Referat
Teknik- og Bygningsudvalget tirsdag den 9. oktober 2018 kl. 16:30

Mødelokale 2B, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Der skal træffes beslutning om at sende forslag til helhedsplan i Ishøj Landsby i høring i 8 uger. Der er nu udarbejdet en helhedsplan med en beskrivelse af visionen for Ishøj landsby, de overordnede rammer for de kommende udviklingsmuligheder og nye boligområder i landsbyen. Helhedsplanen danner rammerne for de fremtidige lokalplaner i landsbyen.

Helhedsplanen indeholder også en opsummering af borgernes ønsker og forslag til den generelle udvikling samt en opsummering af de udfordringer, som borgerne har peget på i forbindelse med borgermødet den 1. september 2018.

Sagsfremstilling

Erhvervsstyrelsen vedtog i 2017 et nyt landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning – Fingerplan 2017. I Fingerplan 2017 er transportkorridoren og den grønne kiles udstrækning justeret, hvilket har åbnet mulighed for en mindre byudvikling i landsbyen med blandt andet omkring 100 nye boliger.

Ved at udarbejde en helhedsplan for Ishøj Landsby og dens omgivelser sikres det, at der skabes et overblik over vigtige sammenhænge som veje og stier, landskab og bebyggelse. Der blev den 1. september afholdt et borgermøde om helhedsplanen i Ishøj Landsby for at inddrage landsbyens borgere i processen. Der var på mødet mulighed for at komme med input til helhedsplanen og deltage i workshops med forskellige temaer. På mødet deltog ca. 70 personer fra landsbyen.

Helhedsplanen sendes i offentlig høring i 8 uger.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at sende forslag til helhedsplan for Ishøj Landsby i 8 ugers høring. 

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om at vedtage lokalplan 1.81 Daginstitution, Industrivangen 26.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan, der giver mulighed for at opføre en daginstitution til 100 børn på Industrivangen 26.

Lokalplanen har været i offentlig høring fra den 28. juni til og med den 7. september 2018. I høringsperioden er der modtaget tre høringssvar. Høringssvarene omhandler dels støj fra depotområdet og arbejdskøretøjer og dels afskærmning, der hindrer børn i at komme ind til baneområdet. Derudover et høringssvar, der udtrykker en utilfredshed med de muligheder, som lokalplanen giver.

Der er udarbejdet et notat med kommentarer til høringssvarene, hvor det anbefales, at der præciseres og stilles krav om hegn rundt om daginstitutionens område i lokalplanen.

Den digitale version af lokalplanen kan læses på følgende link:

http://ishoj.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/lokalplanid/108

Indstilling

Teknik og Bygningsudvalget indstiller, at lokalplan 1.81 Daginstitution, Industrivangen 26 vedtages endeligt og offentliggøres

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Planloven § 13 og 15

Bilag

Resume

Center for Park, Vej og Miljø har foretaget en trafik- og hastighedsmåling i marts måned 2017 på Vejledalen ud for Vejlebroskolen og har på den baggrund udarbejdet et forslag til forbedring af trafikforholdene på Vejledalen og på Idrætscentrets parkeringsplads.  

Sagsfremstilling

Center for Park, Vej og Miljø (PVM) fik foretaget en trafik- og hastighedsmåling i marts måned 2017 på Vejledalen, mellem ind- og udkørslen til Vejlebroskolen. Da trafikmængden og trafikmønstret i det forgangne år ikke vurderes at have ændret sig markant, vedlægges målingen som bilag til sagen.

Trafikmængden er angivet i årsdøgntrafik (ÅDT) og beskriver den gennemsnitlige døgntrafik over hele året. 85 % fraktilen betyder, at 85 % af trafikanterne kører denne hastighed eller derunder.

Af skemaet på vedlagte bilag fremgår det at ÅDT for Vejledalen er 2.437 og gennemsnitshastigheden, set hen over en uge, er 44,7 km/t (85 % fraktilen). Grafen viser på ugedage en stigning i trafikken i tiden omkring kl. 8 og igen kl. 17 om eftermiddagen. Stigningen kl. 8 er aflevering af børn og stigningen kl. 17 er brugere af Idrætscentret. I weekenden ser billedet lidt anderledes ud, hvor det typisk er brugere af Idrætscentret der influerer på stigningerne.

I dag er det ikke tilladt at benytte Vejlebroskolens parkeringsplads på Vejledalen til afsætning af børn i tidsrummet kl. 7.45 – 8.15. Skolen henviser forældrene til at benytte parkeringsanlægget ved Idrætscentret, hvor der tilmed er etableret et ”KYS & KØR” areal, som gør det lettere at afsætte børn.

En tryghedsvandring tilbage i 2015 viste, at flere forældre benyttede Vejledalen til afsætning af børn i stedet for at benytte parkeringspladsen ved Idrætscentret, hvilket skabte mange farlige situationer. På vandringen kom det frem at forældrene oplevede vejen gennem Idrætscentrets parkeringsplads som besværlig pga. for mange forhindringer.

PVM har udarbejdet et forslag til ændring af forholdene omkring Idrætsanlæggets parkeringsplads, som gør det lettere for forældre at afsætte børn og tilmed sikre en bedre trafikafvikling på Idrætscentrets parkeringsplads i aftentimerne. Da trafikintensiteten er størst ved ind- og udkørslen til Idrætscentrets parkeringsplads, foreslås det, at der etableres en hastighedsdæmpende foranstaltning i form af en hævet flade i samme stil som den på Gildbrovej.

Såfremt projektet ønskes realiseret anbefales det at Vejlebroskolen og Idrætscentret inddrages i den videre proces.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at tage forslaget til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

 

Økonomi

Den samlede projektøkonomi er anslået til at udgøre 450.000 kr. ekskl. moms.

Bilag

Resume

Der er udført komfortmåling på hovedparten af kommunens asfaltbelagte stier, og på baggrund af komfortmålingen og vejsyn er der udarbejdet et forslag til renovering af stianlægget.

Sagsfremstilling

Vejdirektoratet gennemførte i efteråret 2017 og foråret 2018 en komfortmåling på hovedparten af kommunens asfaltbelagte stier.  

Formålet med en komfortmåling er:

 • At skabe et udtryk for hvor behageligt det er at cykle på strækningen (komfortindeks)
 • At øge sikkerheden for cyklisterne
 • At forbedre kvaliteten af cykelstierne
 • At visualisere cykelstiens tilstand (billeder)
 • At registrere forhold vedr. komfort/sikkerhed/tilstand
 • At visualisere cykelstiens omgivelser (billeder og kortvisning) 

 Resultatet er vist på det vedlagte bilag og viser tilstanden med fire farver (komfortindeks), som er udarbejdet i samarbejde med Dansk Cyklistforbund. Rød er dårlig, gul/orange er nogenlunde, og grøn er god.

Der er udarbejdet et forslag til renovering af stianlægget på baggrund af komfortmålingen og vejsyn foretaget af Center for Park, Vej og Miljø. Der er foretaget en prioritering med det formål at sikre den nuværende vejkapital. Denne optimering er sket ud fra hensyntagen til komforttal, besigtigelse og den økonomiske ramme på kr. 650.000.

Forslag til renovering er:  

 • Lundestien
 • Banestien
 • Centerstien
 • Skovstien
 • Bredekærstien
 • Østergården 

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at tage forslaget til efterretning, idet midlerne er frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen.  

Beslutning

Tiltrådt

 

Økonomi

Renovering af stianlæg:
Budgetforlig, kr. 400.000
Driftsbudget, kr. 250.000

Bilag

Resume

Center for Park, Vej og Miljø har undersøgt muligheden for en naturlig stiforbindelse mellem Ishøj og Tåstrup Hovedgade og mellem Ishøj og Torslunde.

Sagsfremstilling

En forbindelse mellem Ishøj–Tåstrup og Ishøj–Torslunde afhænger af, hvor man kan krydse de to motorveje, Køge Bugt Motorvejen (M10) og Motorring 4 (M4), der gennemløber kommunen. Hertil kommer krydsningen af den ny højhastighedsbane, København - Ringsted.

Ishøj Station – Tåstrup Hovedgade
I dag er det muligt at benytte eksisterende stisystem frem til Tranegilde Landsby og via Brentedalen, Winthersmindevej og Skelstien at koble sig på det eksisterende stisystem langs Sydskellet i Tåstrup. Herfra er der to muligheder for at nå Tåstrup Hovedgade. Såfremt man ønsker at cykle til Winthersminde erhvervsområde, er der anlagt en ny sti langs København – Ringsted banen.

Det vurderes at denne stiforbindelse er så tæt på den optimale linjeføring til Tåstrup, hvorfor der ikke arbejdes videre med den forbindelse.

Ishøj Station – Torslunde
I dag er det muligt at benytte eksisterende stisystem frem til Ishøj Landsby og via Ishøj Bygade, Køgevej og Torslundevej at koble sig på det eksisterende stisystem langs Torslundevej til Torslunde.

Center for Park, Vej og Miljø har skitseret et forslag til en ny forbindelse til Torslunde. Linjeføringen ligner den, som Københavns Amt skitserede for den nationale cykelrute (70), hvor ruten går bagom Ishøj Landsby og krydser Køgevej med en underføring, inden den forbindes til stien langs Torslundevej.

Af hensyn til kommunens anlægsramme kan den ny forbindelse opdeles i to etaper, hvor etape et er strækningen fra Pilemøllevej til Ishøj Skole, og etape to er strækningen fra Vestervang til sti langs Torslundevej.  

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at tage forslaget til efterretning.

 

Beslutning

Tiltrådt

 

Økonomi

Anlægsoverslag for etape 1 er estimeret til 3,2 mio. kr. ekskl. moms
Anlægsoverslag for etape 2 er estimeret til 6,5 mio. kr. ekskl. moms  

Bilag

Sagsfremstilling


Delegationer
Oversigt over sager, hvor Byggesager har benyttet delegationer. 

 

Beslutning

Til efterretning

Bilag