Referat
Teknik- og Bygningsudvalget tirsdag den 11. februar 2020 kl. 16:30

Mødelokale Fyrsten - Ishøj Rådhus, etage 2

Resume

Der skal træffes beslutning om at sende forslag til Kommuneplan 2020 i offentlig høring i 8 uger sideløbende med den tilhørende miljørapport.

Sagsfremstilling

Kommuneplanen er den overordnede plan for den fysiske planlægning i kommunen. I kommuneplanen kan borgere og investorer orientere sig om, hvordan Ishøj Byråd vil realisere de visioner, som byrådet besluttede med Planstrategi 2016 samt byrådets 6 hovedpolitikker. Kommuneplanen sammenfatter således den fysiske udvikling af kommunen i de næste 12 år og tydeliggør hvilke udviklingsområder, der er i spil.

Af
kommuneplanens rammer fremgår de konkrete byggemuligheder, som danner rammen for de efterfølgende lokalplaner. Af kommuneplanens retningslinjer fremgår det, hvordan der vil blive prioriteret indenfor en række fagområder både i lokalplanerne og i sagsbehandlingen samt en redegørelse herfor.

Ændringerne i kommuneplanen relaterer sig hovedsageligt til en opdatering og fastsættelse af rammer og retningslinjer i henhold til de:

  • byudviklingsmuligheder, som er blevet muliggjort i forbindelse med ændringer i den overordnede planlægning, herunder landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning - Fingerplan 2019 og landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet.
  • nye krav i planloven - herunder bl.a. udpegning af grønt danmarkskort, områder til produktionsvirksomheder og forebyggende planlægning for oversvømmelse.
  • de visioner, som byrådet vedtog med Planstrategi 2016.
  • de 6 hovedpolitikker, som byrådet vedtog i 2018.
  • de kommuneplantillæg, der er vedtaget siden den seneste kommuneplan.

 
Derudover er alle kommuneplanrammer, retningslinjer og redegørelser gennemgået, opdateret og tilpasset ny digital struktur i det statslige plansystem - plandata.

Kommuneplanen opdateres som udgangspunkt hvert 4. år, og i den mellemliggende periode udarbejdes der kommuneplantillæg for enkelte rammeområder ved behov.

Kommuneplanen har været under udarbejdelse over en længere periode. Emner, som planlovsændringer og nye landsplandirektiver samt temaerne; "Ishøj i udvikling", "Grønt danmarkskort", "Strandparken", "Mobilitet" og "Byens grønne struktur", har været en del af Byrådsseminar og Budgetseminar i 2019. I forhold til de nye muligheder i landsbyerne har der været afholdt borgermøde omkring landsbyudvikling i Vestervang i 2018.

Ishøj Kommuneplan er digital og kan tilgås med følgende link:

http://ishoj.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=15

Der afholdes et borgermøde i høringsperioden, hvor interesserede borgerne kan få lejlighed til at spørge ind til forslaget.

I vedlagte bilag er der redegjort nærmere for ændringerne.

I henhold til gældende lovgivning er der udarbejdet en miljørapport af planen, som sendes i høring sideløbende med forslaget til Kommuneplan 2020. Miljørapporten fremgår af den digitale portal (benyt link ovenfor) under fanen 'Om planen' - klik derefter på Miljøvurdering. 

Søren Aakjær fra Center for Byudvikling deltager under sagens behandling.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller,
at forslag til Kommuneplan 2020 vedtages og sendes i høring i 8 uger
at der afholdes et borgermøde i høringsperioden

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Lov om Planlægning kapitel 4

Bilag

Resume

Der ansøges om opførelse af et dobbelthus, og i den anledning ønskes ejendommen udstykket i to lige store grunde med en bebyggelsesprocent på 30 i Ishøj landsby. Det ansøgte kræver en dispensation fra lokalplanens krav om grundstørrelse og bebyggelsesprocent. Det indstilles, at der gives afslag til det ansøgte.

Sagsfremstilling

På ejendommen Georgs Vænge 9 ansøges der om at udstykke ejendommen i to lige store parceller og opføre et dobbelthus med en bebyggelsesprocent på 30. Det ansøgte kræver en dispensation fra lokalplanens krav om grundstørrelse og bebyggelsesprocent.

Der søges om dispensation til at udstykke grunde mindre end 700 m2 og en bebyggelsesprocent på ejendommene på 30%.

Området er omfattet af lokalplan 1.06 – Ishøj Landsby og ligger i delområde B.
Af § 4.2. fremgår, at grunde ikke må udstykkes med en størrelse, der er mindre end 700 m
2 og med en mindre grundbredde end 20 m.
§7.1. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 25%.

Ejendommen er en koteletgrund med et grundareal på 1076 m
2. Der er et eksisterende enfamiliehus fra 1960 med et areal på 198 m2. Ejendommen er ikke synlig fra vejen.

Ejendommen ønskes udstykket i to lige store parceller på ca. 533 m
2 hver, og eksisterende bygninger på ejendommen rives ned. Dobbelthuset opføres i et plan med saddeltag på 45 grader med en mindre sidebygning. Med en bebyggelsesprocent på 30 vil dobbelthuset få et areal på 161 m2. Adgang til ejendommene vil fortsat sikres fra koteletbenet.

Der er i området 2
eksisterende dobbelthuse, hvor det ene har grundarealer på under 700 m2 hhv. 558-og 551 m2. Der er kun èn lignende ejendom i området, Tåstrup Valbyvej 21, som har et areal på 1.085 m2.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at der gives afslag til det ansøgte, udfra et ønske om at fastholde lokalplanens bestemmelse om grundstørrelse.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Planloven §19

Bilag

Resume

Der ansøges om tilbygning af et eksisterende klubhus (forslag A), så det fremstår som et vinkelhus. Det ansøgte kræver en dispensation fra lokalplanens krav om opførelse som længehuse. Det indstilles, at der gives afslag til det ansøgte.

Såfremt der meddeles afslag til forslag A, ønskes forslag B opført. Forslag B overholder lokalplanen.

Sagsfremstilling

Center for Ejendomme søger på vegne af Sydkystens Sejlklub om at tilbygge deres eksisterende klubhus (Kabyssen) med 68 m2, så det fremstår som et vinkelhus (forslag A).

Området er omfattet af lokalplan 1.54 – Ishøj Havn.
Af § 6.5 fremgår, at bebyggelsen kun må opføres som længehuse i én etage med udnyttelig tagetage.
Af § 6.8 fremgår, at bebyggelse skal, med mindre Byrådet giver tilladelse til andet, opføres med gavle parallelt med tilkørselsvejen.

Ved at tilføje en vinkel, så der også kommer en gavl på siden af huset, ændres et af de bærende arkitektoniske elementer for området.
Lokalplanen har som formål at indpasse bebyggelse med hensyn til størrelse, udseende og udformning i havnemiljø og strandpark. Der er derfor lagt meget vægt på, at husene udformes som længehuse med gavlen mod vej.

Såfremt der meddeles dispensation til det ansøgte, kan det danne præcedens, således at den ensartede og typiske bebyggelse for området ændres.

Baggrunden for dette er, at klubben mangler plads, da deres medlemstal er stødt stigende. De har derfor brug for en udvidelse, der tilgodeser alle klubbens behov og ønsker.

Det ønskede projekt ikke vil kunne indpasses arkitektonisk i havnen, som den fremstår i dag.

Endvidere er der ansøgt om et forslag B, såfremt der meddeles afslag til forslag A.

Forslag B omhandler en tilbygning på 51 m
2, som ønskes opført som længehus.

Tilbygningen ønskes placeres parallelt med eksisterende bygning, hvor gavlsiden vendes mod vejen. Forslag B overholder lokalplanen og kræver ingen dispensation.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at der meddeles afslag til det ansøgte.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Planlovens § 19.

Bilag

Resume

Der ansøges om tilladelse til opsætning af digitale skilte i Ishøj Bycenter, hvilket kræver en dispensation fra lokalplanens krav om skiltning.

Sagsfremstilling

Danske Shoppingcentre P/S ønsker at opsætte 13 stk. digitale informations- og reklameskærme (infoskærme) i Ishøj Bycenter, hvoraf en del placeres i bygningens centergader. Deas har sat én skærm op, så det kan ses konkret, hvad der er tale om. Den er til ventre for centerets rådhusindgang (på gavlen ind mod smykkebutikken).

Ishøj Bycenter tildeles 10 sekunder pr. minut på skærmene eller 60 spots i timen. Disse spots vil blive fordelt mellem Danske Shoppingscentre og centerforeningen i Ishøj Bycenter.

Øvrige medlemmer af Ejerlejlighedsforeningen, herunder også kommunen, vil kunne aftale med centerforeningens marketingchef at benytte nogle af centerforeningens spots. Alle lejere i centret får 50% rabat på annoncering.

De resterende 50 sekunder kan interne og eksterne kunder benytte, såfremt der betales for det. Aftalen giver Ejerlejlighedsforeningen Ishøj Bycenter (E/F) en årlig indtægt på kr. 200.000.

Infoskærmene udføres som tv-skærme monteret i en ramme, som er udført af stål, aluminium eller lignende metalbaserede produkter.

Ishøj Bycenter er omfattet af lokalplan 1.42 – Ishøj Bycenter
Af § 8.2 fremgår, at skiltning og reklamering reguleres i særskilt aftale mellem centret og Ishøj Kommune.

Der er ift. den særskilte aftale udarbejdet en skiltemanual med retningslinjer for skiltning i Ishøj Bycenter. Skiltemanualen foreskriver, at butikker på Lille Torv skal have kvadratiske udhængskilte monteret i loftet eller på facade med en bredde på mellem 60 og 100 cm og en højde på max. 30 cm. Da det ansøgte ligger udenfor aftalen, kræver det en dispensation.

Alle infoskærme i centergaderne ønskes udført som stander med skærme på begge sider eller som vægmonterede.

Infoskærmene ønskes placeret både inde i og uden for centret. Inde i centret placeres skærmene i centergaderne samt som væghængte skærme. Udenfor centeret placeres de ved indgangen til bycenteret. Placeringer kan ses af oversigtskortet, bilag vedlagt.

 Infoskærme bliver som udgangspunkt i en standertype med bredde, dybde og højde på hhv. 84, 19 og 209 cm. Tegninger er vedhæftet som bilag.

DEAS oplyser i deres ansøgning, at Ejerlejlighedsforeningen har accepteret opsætningen af digitale skærme i Ishøj Bycenter.

Ishøj Bycenter fungerer i dag som bymidte i Ishøj og er en del af stisystemet og det offentlige rum.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at

Beslutning

at give afslag til det ansøgte, da der ønskes mere lokal annoncering samt mere lokal indflydelse på fladen.

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Planlovens § 19.

Bilag

Resume

Ishøj Kommune har modtaget en invitation til at deltage i den nationale cyklistundersøgelse i 2020.

Center for Park, Vej og Miljø foreslår, at Ishøj Kommune deltager i undersøgelsen.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har modtaget en invitation fra Det kommunale Cykelråd og Cyklistforbundet til at deltage i den nationale cyklistundersøgelse i 2020.

Undersøgelsen har til formål at klarlægge cyklisternes tilfredshed med de kommunale cykelforhold. Resultatet vil give en god basisviden til fremtidige drøftelser omkring cykling i kommunen.

Det er MEGAFON, som gennemfører undersøgelsen. De kontakter telefonisk 150 cyklister i hver kommune og stiller cirka 18 spørgsmål til hver cyklist.

Center for Park, Vej og Miljø foreslår, at Ishøj Kommune deltager i undersøgelsen, idet den nuværende viden om cykelforholdene er baseret på henvendelser fra enkelte borgere i kommunen.

Undersøgelsen vil tilvejebringe et samlet overblik over tilfredsheden blandt cyklisterne, samt muliggøre en sammenligning med andre kommuner.

Invitationen er vedlagt som Bilag.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at Ishøj Kommune deltager i undersøgelsen.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Udgift for basispakken er 18.750 kr. for deltagelse i undersøgelsen og afholdes over Center for Park, Vej og Miljøs driftsbudget i 2020.

Bilag

Resume

Movia har sendt forslag til Mobilitetsplan 2020 i høring hos kommuner og regioner på Sjælland frem til den 20. marts 2020.

Forslag til Mobilitetsplan 2020 beskriver hovedlinjerne i Movias strategiske udviklingsarbejde i de kommende år. Administrationen har udarbejdet forslag til høringssvar.

Sagsfremstilling

I henhold til lov om trafikselskaber skal Movia mindst en gang hvert 4. år udarbejde en trafikplan. Planen skal indeholde et strategisk grundlag, der som minimum fastlægger de overordnede principper for rutenettet og et flerårigt budgetoverslag. Movia skal sikre, at trafikplanen bliver udarbejdet i en tæt og åben proces med kommunerne og regionerne og således, at planen danner grundlag for en god sammenhæng i den kollektive trafik på tværs af kommune- og regionsgrænser.

Movia har denne gang udarbejdet et forslag til en mobilitetsplan, hvor der er lagt et bredere strategisk fokus på borgernes samlede mobilitet med afsæt i Greater Copenhagen som et stort arbejdsmarked og et stort pendlingsområde. Arbejdet med at gøre den kollektive transport mere relevant for borgerne er derfor udvidet til også at omfatte, hvordan borgerne let kommer til og fra den kollektive transport på gåben, med cykel eller bil, og nemt skifter ved stoppesteder, stationer og de større busterminaler.

Forslaget til Mobilitetsplan 2020 har fokuseret på fire strategiske temaer:

  • Sammenhæng på tværs
  • Grøn og bæredygtig omstilling
  • Pendling til og fra arbejdspladser
  • Kollektiv mobilitet uden for de større byer

Under hvert at disse fire temaer er der udarbejdet tre indsatser, der styrker den kollektive mobilitet i hele vores område.

Movias Mobilitetsplan 2020 er sendt i høring, og Ishøj Kommune har mulighed for at afgive høringssvar frem til den 20. marts 2020.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at høringssvar til Mobilitetsplanen godkendes, hvor Ishøj Kommune overordnet tilslutter sig Movias Mobilitetsplan 2020 med de bemærkninger, som fremgår af kommunens høringssvar.

Beslutning

Tiltrådt.

Særindstilling fra Johnna Stark og Annelise Madsen, der er et mindretalsindstilling til høringssvaret.
Det er oplagt at vi kan tilbyde samarbejde i forsøg med el-minibusser i de tætbefolkede områder for alm opsamling til stationsområdet og tilbage igen, samt til erhvervsområdet fra stationen og tilbage igen.

Økonomi

Movias Mobilitetsplan 2020 har umiddelbart ingen økonomiske konsekvenser for Ishøj Kommune i forhold til nuværende busdrift.

Lovgrundlag

Lov om trafikselskaber - LBK nr. 323 af 20/03/2015

Bilag

Resume

FN's verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN-topmødet i New York den 25. september 2015. De udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter FN's 193 medlemslande til at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

Byrådet besluttede på mødet den 7. januar 2020, at bevillige 100.000 kr. fra Økonomi- og Planudvalgets pulje til afholdelse af ”Danmark for Målene” den 15. maj i byhaven.

Sagsfremstilling

Som forberedelse til arrangementet den 15. maj opfordres Teknik- og Bygningsudvalget til at drøfte, hvorledes udvalget og udvalgets område kan bidrage til arrangementet med aktiviteter, debatter og lign.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget drøfter, hvorledes udvalget og udvalgets område kan bidrage til arrangementet “Ishøj for målene”. 

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Forslag til geokodning 2020:

På Teknik- og Bygningsudvalgsmøde i november 2019 blev der præsenteret en status på geokodning. Planen for 2020 var, at etape 4 i Bredekærparken skulle igangsættes, hvorefter de næste etaper skulle tages kvartalsvis. På mødet var der dog ønske fra udvalget om en komplet afslutning af geokodningen i Strandområdet.

Strandområdet prioriteres derfor, og første kvartal 2020 bruges således til en afslutning af geokodningen i Strandområdet.

Proces:

Da borgerne i Strandområdet allerede tidligere har modtaget kommunens brev om geokodning, bliver processen anderledes i denne omgang.

Borgerne vil blive inviteret til et møde hos kommunen, hvor de vil modtage vejledning til ansøgning og til materiale til ansøgningen, således at sagen er fyldestgørende til videre behandling. Der er tale om ca. 50 bygninger, der primært er opført uden tilladelse og ikke dispensationer. På denne måde reduceres sagsbehandlingstiden ift. indhentning af supplerende materiale eller informationer fra borgerne, som ofte er den proces, der trækker ud.

Bredekærparkens etape 4 forventes således igangsat i andet kvartal 2020, hvorefter der kvartalsvis fortsættes med de næste etaper.


Liste med de mest udsatte kryds - røde lys

Der har den 24. januar været afholdt møde med Vestegnens Politi. Her blev der bl.a. talt om udfordringen med mange, der kører over for rødt lys - og ofte i høj fra - i Ishøj Kommune. Det blev aftalt, at kommunen skulle sende politiet en liste over de kryds, hvor vi vurderer, der er flest, der kører over for rødt.

Vi har efterfølgende sendt denne liste og samtidig gjort opmærksom på, at det desværre er noget, vi oplever i alle kryds. Politiet har kvitteret og sendt listen videre til deres færdselsafdeling med henblik på at lave en indsats i de udpegede områder. Det er aftalt, at indsatsen vendes igen på næste møde imellem kommune og politi.

Ud over rødkørsler, har Center for Park, Vej og Miljø på et møde i Vestegnens Trafiksikkersråd, bedt Københavns Vestegns Politi om at se på strækningen fra Vejleåparken, via Ishøj Søvej, Ishøj Parkvej og Godsvej, til Askerød og Gersagerparken i Hundige.Her oplever mange borgere hasarderet kørsel i aften og nattetimerne, hvor en af udfordringerne for en indsats kan være, at strækningen løber gennem to politikredse.

Bivenlig kommune

Ishøj Kommune har modtaget et certifikat som Bivenlig Kommune fra Dansk Biavlerforening.

Certifikatet gives til kommuner, der tilsår mindst 10.000 kvadratmeter af de kommunale jorder med insektvenlige planter. Ishøj Kommune har på nuværende tidspunkt tilsået omkring 70.000 m2 i blandt andet Winthersminde, på støjvolden, Ishøj Parkvej og Ishøj Stationsvej. Derudover tilstræber vi i højere grad at tilplante offentlige arealer med bivenlige træer og buske, som også ofte giver borgerne den mulighed at de kan sanke f.eks. bær og frugter.

Dette er i tråd med et tværfagligt samarbejde med Ishøj Naturcenter, som hedder Smag på Ishøj.


Liste over administrativt meddelte afgørelser. 

 

Beslutning

Til efterretning.

Bilag