Referat
Social- og Sundhedsudvalget torsdag den 24. oktober 2013 kl. 17:00

Sundhedscentret

Sagsfremstilling

Nøgletal på børneområdet pr. 30. september 2013.


Nøgletal på beskæftigelsesområdet pr. 31. august 2013.

 

Nøgletal på det specialiserede voksenområde 30.09.2013. Dels de halvårlige nøgletal på det specialiserede voksenområde og dels notat om benchmarkingundersøgelse i Region Hovedstaden.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Resume

På Social og Sundhedsudvalgets møder den 16. juni og 15. november 2012, henholdsvis punkt 54 og 103, blev det besluttet, at den socialfaglige model Integrated Childrens System (ICS) skal indføres i løbet af 2013.

 

Indførelsen af ICS er første skridt på vej mod en ny digital understøttelse af den socialfaglige sagsbehandling i Familiecentret. Som det fremgår af tidsplanen fra mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 15. november, er alle rådgivere, familieplejekonsulenter og enkelte nøglemedarbejdere nu fuldt uddannede. Fagmodellen bliver benyttet i den faglige sparring og i samarbejdet med eksterne opholdssteder. ICS er som fagmodel og som skemaer indarbejdet i det eksisterende IT system (KMD sag).

 

I månederne august, september og oktober arbejder rådgivere m.fl. på at blive fortrolige med den nye arbejdsmodel. Til understøttelsen er der blandt medarbejderne udpeget fem superbrugere.

Sagsfremstilling

Der vil i november blive gennemført en evaluering af processen med at indføre ICS. Efter evalueringen vil ledelsen og superbrugere i Familiecentret foretage erfaringsudveksling med tre kommuner, der arbejder i IT systemer, der understøtter det socialfaglige arbejde. Socialstyrelsen har i 2013 udbudt midler til de kommuner, der har indgået aftale om brug af ICS, men som endnu ikke har implementeret et understøttende IT system. Ishøj Kommune er kommet i betragtning til denne pulje. Èt af kriterierne for puljemidlerne er, at der skal gennemføres en faglig udvælgelse med brug af ekstern konsulent. Til dette er der indgået aftale med KLK.

 

De tre systemer som bruges og er kendte er SBSYS (sagsbehandlingssystem), EKJ (elektronisk klientjournalsystem) og DUBU (digitalisering udsatte børn og unge) lever angiveligt op til Socialstyrelsens krav til IT systemer på det specialiserede børn og unge område. Der er for alle tre systemer fordele og ulemper. Fordele og ulemper vil i den socialfaglige vurdering blive stillet op mod hinanden. Der vil efterfølgende blive lagt op til endelig politisk beslutning primo 2014, som det tidligere er besluttet i Social- og Sundhedsudvalget.

Økonomi

Ingen indvirkning i denne første fase af udvælgelsen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 21.

Anbefaling

Det anbefales, at udvælgelsesprocessen gennemføres og der udarbejdets et notat med beskrivelse af fordele og ulemper ved de tre IT systemer, der angiveligt lever op til Social-, Børne- og Integrationsministeriets krav.

Bilag

Resume

Der er udarbejdet en kort pjece, der forklarer de nødvendige handlinger i overgrebssager. I forbindelse med Overgrebspakken er det blevet et krav, at en sådan guide skal være politisk vedtaget.

Sagsfremstilling

For at sikre den rette og rettidige indsats omkring børn eller unge, der har været udsat for eller hvor der er mistanke om overgreb i form af seksuelle overgreb eller vold, er der udarbejdet en handleguide. Handleguiden skal kort og præcist guide medarbejdere og ledere i daginstitutioner, skoler mm. samt trænere og ledere i klubber, hvis der er mistanke om overgreb.

 

Pjecen er opbygget ud fra såvel straffelovens bestemmelser som ud fra servicelovens bestemmelser.

Pjecen er handleorienteret og kortfattet, så den til enhver tid, kan benyttes - også i en akut og presset situation.

 

Ved at følge handleanvisningerne kan det barn eller den unge, der er i problemer hurtigst muligt få den rette undersøgelse og støtte og en evt. politiefterforskning kan iværksættes.

Økonomi

Der er ingen afledte økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget vedtager at handleguiden offentliggøres.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at handleguiden offentliggøres.

Lovgrundlag

Lov om social service § 19 stk.5.

Bilag

Resume

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 18. april 2013 blev de nye regler om socialtilsyn fremlagt. I den sammenhæng blev det besluttet, at der skulle gives en fornyet status.

Sagsfremstilling

Status siden april måned er, at Frederiksberg Kommune har fået besat den ledelsesmæssige del af Socialtilsynet. Der har været en fortsat proces med orientering til og dialog med samtlige kommuner under Socialtilsyn Frederiksberg.

 

Der er 1302 plejefamilier og 656 opholds- og bosteder, som det nye socialtilsyn skal føre generelt tilsyn med. Der er berammet 60-70 ansatte til at varetage opgaven. Det personrettede tilsyn fastholdes i den enkelte kommune.

 

Socialtilsynet vil stå klar til at overtage de udpegede opgaver pr. 1. januar 2014. I løbet af 2014 og 2015 vil samtlige anbringelses- og bosteder blive godkendt igen. Der vil i de første måneder være specielt fokus på steder, hvor den hidtidige tilsynskommune har gjort opmærksom på, at der kan være eller kan opstå problemer.

 

Socialstyrelsen har i samarbejde med de fem socialtilsyn i landet udarbejdet en kvalitetsmodel, så samtlige tilbud bliver vurderet ud fra en ensartet model.

 

Der vil blive udarbejdet en årsrapport fra hvert enkelt tilbud. Disse vil blive offentliggjort på Tilbudsportalen. Indholdet i årsrapporterne samles i en årsrapport for Socialtilsynet, som vil blive behandlet i KKR regi.  

 

Takstberegningen er foretaget som en fast betaling fra hver enkel kommune og som en takst for det enkelte opholds- eller bosted. Der er udarbejdet takstblad for 2014. Indvirkningen på takster på de enkelte opholds- og bosteder er ikke indregnet for 2014. Der kan således opstå økonomiske udfordringer, når de nye tilsynstakster slår igennem på taksterne for de enkelte opholds- og bosteder. Principper for takstfastsættelsen i de kommende år vil blive drøftet i KKR regi.

 

Socialtilsynet har været til dialogmøde i Ishøj Kommune, hvor de særlige forhold der gør sig gældende her, er blevet gennemgået. Her var der fokus på samtlige institutioner, der er beliggende i Ishøj og i Vallensbæk. Derudover var fokus på konstruktionen med det forpligtende samarbejde.

 

Der bliver afholdt møde med samtlige institutioner og plejefamilier i Ishøj og Vallensbæk den 7. november 2013. På mødet vil Socialtilsynet forklare om det dialogbaserede tilsyn og om den udarbejdede kvalitetsmodel.

 

Der er gennemført den nødvendige procedure for den ene medarbejder der virksomhedsoverdrages fra Familiecentret. Kontrakten med den private udbyder, der indtil 1. januar forestår tilsynet i Borger- og Socialservice, er opsagt.

Økonomi

Der er kun minimal økonomisk forskel på det tidligere tilsyns udgifter samt midler i det øgede bloktilskud og den nye model. Denne forskel kan håndteres inden for det vedtagne budget.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Lov om socialtilsyn.

Bilag

Resume

Projekt Brug for Alle er et beskæftigelsesrettet projekt, som skal bringe de svageste kontanthjælpsmodtagere tættere på arbejdsmarkedet gennem en helhedsorienteret og tværfaglig indsats. Projektet er en forløber for Førtidspensionsreformen, og tankerne bag er således meget ens. Projektet varede fra august 2012 - juli 2013, og målgruppen i Ishøj og Vallensbæk var på 182 personer.  

Projekt Brug for Alle er afsluttet. Borger- og Socialservice samt Vallensbæk Jobcenter har derfor udarbejdet en evaluering af projektet og dets resultater, som herved fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling


Af evalueringen fremgår det, at 4 af de 5 kommunale mål er indfriet. Mål og resultater er som følger:

1) 15 % færre borgere i målgruppen, som fortsat er i matchgruppe 3:
Ved afslutning af projektet var gruppen reduceret med 27 % og 7 borgere var rykket helt til matchgruppe 1. Målet blev således klart indfriet 

2) 5 % af målgruppen kommer i ordinær beskæftigelse eller påbegynder uddannelse:
2 % af målgruppen er i startet i job eller uddannelse. Men hele 16,5 % har været selvforsørgende i en peiode på 4 uger eller mere. Vi anser målet som delvist indfriet.

3) 30 % af de unge under 30 år er påbegyndt uddannelse eller praktikforløb:
33 % af målgruppen er påbegyndt uddannelse eller praktikforløb. Målet er indfriet.

4) 80 % af målgruppen deltager på mødet i det tværgående team:
75 % af målgruppen deltog på mødet i det tværgående team. Målet er ikke indfriet.

5) Medlemmerne af det tværgående team oplever forbedret samarbejde på tværs:
De medlemmer, der deltog jævnligt i teamet, er alle enige om, at samarbejdet er forbedret. Målet er indfriet.

Herudover skal det nævnes, at 44,5% af målgruppen har modtaget et beskæftigelsesrettet tilbud som en del af projektet.

Borger- og Socialservice og Vallensbæk Jobcenter er tilfredse med resultaterne i projektet.

Evalueringen er vedhæftet.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkender evalueringen af Brug for Alle.

Beslutning

Tiltrådt. Sagen oversendes til Byrådet som efterretningssag.

Bilag

Sagsfremstilling

Tandplejens centralisering er nu gennemført sådan, at al tandbehandling fremover foregår på Strandgårdsskolen. Oprindeligt var det planen at beholde klinikker på andre skoler som serviceklinikker, men det er med budget 2014 besluttet, at disse klinikker skal nedlægges.

 

Det er Tandplejens forslag, at serviceklinikkerne nedlægges med det samme i stedet for at vente til 2014.

 

Se vedlagte notat.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkender at nedlægge serviceklinikkerne allerede pr. 1/11-2013.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag