationen orienterer Social- og Sundhedsudvalget om nøgletal (se bilag).

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orientering om nøgletal til efterretning.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt


Sagsfremstilling

Servicelovens § 100: 2 (afslag på merudgifter da de ikke er i målgruppen).

Servicelovens § 100: 2 (afslag på tilskud til tandbehandling samt afslag på personlige tillæg til pension).

Klage over omsorgsplads Kærbo.


Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager orientering om klagesager til efterretning.

Sagsfremstilling

Med henblik på at lette proceduren med godkendelse/underskrift af protokol/referat i First Agenda, vil vi ved virtuelle møder oprette et ekstra punkt - Godkendelse af protokol/referat.

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget beslutter, at referatet godkendes.