Referat
Social- og Sundhedsudvalget mandag den 16. juni 2014 kl. 16:00

Trækronerne Ung på Vej, Vejledalen 17, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

- Der er indkommet en klage over hjemmeplejen, der omhandler miskommunikation og en oplevelse af udeblivelse.   

- Invitation til national konference om rehabilitering på ældreområdet.

- ADHD-konference 2014.

 

                                           

Beslutning

Til efterretning.   

Bilag

Indstilling

Til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget finder det utilfredsstillende, at nyttejob ikke bruges i større omfang.

Punktet sendes til Økonomi og Planudvalget.     

Beslutning

Til efterretning.  

Bilag

Resume

Der er foretaget budgetopfølgning pr. 30. april 2014 og denne viser samlet for hele kommunen en mindreudgift på 17,0 mio.kr., der tillægges kassebeholdningen.
Der er udarbejdet notat af 10. juni 2014 (bilag A), som fremlægges. Notatet beskriver i mere detaljeret grad det samlede resultat af budgetopfølgningen.
Bilag B viser den samlede oversigt over budgetopfølgningen.                          

Økonomi

Budgetopfølgningen betyder en mindreudgift indenfor serviceudgiftsrammen på 2,3 mio.kr., mens der udenfor servicerammen forventes mindreudgifter på 2,0 mio.kr. På anlægssiden forventes merudgifter på 3,3 mio.kr., mens der på finansieringssiden er forventning om merindtægt på 16,0 mio.kr. De interne omplaceringer er i balance.                          

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at budgetopfølgningen tiltrædes
at der gives bevilling indenfor fagudvalgets område iht. bilag B                          

Beslutning

Tiltrådt.     

Bilag

Sagsfremstilling

Der vedhæftes forbrugsrapporter på social- og sundhedsudvalgets 4 hoved bevillingsområder. Forbrugsrapporterne viser forbrug til og med den 30. april 2014. Forbrugsrapporter fremlægges igen på mødet i august og vil her vise forbrug til og med 30. juni 2014 og kan således indgå i drøftelserne omkring budget 2015.     
Forbrugsrapporterne skal ses som supplement til budgetopfølgningerne, halvårsregnskabet og det endelige regnskab.                          

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager forbrugsrapporterne til efterretning                          

  

Beslutning

Tiltrådt.
 
Social- og Sundhedsudvalget drøfter i forbindelse med næste fremlæggelse om der skal forelægges yderligere materiale.  

Bilag

Resume

Ung På Vej, som er et socialt uddannelses- og beskæftigelsesrettet tilbud til aktivitetsparate unge, startede op d. 10. marts 2014.

Der er i opstartsperioden blevet arbejdet med at få fastsat stabile rutiner både for medarbejdere og borgere. Der er således ved at danne sig en "hverdag" i projektet, hvormed arbejdsmetoder systematiseres, og indsatsen overfor borgeren tilpasses, så borgeren får mest muligt ud af forløbet.                                

Sagsfremstilling

Følgende status fokuserer på opstartsperioden i Ung På Vej:

 • Der er pt. indskrevet 26 unge. 25 fra Ishøj og 1 fra Vallensbæk
 • Fremmødefrekvens for perioden april-maj ligger mellem 50-60 %
 • Medarbejderne i Ung På Vej oplever store fordele ved den tværfaglige indsats, som ifølge medarbejderne er med til at skabe en helhedsorienteret indsats for borgeren.
 • Der er udviklet et progressionsredskab, hvormed borgernes udvikling kan måles.

Oplæg v/ Teamleder Tina Lyhne og projektkoordinator Anne Louise Esbensen. Materiale deles ud på mødet.

                          

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager status på Ung På Vej til efterretning.                                

Beslutning

Tiltrådt.   

Resume

Borger- og Socialservice har udarbejdet en seksualpolitik for det specialiserede voksenområde. Politikken fremlægges hermed til godkendelse.                                     

Sagsfremstilling

Borger- og Socialservice har udarbejdet Ishøj Kommunes første seksualpolitik. Politikken er gældende for det specialiserede voksenområde (SEL § 85, 101, 103, 104, 107 og 108). Tanken er, at indholdet i politikken kan bruges som inspiration på andre områder også.

 

Formålet med seksualpolitikken er at:

 

 • Skabe fokus på det enkelte menneskes ret til støtte omkring seksualitet, uanset handicap.

 • Skabe åbenhed og dialog omkring emnet seksualitet som en del af det pædagogiske arbejde.

 • Være med til at ruste den enkelte medarbejder til at kunne forholde sig professionelt til borgerens seksualitet.

 • Skabe rammer og procedurer for rådgivning og støtte.

 • Give klare anvisninger for forebyggelse og håndtering af seksuelle krænkelser og overgreb i kommunens tilbud.  

 Udarbejdelsen af seksualpolitikken er foregået som en længere proces, hvor relevante medarbejdere og ledelsen har været inddraget. Både medarbejdere og ledelse har godkendt indholdet i politikken.

 

Der har herudover været afholdt en temadag for det relevante personale, med fokus på emnet seksualitet, med oplæg fra fagpersoner på området, herunder en seksualvejleder.                                   

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget sender politikken til høring i de lokale MED-udvalg med høringsfrist til 29. august 2014, hvorefter sagen fremlægges til SSU med indstilling om godkendelse i Byrådet.                  

Beslutning

Tiltrådt.   

Bilag

Resume

Bekendtgørelse om seniorførtidspension trådte i kraft 1. januar 2014. Notat om bekendtgørelsen fremlægges til efterretning.                 

Sagsfremstilling

Bekendtgørelse om seniorførtidspension lemper de administrative regler for tildeling af førtidspension til nedslidte borgere, som er højst 5 år fra folkepensionsalderen, og som har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet. De overordnede kriterier om nedsat eller ophørt arbejdsevne er fortsat gældende.

 

Målgruppe og betydning

Målgruppen for seniorførtidspension er borgere, som er højst 5 år fra folkepensionsalderen, og som har haft tilknytning til arbejdsmarkedet i minimum 20 år.

 Bekendtgørelsen medfører følgende ændringer for målgruppen:

 

 • Borgerens sag skal fortsat fremlægges for rehabiliteringsteamet

 • Borgeren skal ikke gennemgå et ressourceforløb for at få tilkendt førtidspension

 • Rehabiliteringsteamet træffer alene en socialfaglig vurdering om arbejdsevnen er væsentligt og varigt nedsat

 • Jobcenter sender sagen samt indstilling fra rehabiliteringsteamet til pensionsnævnet, som træffer den endelige afgørelse

 

Notat om bekendtgørelse om seniorførtidspension er vedhæftet sagen.

Lovgrundlag.

BEK nr 1555 af 18/12/2013                    

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager notat om seniorpension til efterretning.                 

Beslutning

Tiltrådt.

Social- og Sundhedsudvalget ønsker at ordningen tages op på kommende møde i Beskæftigelsesudvalget.  

Bilag

Sagsfremstilling

Der skal inden udgangen af januar 2015 være indgået en ny sundhedsaftale mellem regionen og de 29 kommuner i regionen for perioden 2015 -2018. Sundhedsaftalen skal bestå af en politisk del og en administrativ del, som skal konkretisere målsætningerne i den politisk aftale.

Sundhedskoordinationsudvalget har den 10. april 2014 udsendt vedhæftede udkast til den politiske del af den kommende sundhedsaftale i høring. Forslaget er i høring frem til den 30. juni 2014.

Høringssvaret vedlægges.                     

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget Indstiller at høringssvaret vedr. den politiske del af Sundhedsaftale 2015-2018 godkendes.                   

Beslutning

Tiltrådt.   

Bilag

Sagsfremstilling

Der er i henhold til Lov om Social Service § 18 afsat midler til foreninger, der anmoder om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde. Midlerne kan søges to gange årligt.

Der er i 2014 afsat kr.315.690 til frivilligt socialt arbejde.

Der er indkommet følgende ansøgninger:

1. Brugerbestyrelsen på Kærbo

Brugerbestyrelsen på Kærbo søger om midler til kompetencegivende kurser for de frivillige gruppelederne i aktivitetscentret samt til indkøb af værktøj m.m. Formålet er at klæde gruppelederne på, sådan at de kan skabe gode tilbud til kommunens ældre. Ligeldes søges om midler til fællesarrangementer for alle brugere på centret.

Der ansøges om op til kr. 50.000

Brugerbestyrelsen modtog kr. 6.000  i december 2013

2. Dansk Blindesamfund, Kreds Storkøbenhavn Syd.

Blinde og svagtseende har behov for at mødes med ligesindede, da det er vanskeligt at deltage i det eksisterende foreningsliv. Der tilbydes forskellige aktiviteter og arrangementer, der både henvender sig til ældre og yngre medlemmer. Der søges om midler til transport til sommerudflugten, en hjælperfest for de frivillige hjælpere samt mortens aftens arrangement og en julefest.

Formålet er blandt andet at styrke medlemmernes livskvalitet, deres muligheder for at skabe netværk med ligesindede og at forebygge ensomhed og misbrug. Til gennemførelse af arrangementerne er der behov for seende hjælpere, dækning af transportudgifter, fortæring m.m. Der er ligeledes egenbetaling til aktiviteterne.

Der ansøges om kr. 40.300

Dansk Blindesamfund modtog kr. 6.000 i december 2013

3. Ishøj Kvindeforening

Ishøj Kvindeforening arbejder for at fremme sundhed hos kvinder i Ishøj. Målgruppen for foreningen er kvinder i alderen 32-70 år med forskellige etniske baggrunde, der alle er socialt isolerede. Foreningen arrangerer tilbud om svømning, tennis og fitness aktiviteter. Ydermere ønsker foreningen at tage på tur til Gellerup for at mødes med lignenede projekter og vidensdele.

Der ansøges om kr. 13.000 

4. Ishøj Lænken

Ishøj Lænken drives udelukkende af frivillige, som selv har haft et alkoholmisbrug, og som nu arbejder for at hjælpe andre, der har brug for støtte til at komme ud af et problematisk forbrug af alkohol. Foreningens formål er at støtte og rådgive borgere med alkoholproblemer og deres pårørende om, hvordan de skaber et liv uden alkohol. Dette gøres dels gennem rådgivning og dels ved at tilbyde alkoholfri sociale aktiviteter og udflugter samt fællesspisning 2 gange om ugen. Der er i øjeblikket et fremmøde på Lænken på mellem 40 og 50 borgere til de faste dage om mandagen og torsdagen. Herudover er der et fremmøde på omkring 70 brugere og pårørende, når der afholdes arrangementer.

Der søges om midler til kurser – fx konfliktløsningskurser og kurser i aktiv lytning, medlemsaktiviteter, medlemsaftener og temamøder. Støtten til medlemsaktiviteter har til hensigt at sænke brugernes egenbetaling og dermed gøre det lettere for borgere med alkoholproblemer at finansiere egen deltagelse i sociale aktiviteter, som kan styrke deres indgåelse i alkoholfri fællesskaber og netværk.

Der ansøges om kr. 40.000

Ishøj-Lænken modtog kr. 25.000 i december 2013

5. Ishøj Seniorværksted

Ishøj Seniorværksted søger om midler til sociale aktiviteter i seniorværkstedet. Dette er blandt andet fællespisninger og sociale eftermiddage med kaffe og kage. Formålet med aktiviteterne er at få flere medlemmer og derved få flere ældre pensionister til at få en bedre hverdag med mulighed for at komme mere ud og få et større socialt netværk. Seniorværkstedet ønsker at få fat i alle 60+ i Ishøj og omegn. Specielt enlige som sidder hjemme uden større netværk. Der er en målsætning om at få 100 flere medlemmer inden 31. dec. 2014.

Der ansøges om kr. 10.000

Ishøj Seniorværksted modtog kr. 10.000 i december 2012

6. I tråd med verden

Projektet I tråd med verden er et tilbud primært til kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, der tilbydes workshops i håndarbejde, dansk undervisning, udflugter til museer og lignende. Alt der produceres har en funktion, det kan fx være bestilling af produkter fra en designer eller lignende. Formålet er at skabe selvværd, fællesskab og samvær, hvor ressourcestærke medlemmer støttes af mindre ressourcestærke. Herudover forventes det, at medlemmerne oplever forbedrede danskkundskaber, samarbejdskompetencer og kendskab til krav på arbejdsmarkedet. Der søges om midler til 2 kulturelle udflugter heriblandt museumsbesøg, hvor deltagerne kan få større viden om Danmarks finkultur. Der søges også om tilskud til at afholde en månedlig smagsprøvedag, hvor medlemmerne handler ind og laver maden sammen for at styrke fællesskabet og øge kendskabet til de forskellige madkulturer. Endelig søges der midler til materialer til og opbevaring af smykker.

Der ansøges om kr. 17.000

I tråd med verden modtog kr. 6.000 i juni 2013.

7. Michael Brostrøm

Michael Brostrøm søger om midler til underholdningsarrangementer for beboerne på Kærbo. Arrangementerne foregår i samarbejde med lederne på Kærbos afdelinger.Underholdningen udføres primært af lokale kunstnere, der stiller deres kompetencer gratis til rådighed. Underholdningen foregår på Kærbo og tilrettelægges således, at også de svagere borgere der af fysiske eller psykiske årsager har vanskeligt ved at deltage i Kærbos andre aktiviteter, kan være med. Det forventes, at underholdningen vil bringe glæde og socialt samvær, der kan være med til at øge livskvaliteten. Da der vil være servering ved arrangementerne giver det også god mulighed for at småtspisende får lyst til at nyde et måltid sammen med andre. De ansøgte midler skal dække diverse omkostninger i forbindelse med arrangementerne herunder transport, kaffe og lignende til underholderne.

Der ansøges om kr. 10.000

Michael Brostrøm modtog kr. 5.000 i december 2013

8. Natteravnene

Natteravnene i Ishøj er en forening, som pt. tæller 15 frivillige voksne af blandet køn og etnisk herkomst, der indgår i et landsdækkende netværk. Natteravnene går en tur i gademiljøet i de sene aften- og nattetimer om fredagen, hvor de unge er i byen. Det forventes, at Natteravnenes tilstedeværelse skaber tryghed og dialog mellem unge og voksne, samt at hærværk, vold og anden kriminalitet falder i de områder, hvor de færdes.

Natteravnene samarbejder med Landssekretariatet, SSP, politi og lokale erhvervsdrivende. Natteravnene ansøger om økonomiske midler til kontorartikler, mobiltelefoni, bolsjer og kondomer til uddeling, kaffe, sodavand og til interne udgifter såsom fx. rensning af jakker m.m.

Der ansøges om kr. 13.200

Natteravnene modtog kr. 6.000 i december 2013.

9. Røde Kors, Ishøj

Røde Kors afdeling i Ishøj har gang i flere projekter. Vågetjenesten er nu opstartet og yder støtte til familier, hvor et medlem af familien er døende. Der ydes beroligelse og trøst af den døende. De frivillige sidder hos den døende og våger over denne. Udover denne tjeneste har Røde Kors også et tilbud til sårbare familier - familienetværket - hvor familer, der har brug for en ekstra hånd kan komme og deltage i aktiviteter og få en bid mad. Desuden har Røde Kors  Genbrugsbutikken i centret og  tilbud på Kærbo, en besøgs- og ledesagertjenesten samt et projekt, der har fokus på 'nye' danskere.

Der ansøges om midler til  afholdelse af arrangementer, administration, transport, mødeafholdelse m.m.

Der ansøges om kr. 35.000

Røde Kors modtog kr. 5.000 i juni 2013

10. Ældre Sagen i Ishøj

Lokalkomiteen af Ældre Sagen i Ishøj besøger for tiden 33 besøgsværter. Besøgsvennerne besøger ældre og handicappede borgere i Ishøj kommune i eget hjem og i ældreboligerne på Kærbo og Torsbo og går tur, køber ind, snakker og hygger sig over en kop kaffe, spiller kort m.m. Der er i øjeblikket ventetid på at få en besøgsven, så der arbejdes på at skaffe flere. Besøgsvennerne har desuden igangsat en besøgstjeneste for ældre med anden etnisk baggrund. Hospitalsvensordningen er også kommet godt i gang og en ordning med spisevenner er under opbygning. Lokalkomiteen ansøger om økonomiske midler til at videreføre de forskellige ordninger. Midlerne søges anvendt til administration, kørsel, gaver og repræsentation, kaffe og te, arrangementsudgifter til fælles arrangementer samt afholdelse af førstehjælpskursus.

Der ansøges om kr. 36.966

Ældre Sagen modtog kr. 46.610 i juni 2013.  

Ansøgninger fra foreninger udenfor Ishøj Kommune:

 • Brohusklubben
 • Døveforeningen
 • LMS
 • Støtteforeningen for Ringsted Krisecenter
 • ULF

                

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget beslutter at tildele:                   

Beslutning

Ad  1:     25.000

Ad  2:       6.000

Ad  3:       7.000

Ad  4:     25.000

Ad  5:          0

Ad  6:      6.000

Ad  7:     10.000

Ad  8:     10.000

Ad  9:     10.000

Ad 10:     30.000

 Udover dette bevilges "LMS" 5.000 kr.    

Resume

Som opfølgning på rammepapiret "Fælleskommunale målsætninger på psykiatriområdet" (Kommunekontaktråd Hovedstaden, KKR) fremlægges procesplan for psykiatriområdet 2014.                      

Sagsfremstilling

Som opfølgning på ”Fælleskommunale målsætninger på psykiatriområdet” fremlægges en procesplan for psykiatriområdet i Ishøj og Vallensbæk Kommuner.

Indsatser på psykiatriområdet i Ishøj og Vallensbæk kommuner sammenstilles med indsatser fra rammepapiret "Fælleskommunale målsætninger på psykiatriområdet". Dette for at skabe et overblik over de tiltag, som allerede findes.

Procesplan samt rammepapir er vedhæftet som bilag
                         

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager procesplan 2014 til efterretning.                      

Beslutning

Tiltrådt.  

Bilag

Resume

Borger- og Socialservice har udarbejdet en tilfredshedsundersøgelse for den socialpædagogiske hjemmevejledning (SEL § 85). Undersøgelsen inkluderer også Café Vildtbanehus og Tirsdagscaféen.

 

Resultaterne fremlægges til efterretning.                       

Sagsfremstilling

Undersøgelsen er baseret på 21 spørgeskemaer og 4 interview inden for socialpsykiatrien samt 10 spørgeskemaer og 2 interview inden for voksenhandicap.

 

Resultater

Undersøgelsen viser, at der er stor tilfredshed med hjemmevejledningen. Der er ligeledes stor tilfredshed med de 2 café tilbud. De væsentligste resultater er følgende:

 

 • 23 af 31 borgere (74 %) er meget tilfredse med deres hjemmevejledning
 • Kun 1 borger (3 %) er tilfreds i mindre grad med hjemmevejledningen
 • 30 af 31 borgere (97 %) oplever, at de har udviklet sig af hjemmevejledningen
 • 10 af 12 borgere (83 %) er tilfredse med Vildtbanehus
 • 8 af 9 borgere (89 %) er tilfredse med Tirsdagscaféen

 

Brugertilfredshedsundersøgelsen er vedhæftet sagen.                       

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager brugertilfredshedsundersøgelsen til efterretning. Brugertilfredshedsundersøgelsen oversendes som efterretningssag til Byrådet.                    

Beslutning

Tiltrådt.

 

Det vil være ønskværdigt med en højere besvarelsesprocent. Udvalget ønsker, at det undersøges om der kan genneføres en antropologisk undersøgelse af området til næste år.    

Lovgrundlag

SEL § 85                      

Bilag