Referat
Social- og Sundhedsudvalget torsdag den 22. september 2022 kl. 19:00

Rådhusets 2. etage, mødelokale Højsletten

Resume

I denne sag fremlægges administrationens forslag til organisering og åbningstider for tilbud om socialpædagogisk vejledning og socialt samvær, samt forslag til principbeslutning omkring fremtidig ramme i Det Gule Hus. Social- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 18. august 2022 at sende sagen i høring i Udsatterådet og Handicaprådet. Høringssvar fra de to råd er vedhæftet dagsordenen.

Som følge af tilbagerulningen af de kompenserende besparelser er det blevet muligt at bibeholde åbningstiden på 24 timer i Det Gule Hus, fremfor de 16 timer, der var fremlagt for Social- og Sundhedsudvalget på møde i august. Forslag til åbningstider er indsat i nedenstående skema. Administrationen har på baggrund af høringssvarene indarbejdet enkelte ændringer i indstillingen omkring åbningstider og opfølgning på brugen af tilbuddene.

Sagsfremstilling

Historik
Social- og Sundhedsudvalget besluttede henholdsvis d. 10. maj og d. 13. december 2021 at opdele funktionerne socialpædagogisk vejledning og socialt samvær, samt undersøge alternative lokationer for begge. Dette med henblik på at skabe bedre rammer for vejledningssamtalerne, i forhold til GDPR samt borgerens fortrolighed og retssikkerhed. Processen med at adskille funktionerne udspringer af BDO's "Afrapportering - Det Gule Hus" fra november 2020. Socialpædagogisk Vejledningsteam flyttede derfor fra Det Gule Hus til 6. sal på Rådhuset, mens socialt samvær forblev i Det Gule Hus. Denne organisering er effektueret pr. 1. juli 2022.

Medarbejderressourcer på Det sociale udføreområde
Det sociale udføreområde har ansvaret for kommunens ydelser og tilbud efter Servicelovens § 82b (tidlig forebyggende indsats), § 85 (hjemmevejledning), § 99 (støtte-kontaktperson), §101 (rusmiddelbehandling) og §110 (herberg). Der er tale om lovpligtige ydelser, som den enkelte borger visiteres til, dog kan tilbud efter §§ 82b og 99 være uvisiterede, jf. beskrivelse af de enkelte paragraffer i vedhæftede bilag. Derudover har Det sociale udføreområde også ansvar for drift af Det Gule Hus.

Udover ledelse (en afdelingsleder og en teamleder) og administration (økonomimedarbejder) er der 25 ansatte og 1 studerende på Det sociale udføreområde, hvoraf 19 er ansat som socialpædagogiske vejledere. Der går 16 fuldtidsansatte, 1 studerende og 1 fleksjobansat til dækning af visiteret vejledning på 6. sal og i eget hjem, samt afholdelse af Neurogruppe (borgere med senhjerneskade) to gange om ugen. Det omfatter aktuelt 160 borgere der er bevilliget §§ 82b eller 85. Herudover bemandes Spindehuset med 2 fuldtidsansatte 7 dage om ugen, samt en fast deltidsvikar (ikke medregnet i de 25 ansatte). Det sociale udføreområde dækker endvidere Den boligsociale indsats (hjemløseboliger og herberget) med 3 fuldtidsansatte, samt rusmiddelbehandlingen med 3 fuldtidsansatte. Alle ovennævnte indsatser er lovpligtige for Ishøj Kommune og normeringen er godkendt af Socialtilsynet. Med de nuværende indsatser og normering allokeres 1 fuldtidsstilling til socialt samvær i Det Gule Hus, som ikke er en lovpligtig ydelse. Fuldtidsstillingen er fordelt på to medarbejdere og skal ses i sammenhæng med det forslag til ramme og aktiviteter, der fremlægges for Det Gule Hus.

Socialpædagogisk vejledning på 6. sal Rådhuset
Pr. 19. april 2022 opstartede Socialpædagogisk vejledning på 6. sal, i form af et nyt tilbud om Åben vejledning med de nuværende åbningstider: Mandag og tirsdag 09-11.30, samt torsdag 14-17. Der er 70 borgere tilknyttet Åben Rådgivning med socialpædagogisk rådgivning, og det er i dette tilbud at borgere, der har brug for hurtig hjælp kan henvende sig.
Hen over sommeren er varetagelsen af de øvrige vejledningstilbud §§ 82a, 82b, 85 og 99 i Lov om social service flyttet fra Det Gule Hus til 6. sal. En andel af forløbene varetages som altid i hjemmet af den udekørende enhed i Vejlederteamet.
Administrationen foreslår følgende åbningstider på 6. sal pr. 1. oktober 2022 ud fra hensyn til udekørende funktioner, møder, samt medarbejdernes indsigt i, hvornår borgerne bruger tilbuddet:

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

9-12

9-12

Lukket

14-17

9-12 (efter aftale)


Forslag til åbningstider i Det Gule Hus:
Grundet sikkerhedsnormering skal der altid være to medarbejdere til stede i Det Gule Hus, hvormed der kan holdes åbent 24 timer om ugen (resttid går til møder, supervision mm.) Administrationen foreslår følgende åbningstider for Det Gule Hus pr. 1. oktober 2022, baseret på medarbejderes indsigt i, hvornår borgerne bruger de respektive tilbud, samt med hensyn til supervision og borgeraktiviteter:

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

10-16

12-20

10-16

Lukket

10-14


Fremtidig ramme for Det Gule Hus
Drift af kommunens tilbud skal ske med hjemmel i lovgivningen. Med den nye organisering af Det sociale udførerområde er der behov for, at der besluttes hjemmelsgrundlag for drift af Det Gule Hus. Det er administrationens vurdering, at tilbuddet bør hjemles i Servicelovens § 104, hvorefter kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne. Administrationen vil herefter drive Det Gule Hus som en uvisiteret social café og arbejde videre med en konkret beskrivelse af indhold samt regel- og værdisæt for huset i samspil med brugerne. Målgruppen er borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer, med et krav om at borger kan acceptere tilbuddets til enhver tid gældende regel- og værdisæt, samt selv kan befordre sig til og fra Det Gule Hus. Medarbejderne har det seneste år oplevet en positiv udvikling omkring involvering hos brugerne, hvilket skaber grobund for videreudvikling af tilbuddet i samspil mellem borgere, civilsamfund og frivillige organisationer. Der samarbejdes allerede med SIND, hvor der i den forbindelse kommer en fast frivillig i huset én dag om ugen. I forbindelse med høringsprocessen har brugerne givet udtryk for ønsker til aktiviteter målrettet hhv. borgere med handicap og psykisk lidelse. På den baggrund vil administrationen efter vedtagelsen af åbningstider gå i dialog med borgerne om, hvordan der indenfor de 24 timers åbningstid kan planlægges målrettede aktiviteter for de enkelte grupper såvel som for alle brugerne.

Administrationen vil fortsat følge udviklingen i brugen af Det Gule Hus såvel som Den åbne rådgivning.

Vedhæftet sagen er "Notat - Etablering af Socialpædagogisk vejledning på 6. sal, samt fremtidig ramme for Det Gule Hus", "Høringssvar fra brugerne af Det Gule Hus", "Høringssvar fra Klubben", "Notat - Orientering om samarbejdsflader på Det sociale udføreområde", "Notat - Opgørelse over §§ 82ab, 85 og Klubben", "Rammeaftale SIND og Ishøj", "Organisationsdiagram CVV august 2022", "Beskrivelse af ydelserne §§ 82ab, 85 og 99" samt høringssvar fra Handicaprådet og Udsatterådet.

Lovgrundlag

§§ 82a, 82b, 85, 99 og 104 i Lov om social service

Økonomi

Tilbagerulningen af besparelsen i 2022 på Det Gule Hus betyder, at udgiften vil kunne holdes indenfor rammen til udførerområdet i 2022 og fremover.

Indstilling

 • forslag til organisering og åbningstider for socialpædagogisk vejledning på 6. sal godkendes
 • forslag til organisering og åbningstider for socialt samvær i Det Gule Hus godkendes
 • principbeslutning om uvisiteret § 104 i Lov om social service som fremtidig ramme for Det Gule Hus godkendes.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 18. august 2022, pkt. 79:

SSU drøftede sagen og besluttede, at Handicaprådet og Udsatterådet høres angående ændringerne, og at sagen genoptages til behandling i september.


Særindstilling: Annelise Madsen (Ishøj Demokraterne)

Støtter at sagen først sendes i høring i Handicapråd og Udsatteråd. Dette på baggrund af flg.:
Psykisk sårbarhed og udviklingshæmning går bare ikke i spænd for nogen af grupperne.
Dårlig løsning at blande dem sammen og at satse på frivillige til at varetage funktioner, som det kræver en uddannelse for at løfte tilfredsstillende.
Vi risikerer at flere vil blive væk fra fællesskabet, og at vi dermed skaber større ensomhed end hidtil.

Beslutning

Tiltrådt.

Social- og Sundhedsudvalget ønsker, at brugen af Det Gule Hus evalueres efter 6 måneder med inddragelse af Det Gule Hus og Klubben. I forbindelse med evalueringen følges der op på brugen af hjemmevejledning i eget hjem. Den Sociale Udførererenhed søger for at give borgerne i Det Gule Hus en orientering om den ændrede organisering.

Sagen sendes til orientering i Byrådet.

Særindstilling fra Annelise Madsen (M):
I høringssvar fra klubtilbuddet for udviklingshæmmede, er man utryg ved at blive slået sammen med borgere med psykiatriske udfordringer, samt ønsker mere end en dag med aftenåbent, da de alle er på arbejde om dagen.
I høringssvaret fra et brugermøde med de psykisk sårbare brugere, giver også denne brugergruppe udtryk for utilfredshed med sammenblanding af to så forskellige grupperinger.
I høringssvaret fra Udsatterådet, ønsker man adskillelse af de to grupperinger, og to aftener åbent om ugen, samt udtrykker bekymring omkring citat: “ekstremt fokus og brugen tid på frivillige istedet for arbejdet som pædagoger” citat slut.
Ifølge høringssvarene går psykisk sårbarhed og udviklingshæmning ikke i spænd for nogen af grupperne.
Vi risikerer at flere vil blive væk fra fællesskabet, og at vi dermed skaber større ensomhed end hidtil.
Der lyttes ikke til brugerne, og jeg kan således ikke godkende den foreslåede fordeling af arbejdskraft mellem Det Gule Hus og vejledningen på etage 6.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Bilag

Resume

Til beslutning fremlægges forslag om justering af plan for omlægning af ældreboliger til plejeboliger i Kærbos blok 6. Den foreslåede justering vil medføre, at der bliver 16 i stedet for 18 plejeboliger, og at de kommende to etaper af omlægningen udføres samtidig. 

Sagsfremstilling

I september 2020 besluttede Byrådet, at Kærbos 30 ældreboliger over en årrække skal omlægges til 26 plejeboliger, efterhånden som de nuværende beboere bliver plejeboligkrævende.

Social og Sundhedsudvalget allokerede den 1. februar 2022 midler til drift af de 20 ældreboliger, der er placeret i Kærbos blok 6 (stuen og første sal) med henblik på, at de i løbet af 2022/2023 bliver omlagt til 18 plejeboliger. Der bliver færre plejeboliger, end der var ældreboliger, fordi plejeboliger kræver ekstra arealer til hhv. fælles- og serviceområder.

Det har nu vist sig, at det er nødvendigt at inddrage et større areal i blok 6 til fælles- og serviceområde end oprindeligt antaget for at skabe gode rammer for beboere og personale (jf. vedlagte notat). Det øgede arealkrav til fælles- og serviceområde gør det nødvendigt at inddrage to ekstra boliger, hvilket betyder, at der bliver 16 fremfor 18 plejeboliger i Kærbos blok 6. Der er dog plads til, at den ene af de 16 boliger kan være en ægtefællebolig.
De økonomiske konsekvenser af at inddrage to ekstra boliger er beskrevet i økonomiafsnittet.

Center for Ejendomme anbefaler desuden, at byggeri ifm. omlægningen af de to etager i blok 6 udføres samtidig i et samlet udbud, da det forventes at være mere fordelagtigt i forhold til at indgå aftale med håndværkere, pris og installationer. De to lokale entreprenør, der har udført ombygningerne i nr. 4, vil afgive tilbud.

Det forventes, at den ene etage er klar til ibrugtagning i februar 2023, og at hele omlægningen er afsluttet i april 2023.

Sagen fremlægges sideløbende i Social- og Sundhedsudvalget og Teknik- og Bygningsudvalget.

Økonomi

Hvis Kærbos blok 6 får to plejeboliger mindre end oprindeligt planlagt, har det økonomiske konsekvenser for Kærbos pleje- og bygningsdrift. I forhold til bygningsdriften var der oprindeligt regnet med, at drift af fællesarealer ville koste 100.00 kr. om året. Driften for de ekstra boliger antages ligeledes at koste 100.000 kr.
Merudgiften på 100.000 kr. for drift af fælles- og servicearealer håndteres indenfor gældende lovgivning for udlejning af boliger. Merudgiften til drift kan have en mindre betydning for huslejeberegningen.

Med nedlæggelse af to plejeboliger, samtidig med omlægning af en plejebolig til en ægtefællebolig,vil antallet af beboere være en mindre.

De økonomiske konsekvenser vedr. plejepersonale ved denne mødesag er uændret. Oprindeligt blev det besluttet i budgetaftalen for 2022-2025, at boligerne i blok 6 skulle omlægges i to etaper, og i budget 2022 er der allokeret henholdsvis 2,3 millioner kr. i 2022 og 2,3 millioner kr. i 2023: Etape 2 i 2022 (boligerne på første sal) og etape 3 i 2023 (boligerne i stuen). Budgettet for hhv. 2022 og 2023 kan overholdes, selv om omlægningen af de to etaper sker samtidig i et samlet udbud.

Indstilling

 • at der omlægges fire boliger i nr. 6 til fællesarealer og kontorer iht. bilag
 • at der indhentes tilbud på ombygningen og arbejdet igangsættes under de rammer, der er givet budget til, jf. investeringsoversigten for 2022/2023 til omlægning af plejeboliger.

Beslutning

Tiltrådt.

Annelise Madsen (M) kan ikke tiltræde indstillingen, fordi der ikke er plantegninger på sagen, der kan begrunde, hvorfor der skal være to plejeboliger mindre end forventet for samme økonomi på samme areal.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget/Teknik- og Bygningsudvalget.

Bilag

Resume

Regeringen har åbnet mulighed for, at kommunerne kan indgå velfærdsaftaler med regeringen. En velfærdsaftale indebærer, at kommunen frisættes fra alt statslig lovgivning på det pågældende område med undtagelse af nogle hegnspæle, som fortsat vil gælde. KL har meldt ud, at kommunerne senest den 30. september skal melde ind, hvilket område de ønsker at blive frisat fra. I indmeldingen skal kommunerne også angive en 2. prioritet.

Med baggrund i processen, der har været forankret i HovedMED foreslår administrationen, at Ishøj Kommune søger om frisættelse på skoleområdet, og at dagtilbudsområdet meldes ind som 2. prioritet.

Sagsfremstilling

Kommunen kan blive frisat på enten folkeskole-, dagtilbuds- eller ældreområdet. Hertil kommer, at fire kommuner får mulighed for at blive frisat på beskæftigelsesområdet. Ishøj Kommune har søgt om frisættelse på beskæftigelsesområdet, men har den 9. september fået oplyst, at ansøgningen ikke er imødekommet.

HovedMED besluttede på mødet den 23. marts 2022 at bede LokalMED på velfærdsområdet om at drøfte ideer til frisættelse.
Der er i alt kommet 11 høringssvar: Fem på skoleområdet, fire på dagtilbudsområdet, et fra Forebyggelse og Rehabilitering og et fra Center for Børn og Forebyggelse, som blev drøftet på mødet i HovedMED den 7. september. Der er efter mødet i HovedMED modtaget høringssvar fra Kærbo/Torsbo. Høringssvar fremgår af vedhæftede skema.

I de indkomne høringssvar er der generelt stor opbakning til det idékatalog, der blev sendt ud i forbindelse med høringen - dette er vedhæftet dagsordnen.

I høringssvarene er det især på skoleområdet, der er forslag om frisættelse af lovgivning og nationale krav. Følgende foreslås frisat: Afskaffelse af nationale test/kommende test på området, kompetencedækning, konvertering af understøttende undervisning, statsligt tilsyn og valgfag.

På dagtilbudsområdet nævnes den obligatoriske læreplan samt kvalitetsrapporten på dagtilbudsområdet.

De indkomne høringssvar indikerer, at der er størst potentiale ved at søge om frisættelse fra folkeskoleloven.

Dagtilbudsområdet er mindre lovmæssigt reguleret og det vurderes, at der vil være et mindre potentiale ved frisættelse fra dagtilbudsloven, men der vil, som på skoleområdet, være mulighed for at se på forenkling af interne regler eller dokumentationskrav.

På området, der hører under Social- og Sundhedsudvalget er der forventning om en helt ny ældrelov. I den forbindelse har en ekspertgruppe afleveret anbefalinger og mindre kontrol, færre krav og et helt nyt visitationssystem bliver nævnt som de vigtigste fokusområder. Hertil kommer, at der er mange initiativer, der fylder på området. Det gælder bl.a. tidlig indsats i hjemmeplejen, hele indsatsen omkring Sundhedsklynger, vækstkultur på plejehjem og det kommende arbejde med indførelsen af selvstyrende teams på ældreområdet. Det er derfor vurderingen, at der ikke på nuværende tidspunkt er ressourcer til at igangsætte flere større initiativer. Sammenholdt med meget få høringssvar på området giver det en indikation af, at det kan være hensigtsmæssigt
ikke at ansøge om frisættelse på dette område på nuværende tidspunkt.

På mødet i HovedMED blev det drøftet, at der har været gode erfaringer med skoleområdet i øvrige kommuner. HovedMED tilkendegav, at det er en god idé at søge skoleområdet som 1. prioritet. HovedMED bemærkede, at der kunne laves partnerskaber på tværs, så det bliver muligt at gøre andre ting, end der i dag bliver gjort. HovedMED bemærkede, at det skal huskes, at de der er tættest på børnene, er bedst til at vurdere, hvad der virker.

Ishøj Lærerkreds og BUPL har efterfølgende tilkendegivet, at de bakker op om at indstille skoleområdet til frisættelse. De anbefaler, at der holdes fokus på formålet, og hvad kommunen i givet fald frisættes til. Herudover ønskes der en god proces, hvor alle relevante parter omkring skolerne involveres.

Sagen drøftes på baggrund af input fra de faglige organisationer videre på FællesMED i Center for Dagtilbud og Uddannelse, såfremt skole- eller dagtilbudsområdet vælges.

Med baggrund i de indkomne høringssvar, drøftelsen i HovedMED samt drøftelse med lederne på området, anbefaler administrationen, at der meldes ind til KL, at Ishøj Kommune ønsker frisættelse på skoleområdet med dagtilbudsområdet som 2. prioritet.


Indstilling

at Ishøj Kommune ikke søger om frisættelse på ældreområdet.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Økonomi- og Planudvalget.

Bilag

Resume

Statsministeren lancerede i sin nytårstale en politisk vision om, at kontrol og bureaukrati skal begrænses. For at være på forkant med de forventede ændringer er der i foråret igangsat en proces i Ishøj Kommune med henblik på generering af ideer til, hvor det vil være muligt at afbureaukratisere af hensyn til medarbejderne og til gavn for borgerne.

Mange af kommunes interne regler og dokumentationspraksis er besluttet af fagudvalgene eller Byrådet, og en frisættelse vil kræve, at der fra politisk hold er opbakning til at afskaffe interne regler og retningslinjer. Med baggrund i processen, der har været forankret i HovedMED foreslår administrationen, at der igangsættes et arbejde med at ændre interne regler og egen dokumentationspraksis på de områder, hvor der er potentiale til at lette arbejdsgange.

Sagsfremstilling

HovedMED besluttede på mødet den 23. marts 2022 at bede LokalMED på velfærdsområdet om at drøfte ideer til frisættelse.
Der er i alt kommet 11 høringssvar: Fem på skoleområdet, fire på dagtilbudsområdet, et fra Forebyggelse og Rehabilitering og et fra Center for Børn og Forebyggelse, som blev drøftet på mødet i HovedMED den 7. september. Der er efter mødet i HovedMED modtaget høringssvar fra Kærbo/Torsbo. Høringssvar fremgår af vedhæftede skema.

I de indkomne høringssvar er der generelt stor opbakning til det idekatalog, der blev sendt ud i forbindelse med høringen. Idekataloget er vedhæftet dagsordenen.

I høringssvarene er der nævnt følgende muligheder for ændring af regler og forenkling af arbejdsgange: Bestemmelserne i styrelsesvedtægten på skoleområdet, deltagelse i statslige projekter med høj grad af dokumentation og revision, trivselsundersøgelser og lederevalueringer, opdatering af intranet, optimering af arbejdsgange samt overvejelser omkring mødekultur.

LokalMED for Forebyggelse og Rehabilitering har konkrete ønsker til forenkling af sagsgangen ved ansøgninger til Hjælpemiddelteamet.

Med baggrund i de indkomne høringssvar, drøftelsen i HovedMED samt drøftelse med lederne på området, anbefaler administrationen, at der igangsættes en proces med henblik på at ændre interne regler og egen dokumentationspraksis på de områder, hvor der er potentiale til at lette arbejdsgange. Inden processen igangsættes, skal det afklares, hvilket område Ishøj Kommune ønsker frisættelse fra, således at der ikke kommer dobbeltprocesser. Herefter vil administrationen udarbejde oplæg til udvalget omkring relevante konkrete forslag til forankring.

Indstilling

at der igangsættes en proces med henblik på at ændre interne regler og egen dokumentationspraksis.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Bilag

Resume

Folketinget har d. 9. juni 2022 vedtaget lovforslag om sundhedsklynger. Ishøj Kommune modtager i den forbindelse tilskud fra staten til etablering af de nye sundhedsklynger.

Sagsfremstilling

Loven trådte i kraft d. 1. juli 2022. Der er i 2022, via aftalen om sundhedsklynger, afsat 80 mio. kr. fra centralt hold til opstart af samarbejdet i sundhedsklyngerne.

Sundhedsklynger er et samarbejde mellem kommuner, hospital og almen praksis, som skal etableres omkring de 21 akuthospitaler. I planområde syd betyder dette et klyngesamarbejde omkring Amager-Hvidovre-Hospital. I Sydklyngen er parterne Høje Taastrup, Albertslund, Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Tårnby, Dragør, Rødovre og Københavns Kommune samt Region Hovedstaden, herunder regionspsykiatrien og almen praksis.

Sundhedsklyngen udgøres af et politisk niveau og et fagligt strategisk niveau. Det politiske niveau består af borgmestre for de deltagende kommunalbestyrelser, regionsrådsformanden, regionspsykiatrien og almen praksis. Det fagligt strategiske niveau består af chefer for de deltagende kommuner, to kommunale direktører (heraf den ene fra medformandskommunen), regionspsykiatrien, Amager-Hvidovre-Hospital og PLO-H.

Formålet med Sundhedsklyngerne er først og fremmest at styrke samarbejdet, og skabe bedre sammenhæng om de borgere/patienter, som kommuner, almen praksis og hospitaler er fælles om. Det vil for eksempel være:

 • Ældre medicinske borgere
 • Borgere med kronisk sygdom
 • Borgere med psykiske lidelser.

Med sundhedsklyngerne får kommunerne en ny opgave omkring politisk samarbejde i klyngerne og med regionen.

Formålet med midlerne

Opstartsmidlerne i 2022 har til formål at understøtte udvikling af konkrete indsatser i region og kommuner.

Fordeling af midler

Med Aftale om nærhed og sammenhæng (Sundhedsklynger) blev der afsat 80 mio. kr. i centrale midler i 2022 til styrket indsats i klyngerne for sammenhæng, nærhed og omstilling. Midlerne for 2022 på 80 mio. kr. er udmøntet gennem det generelle tilskudssystem for kommunerne og regionerne i 2022. Heraf er andelen for Sundhedsklynge Syd i alt 7.803.439 kr. Midlerne er udmøntet via bloktilskuddet, hvoraf 3.936.286 kr. er udmøntet til kommuner i klyngen og 3.867.153 kr. til regionen. Det koster 6,81 kr. pr. indbygger og Ishøj Kommunes indbyggertal pr. juli 2022 er 23.307. Dermed skal der allokeres et tilskud på i alt: 158.721 kr.

Ishøj Kommune har fået tildelt ca.160.000 kr.

Ramme for anvendelse
Rammen for anvendelsen af midlerne er detaljeret beskrevet i vedhæftede notat, der er udarbejdet af Sundhedsministeriet i samarbejde med KL og Danske Regioner. Det fremgår, at midlerne primært skal anvendes til udviklingsinitiativer og ikke kan bruges til sekretariatsbetjening eller drift.

Det fremgår desuden, at midlerne skal anvendes til konkrete indsatser målrettet de fælles borgere og patientforløb, der går på tværs af kommune, sygehuse og almen praksis. Herunder fx projekter i forhold til borgere med kroniske sygdomme, akutområdet, borgere med psykiske lidelser, unge med mental mistrivsel og sårbare ældre.

Midlerne udmøntes via bloktilskuddet, men er båndlagt til Sundhedsklyngerne, og kan ikke anvendes til andet formål.

Økonomi

Ishøj Kommune har fået tildelt ca.160.000 kr. hvilket forventes at blive håndteret i forbindelse med 2. budgetopfølgning.

Administrationen vurderer, at det formentlig ikke bliver muligt at bruge de afsatte klyngemidler i Syd i løbet af 2022, hvis dette bliver tilfældet, forelægges det i forbindelse med overførselssagen i 2023.

Indstilling

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget ønsker at følge arbejdet omkring Sundhedsklynger.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Bilag

Resume

Styrelsen for Patientsikkerhed har foretaget ældretilsyn på Plejecenter Kærbo. Der er på baggrund af tilsynet udarbejdet en tilsynsrapport, hvori Styrelsen for Patientsikkerhed beskriver de forhold, de har observeret i forbindelse med tilsynet. Sagen forelægges til orientering.

Sagsfremstilling

Styrelsen For Patientsikkerhed har den 26. april 2022 foretaget ældretilsyn på Plejecenter Kærbo. Formålet med tilsynet er at vurdere om lovgivningen, det vedtagne serviceniveau og om hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde. Tilsynsrapporten er struktureret om en række målepunkter, som tilsynet vurderer. Af tilsynsrapporten fremgår tilsynets samlede vurdering, som er, at der er konstateret 'Mindre problemer af betydning for den fornødne kvalitet'. På baggrund af vurderingerne har tilsynet følgende bemærkninger og anbefalinger.

Målepunkt 1.1: Borgernes selvbestemmelse og livskvalitet

 • At plejeenheden sikrer, at borgerne oplever at have selvbestemmelse, medindflydelse og medinddragelse i eget liv gennem hele døgnet.
 • At plejeenheden sikrer, at tonen, adfærden og kulturen i plejeenheden understøtter borgernes selvbestemmelse og værdighed.

Målepunkt 1.2: Pleje af borgere ved livets afslutning

 • At plejeenheden sikrer, at alle relevante medarbejdere ved, hvor de kan finde borgernes ønsker til livets afslutning i den social- og plejefaglige dokumentation.

Målepunkt 2.1: Borgernes trivsel og relationer

 • At plejeenheden medvirker til, at borgerne kan leve det liv, de ønsker.
 • At plejeenheden sikrer, at pårørende bliver inddraget og at der lyttes i overensstemmelse med borgerens ønsker og behov.

Målepunkt 3.3: Fokus på ændringer i borgernes funktionsevne og helbredstilstand

 • At plejeenheden sikrer, at ændringer i borgernes helbredstilstand samt opfølgning herpå fremgår af dokumentationen.

Målepunkt 3.4: Forebyggelse af funktionsevnetab og forringet helbred hos borgerne

 • At plejeenheden sikrer anvendelse af fastlagte arbejdsgange og faglige metoder for hjælp, omsorg og pleje til borgere med risiko uplanlagt vægttab
 • At plejeenheden sikrer, at social- og plejefaglige indsatser med henblik på forebyggelse af uplanlagt vægttab fremgår af borgernes dokumentation

Målepunkt 4.1: Organisation, ledelse og kompetencer

 • At plejeenheden sikrer, at medarbejderne følger ansvars- og opgavefordelingen i relation til dokumentationspraksis samt arbejdsgange og instrukser for uplanlagt vægttab, samt i henhold plejeenhedens retningslinje for det gode måltid.

Målepunkt 5.1: Plejeenhedens dokumentationspraksis

 • At plejeenheden sikrer, at medarbejderne følger praksis for den social- og plejefaglige dokumentation.
 • At plejeenheden sikrer, at afvigelser fra de social- og plejefaglige indsatser er beskrevet i den social- og plejefaglige dokumentation.

Målepunkt 6.3: Borgere med behov for genoptræning og vedligeholdelsestræning efter § 86

 • At plejeenheden sikrer, at ændringer i forhold til borgerens genoptrænings- og vedligeholdelsestræningsforløb er løbende beskrevet i den social- og plejefaglige dokumentation.

Det er Styrelsen for Patientsikkerheds vurdering, at de uopfyldte målepunkter kan udbedres, og at plejeenheden vil være i stand til, at rette op på de beskrevne fund ud fra den rådgivning, der er givet under tilsynet.

På baggrund af tilsynsrapporten er der udarbejdet en handleplan. Administrationen vil i den kommende tid arbejde videre med tilsynets anbefalinger ud fra den konkrete handleplan.

Tilsynsrapport og handlingsplan forelægges for plejehjemsbestyrelsen.

Sagen sendes til orientering i Seniorrådet.

Tilsynsrapport samt handlingsplan er vedhæftet.

Lovgrundlag

Lov om Social Service §§ 83-87

Indstilling

at orienteringen om ældretilsyn på Kærbo tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget lægger vægt på, at kritikken fra tilsynet følges nøje i forhold til at imødegå problemstillingerne.

Social- og Sundhedsudvalget ønsker at se kommentarer fra Plejehjemsbestyrelsen og Seniorrådet.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Bilag

Resume

På baggrund af regeringsudspil på hjemløseområdet orienteres Social- og Sundhedsudvalget om ændringer i refusionsregler for forsorgshjem/herberg 2023. Det overordnede formål er at skabe en væsentlig reduktion i antallet af hjemløse samt at gøre op med langvarig hjemløshed. Midlet er at skabe økonomisk incitament for kommunerne til at investere i løsninger for mennesker i hjemløshed. Regeringsudspillet iværksætter en række tiltag, herunder en ændring af de gældende refusionsregler. Refusionen har hidtil været tildelt under borgerens ophold og skal i stedet følge borgeren, der har haft et § 110-tilbud. Lovteksten er endnu ikke tilgængelig, men det er i udspillet beskrevet, at der skal tilknyttes refusion på bostøtten efter den nye bostøtteparagraf med 50 % i op til 2 år efter udskrivning fra ophold på et § 110-tilbud.

Sagsfremstilling

Staten yder i dag 50 % refusion for kommunens udgifter til boformer efter § 110 efter den centrale refusionsordning. Den eksisterende refusionsordning for forsorgshjem/herberg omlægges fra 2023 til:

 • 50 % refusion for borgeres ophold på herberg i 90 dage pr. løbende år
 • Efter 90 dages ophold nedsættes refusionen til 0 %
 • Borgeren kan hentes hjem efter 90 dage, såfremt kommunen kan stille med en bolig og den rette støtte

Der vil være en implementeringsperiode i 2023, 2024 og 2025, hvor der gives refusion i 120 dage pr. løbende år.

Sagen sendes til orientering i Udsatterådet.

Lovgrundlag

Servicelovens § 110.

Økonomi

I 2022 er der påbegyndt 25 sager på forsorgshjem/herberg efter Servicelovens § 110 i Ishøj Kommune. Erfaringen viser, at ca. halvdelen af sagerne har haft forløb over 120 dage i træk.
Den nye refusionsmodel medfører, at kommunerne ikke modtager refusion for hele forløbet i alle sager som tidligere. Den samlede økonomisk konsekvens af lovændringen er ikke fastlagt på nuværende tidspunkt og afhænger af, om det er muligt at hjælpe borgerne videre indenfor refusionsperioden.
Ishøj Kommune modtog i 2021 i alt ca. 4 mio. kr. i refusion for borgere på forsorgshjem.

Indstilling

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget ønsker, at der udarbejdes en handleplan med forslag til håndtering samt en prognose for, hvad lovændringen vil betyde for Ishøj Kommunes budget i 2023 og overslagsår.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Resume

I 2021 traf Social- og Sundhedsudvalget beslutning om, at vaskeordningen med vask af borgernes tøj ved den eksterne leverandør Elis blev gjort permanent. Denne sag indeholder en evaluering af vaskeordningen på plejecentrene Kærbo og Torsbo. Evalueringen blev udskudt grundet Covid-19.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 11. juni 2019 et toårigt pilotprojekt om at tilbyde borgere i hjemmeplejen og på plejecentrene vask ved privat leverandør Elis (Tidligere Berendsen).

Den 1. november 2019 overgik borgerne på Kærbo og Torsbo til at få vasket deres tøj, ved Elis Vaskeservice, hvor tøjvask indgår som et tilbud i en servicepakke sammen med en række andre ydelser. Derfor har borgerne nu fået vasket tøj ved Elis i mere end 2,5 år. Grundet Covid-19 blev evalueringen af vaskeservice på plejecentrene dog udskudt, hvorfor der nu foretages en status på vaskeordningen for denne gruppe borgere. Notat med evaluering af vaskeservice i Hjemmeplejen, blev præsenteret på mødet i SSU d. 9. juni 2020.

Vaskeordningens primære målsætninger er:

 • At frigive ressourcer til den borgernære pleje og omsorg
 • At mindske spildtid relateret til vask af borgernes tøj, herunder at vente på ledige maskiner i fællesvaskerierne, at hænge tøj op og lægge det sammen m.m.
 • At tilbyde borgerne en vaskeordning, der var pris- og kvalitetsbevidst og med et ensartet serviceniveau
 • At sikre arbejdsmiljøet for medarbejderne i Hjemmeplejen og på plejecentrene

Status er udarbejdet på baggrund af følgende fokusområder:

 • Spørgeskemaundersøgelse om tilfredshed med ordningen, hvor medarbejderne har spurgt til tilfældigt udvalgte borgere
 • Datamateriale på antal tilmeldte borgere i ordningen
 • Dialog med visitationen om deres oplevelse af vaskeordning, herunder klager fra borgerne
 • Dialog med plejecentrene om deres oplevelse af ordningen i forhold til, dels borgernes respons på ordningen, dels det arbejdsmiljømæssige og ressourcemæssige perspektiv

Status på vask for borgere på plejecentrene Kærbo og Torsbo: Grundlæggene stor tilfredshed med ordningen
Der er foretaget spørgeskemainterview med ti tilfældigt udvalgte borgere. Her spørges borgerne til tilfredsheden med vaskeordningen. Spørgeskemaet viser, at langt størstedelen af borgerne er tilfredse med vaskeordningen. Særligt tilfredse er borgerne med afhentning og levering af tøjet, tøjets sammenlægning og mængden og hyppigheden af tøj, der kan vaskes. Der hvor borgerne er mindst tilfredse, omhandler det information om ordningen samt valgmuligheder og tilkøbsmuligheder i ordningen.

Vaskeordningen har en egenbetaling på 133,00 kr. om måneden og tilkøbes gennem en servicepakke. Såfremt borgeren ønsker det, kan administrationen trække beløbet fra via pensionen.

Antal borgere på ordningen (September 2022)

 • På Torsbo benytter alle 29 beboere sig af vaskeordningen.
 • På Kærbo benytter 69 beboere sig af vaskeordningen. (Der er 79 plejeboliger, hvoraf fire boliger er ledige pga. ind/udflytning)
 • 6 beboere har altså ikke ønsket vaskeordningen, da pårørende gerne selv vil stå for at vaske tøjet.


En detaljeret beskrivelse af evalueringen, kan læses i det vedlagte notat.

Allonge om forlængelse af projekt aftale mellem Ishøj Kommune og Elis
Administrationen anbefaler, at projektaftalen med Elis, som ekstern leverandør af vask af tøj, forlænges for borgere boende på plejecenter, fleksible pladser og hjemmeboende borgere. Allongen er vedhæftet som bilag, og er kun gældende såfremt den er underskrevet af begge parter. Allongen forlænger ved underskrift den eksisterende aftale med 12 måneder, træder i kraft pr. 1. oktober 2022 og er gældende til og med 30. september 2023. Aftalen forlænges uden ændringer, hvorefter den kan opsiges med 2 måneders varsel.

Indstilling

 • at evaluering af vaskeordning for borgere på plejecentrene Torsbo og Kærbo tages til efterretning.
 • at vedhæftede allonge, omkring forlængelse af aftale med ekstern leverandør Elis Vaskeservice godkendes.


Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Bilag

Resume

Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Undervisningsudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget orienteres om Ankestyrelsens ankestatistik for første halvår 2022 for Ishøj Kommune.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har modtaget Ankestyrelsens ankestatistik for første halvår 2022 omhandlende alle sager på social- og beskæftigelsesområdet, herunder også børneområdet, det er således primært afgørelser inden for serviceloven og aktivlovens område. Statistikken vedrører Borgerservice, Center for Børn og Forebyggelse samt Center for Voksne og Velfærd.  

Statistikken fra tidligere år omfattede tillige sager vedrørende borgere fra Vallensbæk Kommune på de områder, hvor Ishøj Kommune som følge af det forpligtende samarbejde varetog opgaver inden for det specialiserede socialområde for både børn og voksne. Dette er den første statistik efter ophøret af det forpligtende samarbejde.

Ankestyrelsen har i 1. halvår 2022 modtaget 43 klager i sager, hvor Ishøj Kommune har truffet afgørelse, men afgjort 46 sager i samme periode. Ankestyrelsen har en sagsbehandlingstid på gennemsnitligt 8 - 9 måneder, så en sag kan godt blive indbragt i 2022, men først afgøres i 2023.

Tabel 1 og 2 i bilag 1 viser er, at det primært er klagesager inden for aktivlovens og servicelovens område, der antalsmæssigt vejer tungt.

Det er relativt få sager, der påklages til Ankestyrelsen (under 10 % af samtlige afgørelser, som kommunen træffer), og indenfor hver bestemmelse drejer det sig om få sager. Handicapbiler (servicelovens § 112) er den bestemmelse, hvor Ankestyrelsen har behandlet flest klagesager fra Ishøj Kommune, i alt 4, hvor alle er stadfæstede. Herudover er der maksimalt 1 - 2 sager indenfor hver bestemmelse i de omhandlede love. Ankestyrelsen kommer på enkeltsagsniveau ofte med bemærkninger til kommunen, som konkret skal følges. 

I Ishøj Kommune er omgørelsesprocenten lidt højere end landsgennemsnittet, jf bilag 1, tabel 4. Omgørelsesprocenten er 29% for hele landet, og 32 % for Ishøj Kommune.

Der er således færre klagesager i første halvår 2022 sammenlignet med de forudgående år, hvilket sandsynligvis må henføres til ophøret af det forpligtende samarbejde, samtidig er omgørelsesprocenten for Ishøj Kommunes afgørelser faldet til 32 %, hvor den i 2021 lå på 35,4%, 31,1% i 2020 og 37,9% i 2019. Administrationen vil fortsat have fokus på kvalitet og borgernes retssikkerhed.

Lovgrundlag

Retssikkerhedslovens §§ 76 - 79b.

Indstilling

at Ankestyrelsens ankestatistik for første halvår 2022 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Bilag

Resume

Det foreslås, at Ishøj Kommune indgår samarbejdsaftale med KLAPjob under LEV. Det overordnede formål for samarbejdet er at fremme processen for afklaring af borgere i målgruppen, og indgå aftaler med virksomheder for de afklarede borgere om ansættelser.

Sagsfremstilling

I Ishøj Kommune tror vi på, at vi skal have alle med. Også dem som står udenfor eller på kanten af arbejdsmarkedet, men som stadig har en arbejdsevne. Derfor foreslås det, at Ishøj Kommune indgår samarbejdsaftale med KLAPjob under LEV. Bilag 1.

Borgere, der opfylder
et eller flere af nedenstående punkter, kan KLAPjob hjælpe i fleksjob:

 • Borgeren skal være visiteret til et § 85 tilbud.
 • Borgeren har taget eller er i gang med en STU-uddannelse.
 • Borgeren har haft en tæt kontakt til PPR inden det fyldte 18. år.
 • Borgeren skal af kommunen være vurderet til en arbejdseffektivitet på omkring 15-35 % af normalområdet.
 • Borgeren skal være interesseret i at komme i arbejde i de virksomheder, KLAPjob har samarbejde med.

Samarbejdet har fokus på følgende aktiviteter:

 • Etablering af skånejob for førtidspensionister med udviklingshandicap og andre kognitive handicap.
 • Etablering af jobs til borgere, der er bevilliget fleksjob inden for målgruppen.
 • Rådgivning til kommunens sagsbehandler, der arbejder med borgere inden for målgruppen.
 • Hjælp til oprettelse af praktikker og beskæftigelse for STU-elever.

Der er pt. oprettet 12 stillinger i den nuværende ordning. Med den nye aftale med KLAPjob er det erfaringen, at der typisk sker en stigning på 50 % i antallet af jobs efter aftalens indgåelse.

Ishøjs nabokommuner, Høje-Tasstrup og Greve, har allerede indgået samarbejdsaftaler med KLAPjob. Se bilag 3 og 4.

Sagen sendes til Handicaprådet til orientering.

Lovgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om Social Pension, Lov om Aktiv Socialpolitik, Lov om Social Service, Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, Folkeskoleloven.

Økonomi

KLAPjobs indsats er finansieret af satspuljemidlerne, og er derfor gratis for kommunerne og alle øvrige samarbejdspartnere at benytte.

Indstilling

 at Ishøj Kommune indgår samarbejdsaftale med KLAPjob under LEV.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagen sendes til orientering i Udsatterådet.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Bilag

Resume

Ishøj Byråd godkendte i juni 2018 de seks hovedpolitikker. Samlet fungerer de som værdibaserede styredokumenter, der beskriver, hvilken overordnet retning, der ønskes for Ishøj. I marts 2022 besluttede Byrådet at revidere de seks hovedpolitikker. Udvalgene har i maj revideret den for udvalget relevante politik, og i juni haft de resterende politikker til kommentering, med undtagelse af kulturpolitikken.
Kulturpolitikken fremlægges derfor nu som den sidste politik i rækken til kommentering.

Sagsfremstilling

På udvalgsmøderne i maj har de stående udvalg behandlet den for udvalget relevante politik, og er kommet med input til rettelser og justeringer af politikkens indhold.
Som aftalt i processen for revidering af hovedpolitikkerne blev alle de reviderede politikker fremlagt for alle stående udvalg på møderne i juni. Der har ikke været kommentarer fra udvalgene til de enkelte politikker.

Kulturpolitikken var ikke med, da politikkerne blev fremlagt for de stående udvalg i juni, og fremlægges derfor på dette møde til kommentering.

Herefter har alle politikker været i alle stående udvalg i reviderede versioner. På Økonomi- og Planudvalgets den 24. oktober vil alle politikker blive fremlagt med nyt layout samt nye forord med henblik på endelig godkendelse i Byrådet den 1. november.

Indstilling

at udvalget kommer med forslag til justeringer i Kulturpolitikken i det omfang, det måtte relevant.

Beslutning

Tiltrådt.

Annelise Madsen (M) ønsker, at der også er mulighed for at de ældre og svageste kan deltage i kulturtilbud.

Betina Havmand Demir (UP) ønsker, at der under temaet Kultur og Sundhed indskrives beskæftigelse.

Beslutningskompetence

Ishøj Byråd.

Bilag

Sagsfremstilling

 • Notat vedr. status fra Kærbo ifm. budgetaftalen 2022 er vedhæftet dagsordenen til orientering.
 • Der er indgået aftale med plejehjemslæge Thomas Birk vedr. vaccination mod Covid-19 på hhv. Kærbo og Torsbo. Vaccinationerne finder sted på følgende tidspunkter: 

       - Torsbo den 21/9-22 kl 13.00 - 15:30

       - Kærbo 26/9-22 fra kl. 13.00

Indstilling

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Bilag

Resume

Orienteringssag.

Administrationen orienterer om nøgletal.

Indstilling

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Indstilling

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Indstilling

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenspunkt, så længe dette ene punkt godkendes.


Indstilling

at referatet godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.